Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

La consellera Fanny Tur assisteix als premis de la Fundació Ramon Llull

Fanny Tur als premis Ramon Llulll 2017
REDACCIÓ PALMA, 30.11.2017. La consellera Fanny Tur assisteix als premis de la Fundació Ramon 
Llull que premia la traductora romanesa Jana Balacciu Matei, el lingüista Joan Landaburu i el 
programador Manuel Llanes

La Fundació Ramon Llull ha entregat avui a Andorra els seus premis destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Els guardonats en aquesta sisena edició han estat la traductora romanesa Jana Balacciu Matei; el programador cultural andalús Manuel Llanes i el lingüista Jon Landaburu. Aquest darrer ha estat guardonada amb el Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística que atorguen conjuntament l’Institut Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

L’acte de lliurament s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Andorra i hi han participat la ministra de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra, Olga Gelabert; la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur; el director de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano; el director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro; i el president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, Miquel Strubell.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports del govern d’Andorra, Olga Gelabert, ha incidit en la voluntat de “renovar el compromís clar del govern d’Andorra en la projecció de la cultura catalana” a través de la participació destacada en la Fundació Ramon Llull. Igualment, Gelabert ha afirmat que “cal que es generin eines públiques i privades per dur a terme aquesta projecció, com ho és la mateixa Fundació Ramon Llull. Cal tenir entre nosaltres persones entusiastes disposades a dur la nostra cultura cap enfora. Però cal també trobar, fora del nostre àmbit lingüístic i cultural, persones i institucions amigues”.

El director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro, ha dit que aquests premis serveixen per celebrar “el compromís de les institucions pròpies de tots els territoris de parla catalana amb la llengua i la cultura i amb l’objectiu central de la seva projecció exterior”. “La Fundació és punt de trobada d’aquestes institucions que poden tenir estratègies, objectius i horitzons polítics ben diferents, però que participen en la Fundació des de la convicció compartida que la llengua i la cultura necessiten un esforç de consolidació dins i de projecció a fora”, ha assenyalat, i alhora ha advertit que “afeblir aquestes eines, que ja tenim, seria  probablement un error polític. Però seria sobretot una irresponsabilitat cultural”.

El Premi Ramon Llull de Traducció Literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor. Poden optar al premi les obres literàries traduïdes del català i publicades l’any anterior, d’autoria exclusiva. El premi té una dotació de 4.000 euros. La traductora romanesa Jana Balacciu Matei ha estat reconeguda en la present edició per la traducció del Llibre de les Meravelles de Ramon Llull a l’editorial Meronia, dins la col•lecció Biblioteca de Cultura Catalana. Matei ha estat la introductora de l’obra de Ramon Llull al món romanès: en total, n’ha traduït sis obres. Precisament, les Illes Balears, a través de la Conselleria de Cultura, Particicipació i Esports, va impulsar aquesta obra amb una aportació econòmica per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Jana Balacciu Matei ha afirmat que “si em sento orgullosa d’alguna cosa de mi és d’haver traduït la literatura catalana i haver creat la col•lecció Biblioteca Catalana de l’editorial Meronia”. Matei ha explicat com des que va conèixer la llengua i la literatura catalanes ha viscut “meravelles” amb ell poble català i ha explicat que se sent “catalana” i la fa feliç ser “una representant de la literatura catalana a Romania”. També s’ha referit al futur de la llengua catalana assegurant que “una llengua amb una tradició literària tan rica no pot estar amenaçada”.

El Premi a la Promoció Internacional de la Creació Catalana distingeix una persona o institució de l’exterior que s’hagi significat durant la seva trajectòria  per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que hagi afavorit la seva visibilitat en l’àmbit internacional. El premi està dotat amb 4000 euros.

El premiat és Manuel Llanes, director artístic dels Espais Escènics de la Junta de Andalucía. El jurat ha decidit atorgar-li el premi per la transversalitat de la seva programació atesa la gran diversitat de gèneres que programa i que dins del mateix gènere també comprèn un rang molt gran. El jurat ha valorat que “difon la cultura catalana en un nivell molt alt des de fa molts anys”.

Llanes ha agraït el Premi, que ha fet extensiu a tots els qui programen equipaments culturals, i ha assegurat que el fet de programar artistes catalans es deu al fet que les seves creacions l’han atret i li han despertat la necessitat de fer-les conèixer als seus conciutadans. “Els seus treballs m’acompanyen a mi i jo els acompanyo a ells”, ha dit. Llanes ha recordat que en 8 mesos han passat pels teatres de Sevilla, Granada i Màlaga una quinzena de propostes catalanes.

El Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Lingüística, que arriba a la seva 27a edició, té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat; i és atorgat conjuntament per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. La seva dotació és de 6.000 euros.

Enguany el premi s’atorga per unanimitat en la seva modalitat de Diversitat Lingüística al professor Jon Landaburu, especialista en les llengües ameríndies. El professor Landaburu, fill del president basc a l’exili, va néixer i va estudia a París, on es va doctorar en Lingüística a la Universitat de La Sorbona. Ha dedicat més de 50 anys a l’estudi i la defensa de les llengües indígenas minoritàries a Colòmbia. Landaburu ha explicat que s’han documentat 65 llengües indígenas, algunes d’elles amb molt pocs parlants.

En el seu discurs, Landaburu ha dit que “estic aquí com a acompanyant i testimoni d’uns pobles petits que han estat agredits i que ara tracten d’aixecar el cap. Aquests pobles no només es mereixen viure sinó que busquen la manera de fer-ho i que la seva llengua sigui transmesa i també pugui sobreviure. Ara el més important no és el paternalisme sinó ajudar a superar els obstacles i les forces de destrucció que han actuat contra ells”.

La consellera Fanny Tur asiste a los premios de la Fundación Ramon Llull que premia a la traductora rumana Jana Balacciu Matei, el lingüista Joan Landaburu y el programador Manuel Llanes

La Fundación Ramon Llull ha entregado hoy en Andorra sus premios destinados a reconocer personas o instituciones de fuera del dominio lingüístico que han trabajado por la promoción internacional de la lengua y la cultura catalanas. Los galardonados en esta sexta edición han sido la traductora rumana Jana Balacciu Matei; el programador cultural andaluz Manuel Llanes y el lingüista Jon Landaburu. Este último ha sido galardonada con el Premio Internacional Ramon Llull de Catalanística y la Diversidad Lingüística que otorgan conjuntamente el Institut Ramon Llull y la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

El acto de entrega se ha celebrado en el Auditorio Nacional de Andorra y en él han participado la ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Andorra, Olga Gelabert; la consellera de Cultura, Participación y Deportes del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur; el director del Institut Ramon Llull, Manuel Forcano; el director de la Fundació Ramon Llull, Vicenç Villatoro; y el presidente de la Fundación Congreso de Cultura Catalana, Miquel Strubell.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes del gobierno de Andorra, Olga Gelabert, ha incidido en la voluntad de “renovar el compromiso claro del gobierno de Andorra en la proyección de la cultura catalana” a través de la participación destacada en la Fundación Ramon Llull. Igualmente, Gelabert ha afirmado que “hace falta que se generen herramientas públicas y privadas para llevar a cabo esta proyección, como lo es la misma Fundación Ramon Llull. Hay que tener entre nosotros personas entusiastas dispuestas a llevar nuestra cultura cabe afuera. Pero hace falta también encontrar, fuera de nuestro ámbito lingüístico y cultural, personas e instituciones amigas”.

El director de la Fundación Ramon Llull, Vicenç Villatoro, ha dicho que estos premios sirven para celebrar “el compromiso de las instituciones propias de todos los territorios de habla catalana con la lengua y la cultura y con el objetivo central de su proyección exterior”. “La Fundación es punto de encuentro de estas instituciones que pueden tener estrategias, objetivos y horizontes políticos muy diferentes, pero que participan en la Fundación desde la convicción compartida que la lengua y la cultura necesitan un esfuerzo de consolidación dentro de y de proyección afuera”, ha señalado, y a la vez ha advertido que “debilitar estas herramientas, que ya tenemos, sería probablemente un error político. Pero sería sobre todo una irresponsabilidad cultural”.

El premio Ramon Llull de Traducción Literaria lo convoca la Fundación Ramon Llull. Reconoce la mejor traducción literaria del catalán publicada el año anterior al de la convocatoria y distingue el traductor. Pueden optar al premio las obras literarias traducidas del catalán y publicadas el año anterior, de autoría exclusiva. El premio tiene una dotación de 4.000 euros. La traductora rumana Jana Balacciu Matei ha sido reconocida en la presente edición por la traducción del Libro de las Maravillas de Ramon Llull a la editorial Meronia, dentro de la col·lecció Biblioteca de Cultura Catalana. Matei ha sido la introductora de la obra de Ramon Llull al mundo rumano: en total, ha traducido seis obras. Precisamente, las Illes Balears, a través de la Conselleria de Cultura, Particicipació y Deportes, impulsó esta obra con una aportación económica por parte del Institut d’Estudis Baleàrics.

Jana Balacciu Matei ha afirmado que “si me siento orgullosa de algo de mí es de haber traducido la literatura catalana y haber creado la colección Biblioteca Catalana de la editorial Meronia”. Matei ha explicado cómo desde que conoció la lengua y la literatura catalanas ha vivido “maravillas” con él pueblo catalán y ha explicado que se siente “catalana” y la hace feliz ser “una representante de la literatura catalana en Rumanía”. También se ha referido al futuro de la lengua catalana asegurando que “una lengua con una tradición literaria tan rica no puede estar amenazada”.

El premio a la Promoción Internacional de la Creación Catalana distingue una persona o institución del exterior que se haya significado durante su trayectoria por una especial sensibilidad respecto a la cultura catalana y que haya favorecido su visibilidad en el ámbito internacional. El premio está dotado con 4000 euros.

El premiado es Manuel Lanas, director artístico de los Espacios Escénicos de la Junta de Andalucía. El jurado ha decidido otorgarle el premio por la transversalidad de su programación atendida la gran diversidad de géneros que programa y que dentro del mismo género también comprende un rango muy grande. El jurado ha valorado que “difunde la cultura catalana en un nivel muy alto desde hace muchos años”.

Lanas ha agradecido el premio, que ha hecho extensivo a todos los que programan equipamientos culturales, y ha asegurado que el hecho de programar artistas catalanes se debe al hecho de que sus creaciones le han atraído y le han despertado la necesidad de hacerlas conocer a sus conciudadanos. “Sus trabajos me acompañan a mí y yo les acompaño a ellos”, ha dicho. Lanas ha recordado que en 8 meses han pasado por los teatros de Sevilla, Granada y Málaga una quincena de propuestas catalanas.

El premio Internacional Ramon Llull de Catalanística y a la Diversidad Lingüística, que llega a su 27a edición, tiene por objetivo valorar el conjunto de la obra individual de una persona de fuera del dominio lingüístico, escrita en cualquier lengua, y que haya significado un notable conocimiento de la realidad histórica y cultural catalana, o bien la aportación teórica o práctica de una persona de cualquier país que haya significado una importante contribución al conocimiento, reconocimiento, promoción o defiende de una o más culturas y naciones sin estado; y es otorgado conjuntamente por la Fundación Ramon Llull y la Fundación Congreso de Cultura Catalana. Su dotación es de 6.000 euros.

Este año el premio se otorga por unanimidad en su modalidad de Diversidad Lingüística al profesor Jon Landaburu, especialista en las lenguas amerindias. El profesor Landaburu, hijo del presidente vasco al exilio, nació y estudió en París, donde se doctoró en Lingüística en la Universidad de La Sorbona. Ha dedicado más de 50 años al estudio y la defensa de las lenguas indígenas minoritarias en Colombia. Landaburu ha explicado que se han documentado 65 lenguas indígenas, algunas de ellas con muy pocos hablantes.

En su discurso, Landaburu ha dicho que “estoy aquí como acompañante y testigo de unos pueblos pequeños que han sido agredidos y que ahora tratan de levantar la cabeza. Estos pueblos no sólo se merecen vivir sino que buscan la manera de hacerlo y que su lengua sea transmitida y también pueda sobrevivir. Ahora el más importante no es el paternalismo sino ayudar a superar los obstáculos y las fuerzas de destrucción que han actuado contra ellos”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *