Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajudes, amb caràcter d’urgència, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural per la pandèmia de COVID-19

Extracte de la convocatòria d’ajudes, amb caràcter d’urgència, pel procediment de registre 
d’entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la 
situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-1

Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat de 22 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajudes, amb caràcter d’urgència, pel procediment de registre d’entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública provocada per la COVID-19.

Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L’article 10 preveu diverses mesures de contenció en l’àmbit d’equipaments culturals, que s’enumeren en l’annex d’aquesta disposició.

Més enllà de les actuals restriccions provocades per l’estat d’alarma, és molt probable que aquesta situació d’excepció modifiqui gran part dels hàbits socioculturals al llarg d’enguany. La COVID-19 ha fet necessàries unes mesures de seguretat sanitària que impedeixen gran part dels esdeveniments culturals i del conjunt de la indústria cultural. La temporada de festivals esdevé complexa amb la circumstància agreujant de la cancel·lació de serveis de proveïdors, empreses de muntatge d’escenaris, de so, de seguretat, despeses de publicitat o pagaments per endavant a artistes. No sols per les actuals restriccions, sinó per la inviabilitat econòmica d’abordar esdeveniments amb cabudes inferiors al 80 %.

Pel que fa al món editorial de les Illes Balears, a més d’haver patit la suspensió de la Fira del Llibre i l’ajornament del Dia del Llibre per Sant Jordi, en què es concentraven gran part de les vendes anuals, s’ha trencat tota la cadena de producció: el tancament de llibreries implica l’anul·lació de comandes, devolucions, endarreriment de projectes editorials, amb les consegüents dificultats de finançament. A més, queda greument afectat el personal extern contractat per les editorials: traductors, correctors i il·lustradors, entre d’altres.

La pèrdua d’activitat del conjunt del sector audiovisual és també molt notable, a causa del tancament de les sales d’exhibició, però també per la suspensió dels rodatges i produccions televisives, amb conseqüències laborals greus. La suspensió de rodatges provoca la paralització de programes televisius, documentals, publicitat i llargmetratges, sèries de televisió, rodatges internacionals…, a més de la suspensió d’altres aspectes de la producció audiovisual, vinculats directament o indirectament a la impossibilitat de rodar. En definitiva, el sector audiovisual balear estima les pèrdues causades per la COVID-19 en 15 milions d’euros i un balanç de més de 6.400 contractes cancel·lats.

La situació de les empreses i professionals de les arts escèniques, en què les empreses han de mantenir els locals i les infraestructures per tenir-los preparats per a quan es reprengui l’activitat, és extremadament complexa. El manteniment d’algunes mesures sanitàries, com l’obligació de distanciament social, fa augmentar el nivell de risc de fallida econòmica. A més dels espectacles en cartellera, s’han suspès la resta d’espectacles programats, atès que no es poden assajar ni preparar decorats.

L’atur de les persones que treballen en els sectors de les arts escèniques i l’audiovisual és gairebé del 100 %. No sols dels actors, la majoria dels quals estan sotmesos a contractes lligats a la durada de l’espectacle i a cancel·lacions per força major, sinó també professionals dels serveis relacionats, com ara els tècnics de muntatge o el personal tècnic per a la producció i de manteniment.

Les dificultats dins el sector de les arts visuals, a causa del tancament de galeries, museus i espais de difusió, i de la suspensió de fires, festivals i jornades de formació, han deixat els artistes, comissaris, investigadors i agents culturals sense els mitjans necessaris per a la seva activitat.

El sector cultural, sotmès ara a una situació insostenible, era el que menys s’havia recuperat de la greu crisi de l’any 2008. De fet, d’acord amb les estadístiques recollides en l’Anuari 2019 del Ministeri de Cultura, en els darrers anys, de relativa bonança econòmica, el percentatge d’ocupació mitjana anual cultural de les Illes Balears va tenir un descens notable entre els anys 2017 i 2018, atès que va passar del 4,2 % al 3,4 %. El nombre d’empreses en el període esmentat va disminuir, de l’1,9 % a l’1,8 %, tot i que la nostra comunitat supera notablement la despesa mitjana del conjunt de l’Estat.

Les pèrdues per al conjunt de l’any, tot i ser notables, són de difícil quantificació. Alguna associació d’autors, artistes, editors i productors de l’Estat agrupats ha xifrat el perjudici per a tot l’any en més de 3.000 milions d’euros.

Diversos països europeus del nostre entorn s’han pronunciat clarament a favor d’una contundent defensa de la cultura per combatre els efectes econòmics de la COVID-19. La protecció del sector audiovisual, les arts escèniques, les arts visuals, la música, la literatura i el pensament, entre d’altres, és essencial per generar riquesa, innovació, creativitat i, per descomptat, afavorir la cohesió social. En el nostre àmbit, a més, és essencial per diversificar l’economia de les Illes Balears i ajudar a visibilitzar les nostres illes com un destí en creixement dins el mercat del turisme cultural.

Les solucions aportades fins ara són de caràcter transversal, dirigides a tots els sectors afectats pel cessament d’activitat, però és necessari abordar unes ajudes específiques al sector cultural, en consonància amb el pensament europeu i la convicció que la cultura és un bé identitari imprescindible que afavoreix la cohesió social.

Per això, és indispensable establir la concessió d’ajudes per protegir l’interès general durant l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020 esmentat.

2. D’acord amb l’article 44 de la Constitució espanyola, els poders públics han de promoure i tutelar l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret.

Com a conseqüència de les mesures de confinament i la suspensió o les restriccions de les activitats amb presència de públic, aquesta convocatòria és urgent i indispensable per protegir l’interès general del sector cultural, que garanteix el dret a la cultura previst en la Constitució, atès que:

a) La pèrdua d’activitat del conjunt del sector cultural es va registrar, molt notablement, abans de la declaració de l’estat d’alarma. Aquesta pèrdua, previsiblement, durarà, com a mínim, fins al 30 de juny, tot i que abans s’aixequin les mesures de l’estat d’alarma.

b) Aquesta crisi sanitària té un impacte directe en l’economia i en la societat i, molt especialment, en totes les activitats i indústries culturals, i sobretot en les activitats amb públic en directe, que han estat prohibides i que actualment es poden fer amb una cabuda molt limitada, a causa del perill de contagi.

La incidència especial en el sector cultural fa urgent la convocatòria i tramitació d’ajudes de la Delegació de la Presidència per a la Cultura, i es considera de manera excepcional subvencionar despeses en relació amb les activitats culturals que finalment no s’han pogut dur a terme, o tenen una data molt incerta de realització.

c) La suspensió, pràcticament absoluta, de les activitats culturals durant un període prolongat de temps, requereix una línia d’ajudes per protegir l’ocupació i mantenir el teixit productiu de les diferents activitats culturals de les Illes Balears i facilitar el pagament de les ajudes de la forma més àgil possible.

d) Segons l’estudi «The Economy of Culture in Europe», elaborat el 2006 per la Comissió Europea, la justificació d’una intervenció pública dins el sector cultural reforça el pensament europeu que la cultura és un bé indispensable d’interès general. Això motiva que les polítiques culturals i els mecanismes públics considerin les indústries culturals i creatives com un bé inherent i indispensable per fomentar la cohesió social i territorial.

3. La Delegació de la Presidència per a la Cultura convoca aquesta línia d’ajudes per donar suport als professionals autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l’audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió culturals de les Illes Balears, amb una tramitació més àgil.

4. Aquesta convocatòria estableix una línia d’ajudes que té com a finalitat subvenir als perjudicis soferts, a causa de la situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19. Els beneficiaris han de acreditar una suspensió o pèrdua d’activitat que suposi una reducció de la facturació  en almenys el 75 % en relació a períodes anteriors, com a conseqüència de la situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 en els sectors esmentats. No obstant això, s’entendrà acreditada la pèrdua d’activitat si l’empresa ha sol·licitat un ERTO, degudament autoritzat per l’autoritat laboral, d’acord amb els supòsits dels articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19; la situació esmentada es pot assimilar a una pèrdua gairebé total de facturació.

5. El Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Delegació de la Presidència per a la Cultura està adscrita a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, i té les funcions següents:

Difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l’exterior; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; patrimoni cultural; patrimoni cultural immaterial; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d’Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears; gestió de l’Arxiu General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents de cultura, activitats artístiques i culturals, i el foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, com també la seva difusió nacional i internacional.

7. La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 27 de maig de 2020 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm.105, de 9 de juny de 2020).

8. Aquest règim d’ajudes també es fa de conformitat amb el Reglament UE núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament d’exempció de categories).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009), dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d’ajudes, amb caràcter d’urgència, pel procediment de registre d’entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19, d’acord amb l’annex 1.

2. Aprovar el pressupost d’aquesta convocatòria, que té un import màxim de 460.000 € (quatre-cents seixanta mil euros).

3. Autoritzar una despesa de 460.000 € (quatre-cents seixanta mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària 11901.413G01.47000.00, Accions públiques relatives a la COVID-19 dirigides a professionals autònoms, del pressupost de la Delegació de la Presidència per a la Cultura.

4. Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 de juny de 2020

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat

Pilar Costa i Serra