Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

El Parlament transfereix al Consell de Mallorca la gestió del Museu de Mallorca

REDACCIÓ PALMA, 17.01.2019. La delegació és tant del Museu com de la Secció Etnològica de Muro, el Museu Monogràfic 
de Pollentia i els magatzems de Son Tous

El Parlament de les Illes Balears ha votat i aprovat aquest dimarts la delegació de competències de gestió del Museu de Mallorca al Consell Insular de Mallorca, el procediment de la qual es va iniciar el passat mes d?agost per aprovació del Consell de Govern i que es va presenta a la Comissió Tècnica Interinsular, l?òrgan estatutari encarregat de formalitzar la proposta al Parlament de les Illes Balears, el qual l?ha tramitat com a proposició de llei.

En virtut de l?aprovació d?aquesta llei, el Govern de les Illes Balears, com a administració gestora que és del Museu de Mallorca ja que és de titularitat de l?Estat espanyol, delega les facultats d?execució tant del Museu de Mallorca com de les seves seccions, és a dir, la Secció Etnològica de Muro, el Museu Monogràfic de Pollentia i els magatzems de Son Tous, on s?ubica el dipòsit del Museu.

El traspàs neix de la petició efectuada l?any 2017 per part del vicepresident del Consell Insular de Mallorca, Francesc Miralles, a la consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, i que ha comptat amb el vistiplau del Ministeri de Cultura.

El cost efectiu net de la delegació s?ha calculat en 445.133 euros anuals, una quantitat que no inclou costs directes de personal, ja que aquests continuaran sent responsabilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per aquest motiu, la llei aprovada inclou el compromís de la Comunitat Autònoma de mantenir el mateix nombre de llocs de treball actual, per tal de garantir la cobertura de la prestació del servei amb les mateixes condicions.

La transferència de l?equipament a la institució insular va acompanyada de la creació de la nova plaça de tècnic de grau mitjà per a la coordinació del Museu dotada amb 47.000 euros anuals; un increment de plantilla amb la creació de quatre places en dos anys; i un augment del pressupost. En aquest sentit, l?any 2011 el Museu de Mallorca comptava amb 59.000 euros de pressupost total i per al 2019 disposa dels esmentats 445.133 euros.

En virtut d?aquesta delegació, el Consell Insular de Mallorca passarà a exercir totes les potestats implícites de gestió de l?equipament cultural, llevat de les expressament atribuïdes a l?Administració de l?Estat. Pel que fa a la Comunitat Autònoma, es reserva algunes potestats com les autoritzacions sobre la sortida o el moviment de fons museístics o sobre les intervencions de conservació i restauració dels fons que siguin de la seva titularitat, entre d?altres.

Pel que fa als fons museístics, tant l?Estat com la Comunitat Autònoma mantindran les titularitats que els corresponen en l?actualitat.

Per altra banda, el Consell Insular s?encarregarà de les despeses de manteniment i conservació dels edificis de titularitat de l?Estat, mentre que les inversions que suposin una intervenció més enllà de la conservació i el manteniment hauran de ser programades per l?Administració de l?Estat i la de la Comunitat Autònoma, sempre amb la consulta prèvia a la institució insular i la participació d?aquesta.

La proposta de llei inclou altres mesures, com la creació d?una comissió paritària per a la coordinació i la cooperació bilateral entre el Consell Insular i el Govern, o el compromís del Govern per treballar de manera conjunta amb la institució insular per obtenir del govern de l?Estat un compromís pressupostari per finançar de manera urgent les inversions en els immobles on s?ubica la Secció Etnològica de Muro.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears du a terme la gestió dels arxius, els museus i les biblioteques de titularitat estatal ubicats a les Balears, entre els quals s?inclou el Museu de Mallorca i les seves seccions. Tot i això, l?article 71 de l?Estatut d?autonomia reconeix als consells insulars el dret d?assumir la funció executiva i la gestió sobre la matèria.

La delegació d?aquestes competències pertoca al Parlament de les Illes Balears aprovar-les. Aquesta és la tramitació que es va seguir també quan es va aprovar la Llei 3/2011, de 25 de març, per delegar les competències al Consell Insular de Menorca en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l?Arxiu Històric de Maó, que també són institucions culturals de titularitat estatal.