Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria Cultura en Xarxa 2016

Convocatòria Cultura en Xarxa 2016

Resolució d’aprovació de les normes de selecció de projectes d’activitats culturals per a Cultura en Xarxa 2016

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Us comunic que el Sr. vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles Mascaró, en data d’avui ha adoptat la següent resolució que transcric literalment a continuació:

«Antecedents

»1. Atès que d’acord amb la Memòria justificativa del director insular de Cultura, la fase de selecció de projectes d’activitats culturals per a Cultura en Xarxa 2016 es troba inclosa dins de les actuacions necessàries per impulsar i promoure la programació d’activitats culturals per tota Mallorca.

»2. Atès l’informe jurídic favorable emès, en data 31 de març de 2016, per la cap de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura.

Per tot això, en ús de les competències atribuïdes del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de data 15 de juliol de 2011, corregit per decrets de 19 de juliol de 2011, de 10 d’octubre de 2011, de 15 de març de 2012 i d’11 d’abril de 2012, tenc a bé dictar la següent:

»Resolució

»1. Aprovar les normes de selecció que s’inclouen annexes amb la present resolució, referides als projectes d’activitats culturals per a Cultura en Xarxa 2016.

»2. Ordenar la publicació de les normes al BOIB.

Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs d’alçada davant el Sr. President del CIM, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 5 d’abril de 2016

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
Jaume Colom Adrover

 

NORMES DE SELECCIÓ DE PROJECTES D’ACTIVITATS CULTURALS PER A CULTURA EN XARXA 2016

Presentació

El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, duu a terme el projecte Cultura en Xarxa (xarxa d’activitats culturals de Mallorca), amb l’objectiu de constituir una xarxa activa d’oferta cultural per a tot Mallorca i de promoure la itinerància d’activitats culturals dels diferents àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, literàries, etc.

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, amb aquesta finalitat, pretén conèixer els projectes que dins aquests àmbits s’estan desenvolupant i obrir un canal per a rebre propostes que puguin formar part de la borsa (bústia) de projectes de Cultura en Xarxa 2016.

1. Requisits per a participar en la selecció

Hi poden participar les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat, constituïdes com a professionals o com a empreses amb personalitat jurídica pròpia, que presenten les característiques següents:

– Dur a terme el projecte cultural i, en conseqüència, estar d’alta a l’epígraf que pertoca al cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca).

– La despesa total per a qualsevol activitat cultural que es presenta en aquesta selecció no pot superar els 2.000 € (IVA inclòs).

– L’import total del projecte no pot ser superior al que es presenta en altres entitats o institucions.

2. Àmbits que s’hi poden presentar

 • MÚSICA

Concerts de format petit i mitjà i tallers o experiències relacionades amb el món de la música

 • ART DE CARRER

Espectacles en espais oberts, circ, cercaviles i d’altres activitats culturals pensades per a fer-se a l’exterior

 • DANSA

Espectacles de dansa de format petit i mitjà de qualsevol estil, des de dansa clàssica fins a dansa contemporània

 • TEATRE

Espectacles de teatre de petit i mitjà format per a ser representats en espais polivalents o centres culturals municipals

 • CINEMA

Cicles temàtics de cinema

 • EXPOSICIONS

– Exposicions temàtiques d’àmbit cultural i patrimonial

– Exposicions d’art que tenguin una finalitat divulgativa de temàtica social i/o cultural

 • RUTES CULTURALS

Rutes per Mallorca que tenguin com a objectiu difondre i posar en valor el patrimoni, la història i la cultura de Mallorca

 • CICLES DE CONFERÈNCIES

Cicles de conferències i creació d’espais de debat entorn a temes d’interès cultural i patrimonial

* Els projectes teatrals seleccionats per representar-se a Cultura en Xarxa 2016 que coincideixen amb els de l’oferta de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca no es poden representar a biblioteques.

Els espectacles dels àmbits de teatre i/o dansa es poden dur a terme exclusivament en espais polivalents i en centres culturals municipals, sempre que les condicions tècniques dels espais ho permetin.

3. Publicació

Aquestes normes es publiquen en el BOIB, a més, a efectes informatius i per a garantir-ne la difusió, s’exposen en el tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia i es pengen en el web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

4. Documentació

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

a) Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada (annex I)

b) Dossier del projecte en format DIN A 4, que ha d’incloure, com a mínim: títol, explicació de l’activitat amb una extensió no superior a 6.000 caràcters, objectius, característiques de l’espai requerit, necessitats tècniques, durada de l’activitat, públic destinatari, preferències d’horari per a dur a terme l’activitat perquè es pugui desenvolupar correctament, disponibilitat de dates per a fer l’activitat dins l’any 2016

c) Currículum i trajectòria artística de l’autoria del projecte

d) Imatges del projecte (un mínim de 3) en format JPG, amb una resolució mínima de 72 ppp

e) Si es té en compte la possibilitat de determinar diferents imports segons el nombre d’itineràncies, s’ha d’especificar en el pressupost. En qualsevol cas, el pressupost final per a totes les itineràncies ha de ser inferior a 5.999,99 € (IVA exclòs).

f) Autorització per a incloure imatges de l’activitat en el material de difusió que fa el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca mitjançant diferents suports, amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents activitats que es fan al públic potencial (annex 2)

g) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona física o jurídica sol·licitant

h) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona representant legal o bé de l’autoritzada que signa

i) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud o de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona

j) Documentació acreditativa de la constitució de l’entitat o de l’empresa i, si escau, dels estatuts registrats degudament o de la modificació i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent

k) Certificació administrativa de l’any en curs que acredita que la persona física o jurídica està inscrita en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca)

l) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments, si és la primera vegada que es factura al Consell de Mallorca o si s’ha canviat el número de compte bancari (annex 3)

A més d’aquesta documentació general, s’ha d’adjuntar al projecte presentat la documentació específica següent per a cada àmbit:

1. MÚSICA

1.1. Nom del músic o dels músics

1.2. Repertori del concert

1.3. En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:

1.3.1. A l’interior

1.3.2. A l’exterior

1.3.3. A l’interior i a l’exterior

1.4. Necessitats de camerinos sí/no

1.5. Pressupost

1.5.1. Caixet

1.5.2. Despeses derivades del transport

1.5.3. Despeses derivades dels drets d’autor

1.5.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

2. ART DE CARRER

2.1. Fitxa artística de l’activitat

2.2. Necessitats de camerinos sí/no

2.3. Ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i si cal que hi hagi qualque tipus de separació.

2.4. Pressupost:

2.4.1. Caixet

2.4.2. Despeses derivades del transport

2.4.3. Despeses derivades dels drets d’autor

2.4.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

3. DANSA

3.1. Fitxa artística

3.2. En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:

3.2.1. A l’interior

3.2.2. A l’exterior

3.2.3. A l’interior i a l’exterior

3.3. Necessitats de camerinos sí/no

3.4. Si es fa a l’exterior: ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i si cal que hi hagi qualque tipus de separació.

3.5. Temps de muntatge i desmuntatge

3.6. Pressupost:

3.6.1. Caixet

3.6.2. Despeses derivades del transport

3.6.3. Despeses derivades dels drets d’autor

3.6.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

4. TEATRE

4.1. Fitxa artística

4.2. En les característiques de l’espai, cal confirmar si és una activitat que es pot fer:

4.2.1. A l’interior

4.2.2. A l’exterior

4.2.3. A l’interior i a l’exterior

4.3. Necessitats de camerinos sí/no

4.4. Temps de muntatge i desmuntatge

4.5. Franja d’edat del públic al qual s’adreça l’espectacle

4.6. Pressupost:

4.6.1. Caixet

4.6.2. Despeses derivades del transport

4.6.3. Despeses derivades dels drets d’autor

4.6.4. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

5. CINEMA

5.1 Fitxa tècnica de les pel·lícules o dels documentals

5.2 Descripció breu de cada una d’elles

5.3 Pressupost

5.1.1. Despeses derivades dels drets d’autor

5.1.2. Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

6. EXPOSICIONS

6.1 Especificacions de l’espai

6.1.1. Superfície mínima de la sala

6.1.2. Metres mínims de paret lineal

6.1.3. Il·luminació

6.1.4. Seguretat de la sala

6.2 Assegurança

6.2.1 Assegurança per al transport sí/no

6.2.2 Assegurança de la sala d’exposicions sí/no

6.3 Personal d’atenció a la persona visitant sí/no

6.4 Durada mínima de l’exposició (amb un mínim obligatori de 15 dies)

6.5 Dia o dies de muntatge

6.6 Dia o dies de desmuntatge

6.7 Realització d’activitats paral·leles sí/no. Quines?

6.8 Pressupost

6.8.1 Comissariat

6.8.2 Despeses derivades del transport, de l’assegurança, del muntatge i del desmuntatge

6.8.3 Despeses derivades dels drets d’autor

6.8.4 Qualsevol altra despesa derivada de fer les itineràncies de l’exposició

7 RUTES CULTURALS

7.2 Descripció de cada una de les rutes

7.3 Hora de sortida

7.4 Durada

7.5 Nombre màxim de persones per grup

7.6 Pressupost

7.6.1 Despesa del guia

7.6.2 Possibles despeses d’entrades en els recintes que s’ha de visitar

7.6.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer les rutes

8 CICLES DE CONFERÈNCIES

8.2 Pressupost

8.2.1 Despeses de coordinació

8.2.2 Despeses dels conferenciants

8.2.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer els cicles de conferències

Els professionals o les empreses amb personalitat jurídica pròpia amb projectes seleccionats a Cultura en Xarxa 2015, que no han sofert modificacions i que volen participar a Cultura en Xarxa 2016, no cal que presentin novament el projecte. Només han de presentar la sol·licitud (annex 1) i la documentació administrativa de l’any en curs.

En qualsevol cas, el Consell de Mallorca pot demanar que s’aporti la documentació addicional que li sembli adient, ateses les característiques de cada cas.

5. Termini de presentació de la documentació

Es poden presentar projectes dins els 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestes normes en el BOIB, en qualsevol terminal del registre general del CIM (a Palma: Centre Cultural la Misericòrdia, pl. de l’Hospital núm. 4; Palau del CIM, c/ de Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, c/ del General Riera, núm. 111, i Llar de la Infància, c/ del General Riera, 113; tots ells a Palma).

Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en aquestes normes de selecció. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admet en cap cas.

6. Comissions

Comissió Tècnica de Selecció de Projectes

Està formada per les persones següents:

– President: Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. El seu substitut és Rafel M. Creus, director insular de Cultura.

– Secretari: Ana Catalan Carrera, cap del Servei Jurídic Administratiu. El seu substitut és Miquel Ferrer Alonso, cap de secció del Servei Jurídic Administratiu.

– Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura, o el funcionariat que el substitueixi

– Cristina Llambías Cortés, responsable de programes del Servei de Cultura, o el funcionariat que la substitueixi

– Jaume Julià Mas, tècnic ajudant d’arxiu i biblioteca, o el funcionariat que el substiueixi

Comissió Assessora

La Comissió Assessora dóna la seva opinió sobre els projectes seleccionats i sobre el nombre d’itineràncies a fer de les diferents activitats proposades per la Comissió Tècnica de Selecció de Projectes.

Està formada per les persones següents:

– Pilar Colomar, representant a l’Ajuntament d’Alaró

– M. Pau Ruiz, representant a l’Ajuntament de Binissalem

– Anna Rovira, representant a l’Ajuntament de Felanitx

– Rafela Riera, representant a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

– Margalida Martín, representant a l’Ajuntament de Llucmajor

– Damià Rigo, representant a l’Ajuntament de Santanyí

– Maria Antònia Ferrer, representant a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

– Guillem Florit, representant a l’Ajuntament de Selva

7. Criteris de selecció

Els projectes s’han de valorar d’acord amb aquesta puntuació:

 • Elaboració del projecte (màxim 20 punts)

1. Objectius (5 punts)

2. Explicació detallada de l’activitat tenint en compte les especificitats de cada àmbit (10 punts)

3. Fitxa artística (si escau) i tècnica (5 punts)

 • Criteris artístics (màxim 20 punts)

1. Innovació, originalitat i creativitat de l’activitat (5 punts)

2. Interès i qualitat de l’activitat (8 punts)

3. Activitats que contribueixen a difondre valors històrics, populars i tradicionals de Mallorca i activitats relacionades amb commemoracions o amb efemèrides d’interès cultural o històric en l’àmbit local i/o insular (2 punts)

4. Format de les activitats. Si és adient per a desenvolupar-se en la majoria dels espais culturals de Mallorca (5 punts)

La Comissió Tècnica de Selecció de Projectes pot desestimar aquells que consideri que no reuneixen les condicions mínimes de qualitat o la capacitat organitzativa mínima exigibles per a ser exhibits i/o representats.

Per a poder entrar en la selecció, els projectes han d’obtenir una puntuació mínima de 20 punts.

La Comissió Tècnica examina i avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris esmentats i n’emet l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per a elaborar la proposta d’acord definitiva.

8. Òrgan per a resoldre

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, a proposta de la Comissió Tècnica

9. Termini de resolució

Dins els 90 dies següents al d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds; en cas contrari, s’han d’entendre desestimades

10. Publicació de la selecció

La inclusió o l’exclusió a Cultura en Xarxa del personal professional, de l’entitat o de l’empresa amb les activitats culturals corresponents s’ha de publicar en el BOIB, en el tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia (plaça de l’Hospital, 4, Palma) i en el web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

11. Obligacions dels participants

La persona física o jurídica ha d’emetre factures oficials (que incloguin els imposts o n’especifiquin l’exempció; IRPF si escau, entre d’altres) de les activitats culturals fetes, a càrrec del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

Els professionals estan obligats a emplenar i han de presentar el full d’avaluació de cada activitat cultural feta, que se’ls ha d’haver lliurat amb antelació.

El Consell de Mallorca, podrà sol·licitar l’aportació de documentació administrativa, a part de la presentada, si el procediment administratiu així ho requereix

12. Condicions per a la selecció

La selecció dels projectes d’activitats culturals per a formar part d’aquesta borsa resta condicionada al pressupost disponible d’enguany, així com a la valoració que fa la Comissió Tècnica de Selecció de Projectes dels projectes presentats.

Si una mateixa persona física o jurídica, constituïda com a professional o empresa amb personalitat jurídica pròpia, presenta diversos projectes d’un mateix àmbit cultural i aquests passen a formar part de la borsa de Cultura en Xarxa, la despesa final pel total d’itineràncies dels diferents projectes presentats haurà de ser inferior als 5.999,99 € (IVA exclòs).

ANNEX 1
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN LES ACTIVITATS CULTURALS PER A CULTURA EN XARXA 2016

Dades del sol·licitant

…..……………………………………………………….., amb NIF …………………..…………,

(nom i llinatges)

Telèfon fix…………………………………………………………..…mòbil………………………………..,

correu electrònic…………………………………………………………………………………………………..,

domicili ..……….……………………………………………………………………….., núm. ……………,

CP …………., de ………………………………………………………… en representació de l’entitat o

empresa ……………………………………………………………………………………………………………..

(en el cas de persones físiques no és necessari emplenar)

Títol del projecte: …………………………………………………………………………………………..

Àmbit

Música                                                                                               Cinema

Art de carrer                                                                                       Exposicions

Dansa                                                                                                Rutes culturals

Teatre                                                                                                Cicles de conferències

Declaracions

……………………………………………………………………, amb NIF ……………………………………..,

en nom propi / com a representant de l’entitat o empresa, DECLAR SOTA LA MEVA

RESPONSABILITAT,

1) Que accept les normes de selecció de projectes d’activitats culturals per a Cultura en Xarxa 2016

2) Que n’adjunt la documentació exigida.

3) Que totes les dades subministrades són certes

Per tot el que he exposat, SOL·LICIT l’admissió en la selecció de projectes d’activitats culturals per a Cultura en Xarxa 2016

………………………………………………………………., …………. d……………………….. de 2016

Signatura

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d’allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix per convocar, seleccionar i crear un dossier amb les dades dels artistes o grups seleccionats per participar en Cultura en Xarxa.

2. Cessions de les dades previstes: a les publicacions previstes en les normes de selecció (BOIB, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net), a aquelles altres entitats d’administració local o entitats que en depenen que vulguin participar en Cultura en Xarxa.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES CULTURALS PER A CULTURA EN XARXA 2016

Marcau amb una “X” les caselles corresponents

(    ) Model de sol·licitud (annex 1)

(    ) Dossier de la proposta en format DIN A4

(    ) Currículum i trajectòria artística de la persona autora o autores del projecte

(    ) Imatges del projecte (un mínim de 3) en format jpg amb una resolució mínima de 72 ppp

(    ) Pressupost segons el nombre d’itineràncies, en cas que es contempli la possibilitat de determinar diferents imports segons el nombre d’itineràncies. En qualsevol cas, el pressupost final per a totes les itineràncies no podrà ser superior als 6.000,00 €

(    ) Autorització per incloure imatges de l’activitat al material de difusió que realitzi la Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca mitjançant diferents suports, amb l’objectiu de donar a conèixer la realització de les diferents activitats al públic potencial (annex 2)

(    ) Fotocòpia del NIF del professional o empresa sol·licitant.

(    ) Fotocòpia del DNI, NIE, NIF del representant legal o de la persona autoritzada que la signi.

(    ) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud o de l’autorització corresponent i suficient, en el cas de què la signi una persona distinta.

(    ) Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats o, si és el cas, de la modificació d’aquella i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

(    ) Certificació administrativa de l’any en curs que acrediti que la persona física o jurídica està inscrita en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE.

(    ) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments, únicament en cas que sigui la primera vegada que es factura al Consell de Mallorca o si s’ha canviat el número de compte bancari.

………………………………………………………….., …….. d …………………….. de 2016

(Signatura)

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

 

ANNEX 2
MODEL D’AUTORITZACIÓ CULTURA EN XARXA 2016

…..……………………………………………………….., amb NIF …………………..…………,

(nom i llinatges)

Telèfon fix…………………………………………………………..…mòbil………………………………..,

correu electrònic…………………………………………………………………………………………………..,

domicili ..……….……………………………………………………………………….., núm. ……………,

CP …………., de ………………………………………………………… en representació de l’entitat o

empresa ……………………………………………………………………………………………………………..

(en el cas de persones físiques no és necessari emplenar)

AUTORITZ GRATUÏTAMENT al Consell de Mallorca perquè, per difondre les activitats de Cultura en Xarxa, per temps indefinit i dins l’àmbit territorial mundial, faci els usos següents de les imatges incloses en el projecte:

 • La insereixi en la pàgina web del Consell de Mallorca, per fer-la pública per aquest mitjà.
 • La insereixi en el material de difusió que s’editi

Tot això en els termes prevists a la Llei de propietat intel·lectual (RDL 1/1996, de 12 d’abril, de propietat intel·lectual, modificada per la Llei 23/2006, de 7 de juliol i per la Llei 10/2007, de 22 de juny) i sens perjudici dels drets que puguin correspondre, d’acord amb Llei.

……………………………………………….…, ……… d………………………. de 2016

(Signatura)

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

 

ANNEX 3
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES PERCEPTOR:

NIF PERCEPTOR
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT C. POSTAL PROVINCIA
TELÈFON FAX

DADES BANCÀRIES:

ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL BIC
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

Palma, a

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina.

El director / El delegat                                                                                                                                     El perceptor

Signat: ……………………..

(Segell de l’entitat bancària)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació.