Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques 2017

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 31 de gener de 2017 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

 L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és un consorci amb caràcter d’ens públic que està adscrit a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 1/2016, de 16 de febrer (BOIB núm. 23, de 18 de febrer).

L’IEB, segons els apartats l i m de l’article 4 dels seus Estatuts, aprovats mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2013 (BOIB núm. 101, de 20 de juliol), té l’objectiu de donar suport a diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior, i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord: 1) amb l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i 2) amb la convocatòria que segueix aquesta Resolució.

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 31 de gener de 2017

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Ruth Mateu i Vinent

CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017 per fomentar l’intercanvi i la  relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen dues línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat dels artistes, distribuïdors, productors i tots els professionals de les arts escèniques de les Illes Balears, que es concretin en les activitats següents:

– Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa de residència.

– Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per assistir a fires professionals fora de l’illa de residència, amb o sense actuació en directe.

– Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals fora de l’illa de residència.

– Desplaçament i estada de professionals de l’àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives.

Només seran subvencionables les actuacions que es facin en espais amb programació habitual en l’àmbit de les arts escèniques o que estiguin incloses en la programació d’esdeveniments d’arts escèniques .

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat i allotjament:

– El desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com un màxim de dos tècnics.

Només s’accepten bitllets en classe turista.

– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

– Les despeses de lloguer de vehicles.

– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

b) Suport a activitats de projecció exterior per part d’estructures professionals de les arts escèniques i assistència a fires, festivals i jornades de formació.

– Es poden sol·licitar ajuts per a:

– L’organització de presentacions de projectes i actuacions en directe.

– Les gires en circuits nacionals i internacionals.

– L’assistència a fires, festivals i jornades amb o sense actuació en el programa.

– La producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior.

– La traducció de textos i la producció d’arxius per a subtitulat.

– El lloguer de material tècnic per al subtitulat.

– Les despeses derivades dels assajos per a una actuació en una altra llengua diferent de l’original.

– La producció de material gràfic en una llengua diferent de l’original.

– El material promocional en qualsevol format.

S’inclouen les despeses derivades de l’organització d’activitats:

– El desplaçament de càrrega i del personal artístic, així com un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.

– Les despeses d’allotjament sempre que es puguin justificar amb factures i amb un màxim de 100 € per persona i nit.

– Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

– L’edició i traducció de material gràfic i audiovisual de promoció.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

Les dietes.

– Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

– Els tiquets de combustible i aparcament.

– Els desplaçaments amb avió en primera classe.

– Despeses derivades d’actuacions que es facin dins l’illa de residència.

– Despeses derivades d’actuacions en esdeveniments de caire benèfic o fora de circuits professionals.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als que s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 160.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per al 2017.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Tenint en compte que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva, per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, el criteri de concessió serà l’ordre d’entrada.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats relacionades exclusivament amb la mobilitat a les quals fa referència el punt 1.2. a), les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments i estades de persones i càrrega entre les Illes Balears:

Si es fa una o més activitats a les Illes Balears fora de l’illa de residència: un màxim de 70 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

Un màxim de 300 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.

b) Per a desplaçaments i estades de persones i càrrega a l’Espanya peninsular:

– Si es fa un o més activitats a la mateixa població de l’Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

Si es fa una activitat a diferents poblacions a l’Espanya peninsular: un màxim de 250 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 600 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

c) Per a desplaçaments a les Illes Canàries i Europa:

– Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Europa o de les Illes Canàries: un màxim de 350 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Si es fa un activitat a diferents poblacions d’Europa o de les Illes Canàries: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 800 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 3.000 €.

d) Per a desplaçaments fora d’Europa:

– Si es fa una o més activitats a la mateixa població d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Si es fa un activitat a diferents poblacions d’Amèrica, Àfrica, Àsia o Oceania: un màxim de 1.000 € per persona per al desplaçament i 50 € per a l’allotjament per persona i dia.

– Un màxim de 1.200 € per al transport de càrrega.

El límit per sortida no pot excedir els 4.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats relacionades a les quals fa referència el punt 1.2. b), es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Trajectòria professional del sol·licitant (de 0 a 3 punts):

– Si l’estructura empresarial del sol·licitant té entre 1 i 3 anys de trajectòria: 1 punt

– Si l’estructura empresarial del sol·licitant té entre 4 i 8 anys de trajectòria: 2 punts

– Si l’estructura empresarial del sol·licitant té més de 8 anys de trajectòria: 3 punts

b) Trajectòria de l’espai que acull l’activitat i/o de l’entitat organitzadora (de 0 a 3 punts):

– Si l’espai o l’entitat té programació estable i professional, amb 5 o més anys de trajectòria: 1 punt

– Si és una sala o una fira o festival d’interès estratègic per a l’IEB: 1 punt

– Si és una fira o festival de caràcter professional: 2 punts

c) Projecció exterior del projecte (de 0 a 3 punts)

– De dues a quatre funcions al mateix espai: 2 punts

– De dues a quatre funcions a diferents llocs: 2 punts

– Una funció fora de l’illa de residència en presència de professionals: 2 punts

– Més de cinc funcions en diferents llocs / Temporada a un mateix espai (5 o més funcions): 3 punts

– Funció fora de l’illa de residència a fires i festivals on l’IEB tingui participació directa: 3 punts

d) Presentació documental del projecte (de 0 a 1 punt)

– Qualitat baixa: 0 punts

– Qualitat mitjana: 0,5 punts

– Qualitat excel·lent: 1 punt

Puntuació total: 10 punts

4.4. Una qualificació d’1 punt correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 100 %, que correspon als 10 punts.

4.5. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.6. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada.

4.7. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. Pel que fa al suport a la mobilitat dels professionals de les arts escèniques al qual fa referència el punt 1.2. a), en són beneficiàries les persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals) i persones jurídiques de l’àmbit de les arts escèniques en general independentment de la seva residència fiscal, que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts escèniques.

5.2. Pel que fa als projectes de suport a les activitats de projecció exterior per part d’estructures professionals de les arts escèniques dins l’àmbit de les arts escèniques als quals fa referència el punt 1.2. b), en són beneficiaris els professionals autònoms i les empreses de l’àmbit de les arts escèniques independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

5.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 1) degudament emplenat i signat, el qual ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

– Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

– Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’entitat i estatuts).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà de model normalitzat (annex 2):

– de compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura;

– de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

– de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, i

– d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

– Els objectius del projecte

– La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

Si escau, les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

– La trajectòria professional de les persones, col·lectius, entitats o empreses implicades en el projecte

– Altres activitats vinculades amb les actuacions que es duguin a terme

– El pla de patrocinis i finançament

– El pla de difusió i promoció exterior

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’equipament o l’entitat que du a terme l’activitat, o acreditació d’inscripció com a professional en una fira, festival o jornada de formació. El contracte o la carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o l’entitat i el lloc i la data o les dates de l’esdeveniment.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del desè dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2017.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament un mínim de dues setmanes abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix per a les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2016 i el 28 de febrer de 2017. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 28 de febrer de 2017.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada és de dues setmanes a partir del dia en què l’òrgan instructor de l’expedient ho comuniqui al sol·licitant. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en el termini de dues setmanes, comptadores des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini d’una setmana, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un correu electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. Fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

11.4 En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 3).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa i econòmica emplenada (annex 4)

Factures amb el justificant de pagament

Un exemplar de tots els materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini d’un mes després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2017. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admetrà com a justificant de la subvenció.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 4) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 4).

12.6. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de dues setmanes, comptadores des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 4).

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

15. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts