Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la revaloració cultural i modernització de les llibreries.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Extracte de la resolució 8 de febrer de 2017, de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la revaloració cultural i modernització de les llibreries.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer.

Beneficiaris.

Llibreries independents que, constituïdes com a empreses des de fa almenys dos anys al moment de la publicació d’aquesta convocatòria, reuneixin els següents requisits:

a) Requisits administratius:

– Tinguin com a activitat principal la venda de llibres. A aquests efectes, es tindrà en compte l’epígraf d’alta en el IAE (659.4) o bé, en el cas de persones jurídiques, l’objecte social recollit en les escriptures de constitució.

– Disposin d’un establiment físic, obert al públic general, que compti amb dos anys d’antiguitat al moment de la publicació d’aquesta convocatòria. Els canvis de domicili no interrompran el còmput de temps sempre que la llibreria mantingui el seu nom o els seus socis.

b) Requisits tècnics:

– Tenir a la disposició del públic una oferta de títols (no exemplars) igual o superior a 3.000. En el cas de llibreries especialitzades en alguna matèria concreta (les vendes de la qual en aquesta matèria concentrin un 60% de les vendes) el nombre de títols exigibles es reduirà a 1.500. D’altra banda, les llibreries amb una facturació de llibres superior a 600.000 euros hauran de disposar d’una oferta mínima de 6.000 títols.

– Disposar d’un establiment amb una superfície igual o superior a 40 metres quadrats. – Usar les eines tecnològiques de la cadena de llibre al moment de la publicació d’aquesta convocatòria. Les llibreries hauran d’acreditar l’ús de SINLI, de DILVE, de CEGAL EN XARXA-LIBRIDATA.

Segon.

Objecte.

Activitats de revaloració cultural i modernització de les llibreries independents que tinguin una de les següents finalitats:

A) La renovació tecnològica mitjançant 1) la creació o millora de pàgines web i altres eines o mitjans que permetin tant una millor relació entre la llibreria i l’usuari com una major difusió de l’oferta de llibres i del fons editorial de l’establiment; o

2) l’execució de qualsevol altre projecte que millori l’accés dels lectors a l’oferta legal de continguts digitals.

B) L’execució d’obres en l’establiment sempre que suposin una clara millora del seu espai cultural. Les obres hauran de tenir per finalitat millorar la prestació del servei, l’accessibilitat del públic lector a les instal·lacions o adaptar la llibreria als nous hàbits de compra i oferta de llibres.

Tercer.

Bases reguladores.

Les bases reguladores per les quals es regeix aquesta ajuda van ser establertes a través de l’Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre, publicades en el BOE número 275, amb data de 13 de novembre de 2010.

Cambra.

Quantia.

L’import de la subvenció serà, com a màxim, de 120.000 euros.

Cinquè.

Termini de presentació de sol·licituds.

Quinze dies hàbils explicats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el BOE. Sisè. Altres dades.

Aquesta subvenció és compatible amb altres ajudes d’organismes o institucions públics o privats per a la mateixa activitat. El seu import, aïlladament, mai superarà el 80% del cost de l’activitat. El 20% restant haurà de ser finançat pel sol·licitant mitjançant els seus recursos i ingressos propis o bé mitjançant altres ajudes públiques o privades.

Madrid, 8 de febrer de 2017.- El Secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo Sáinz,

P.D. (Ordre ECD/1721/2016, de 26 d’octubre), el Director General d’Indústries Culturals i del Llibre, Óscar Sáenz de Santa María GómezMampaso.