Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajudes de minimis per a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

Atorgar ajuts per a la producció i l’edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres i fonogrames en llengua catalana, per a l’any 2019.

Sol·licitud de l’ajuda per a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana
Requisits
Les empreses interessades a rebre l’ajuda han de complir els requisits de la base quarta de la convocatòria, les obres per a les quals se sol·licita l’ajuda han d’editar-se i consignar-se en l’Oficina del Dipòsit Legal entre el 2 de setembre de 2018 i l’1 de juny de 2019, ambdós inclosos i han de complir els requisits generals i específics establerts en la base tercera de la convocatòria.
Documentació
a) Formulari de sol·licitud.
b) Tota la documentació que apareix en la base desena de la convocatòria anual.
Annexos de la sol·licitud
Termini per a la presentació
Vint des hàbils, comptadors des de l’endemà de publicar-se la convocatòria en el BOIB.
Òrgan competent
Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència
Informació addicional
Podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració insular a qualsevol oficina de registre. També els podeu presentar als registres oficials de l’Administració general de l’Estat, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars i dels municipis que han signat el conveni de col·laboració per implantar un registre únic d’entrada de documents.

A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per a la qual cosa heu de lliurar el sobre obert, perquè es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i perquè s’anoti així en el resguard justificatiu.

DOCUMENTACIÓ
Convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2019 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana