Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajudes econòmiques durant l’any 2016 per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i activitats de promoció cultural

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques durant l’any 2016 per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques durant l’any 2016 per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural, aprovades per acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, següents:

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques durant l’any 2016 per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural

1. Justificació

L’article 44.1 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports estableix a l’article 3 (en referència al Reial decret 3040/1983, de 5 d’octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de cultura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) la competència del Consell Insular d’Eivissa en el foment de la cultura, amb especial atenció a la música, el teatre, la cinematografia, el llibre i l’edició, incloent el foment de la creació literària, la promoció del llibre i de les edicions sonores i audiovisuals. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, diu al seu article 70.18 que la cultura i la promoció i animació cultural és competència pròpia dels consells insulars, incloent-hi les activitats artístiques i culturals, el foment i la difusió de la creació i producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.

En aquest sentit, el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, en atenció al Decret de Presidència núm. 2015000285 de data 6 de juliol de 2015, vol impulsar els projectes culturals en l’àmbit de la literatura, el teatre, l’art, la dansa, l’ensenyament, la història, l’economia, l’etnografia, el còmic, el pensament, la creació audiovisual, el cinema, la música, etc. que difonguin la cultura de l’illa d’Eivissa.

2. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir al foment i a la difusió de la cultura de l’illa d’Eivissa en l’àmbit de la literatura, el teatre, l’art, la dansa, la història, l’economia, l’etnografia, el còmic, el pensament, la creació audiovisual, el cinema, la música, etc. i impulsar les activitats i les accions que amb aquest objectiu s’hagin realitzat, o es realitzin a l’illa d’Eivissa o fora, entre l’1 de juliol de 2015 i el 31 de juliol de 2016.

3. Règim de les ajudes

La gestió d’aquestes subvencions es realitzarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les ajudes que atorgui el departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut en aquesta convocatòria no podran superar, per beneficiari, el 50 % del cost total del projecte d’activitat per al qual se sol·licita la subvenció.

En cap cas no es podrà concedir més d’una ajuda a un mateix projecte, encara que la sol·licitud d’ajuda la facin diferents persones.

Les ajudes rebudes per aquesta convocatòria són compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, sempre que el seu import sigui de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de l’activitat subvencionada, i són incompatibles amb altres ajudes atorgades per aquest Consell amb aquesta mateixa finalitat.

Les entitats que ja reben ajuda per part del Consell Insular per a les activitats que organitzin i aquelles que queden detallades al Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2016 (publicat al BOIB núm. 190, de 31 de desembre de 2015 i modificat per resolució núm. 2016000045 del conseller del Departament d’Economia i Hisenda, publicada al BOIB núm. 55, de 3 de maig de 2016) no podran rebre ajuda dins d’aquesta línia de subvencions.

Serà obligació dels beneficiaris de les ajudes, a banda de les previstes a la base 9a d’aquesta convocatòria que fa referència als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions, informar, en la liquidació d’ingressos i despeses prevista a la base 13a de la convocatòria, del cost total de l’activitat subvencionada, així com de totes les subvencions rebudes amb destinació a l’activitat objecte de subvenció, tant públiques com privades.

4. Beneficiaris i modalitats

Podran concedir-se ajudes en les següents modalitats:

MODALITAT A): Ajudes a l’edició d’obres que impliquen el foment i la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques privades, així com les administracions locals de l’illa d’Eivissa, que hagin editat o tinguin previst editar en el termini de la convocatòria, una obra, independentment del seu suport, que s’ajusti a l’objecte i la finalitat d’aquestes bases i fomenti i promocioni la cultura de l’illa d’Eivissa.

Seran objecte de subvenció les despeses ocasionades pel disseny, la maquetació, la impressió, l’enquadernació, la manipulació, la producció, la realització, la distribució i els drets d’autor de l’edició d’obres que impliquen el foment i la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa, així com les despeses derivades de l’activitat professional de les persones físiques i jurídiques sol·licitants. L’IVA suportat per aquestes despeses no pot ser objecte de subvenció, excepte quan el sol·licitant acrediti estar exempt de tributar per l’IVA.

MODALITAT B): Ajudes al foment i a la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques privades, així com les administracions locals de l’illa d’Eivissa que hagin realitzat o tinguin previst realitzar en el termini de la convocatòria, una activitat de promoció cultural que s’ajusti a l’objecte i la finalitat d’aquestes bases i fomenti i promocioni la cultura de l’illa d’Eivissa.

Seran objecte de subvenció les despeses ocasionades per l’organització d’activitats i accions que fomenten i promocionen la cultura de l’illa d’Eivissa, així com les despeses derivades de l’activitat professional de les persones físiques i jurídiques sol·licitants. L’IVA suportat per aquestes despeses no pot ser objecte de subvenció, excepte quan el/la sol·licitant acrediti estar exempt de tributar per l’IVA.

5. Crèdits pressupostaris i quantia de les ajudes

Aquesta convocatòria de subvenció està dotada econòmicament al pressupost de l’exercici 2016 amb una quantitat màxima de 148.000 €, segons les següents modalitats:

MODALITAT A): Ajudes a l’edició d’obres que impliquen el foment i la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa: 48.000 € (de l’aplicació pressupostària 3340.48900).

L’import màxim de cadascuna de les ajudes que es concedeixin serà de 5.000 €.

MODALITAT B): Ajudes al foment i a la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa: 100.000 € (de l’aplicació pressupostària 3340.48900).

L’import màxim de cadascuna de les ajudes que es concedeixin serà de 5.000 €.

En el cas que la concessió de les ajudes de qualsevol modalitat no exhaureixi les quantitats que s’hi han destinat, el sobrant de l’import podrà incorporar-se a les quantitats de les altres modalitats.

6. Forma de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció s’han de formalitzar mitjançant la presentació d’una instància i segons el model normalitzat que figura com a annex 1 d’aquesta convocatòria, que també es podrà trobar a les dependències del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut i a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa.

Les sol·licituds es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d’Eivissa i es presentaran en el Registre General del Consell Insular d’Eivissa (avinguda d’Espanya, 49, tel. 971 195900, fax 971195914) o en la forma establerta a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), i les hauran d’acompanyar els següents documents (originals o còpia acarada):

Pel que fa a les administracions locals:

· Certificat, signat pel secretari o per la secretària de l’entitat local sol·licitant, conforme l’òrgan competent ha aprovat la presentació de la sol·licitud.

· Certificat, signat pel secretari o per la secretària de l’entitat local sol·licitant, en què s’acrediti que la persona que signa la sol·licitud exerceix la representació de l’entitat.

· Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social. O bé, a la sol·licitud, autoritzar el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament el certificat acreditatiu d’aquesta circumstància.

· Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

· Declaració responsable d’haver sol·licitat o no ajuda econòmica a altres entitats públiques o privades per dur a terme les mateixes actuacions de la present subvenció, segons el model que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

· Memòria de l’edició o de l’activitat per al qual es demana la subvenció i que recollirà les dades que es considerin necessàries per poder valorar convenientment els criteris establerts a l’apartat 10 d’aquestes bases, adjuntant la següent documentació:

o En el cas de la modalitat A de la subvenció, si l’obra ja està editada un exemplar de l’obra editada i si estigués per editar una maqueta d’aquesta.

o Pel que fa a la modalitat B, si l’activitat ja s’ha realitzat testimonis documentals de la realització de l’activitat (programes de mà, retalls de premsa, fotografies…).

· Pressupost detallat del cost total del projecte pel qual es demana la subvenció, amb indicació dels ingressos i les despeses previstes. Si el projecte per al qual es demana l’ajuda ja està realitzat, en lloc del pressupost es presentarà una liquidació provisional amb els ingressos previstos i les despeses realitzades.

Pel que fa a les persones físiques i jurídiques privades:

· DNI, passaport o document equivalent (només persones físiques)

· NIF o document equivalent (només persones jurídiques)

· DNI, passaport o document equivalent del representant (només persones jurídiques)

· Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social. O bé, a la sol·licitud, autoritzar el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament el certificat acreditatiu d’aquesta circumstància.

· Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

· Acreditació, si és el cas, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. En el cas que no es presenti aquesta acreditació, l’IVA de les factures que es presentin com a justificació no es podrà subvencionar. En el cas que les sol·licitants siguin entitats sense ànim de lucre, per acreditar aquesta circumstància serveix presentar una còpia dels estatuts de l’entitat.

· Declaració en què es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol institució o entitat pública o privada, o en cas contrari, escrit en què es declari que el beneficiari o l’entitat beneficiària no gaudirà de cap tipus d’ajuda diferent de la que sol·licita per a aquesta convocatòria, segons el model que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

· Memòria de l’edició o de l’activitat per al qual es demana la subvenció i que recollirà les dades que es considerin necessàries per poder valorar convenientment els criteris establerts a l’apartat 10 d’aquestes bases, adjuntant la següent documentació:

· En el cas de la modalitat A de la subvenció, si l’obra ja està editada un exemplar de l’obra editada i si estigués per editar una maqueta d’aquesta.

· Pel que fa a la modalitat B, testimonis documentals de la realització de l’activitat (programes de mà, retalls de premsa, fotografies…).

· Pressupost detallat del cost total del projecte pel qual es demana la subvenció, amb indicació dels ingressos i les despeses previstes. Si el projecte pel qual es demana l’ajuda ja està realitzat, en lloc del pressupost es presentarà una liquidació provisional amb els ingressos previstos i les despeses realitzades.

· Imprès de sol·licitud de transferència bancària del Consell Insular d’Eivissa degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant i segellat per l’entitat bancària. Aquest document es pot obtenir al Consell Insular d’Eivissa i a la seua pàgina web www.conselldeivissa.es.

7. Termini de presentació de les sol·licituds, publicitat de la convocatòria i esmenes

7.1. S’estableix un termini de presentació de les sol·licituds de vint (20) dies naturals que s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

7.2. Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

7.3. Dins el termini de trenta dies naturals, comptadors des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut donarà a conèixer, mitjançant la publicació a la vegada al tauler d’anuncis del Consell i a la pàgina web www.conselldeivissa.es, una llista en què es requerirà les persones interessades que en el termini de deu dies hàbils, si és el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l’esmenin d’acord amb el que disposa l’art. 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC) i se’ls advertirà que, en el cas que no ho facin, es considerarà desestimada la seua petició.

La llista d’esmenes contendrà les dades identificatives de la persona sol·licitant i el detall de les esmenes a realitzar.

El termini perquè les persones sol·licitants requerides al·leguin el que considerin adient (10 dies hàbils) començarà a comptar el dia després d’haver publicat la dita llista d’esmenes. Transcorregut aquest termini, si la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la complementació requerida, el Consell Insular d’Eivissa considerarà que desisteix de la seua petició, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8. Selecció de les persones beneficiàries

S’estableix el règim de concurrència competitiva com a procediment de selecció dels beneficiaris i de concessió de les ajudes. S’entén per concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza per comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre si d’acord amb els criteris de valoració fixats a la base desena d’aquesta convocatòria i adjudicar, amb el límit fixat a la convocatòria, el crèdit disponible segons la valoració obtenguda, de manera que la sol·licitud que més puntuació obtengui més quantia d’ajuda rebrà.

De conformitat amb els criteris de valoració establerts a la base desena d’aquesta convocatòria, no podran obtenir subvenció aquelles sol·licituds que, reunint els requisits exigits a la present convocatòria, obtenguin una puntuació inferior a 22 punts.

Les ajudes es concediran per ordre de prelació i fins a exhaurir els 148.000 € previstos del crèdit pressupostari de la convocatòria.

De conformitat amb la base desena d’aquesta convocatòria, els projectes presentats es valoraran de manera que:

– Les edicions d’obres o les activitats puntuades per baix de 22 punts no rebran ajuda.

– Les edicions d’obres o les activitats puntuades entre 22 i 54 punts rebran una ajuda que serà proporcional a la quantitat de punts obtenguts, segons les valoracions de la base desena, sempre amb el límit de 5.000 € i sense superar el 50 % del cost total de l’edició o l’activitat.

9. Condicions

El fet de sol·licitar aquestes ajudes significa l’acceptació plena de les bases d’aquesta convocatòria i el compliment de les següents condicions:

– Haver realitzat l’activitat o l’edició per la qual es demana la subvenció entre l’1 de juliol de 2015 i el 31 de juliol de 2016.

– Adoptar les mesures de difusió necessàries per donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció.

– Presentar el compte justificatiu abans del termini de 15 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la concessió de l’ajuda. A l’esmentat compte justificatiu haurà de constar el cost total de l’edició o activitat, amb els ingressos i les despeses vinculats i els documents justificatius.

– Sotmetre’s a les actuacions de control que consideri necessàries el Consell Insular d’Eivissa, al qual facilitaran tota la informació oportuna.

– Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa.

– I, en qualsevol cas, complir amb el disposat a l’article 13 (Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora) i a l’article 14 (Obligacions dels beneficiaris) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10. Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació de les ajudes

A l’hora de valorar les peticions es tendran en compte els següents criteris:

MODALITAT A): Ajudes a l’edició d’obres que impliquen el foment i la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa:

– Per l’interès cultural de l’obra: vinculació de l’obra editada amb la cultura de l’illa d’Eivissa, fins a 30 punts. Es valorarà que l’obra editada es faci ressò de la cultura d’Eivissa per raó de:

– l’autor, fins a 8 punts. S’ha d’acreditar el naixement de l’autor a l’illa d’Eivissa o bé un mínim de tres anys de residència a l’illa d’Eivissa.

– l’editor, fins a 8 punts quan acrediti tenir la seua residència fiscal a l’illa d’Eivissa i a més documenti la dedicació professional a l’activitat editora. Si només s’acredita la residència fiscal de l’editor a l’illa d’Eivissa, sense documentar la dedicació professional, fins a 4 punts.

– els continguts, fins a 8 punts.

– els col·laboradors, fins a 6 punts.

– Edició en llengua catalana, fins a 8 punts. Es tendrà en compte la presència de la llengua catalana en l’obra editada.

– Trajectòria de l’autor, l’editor, l’intèrpret, etc., fins a 6 punts. Trajectòria personal i professional de tots els participants en l’obra editada.

– Qualitat de l’edició, fins a 5 punts. Es tendran en compte aspectes de l’edició com l’apartat crític (introduccions, índexs, notes, llibret…), com la llegibilitat (tipografia, paper, composició, procediment d’impressió…), com l’enquadernació o com la presència d’il·lustracions o d’enllaços d’hipertext.

– Aspectes educatius de l’edició, fins a 5 punts. Capacitat de l’obra editada per adaptar-se com a proposta didàctica dins dels programes educatius dels centres educatius de l’illa.

MODALITAT B): Ajudes al foment i a la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa:

– Per l’interès cultural de l’activitat: vinculació de l’activitat amb la cultura de l’illa d’Eivissa, fins a 30 punts. Es valorarà que les accions realitzades tenguin repercussió en la difusió de la cultura d’Eivissa per raó de:

– les persones participants, fins a 12 punts.

– les persones promotores, fins a 12 punts quan acrediti tenir la seua residència fiscal a l’illa d’Eivissa i a més documenti la seua dedicació professional a l’activitat cultural. Si només s’acredita la residència fiscal de l’editor/a a l’illa d’Eivissa, sense documentar la dedicació professional, fins a 6 punts.

– les persones destinatàries, fins a 10 punts. Es valorarà la repercussió de l’activitat en la població d’Eivissa.

– Promoció de la llengua catalana, fins a 10 punts. Es tendrà en compte la presència de la llengua catalana a les activitats o les accions realitzades.

– Projecció exterior de la cultura de l’illa d’Eivissa, fins a 5 punts.

– Aspectes educatius de l’activitat, fins a 5 punts. Capacitat de l’activitat realitzada per adaptar-se com a proposta didàctica dins dels programes educatius dels centres educatius de l’illa.

Qualsevol circumstància que les persones sol·licitants vulguin que es tengui en compte a l’hora de valorar la sol·licitud ha d’estar acreditada i documentada, de manera que no es podran valorar aquelles circumstàncies que no es puguin documentar.

11. Instrucció i resolució

El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa serà el competent per instruir el procediment de tramitació de les sol·licituds.

L’òrgan instructor podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient, els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l’efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

Amb fonament en l’informe de la comissió d’avaluació i en la proposta de l’òrgan instructor, les ajudes es concediran, per delegació del Consell Executiu, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut i expressarà el nom de la persona o de l’entitat beneficiària, l’edició o l’activitat per la qual es concedeix l’ajuda (segons les modalitats de la convocatòria) i la quantia de l’ajuda; igualment, en el cas de les sol·licituds excloses, s’indicarà la causa d’exclusió.

Els expedients es resoldran en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de les sol·licituds a què es refereix aquesta convocatòria. La notificació de la resolució s’ha de fer amb les exigències i en la forma prevista en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En compliment de l’article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, es farà pública la relació de beneficiaris i la quantia de l’ajuda concedida, incloses les inferiors a 3.000 €.

 12. Comissió d’avaluació

La comissió d’avaluació és l’òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:

– Avaluar i qualificar les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts a la base desena d’aquesta convocatòria.

– Emetre una acta amb un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

La comissió d’avaluació estarà integrada per un/a president/a, un/a secretari/ària i un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la resolució de la convocatòria d’aquestes ajudes, d’acord amb criteris de competència professional i d’experiència.

13. Forma de pagament i justificació de les ajudes

El pagament de les ajudes es farà una vegada justificada correctament l’ajuda concedida.

Aquests pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària.

El termini màxim de temps previst per a la justificació definitiva de l’ajuda concedida serà de 15 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la concessió de l’ajuda. Data límit per a la presentació del compte justificatiu, que ha d’abastar la realització completa de l’activitat i del seu cost total, amb independència de la quantitat subvencionada.

El compte justificatiu contendrà:

– liquidació detallada d’ingressos i despeses de l’activitat subvencionada (en què s’informarà, si és el cas, d’altres ajudes rebudes per a la mateixa activitat), segons el model que figura a l’annex 4 d’aquesta convocatòria.

– relació de les factures i els justificants presentats amb declaració responsable que reconegui que la documentació presentada es presenta només davant el Consell Insular d’Eivissa i per justificar l’ajuda concedida, segons el model que figura a l’annex 5 d’aquesta convocatòria.

– documentació justificativa de les despeses realitzades: factures oficials i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts pel reglament i amb la corresponent acreditació del pagament.

Amb aquesta documentació i amb l’informe favorable d’un tècnic o d’una tècnica del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, i, si n’és el cas, amb el vistiplau de la secretaria tècnica de l’àrea corresponent, es farà efectiu el pagament.

Si amb la documentació presentada no s’arriba a justificar el 100 % del pressupost de l’edició o de l’activitat per a la qual es va sol·licitar l’ajuda es mantendrà l’ajuda concedida sempre que aquesta no superi el 50 % del cost efectiu de l’activitat i a més la reducció del cost no suposi un incompliment de l’objectiu pel qual es va concedir l’ajuda.

Si el cost final no arriba al doble de l’ajuda concedida, aquesta es reduiria proporcionalment a la despesa justificada, de manera que les ajudes cobriran només les despeses correctament justificades.

L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més del reintegrament esmentat a la base quinzena d’aquestes bases, la impossibilitat de participar en pròximes convocatòries d’ajudes, mentre no es faci la devolució de l’import reclamat.

14. Revocació

Amb fonament en l’informe d’un tècnic o d’una tècnica del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut i en la proposta de l’òrgan instructor, les ajudes es podran revocar, per delegació del Consell Executiu, mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, quan posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de l’ajuda.

15. Reintegrament de l’ajuda

Com a conseqüència de la revocació pertocarà reintegrar totalment o parcialment l’ajuda rebuda pels beneficiaris i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, en els casos previstos a l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments previstos a aquest efecte en la legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

16. Control

El Consell Insular d’Eivissa podrà utilitzar qualsevol mitjà de control com inspeccions i sol·licitud d’aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l’aplicació correcta de l’ajuda concedida.

17. Règim de recursos

Les resolucions del conseller executiu, dictades per delegació, i que s’han de considerar dictades per l’òrgan delegant (en aquest cas el Consell Executiu) no exhaureixen la via administrativa i s’hi podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular d’Eivissa, en el termini d’un mes comptador des de la notificació de la resolució, de conformitat amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

18. Disposicions supletòries

La present convocatòria es regeix pel que disposen les bases anteriors, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que hi sigui d’aplicació.

Eivissa, 12 de juliol de 2016

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut
Maria Catalina Tur Torres

 

ANNEX 1
SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA DURANT L’ANY 2016 PER AL SUPORT A PROJECTES CULTURALS RELACIONATS AMB L’EDICIÓ DE PUBLICACIONS I AMB LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ CULTURAL

El Sr./La Sra. ……………………………………………………………………………….. amb DNI ……………………..…, amb domicili al carrer o plaça ………………………………………………………………………………………………….., població ………………………………………………………………………………………, CP ……………………………….., telèfon ………………………, correu electrònic ………………………………………………………………………………..,

Actuant en qualitat de:

( ) Persona física i beneficiària única

( ) Representant d……………………………………………………………………….,amb CIF …………………………….,

SOL·LICITA

Acollir-se a la convocatòria d’ajudes econòmiques per donar suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural durant l’any 2016.

( ) MODALITAT A): Ajudes a l’edició d’obres que impliquen la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa

Títol de l’edició: …………………………………………………………………………………………………………..

( ) Aquesta sol·licitud té el vistiplau dels/de les autors/autores de l’obra

( ) MODALITAT B): Ajudes al foment i a la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa

Nom de l’activitat: ………………………………………………………………………………………………………..

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (segons la base sisena de la convocatòria)

ADMINISTRACIONS LOCALS PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES PRIVADES
( ) Certificat de l’òrgan competent per aprovar la sol·licitud ( ) DNI, passaport o document equivalent (persones físiques)
( ) Certificat que acredita la representació de la persona sol·licitant ( ) NIF o document equivalent (persones jurídiques)
( ) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries ( ) DNI, passaport o document equivalent del representant (persones jurídiques)
( ) Declaració responsable (Annex 2) de no estar sotmès/a a cap causa de responsabilitat o prohibició d’obtenir ajudes o subvencions, d’acord amb l’art. 13 de la Llei 38/2003. ( ) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries
( ) Declaració responsable (Annex 3) d’haver sol·licitat o no ajuda econòmica a altres entitats públiques o privades per a dur a terme les mateixes actuacions. ( ) Declaració responsable (Annex 2) de no estar sotmès/a a cap causa de responsabilitat o prohibició d’obtenir ajudes o subvencions, d’acord amb l’art. 13 de la Llei 38/2003.
( ) Memòria de l’edició o de l’activitat ( ) Declaració responsable (Annex 3) d’haver sol·licitat o no ajuda econòmica a altres entitats públiques o privades per a dur a terme les mateixes actuacions.
( ) Pressupost detallat de l’edició o de l’activitat ( ) Acreditació de l’exempció de declarar l’IVA
( ) Memòria de l’edició o de l’activitat
( ) Pressupost detallat de l’edició o de l’activitat
( ) Imprès de sol·licitud de transferència bancària

( ) Autoritza el Consell Insular d’Eivissa, per al compliment de la base novena d’aquesta convocatòria, a accedir a la informació necessària per comprovar si la persona, o l’entitat que representa, es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa.

……………………………………………………………, …………. d ……………………………….. de 2016

(signatura)

Pel fet de sol·licitar l’ajuda, la persona o entitat sol·licitant es compromet al compliment estricte i a l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria i, en el cas de ser beneficiària, a facilitar al Consell Insular d’Eivissa qualsevol actuació de control com inspeccions, visites, sol·licitud d’aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l’aplicació correcta de l’ajuda concedida.

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

 

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. …………………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ………………………….…, amb domicili al carrer o plaça ………………………………………………………………………………………………………………………………………, població ………………………………………………………, CP ……………………., telèfon ………………………, correu electrònic …………………………………………………………………….,

Actuant en qualitat de:

( ) Persona física i beneficiària única

( ) Representant d………………………………………………………………………………………………………, amb CIF …………………………….,

Declara sota la seua responsabilitat que, en relació amb el procediment per a l’obtenció de subvenció per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural durant l’any 2016, la persona, o l’entitat que representa, no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per obtenir subvencions que figuren a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

I perquè consti i tengui efecte davant l’òrgan que convoca la concessió de subvencions esmentada, firma aquesta declaració responsable.

……………………………………………………………, …………. d ……………………………….. de 2016

(signatura)

 

ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. …………………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ………………………….…, amb domicili al carrer o plaça ……………………………………………………………………………………………………………………………., població …………………………………………………………….…, CP ……………………., telèfon ………………………, correu electrònic……………………………………………………………………..,

Actuant en qualitat de:

( ) Persona física i beneficiària única

( ) Representant d………………………………………………………………………………………………………, amb CIF …………………………….,

Declara sota la seua responsabilitat que, en relació amb el procediment per a l’obtenció de subvenció per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural durant l’any 2016, la persona, o l’entitat que representa,

( ) ha sol·licitat altres ajudes al Consell Insular d’Eivissa o a altra Administració o entitat pública o privada per dur a terme les mateixes activitats objecte de la present subvenció:

Ens: …………………………………………………………………………… Import:……………………

Ens: …………………………………………………………………………… Import: ……………………

Ens: …………………………………………………………………………… Import: ……………………

( ) no ha sol·licitat altres ajudes a cap altre òrgan del Consell Insular d’Eivissa ni a cap altra Administració o entitat pública o privada per dur a terme les mateixes activitats objecte de la present subvenció.

I perquè consti i tengui efecte davant l’òrgan que convoca la concessió de subvencions esmentada, sign aquesta declaració responsable.

……………………………………………………………, …………. d ……………………………….. de 2016

(signatura)

 

 

ANNEX 4
LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES

El Sr./La Sra. …………………………………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ……………………………………..…, amb domicili al carrer o plaça ……………………………………………………………………………………………………………………………….., població ……………………………………..…, CP …………………., telèfon ………………………, correu electrònic …………………………………………………………………,

Actuant en qualitat de:

Persona física i beneficiària única¨

¨ Representant d………………………………………………………………………………………………….., amb CIF …………………………….,

PROJECTE:

INGRESSOS

Aportació del Consell Insular d’Eivissa
Altres aportacions:
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
TOTAL INGRESSOS

DESPESES

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
TOTAL DESPESES

……………………………………………………………, …………. d ……………………………….. de 2016

(signatura)

 

ANNEX 5
RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. …………………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ………………………….…, amb domicili al carrer o plaça ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., població ……………………………………………………, CP ……………………, telèfon ………………………, correu electrònic……………………………………………………………………..,

Actuant en qualitat de:

( ) Persona física i beneficiària única

( ) Representant d………………………………………………………………………………………………………, amb CIF …………………………….,

Declara sota la seua responsabilitat que, en relació amb el procediment per a l’obtenció de subvenció per al suport a projectes culturals relacionats amb l’edició de publicacions i amb la realització d’activitats de promoció cultural durant l’any 2016, les factures detallades més avall només s’han presentat davant el Consell Insular d’Eivissa i com a justificant de l’ajuda rebuda pel següent projecte cultural:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

I perquè consti i tengui efecte davant l’òrgan que convoca la concessió de subvencions esmentada, signa aquesta declaració responsable.

……………………………………………………………, …………. d ……………………………….. de 2016

Relació de factures i justificants presentats per justificar l’ajuda de l’any 2016:

NÚM.          PROVEÏDOR                NÚM. JUSTIFICANT         CONCEPTE          IMPORT

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

…….     …………………………………….      …………………………..            ………………………       ……………

(signatura)