Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajudes per a l’acció i la promoció cultural corresponents a l’any 2017.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Extracte de la Resolució de 16 de febrer de 2017, de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen les ajudes per a l’acció i  la promoció cultural corresponents a l’any 2017.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries les persones jurídiques de nacionalitat espanyola, de qualsevol estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Les persones jurídiques no podran
tenir ànim de lucre, hauran d’estar legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i hauran de tenir residència fiscal a Espanya. Queden excloses les persones físiques, les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

Els beneficiaris no podran obtenir ajudes en més de tres convocatòries consecutives. Per tant, les entitats que hagin estat beneficiàries en les tres últimes convocatòries no podran presentar-se a la convocatòria, quedant excloses en el cas de fer-ho.

No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats en els qui concorri alguna de les prohibicions en els termes previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant
LGS).

Segon. Objecte:

Les ajudes per a l’acció i la promoció cultural tenen per objecte la modernització i professionalització del sector cultural i creatiu a través del foment d’activitats que contribueixin a alguna de les següents finalitats:

a) Fomentar la modernització del sector i l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.

b) Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per generar ocupació potenciant la formació, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural.

c) Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.

d) Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió en xarxes europees d’oferta cultural, afavorir els vincles entre les Comunitats

Autònomes, promoure la participació activa de la ciutadania en els processos culturals i potenciar Espanya com a destinació turística cultural.

Tercer. Bases reguladores:

ORDRE CUL/2912/2010, de 10 de novembre, que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva del Ministeri de Cultura i dels seus organismes públics.

Cambra. Import:

L’import màxim imputable a la subvenció serà d’1.400.000 €.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Vint dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el BOE.

Madrid, 16 de febrer de 2017.- El Secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo Sáinz