Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a l’any 2017

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Extracte de la Resolució de 26 de gener de 2017 de la Secretaria d’Estat de Cultura, per la qual es convoquen les Ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a l’any 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8 a. de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions. ():

Primer:

Beneficiaris:

1. Podran ser beneficiaris els professionals inscrits en el Règim Especial de treballadors autònoms i les petites empreses i les microempreses, de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i tinguin residència fiscal a Espanya. S’entén per microempresa i per petita empresa les que amb tal caràcter es defineixen en la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003, publicada en el DOUE núm. 124, de 20 de maig de 2003.

2. Queden excloses les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les entitats sense ànim de lucre.

3. Els beneficiaris no podran obtenir ajuda en més de tres convocatòries consecutives. Per tant, les entitats que hagin estat beneficiàries en les tres últimes convocatòries no podran presentar-se a la present convocatòria, quedant excloses en el cas de fer-ho.

4. No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats en els qui concorri alguna de les prohibicions en els termes previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Segon.

Objecte.

1. Les ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics tenen per objecte incrementar l’oferta legal de continguts digitals culturals en Internet i modernitzar i innovar les indústries culturals i creatives.

Tercer.

Bases reguladores

Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva del Ministeri de Cultura i dels seus organismes públics. Publicada en el B.O.I. núm. 275 de 13 de novembre de 2010.

L’import màxim imputable a la subvenció serà d’1.491.352 €. Les ajudes concedides se sufragaran amb els crèdits de l’aplicació 18.13.334C.772 del Pressupost de Despeses del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per 2016 prorrogats per a l’exercici 2017.

Cinquè.

Termini de presentació de sol·licituds.

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE Martes 14 de febrero de 2017)

2. La Seu Electrònica estarà disponible a la web de la Secretaria d’Estat de Cultura a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins a les 14 hores de l’últim dia de presentació.

Sisè.

Persones jurídiques estrangeres.

Les persones jurídiques estrangeres sense delegació a Espanya, han de contactar amb Indústries Culturals per obtenir el formulari de sol·licitud a través del correu electrònic: ayudas.industriasculturales@mecd.es Madrid, 26 de gener de 2017.-

El Secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo Sáinz.