Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts de minimis per al suport genèric a l’edició en llengua catalana

Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquestes ajudes de minimis és donar suport a l’edició en llengua catalana produïda a Menorca, d’autor resident a Menorca o la temàtica de la qual sigui d’especial interès per a Menorca.

El suport a què es refereix la base anterior té la finalitat d’interès públic de promocionar i fomentar l’edició de llibres en català i castellà a l’illa de Menorca a fi d’assegurar l’oferta de productes culturals en aquestes dues llengües oficials, d’acord amb els objectius que fixa el Pla estratègic de subvencions de l’any 2015 i d’acord també amb les competències que atribueix l’Estatut d’autonomia als consells insulars, entre les quals hi ha el foment i difusió de la creació i difusió literària (art. 70.18).

Àmbit de responsabilitat: Departament de Presidència
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiàries del suport genèric a l’edició:

a) Les empreses editorials, les associacions i altres entitats amb seu social a l’illa de Menorca.
b) Les persones físiques (editor o autor) residents a l’illa de Menorca.
c) En el cas que la temàtica de la publicació sigui d’especial interès per a Menorca, també s’hi poden acollir associacions, empreses i persones físiques de fora de l’illa.

No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2 de les presents bases).
b) Les persones físiques o jurídiques que en el moment que l’òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració General de l’Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
(El fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca serà verificat d’ofici per la Tresoreria del Consell Insular.)
c) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2014, 2015 i 2016), ajuts públics o d’ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 200.000 €.

Requisits a complir: Es poden presentar a aquests ajuts de minimis els llibres en català editats a l’illa de Menorca, d’autor resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Les obres que s’acullin al suport genèric a l’edició han de ser primeres edicions i tenir un nombre de pàgines no inferior a 50, excepte en els casos de llibres infantils i de poesia.

Les obres han de ser en llengua catalana i els editors han de vetlar per la correcció lingüística de les obres subvencionades. L’incompliment d’aquesta base serà motiu de revocació de la subvenció.

Queden exclosos del suport genèric a l’edició:
a) Les obres que hagin estat autoritzades com a llibres de text o que, per les característiques que tenen, ho són.Els llibres considerats de bibliòfil.Les obres editades en fascicles.Els llibres publicats per institucions públiques.Els llibres editats per clubs de llibres i entitats similars, només assequibles pels socis, i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.
b) Els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions d’entitats públiques i partits polítics i les de distribució gratuïta.
c) Les obres que per l’àmbit geogràfic o la temàtica que tracten no tenguin interès per a Menorca.

Les obres editades dins el mateix any en diferents volums es valoraran com una de sola.

Documentació a presentar: A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia acarada del DNI.
b) Si és persona jurídica caldrà aportar còpia acarada de l’escriptura o document de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, degudament inscrit en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitat de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, hauran de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi el DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix hauran de designar un únic representant i un únic domicili als efectes de notificacions.
d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, caldrà acreditar-ne la representació.
e) Còpia acarada del document d’identificació fiscal (NIF o CIF) del sol·licitant, així com còpia acarada del NIF del representant, si s’escau.
f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que podran substituir-se per la declaració responsable a què es refereix l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Es podrà autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’hauran d’aportar les corresponents certificacions (annex 3).
g) En el cas d’empreses editorials, hauran de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ho haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable.
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat i de totes les ajudes que ha rebut a l’Estat espanyol en concepte de minimis durant els anys 2014, 2015 i 2016 (annex 5).
j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 4).
k) Projecte específic de l’edició suficientment desenvolupat per poder valorar l’estil i la qualitat de l’obra. Cal presentar, com a mínim, un capítol del llibre o una part de l’obra que permeti fer-ne la valoració d’acord amb els criteris establerts. S’haurà d’especificar la tirada prevista (nombre d’exemplars), així com el nombre de pàgines del llibre, a l’efecte de valorar el projecte d’acord amb els criteris de la base setena.
l) Pressupost detallat de l’activitat. El pressupost ha de detallar despeses d’impressió, així com altres despeses com correcció, il·lustració, etc. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.
m) Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal.
n) Certificat d’empadronament en algun municipi de Menorca en el cas que el sol·licitant sigui persona física.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), d), e) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
1. Recollir els impresos de sol·licitud al SAC
2. Presentar els impresos de sol·licitud al SAC

Terminis de ciutadà: Fins el 30 de setembre de 2016
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d’un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Correu postal i publicació al tauler d’edictes del CIM

Marc Legal: Bases de la convocatòria

Sentit del Silenci Administratiu:

Observacions:

Documents Relacionats:
Bases convocatòria suport genèric a l’edició en llengua catalana
Model de sol·licitud d’ajut de minimis de suport genèric a l’edició en llengua catalana
Model de sol·licitud d’ajut de minimis de suport genèric a l’edició en llengua catalana (annex II)
Model de sol·licitud d’ajut de minimis de suport genèric a l’edició en llengua catalana (annex III)
Document de designació de dades bancàries
Model de sol·licitud d’ajut de minimis de suport genèric a l’edició en llengua catalana (annex V)
Model de sol·licitud d’ajut de minimis de suport genèric a l’edició en llengua catalana (annex VI)