Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a entitats culturals

Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 18.3.2019, relatiu a l’aprovació de les bases que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a entitats culturals i aprovar la convocatòria de l’any 2019 (Exp. 1508-2019-000001)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general del CIM per a l’exercici 2019 preveu, entre els Objectius generals del Departament de Cultura i Educació impulsar, polítiques de foment i suport de les entitats culturals, amb l’objectiu específic de donar suport a la realització de projectes culturals que les entitats culturals de Menorca desenvolupin en l’àmbit de l’illa.

Atès que aquestes entitats contribueixen a fer possible la vida associativa cultural, i vists els projectes que realitzen i promouen aquestes associacions, el Departament de Cultura i Educació del Consell Insular té previst obrir una convocatòria d’ajudes de conformitat amb la normativa bàsica aplicable al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions i en el marc del que estableixen les Bases d’execució del pressupost d’aquesta administració.

Atesa, per tant, la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i Educació;

ACORD:

Primer.- Aprovar les bases que regulen els ajuts destinats a entitats culturals, que s’adjunten a aquesta proposta.

Segon.- Aprovar simultàniament la convocatòria corresponent a l’any 2019, que es regirà per les bases i els annexos abans esmentats d’acord amb les condicions següents:

a) L’import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes concedides s’atendran amb càrrec a la partida pressupostària i amb l’import màxim que s’indiquen més avall.

Partida Quantia màxima
33400 4890002 200.000 euros

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria que s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

b) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l’endemà d’haver-se’n publicat la convocatòria en el BOIB.

Tercer.- Establir que la instrucció d’aquest procediment correspon a la tècnica de gestió del Departament de Cultura Joana Quintana Seguí.

Quart.- Aprovar, així mateix, la constitució de la comissió avaluadora per a la concessió de les sol·licituds presentades, formada pels membres següents:

President: Conseller de Cultura i Educació

Vocals:

– Director insular de Cultura i Educació

– Joana Quintana Seguí, tècnica del Departament de Cultura i Educació

– Jordi Torrent Torroja, administratiu del Departament de Cultura i Educació, que actuarà com a secretari

Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions prèviament a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DESTINATS A ENTITATS CULTURALS

1. OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS

Els presents ajuts s’emmarquen en l’exercici de l’activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i la Llei 6/1994, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.

L’objecte de les ajudes és promoure i donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l’àmbit de Menorca per part de les entitats culturals de l’illa.

La finalitat dels ajuts d’aquesta convocatòria és oferir durant tot l’any activitats culturals arreu de Menorca potenciant els projectes de les entitats sense ànim de lucre, convocatòria que per tant també comporta una vessant social significativa.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats consistents en l’ensenyament de les diferents arts plàstiques i escèniques.

2. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM

L’import màxim i les partides a les quals s’aplicaran els ajuts atorgats en el marc d’aquestes bases són els que s’estableixin en la convocatòria.

Quan l’import de les sol·licituds d’ajuts sigui superior a la quantitat màxima fixada en la convocatòria, es prioritzaran les sol·licituds en funció dels criteris objectius per a la concessió dels ajuts establerts en aquestes bases.

El percentatge de la subvenció sobre la despesa final de l’activitat o projecte serà, com a màxim, del 50%.

Així mateix, cap ajut no podrà superar individualment més del 20 % del total de la quantitat destinada a la present convocatòria.

3. ACTIVITAT SUBVENCIONADA I REQUISITS DELS PROJECTES

El Consell Insular de Menorca subvenciona l’execució de projectes que tenguin lloc durant l’any 2019, que presentin un interès cultural i artístic, que siguin viables tècnicament i econòmicament i que vagni dirigits a un públic eminentment local.

No se subvencionen les activitats de caràcter intern dirigides als socis de l’entitat, així com l’adquisició d’equipaments o les obres d’adequació i millora de les instal·lacions de les entitats.

4. BENEFICIARIS

4.1 Es poden acollir a aquesta convocatòria d’ajuts les associacions culturals sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears, i les associacions de veïns (només activitats que organitzin de caire cultural) l’àmbit d’actuació de les quals sigui l’illa de Menorca. També poden participar-hi les associacions l’àmbit d’actuació de les quals sigui les Illes Balears sempre que disposin d’una delegació o establiment a l’illa de Menorca.

4.2. En el cas d’associacions que tenguin en el seu si diverses seccions, la sol·licitud s’ha de fer pel total dels projectes del conjunt de seccions que la componen. Per aquest motiu, en queden excloses les sol·licituds directes de seccions que formin part d’entitats o associacions culturals més àmplies.

4.3. Queden excloses d’aquesta convocatòria, com a beneficiàries:

a) Entitats esportives

b) Entitats educatives, centres educatius i APA

c) Entitats juvenils o que promoguin activitats per a la joventut;

d) Associacions de gent gran o grups vinculats a aquestes

e) Grups folklòrics

f) Fundacions

g) Entitats que obtenguin un ajut nominatiu en el pressupost anual del CIM

4.4. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS

5.1. Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta en aquestes bases.

5.2. L’import de les que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts o ingressos (patrocinadors, taquilla…), el cost de l’activitat subvencionada.

6. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

6.1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.

El model de sol·licitud inclou, entre d’altres, els aspectes següents:

a) Memòria del projecte ja executat o projecte que es pensa desenvolupar d’acord amb el model annex, en el qual s’ha d’especificar el nom de l’activitat, una descripció d’aquesta, la localitat, el públic destinatari, el nombre de participants, els recursos humans i materials necessaris i aquells amb què es compta, la durada, el lloc i les dates de realització de l’activitat.

b) Pressupost de despeses, amb indicació del seu objecte i diferenciant-les:

 • Despeses de personal de l’entitat per dur a terme totes les activitats projectades.
 • Despeses de gestió i per al sosteniment de l’entitat per dur a terme les activitats projectades. En queden excloses les despeses d’inversió i amortització de préstecs.
 • Despeses de les activitats culturals projectades.

c) Pressupost d’ingressos prevists per a l’execució de les activitats, especificant:

 • Ingressos generats pel mateix projecte
 • Aportació de la mateixa entitat sol·licitant
 • Ingressos prevists per aportació d’altres entitats privades
 • Ingressos prevists per aportacions d’institucions públiques

6.2. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació administrativa general següent:

a) Còpia dels estatuts de l’associació actualitzats acompanyats d’un certificat que acrediti la inscripció de l’associació en el Registre d’Associacions de la CAIB. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, cal aportar un certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda.

b) Certificat que acrediti les facultats o els poders de la persona que actuï en representació de l’associació.

c) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, el qual es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat (aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1).

d) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF) i del representant.

e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.

f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions, públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat.

g) Document de designació de compte bancari de l’entitat o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, la qual cosa s’ha de fer constar expressament.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d i g quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular; en aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

6.3. D’acord amb l’article 28.3 i 53 c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de la Llei 39/2015).

D’acord amb l’art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d’un document de l’expedient aportat per l’interessat ho exigeixi, o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada la compulsa o autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l’exhibició del document o de la informació original.

6.4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l’interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d’interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l’existència i la veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l’interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l’expedient l’oposició expressa a l’esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l’Administració el requereixi i que l’interessat el presti.

6.5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en els apartats anteriors s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada llei.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de l’LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb el que estableix l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

6.6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.

7. CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER A LA DETERMINACIÓ DEL IMPORT DE L’AJUT

7.1. Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes totes les entitats que compleixin els requisits de la base quarta i els projectes de les quals compleixin el que estableix la base tercera (projectes que tenguin lloc durant l’any 2019, que presentin un interès cultural i artístic, que siguin viables tècnicament i econòmica, i que vagin dirigits a un públic eminentment local).

7.2. Un 50 % de l’import global màxim dels ajuts de la convocatòria es repartirà d’acord amb els criteris de valoració que s’indiquen a l’apartat 2.1, l’altre 50 % segons el pressupost de despeses de l’activitat.

7.2.1. Els criteris objectius que es tindran en compte per a la determinació del 50 % de l’import de l’ajut són el següents:

I. Qualitat i interès cultural del projecte Màxim de 25 punts

a) Valoració tècnica de la qualitat de l’activita 1 a 5 punts

(qualificació de l’obra o activitat, trajectòria de les persones/autors/artistes/grups que realitzen l’activitat, valoració dels equips tècnics, crítica a mitjans de comunicació, caràcter formatiu, projecció exterior o atracció de públic de fora, etc.)

b) Valoració tècnica de la memòria (concreció i adequació als objectius, sistemes de control i avaluació de l’activitat, pla de difusió i captació de públics, etc.) 1 a 5 punts

c) Caire innovador o original Fins a 3 punts

d) Consolidació del projecte

 • És la primera edició 1 punt
 • De 2 a 5 edicions (comptant aquesta) 2 punts
 • De 6 a 10 edicions (comptant aquesta) 4 punts
 • Més de 10 edicions (comptant aquesta) 6 punts

e) Vinculació amb la realitat cultural de Menorca 1 a 3 punts

f) Nombre d’activitats

 • 0,25 punts per cada activitat, amb un 0,25 a 3 punts

màxim de 3 punts

II. Impacte social i territorial del projecte Màxim de 15 punts

a) Públic assistent a l’edició anterior (en el cas que sigui la primera edició, 1 punt)

 • Menys de 100 persones 1 punt
 • De 100 a 500 persones 2 punts
 • De 500 a 1000 persones 3 punts
 • De 1000 a 3000 persones 4 punts
 • Més de 3000 persones 5 punts

b) Accessibilitat garantida (amb certificat)

 • Mobilitat física 1 punt
 • Llenguatge de signes 1 punt
 • Accessibilitat per a invidents 1 punt
 • Accessibilitat total 4 punts

c) Municipis on es realitzen activitats

 • 1 municipi 1 punt
 • 2-3 municipis 2 punts
 • 4-5 municipis 3 punts
 • 6-8 municipis 5 punts

III. Altres aspectes d’interès Màxim de 10 punts

a) Utilització del català

 • En l’execució de l’activitat 2 punts
 • En els materials de difusió 1 punt

b) Caràcter desestacionalitzador

 • Maig i/o juny, setembre, octubre 1 punt
 • Activitat fora de temporada turística 2 punts
 • Activitat al llarg de tot l’any 3 punts

c) Cooperació organitzativa

 • Col·laboració amb altres entitats 1 punt
 • Col·laboració amb altres organismes públics 1 punt

d) Enregistrament de les activitats de l’any anterior dipositades a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca

 • Enregistrament sonor 1 punt
 • Enregistrament audiovisual 2 punts

7.2.2. El 50% restant de l’import global màxim de les ajudes es calcularà segons el pressupost de despeses presentat per l’entitat, amb els límits prevists en els articles 31.9 LGS i 40.9 del TRLS (DL 2/2005):

 • Despeses de personal de l’entitat per dur a terme totes els projectes.
 • Despeses de gestió i de sosteniment de l’entitat per dur a terme tots els projectes (en queden excloses les despeses d’inversió i amortització de préstecs).
 • Despeses corresponents a les activitats culturals de tots els projectes (sense incloure les despeses de personal i gestió i sosteniment de l’entitat indicades anteriorment).

D’acord amb l’article 31.9 LGS i 40.9 del TRLS (DL 2/2005), les despeses de personal i de gestió i sosteniment de l’entitat (costos indirectes a l’activitat subvencionada) només es poden imputar “en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es duu a terme l’activitat”.

7.3. L’import dels ajuts es determinarà de la manera següent:

El primer 50% de l’import global màxim dels ajuts, corresponent als criteris prevists en l’apartat 7.2.1, es calcularà de la manera següent:

a) Adjudicació de punts a cada una de les sol·licituds.

b) Suma del total dels punts atorgats a totes les sol·licituds.

c) Divisió de la meitat de l’import de la partida que fixi la convocatòria entre la suma total dels punts atorgats, a fi d’obtenir el valor econòmic de cada punt.

d) La quantitat que correspon a cada sol·licitud és la multiplicació del valor de cada punt pels punts obtinguts pel sol·licitant.

L’altre 50 % de l’import global màxim dels ajuts, corresponent al criteri del pressupost, es repartirà proporcionalment a l’import de les despeses subvencionables.

En cas que la suma dels dos apartats anteriors sigui superior a l’ajuda sol·licitada o a l’import màxim per sol·licitud que estableixi la convocatòria, el romanent que hi pugui quedar a conseqüència d’aquesta correcció es repartirà amb el mateix sistema proporcional entre la resta de sol·licitants.

7.4. Cap sol·licitant podrà rebre en concepte de subvenció més del 50% del pressupost de les despeses originades per a dur a terme l’activitat. Així mateix, cap ajut no podrà superar individualment més del 20 % del total de la quantitat destinada a la present convocatòria.

8. PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

8.1. Els ajuts es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

8.2. L’inici de l’expedient s’efectua per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent.

El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi s’han de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara en endavant BDNS) i se n’ha de publicar l’extracte en elButlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l’art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

8.3. La instrucció correspon al tècnic de gestió del Departament de Cultura, que ha de realitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

8.4. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l’examen de l’instructor de l’expedient o de la comissió avaluadora, en el cas que sigui obligatori constituir-la.

8.5. Una vegada examinades les sol·licituds per l’instructor o la comissió avaluadora corresponent, i després que aquests hagin emès el seu informe, el conseller executiu cap del Departament elevarà la corresponent proposta de resolució a l’òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, que dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

8.6. Reformulació de sol·licituds: quan la quantia de l’ajut proposat per l’òrgan instructor o la comissió avaluadora sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud a fi d’ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

8.7. La resolució de l’expedient d’atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8.8. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar el nombre d’exercicis a què s’aplicarà la despesa i la quantitat màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici.

8.9. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció és de sis mesos comptats des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Això no obstant, aquest termini es pot reduir si s’estableix expressament en la convocatòria dels ajuts. El silenci administratiu té caràcter desestimatori.

8.10. La resolució de l’expedient de concessió o denegació dels ajuts s’ha de remetre a la BDNS en compliment de l’art. 20.8 de l’LGS, i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de notificar-la individualment a les persones interessades.

8.11. La concessió de l’ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat beneficiària en què es determinin els drets i les obligacions de les parts.

9. COMISSIÓ AVALUADORA

9.1. La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor competent.

9.2. La comissió avaluadora estarà formada pels membres següents:

President: conseller de Cultura i Educació

Vocals:

– Director insular de Cultura i Educació

– Joana Quintana Seguí, tècnica del Departament de Cultura i Educació

– Jordi Torrent Torroja, administratiu del Departament de Cultura i Educació, que actuarà de secretari.

9.3. La comissió avaluadora s’ha de constituir obligatòriament i preceptivament en les convocatòries quan l’import global dels fons públics prevists en la convocatòria sigui superior als 50.000 euros, o quan l’import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000 euros.

9.4. Quan no sigui preceptiva la seva constitució, l’existència de la comissió avaluadora només serà necessària si es preveu en la resolució de la convocatòria corresponent, en la qual s’ha de fixar en tot cas quin és l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

10. ABONAMENT DELS AJUTS

10.1. El pagament de l’ajut es tramitarà una vegada justificada la realització de l’activitat subvencionada. L’abonament dels ajuts per part del Consell Insular es realitzarà en un termini de 60 dies a partir de la data de justificació de l’activitat i sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

10.2. L’interès cultural de les actuacions finançades justifica que, d’acord amb l’art. 37 del TRLS i concordants, es pugui sol·licitar una bestreta de l’ajut concedit, amb la presentació, si escau, de les garanties adients. Es podrà sol·licitar una bestreta fins a un màxim del 100% de l’ajut concedit, depenent de si és una entitat que desenvolupi activitats tot l’any i demostri una llarga trajectòria cultural dins Menorca, o si és una entitat que dugui a terme una activitat puntual, en aquest cas, l’entitat rebria fins a un màxim del 75 %. El 25 % restant s’abonarà una vegada justificada l’activitat.

10.3. En els supòsits de concessió de bestreta, d’acord amb l’article 37 TRLSIB, els beneficiaris estan exempts de constituir garantia quan, d’acord amb la legislació vigent, gaudeixin del privilegi d’exempció de constitució de garanties davant els òrgans i jurisdiccionals i en la resta de supòsits prevists a l’article 42 de l’RLGS. S’entén que les entitats sense ànim de lucre de l’àmbit cultural no han de constituir garantia a causa de les seves característiques especials i per la seva manca de disponibilitat de tresoreria. La petició d’exoneració de la constitució de garantia i el motiu s’han d’indicar en l’imprès de sol·licitud de l’ajut.

10.4. En qualsevol cas, queden exonerats de prestar garantia els beneficiaris de subvencions concedides per import inferior a 3.000 €, d’acord amb l’art. 43 de l’RLGS, i les entitats que, d’acord amb la legislació vigent, gaudeixin del privilegi d’exempció de constitució de garanties davant els òrgans administratius (com les associacions declarades d’utilitat pública), d’acord amb l’art. 37 TRLS.

11. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

11.1. Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l’ajut econòmic concedit abans de 31 de març de l’any següent al de la convocatòria.

11.2. La documentació acreditativa per justificar les despeses és la següent:

– Compte justificatiu simplificat, previst a l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions, integrat per la documentació següent:

a) Una memòria breu de les actuacions dutes a terme, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una relació de despeses realitzades amb indicació del creditor i les dades de la factura o altre document justificatiu de la despesa, i en el seu cas la data de pagament, amb indicació de les desviacions produïdes respecte del pressupost inicialment presentat. en la justificació s’admetrà com a màxim una desviació del 10 % del pressupost inicial subvencionable sense que doni lloc a la revocació parcial de l’ajut.

c) Una relació d’ingressos o subvencions (inclosos patrocinadors, taquilla…) que hagin finançat les actuacions, amb indicació de l’import i de la seva procedència

L’import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts o ingressos (patrocinadors, taquilla…), el cost de l’activitat subvencionada.

d) Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada.

Es comprovaran, a través de tècniques de mostreig, els justificants que s’estimin oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, per la qual cosa es podrà requerir al beneficiari que remeti els justificants de despesa seleccionats.

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils

11.3. Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà de forma proporcional la subvenció concedida.

11.4. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar els projectes subvencionats, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

11.5. L’incompliment de l’obligació de justificació podrà motivar la incoació d’un procediment sancionador i el responsable arribar a ser sancionat amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions en els termes prevists a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Comunicar al CIM l’acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

b) Dur a terme l’activitat objecte de subvenció de gener a desembre de l’any 2019.

c) Dur a terme els projectes que fonamenten la concessió dels ajuts, i justificar la seva realització en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

d) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li demani el Consell Insular de Menorca.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular de Menorca en la publicitat dels projectes subvencionats. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fullets, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha de fer constar, de manera expressa, el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell Insular Menorca, així com el web www.cime.es en la realització de les activitats subvencionades (en cas d’actuacions que tenguin lloc després de la convocatòria) i el logotip de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca per ser reconeguda com a patrimoni mundial per la Unesco.

h) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar-ne el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

i) Les entitats es comprometen a incloure elles mateixes les activitats que realitzin amb una antelació de 15 dies al web http://www.agendamenorca.org/.

j) Acreditar, quan el Consell Insular ho sol·liciti, que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. L’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries no serà necessària en el cas que s’hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar aquestes dades.

13. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DELS AJUTS. CRITERIS DE GRADUACIÓ DE POSSIBLES INCOMPLIMENT

13.1. En el cas d’incompliment total o parcial de les obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts s’iniciarà el corresponent expedient de revocació i consegüent reintegrament, si correspon. Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels ajuts s’aplicaran els articles 24, 43 i 44 del TRLS i la resta de normativa que sigui aplicable.

13.2. Pels casos que preveu l’art. 44 del TRLS, en què no correspongui la revocació total de l’ajut concedit, es podrà aplicar un percentatge de minoració en funció de l’incompliment.

Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i la notificació al beneficiari.

13.3. Si s’haguessin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària ha de reintegrar les quantitats que hagin esdevingut indegudes més l’interès de demora, comptador des que el pagament es va fer efectiu fins a la data de la resolució mitjançant la qual s’acordi el reintegrament.

13.4. Les quantitats que s’hagin de reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic i els hi és aplicable la via de constrenyiment.

13.5. L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que per la naturalesa de l’incompliment puguin en el seu cas ser exigibles.

14. INFRACCIONS I SANCIONS

14.1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14.2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, d’acord amb el que estableix l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells insulars.

15. ALTRES DISPOSICIONS

Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries, i es concedeixen o deneguen els ajuts, no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

Normativa general aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases regeixen les disposicions que siguin d’aplicació al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en la norma següent:

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

ANNEX 1: Model normalitzat de sol·licitud (consta a l’expedient)

ANNEX 2: Model declaració responsable (consta a l’expedient)

Interposició de recursos

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d’alçada davant la Comissió de Govern en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d’alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma

 

Maó, 4 d’abril de 2019

El secretari del Consell ExecutiuOctavi Pons Castejón