Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2018

Extracte de la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, de dia 27 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.):  377177

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina per a les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria la quantitat de 140.000,00 € amb càrrec a la partida 20.33430.47905 per atendre a les subvencions d’aquesta convocatòria.

Al tractar-se d’una convocatòria de despesa anticipada, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit adequat per al finançament en l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa.

Tercer. Objecte

Dur a terme a Mallorca la realització de concerts, festivals i fires, destinats a la col·lectivitat o a un sector del públic en general.

Limitació: Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural per persona jurídica (empresa), o física (autònom, empresa individual) sol·licitant.

Queden excloses: Les activitats relatives a la promoció exterior de la cultura de Mallorca

Quart.- Import de les subvencions

La quantia de l’ajut es determina de la següent manera:

A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè de la convocatòria, es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els criteris i límits següents:

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2) No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte, amb un màxim de 50.000,00 €.

3) La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.

4) En tot cas, l’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

Si a l’hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que han obtinguin la mateixa puntuació total, el crèdit que resti per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

1) Les que hagin obtingut major puntuació en el criteri d’avaluació A). En el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació, en aquest apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, aquest empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació del criteri d’avaluació B)..

2) Si s’haguessin comparat els criteris anteriors i el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat, s’ha d’observar la puntuació aconseguida en els criteris C i D seguint l’ordre establert.

3) Amb tot, si com a resultat d’atendre l’ordre de prelació anterior es mantingués l’empat, aquest últim es resoldrà a favor de la sol·licitud amb l’import total de pressupost subvencionable més elevat.

Cinquè.- Temporalització de la convocatòria

Entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018 (ambdós inclosos).

Sisè.- Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empreses individuals) que reuneixin els següents requisits:

1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca que desenvolupi activitats musicals.

2. Que la seva activitat econòmica sigui l’activitat musical.

No obstant això, no en poden tenir la condició de beneficiaris:

Les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empreses individuals) que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajudes atorgades a Espanya, en concepte de minimis , per un import superior a 200.000,00 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

Setè.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Vuitè.- Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar.

Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del CIM: https://seu.conselldemallorca.net

Palma, 27 de desembre de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Francesc Ramis Oliver

(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 15-03-2016, BOIB núm. 37, de 22-03-2016)