Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts de minimis de l’any 2018 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals i a la organització de festivals, mostres i cicles de cinema

Extracte de la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, de dia 27 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2018 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals i a la organització de festivals, mostres i cicles de cinema

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.):  377134

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018, es preveu destinar per a les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria un crèdit de 200.000,00 € a càrrec de la partida 20.33430.47904.

Al tractar-se d’una convocatòria de despesa anticipada, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit adequat per al finançament en l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa.

Aquesta dotació es distribuirà entre les diferents línies i categories de la següent manera:

Línia 1:  15.000,00 €, per a la realització pròpia de guions cinematogràfics per a llargmetratges.

Línia 2:  12.500,00 €, per a la realització pròpia de guions cinematogràfics per a curtmetratges.

Línia 3:  130.500,00 €, per a la producció pròpia de documentals.

Línia 4:  42.000,00 €, per a la organització de festivals, mostres i cicles audiovisuals.

Tercer. Objecte

Dur a terme a Mallorca un projecte cinematogràfic o audiovisual, o la organització de festivals, mostres i cicles cinematogràfics o audiovisuals, que compleixin els requisits que s’indiquen per a cadascuna de les línies o categories següents:

Línia 1: Realització pròpia de guions cinematogràfics per a llargmetratges

S’entén com a guió l’obra escrita que inclou l’acció, la descripció dels personatges, dels llocs i els diàlegs en estil directe d’una pel·lícula cinematogràfica. En aquest sentit, s’entén per pel·lícula cinematogràfica el llargmetratge que tingui una durada superior a seixanta minuts.

Línia 2: Realització pròpia de guions cinematogràfics per a curtmetratges, tant de ficció com animats, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica.

S’entén com a curtmetratge, la pel·lícula cinematogràfica que tingui una durada màxima de trenta minuts. Hi tenen cabuda els guions originals i els guions adaptats.

Línia 3: Producció pròpia de documentals, per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

S’entén com a documental, aquella obra audiovisual que és expressió d’un aspecte de la realitat, organitzat i estructurat amb imatges i sons, mitjançant textos i entrevistes segons el punt de vista de l’autor.

Línia 4: Festivals, mostres i cicles de cinema, per tal d’ajudar a la organització a Mallorca d’aquestes manifestacions destinades a enriquir el panorama de la cultura audiovisual a la nostra illa, així com per a la seva promoció i difusió.

S’estableixen dues modalitats diferents:

a) Festivals i mostres de cinema i audiovisual d’interès industrial i alt impacte de públic i sectorial.

b) Festivals i mostres de cinema i audiovisual d’interès cultural específic i que dinamitzin culturalment el territori.

Limitació: Només es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte per persona sol·licitant (física o jurídica) dins cadascuna de les línies o categories objecte d’aquesta convocatòria.

En queden exclosos:

– Les activitats relatives a la promoció exterior de la cultura de Mallorca.

–  Els formats com pilots de sèries de televisió, reportatges de televisió i publicitaris.

Quart.- Import de les subvencions

A través dels criteris de valoració i puntuació mínima previstos en el punt desè d’aquesta convocatòria es concediran les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, dins els límits recollits en el següent paràgraf i fins a l’import del crèdit pressupostari establert.

A) Els imports dels ajuts per a les línies 1 i 2 tenen la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte, en el termes previstos en l’article 24.2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

La determinació de l’import de la subvenció ha de respectar els criteris i límits següents:

  • Línia 1: fins a 2.999,99 € per a realització pròpia de guions cinematogràfics per a  llargmetratges.
  • Línia 2: 2.500,00 € per a realització pròpia de guions cinematogràfics per a     curtmetratges.

No pot ser superior a la quantitat sol·licitada o a l’import del pressupost subvencionable del projecte cultural.

L’import de la subvenció atribuïda al darrer beneficiari, no pot ser superior al crèdit que resti disponible.

B) Per a les línies 3 i 4, producció pròpia de documentals i festivals, mostres o cicles de cinema, respectivament.

La quantia de l’ajut es determina de la manera següent :

A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació i puntuació mínima previstos en el punt desè d’aquesta convocatòria es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació.

La determinació de l’import de la subvenció, ha de respectar els límits i criteris següents:

-No pot ser superior a la quantitat sol·licitada ni al pressupost subvencionable

-No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte (s’entén com a pressupost subvencionable el conjunt de les partides del pressupost que compleixen els requisits recollits en el punt tercer), amb els següents límits:

· Per a la línia 3:  20.000,00 €

· Per a la línia 4: modalitat a) 15.000,00 € i, modalitat b) 4.000,00 €.

L’import de la subvenció atribuïda al darrer beneficiari, no pot ser superior al crèdit que resti disponible.

En totes les línies, si a l’hora de determinar les ajudes corresponents a les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació total, el crèdit que resta per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

Les que hagin obtingut major puntuació en el primer apartat del criteri d’avaluació A)  punt 1,  en el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació, en aquest apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, aquest  empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació dins del mateix apartat A) en el punt 2 i així successivament, i si el crèdit no fos encara suficient per resoldre l’empat, s’ha d’observar la puntuació aconseguida en el criteri B i, si fos necessari, s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert.

Amb tot, si com a resultat d’atendre l’ordre de prelació anterior es mantingués l’empat, aquest últim es resoldrà a favor de la sol·licitud amb l’import total de pressupost subvencionable més elevat.

Aquest ordre de prelació, per resoldre l’empat que pot haver entre sol·licituds que tenen la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins que s’hagi exhaurit tot el crèdit que s’hagi d’atorgar.

En tot cas, l’import de la subvenció no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució d’aquest projecte.

Cinquè.- Temporalització de la convocatòria

Entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).

Sisè.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris per a les categories previstes en el punt tercer, les persones següents:

Línia1: Realització pròpia de guions cinematogràfics per a llargmetratges:

Les persones físiques (autònoms o empresaris individuals) que, donats d’alta en l’epígraf pertinent de l’IAE, tinguin com activitat econòmica l’escriptura de guions cinematogràfics i, a més, estiguin domiciliades a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca abans de la publicació d’aquesta convocatòria.

Línia 2: Realització pròpia de guions cinematogràfics per a curtmetratges:

Les persones físiques (autònoms o empresaris individuals) i persones jurídiques (constituïdes com a empreses) que, donats d’alta en l’epígraf pertinent de l’IAE, tinguin com activitat econòmica l’escriptura o la realització i producció de guions i, a més, estiguin domiciliades a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca, abans de la publicació d’aquesta convocatòria.

Línia 3: Producció pròpia de documentals:

Les persones físiques (autònoms o empresaris individuals), comunitats de bens, i les persones jurídiques (constituïdes com a empreses) que, com a productors independents, i donats d’alta en l’epígraf pertinent de l’IAE, tinguin com activitat econòmica la producció audiovisual, i, a més, estiguin domiciliades a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca abans de la publicació d’aquesta convocatòria.

Línia 4: Festivals, mostres o cicles audiovisuals:

Les persones jurídiques (constituïdes com a empreses, les entitats privades sense ànim de lucre) i les comunitats de bens, que donats d’alta en l’epígraf pertinent de l’IAE, tinguin com activitat la organització i producció d’activitats de promoció i difusió de la cultura cinematogràfica i audiovisual, i a més, estiguin domiciliades a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca abans de la publicació d’aquesta convocatòria.

Al punt quart de la convocatòria es detallen les demés característiques que han de complir els beneficiaris, així com les persones que no poden ser-ho.

Setè.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Vuitè.- Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar. Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del CIM: https://seu.conselldemallorca.net

Palma, 27 de desembre de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Francesc Ramis Oliver

(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 15-03-2016, BOIB núm. 37, de 22-03-2016)