Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ajuts per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics

Extracte de la Resolució d’11 de febrer de 2016 de la Secretaria d’Estatde Cultura per la qual es convoquen les ajuts per a la
modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a l’any 2016

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 b i 20.8 a. de la Llei 38/ 2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer: Beneficiaris:

1. Podran ser beneficiaris els professionals inscrits en el Règim Especial de treballadors autònoms, les petites empreses i les microempreses de nacionalitat espanyola, de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que es dediquin a la producció, distribució i/o comercialització de béns culturals en els àmbits descrits en l’article 1 d’aquesta resolució i tinguin residència fiscal a Espanya.

2. Queden excloses les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les entitats sense ànim de lucre.

3. Els beneficiaris no podran obtenir ajuda en més de tres convocatòries consecutives. Per tant, les entitats que hagin estat beneficiàries en les tres últimes convocatòries no podran presentar-se a la present convocatòria, quedant excloses en el cas de fer-ho.

4. No podran obtenir la condició de beneficiaris les persones o entitats en els qui concorri alguna de les prohibicions en els termes previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Segon.-Objecte.

Les ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics tenen per objecte la realització de projectes culturals que incrementin l’oferta legal de continguts digitals culturals en Internet i la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives que actuïn, entre uns altres, en algun del següents sectors:

Arts escèniques, arts visuals, patrimoni cultural, cinema, televisió, ràdio, publicitat, videojocs i arts interactives, disseny, disseny de moda, nous mitjans de comunicació, música, llibres, premsa i arquitectura.

Tercer.-Bases reguladores.

Ordre /2912/2010, de 10 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de

BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

Núm. 52 Dimarts 1 de març de 2016 Sec. V-B. Pàg. 9227cve: BOE-B-2016-7331 Verificable en http://www.boe.es concurrència competitiva del Ministeri de Cultura i dels seus organismes públics. Publicada en el BOE núm. 275, de 13 de novembre de 2010.

Quart.-Quantia.

L’import màxim imputable a la subvenció serà d’1.864.190 €. Les ajudes concedides se sufragaran amb els crèdits de l’aplicació 18.13.334C.772 del Pressupost de Despeses del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per 2016.

Cinquè.-Termini de presentació de sol·licituds.

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

2. La Seu Electrònica estarà disponible a la web de la Secretaria d’Estat de Cultura a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat i fins a les 15:00 hores de l’últim dia de presentació.

Sisè.-Persones jurídiques estrangeres.

Les persones jurídiques estrangeres sense delegació a Espanya, han de contactar amb Indústries Culturals per obtenir el formulari de sol·licitud a través del correu electrònic: ayudas.industriasculturales@mecd.es

Madrid, 11 de febrer de 2016.- El Secretari d’Estat de Cultura, José María Lassalle Ruiz.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/03/BOE-B-2016-7331.pdf”]