Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts per a l’acció i producció cultural

–  CONVOCA: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

TERMINI:  18 de febrer de 2016

DESCRIPCIÓ: convocatòria de subvencions per a projectes culturals realitzats entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de març de 2017.  En queden excloses les persones físiques, administracions públiques i altres organismes públics.

Els sol·licitants que ja hagin obtingut ajuts en les tres convocatòries anteriors no es podran tornar presentar a aquesta convocatòria.

A l’hora d’atorgar els ajuts es tendran en compte l’adequació del projecte a les finalitats previstes, que ofereixi un servei i un producte cultural, fomentant l’ús de les noves tecnologies, que tengui capacitat de crear ocupació, que estimuli la participació del sector privat o que fomenti la internacionalització de la cultura espanyola.

FINALITAT I OBJECTE oferir productes culturals, fomentar l’ús de noves tecnologies en la creació i difusió de fets culturals, fomentar el mecenatge cultural i  fomentar la internacionalització de la cultura espanyola.

DESTINATARIS:  persones jurídiques, sense ànim de lucre, i legalment constituïdes, de nacionalitat espanyola, de qualsevol estat de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

BASES : pdf