Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts per al desenvolupament d’activitats culturals al terme municipal de Ferreries

Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran la concessió d’ajuts per al desenvolupament d’activitats culturals al terme municipal de Ferreries per part d’entitats sense ànim de lucre per a l’any 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 28/03/2019, va acordar:

Primer. APROVAR les bases que han de regir la concessió d’ajuts per col·laborar amb les entitats culturals sense ànim de lucre per al desenvolupament d’activitats culturals l’any 2019, les quals acompanyen aquesta proposta.

Segon. APROVAR, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any 2019, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a la partida pressupostària i amb l’import màxim que s’indiquen més avall:

Partida Quantia màxima
334.48200 19.000 €

b) Termini de presentació de sol·licituds: serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

 

Ferreries, 29 d’abril de 2019

El batle

Josep Carreres Coll

 

Bases que regeixen la concessió d’ajuts a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament d’activitats culturals durant l’any 2019

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

És objectiu d’aquestes bases col·laborar amb les entitats que desenvolupen activitats culturals dins el terme municipal de Ferreries.

Article 2

Finançament i import màxim de la convocatòria

1. Els ajuts concedits seran atesos amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost general que s’especifiquin en la convocatòria de l’any en curs.

2. Quan l’import de les sol·licituds d’ajut sigui superior a la quantitat màxima fixada en el punt anterior, aquestes es prioritzaran segons els principis i els criteris continguts en l’article 7.

Article 3

Règim de compatibilitat dels ajuts

1. Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases seran compatibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho a aquest Ajuntament en la forma establerta en aquests bases.

2. L’import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.

Article 4

Requisits de les persones sol·licitants

1. Els i les sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els requisits següents:

a) Ser entitats privades sense ànim lucratiu.

b) Fer actuacions en l’àmbit del foment de la cultura dins el terme de Ferreries durant l’any en curs.

c) No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

d) No trobar-se incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, així com en l’article 30.4 de la mateixa llei.

e) No ser beneficiàries d’una subvenció nominativa amb dotació pressupostària municipal corresponent a l’any en curs 2019.

2. En queden expressament excloses:

a) Les entitats amb finalitat lucrativa, en particular totes les societats mercantils i civils.

b) Les cooperatives.

c) Les entitats polítiques o sindicals.

Article 5

Forma de concessió dels ajuts

La concessió d’aquests ajuts s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir la prelació d’aquestes segons els criteris prevists a l’article 7 d’aquesta convocatòria.

Article 6

Sol·licituds i documentació a presentar

Les sol·licituds s’han de presentar dins el termini establert en la convocatòria al Registre General de l’Ajuntament de Ferreries, mitjançant la corresponent presentació telemàtica, de conformitat i a l’empara d’allò establert a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, fent servir com a model el contingut de l’imprès normalitzat inclòs a l’annex 1, juntament amb la documentació següent:

a) Còpia acarada del document d’identitat fiscal (CIF) de l’entitat.

b) Fotocòpia del DNI de la persona que representa l’entitat.

c) Document de designació del compte bancari per rebre l’import de l’ajut (IBAN).

d) Certificat signat per l’entitat on consti el número de socis.

e) Descripció de l’objecte de l’entitat i de les activitats més rellevants realitzades el darrer any.

f) Projecte o memòria que inclogui una descripció de les activitats a realitzar i per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, una fitxa tècnica i el pressupost detallat d’aquestes.

g) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de tots els ajuts obtinguts de les administracions públiques o sol·licitats a aquestes per a l’execució de l’acció per a la qual se sol·licita l’ajut.

h) Pressupost de despeses i ingressos de l’entitat per a l’exercici vigent.

i) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

j) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides a l’article 13.2 de la LGS.

Les entitats que hagin obtingut ajut de l’Ajuntament en aquest àmbit i no hagin experimentat modificacions respecte a l’any 2018, tan sols hauran de presentar la sol·licitud i els documents assenyalats als apartats precedents e, f, g, h i i j.

Article 7

Criteris en la concessió dels ajuts

En la selecció de les sol·licituds i la graduació dels ajuts, les sol·licituds seran valorades d’acord amb l’ordre de prioritats següent i tenint en compte la dotació pressupostària recollida a l’article 2:

a) Import del pressupost presentat, fins a 10 punts.

b) Contingut de la memòria d’activitats, fins a 45 punts.

c) Nombre de persones beneficiàries de l’ajut, fins a 45 punts.

El total de l’import de la convocatòria es distribuirà entre totes les entitats presentades que compleixin les bases. En tot cas, cada entitat tindrà una quantitat mínima de 200 €. En el cas, que alguna entitat no obtengui una puntuació mínima per obtenir 200 €, se li assignaran aquests i la part restant de la convocatòria es distribuirà entre totes les altres entitats.

Article 8

Tramitació i resolució dels ajuts

1. La secretària de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Serveis Socials és la instructora de l’expedient del procediment de concessió d’aquests ajuts.

2. Una comissió avaluadora formada per la regidora de Serveis Socials, la regidora d’Esports, el regidor de Cultura, l’interventor de l’Ajuntament i la instructora analitzarà el compliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria, així com el contingut de les sol·licituds presentades, segons els criteris establerts a l’article 7.

3. La Comissió Avaluadora una vegada valorats els expedients, aixecarà la corresponent acta, proposant el contingut d’aquesta a la Comissió Informativa corresponent. La Comissió Informativa formularà proposta de resolució a la Junta de Govern o Ple, que acordarà sobre la concessió o denegació dels ajuts.

4. La resolució de l’expedient ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, l’import específic de cadascun dels ajuts i la despesa subvencionable.

5. Els ajuts s’atorgaran per acord de la Junta de Govern o del Ple, prenent com a base la proposta de la Comissió Avaluadora. El termini màxim per resoldre és de dos mesos comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si no recau resolució en el termini indicat, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades.

6. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d’acord amb el que preveu l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

7. La resolució de concessió dels ajuts es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i així mateix, per part municipal se’n donarà oportuna publicitat en compliment d’allò establert als articles 18 i 20 de la LGS.

Article 9

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries:

a) Acomplir l’objectiu, executar el projecte o portar a terme l’activitat que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions recollits a l’article 4 d’aquestes bases.

c) Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de la subvenció.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pertoquin per part d’aquest Ajuntament, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern. Així mateix, es comprometen a facilitar tota la informació que els sigui requerida per aquests en relació amb els ajuts concedits.

e) Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

f) Declarar que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat social.

g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes de la legislació sectorial aplicable.

h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les activitats de comprovació i control.

i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament dels programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establerts.

j) Totes aquelles que normativament també siguin exigibles.

Article 10

Abonament dels ajuts

1. L’import de la subvenció s’abonarà, per defecte, un cop justificada la despesa.

2. Es podran efectuar pagaments parcials contra la justificació parcial de l’activitat o activitats subvencionades amb sol·licitud prèvia de l’entitat beneficiària.

3. Es podran fer bestretes dels ajuts si se sol·liciten prèviament, ja sigui en la sol·licitud de la subvenció, ja sigui amb posterioritat.

Article 11

Justificació de les subvencions. Forma i règim de pagament

1. La justificació de la inversió proposada en la resolució s’haurà d’efectuar abans del 15 de desembre de l’any en curs. No s’acceptarà cap justificació presentada fora de termini.

2. La documentació a entregar per justificar la subvenció és la següent:

a) Declaració d’haver fet la inversió projectada i d’haver acomplert la finalitat per a la qual s’ha sol·licitat la subvenció.

b) Memòria relativa al projecte executat, amb la descripció de les activitats realitzades i la relació definitiva dels ingressos i les despeses subvencionables, i de les subvencions rebudes o pendents de rebre per aquests conceptes.

c) Factures o altres comprovants de la despesa subvencionable efectuada, que hauran d’anar acompanyats d’una llista resum on consti, per cadascuna de les factures presentades, el número de factura, la descripció, el proveïdor i l’import amb l’IVA, així com el justificant de pagament de cadascuna.

3. En el supòsit que no es justifiqui totalment l’import de l’ajuda concedida i/o la realització de l’activitat subvencionada però s’hagi acomplert parcialment la finalitat per a la qual va ser concedida i/o el seu import, es revisarà la quantia, que es minorarà proporcionalment a la part no justificada.

Article 12

Normativa aplicable

En tot allò no previst de manera expressa en aquestes bases són d’aplicació les disposicions contingudes en les normes següents:

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 18/11/2003).

– Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 31/12/2005).

 

ANNEX 1

Sol·licitud d’ajut per al desenvolupament d’activitats culturals al terme municipal de Ferreries per part d’entitat cultural sense ànim de lucre per a l’any 2019

…………………………………………………………., amb DNI/NIF núm…………………….. i domicili al carrer …………………………., núm……. , localitat …………………., CP…………, telèfon ……………, actuant en qualitat de representant de l’entitat……………………………., amb CIF ………………., telèfon……………………. i adreça electrònica …………………………………………………

Expòs:

1. Que tenc coneixement de la convocatòria d’ajuts per col·laborar amb entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats culturals al terme de Ferreries.

2. Que complesc tots els requisits exigits a les bases.

3. Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Declar sota la meva responsabilitat:

1. Que són certes totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i la documentació que l’acompanya.

2. Que autoritz l’Ajuntament a fer les comprovacions que consideri oportunes.

3. Que accept el contingut de les bases que regulen aquests ajuts i em compromet a complir-les íntegrament.

Sol·licit:

Que se’m concedeixi un ajut d ______________________ euros per sufragar part de les despeses d’organització d’activitats culturals, que tenen un pressupost de __________________ euros.

__ Que se’m concedeixi l’avançament de la quantitat concedida.

 

…………………………………, ……. d …………………….. de 201…

(signatura)

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES

 

Documentació que s’ha d’aportar juntament amb aquesta sol·licitud:

a) Còpia acarada del document d’identitat fiscal (CIF) de l’entitat.

b) Fotocòpia del DNI de la persona que representa l’entitat.

c) Document de designació del compte bancari per rebre l’import de l’ajut (IBAN).

d) Certificat signat per l’entitat on consti el número de socis.

e) Descripció de l’objecte de l’entitat i de les activitats més rellevants realitzades el darrer any.

f) Projecte o memòria que inclogui una descripció de les activitats que es pretenen realitzar i per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, una fitxa tècnica i el pressupost detallat d’aquelles.

g) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de tots els ajuts obtinguts de les administracions públiques o sol·licitats a aquestes per executar l’acció per a la qual se sol·licita l’ajut.

h) Pressupost de despeses i ingressos de l’entitat de l’exercici vigent.

i) Declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

j) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions públiques recollides a l’article 13.2 de la LGS.

Les entitats que hagin obtingut ajut de l’Ajuntament en aquest àmbit i no hagin experimentat modificacions respecte a l’any 2018, tan sols hauran de presentar la sol·licitud i els documents assenyalats als apartats precedents e, f, g, h j.”