Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts a les investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic

Aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a la realització d’investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic i que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca i a la protecció del seu patrimoni històric i de la convocatòria per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràr ordinari de dia 13 de març de 2017, va adoptar el següent acord:

Primer. Aprovar les bases que regeixen la concessió d’ajuts a la realització d’investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic, que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca i a la protecció del seu patrimoni històric, i que s’adjunten en l’annex.

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any 2017, que es regirà per les bases a les quals s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació:

Pressupost Partida Quantia màxima
2017 4.3360.7803400 12.500 €
2018 12.500 €
Pressupost total de la convocatòria 25.000 €

b) Es concediran dues beques de 5.000 €, tres de 4.000 € i una de 3.000 €, d’acord amb el que estableixen les bases que regulen la convocatòria.

c) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l’endemà del dia que es publiqui la convocatòria en el BOIB.

d) La instrucció d’aquest procediment correspondrà a la cap del Servei de Patrimoni Històric, Cristina Rita Larrucea.

e) S’acorda constituir la Comissió Avaluadora prevista en les bases, que és la que haurà d’examinar les sol·licituds i emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES D’INVESTIGACIÓ I DE MILLORA DE GESTIÓ DEL PATRIMONI DE TIPUS HISTÒRIC, ARTÍSTIC, ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC, HISTORICOINDUSTRIAL, ANTROPOLÒGIC I ETNOLÒGIC, QUE CONTRIBUEIXIN AL MILLOR CONEIXEMENT DEL PASSAT DE L’ILLA DE MENORCA I A LA PROTECCIÓ DEL SEU PATRIMONI HISTÒRIC

1. OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS

L’objecte de les ajudes és finançar programes d’investigació i de millora de gestió dels béns del patrimoni de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic.

La finalitat és contribuir al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca, i a la protecció i a la millora de la gestió i la difusió dels seus béns del patrimoni històric.

2. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM

Les ajudes que s’atorguin en el marc d’aquestes bases es pagaran amb càrrec a les partides i per l’import màxim que s’estableixin en la convocatòria.

Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al nombre màxim d’ajuts que s’estableix per trams en el paràgraf següent i als imports màxims fixats en la convocatòria. es prioritzaran les sol·licituds d’acord amb els criteris objectius per a la concessió dels ajuts establerts en aquestes bases.

Es concediran com a màxim sis ajuts: dos de 5.000 €, tres de 4.000 € i un de 3.000 €. En l’imprès de sol·licitud cal indicar a quin tram de l’ajut s’opta.

3. REQUISITS I CONDICIONS DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

Malgrat que la matèria de la investigació és lliure, tenen preferència les propostes que s’ajustin a les línies prioritàries d’actuació en matèria d’investigacions històriques, artístiques, arquitectòniques, arqueològiques, paleontològiques, historicoindustrials, antropològiques i etnològiques següents:

– Elaboració de monografies, catalogació de béns del patrimoni històric i catalogació de col·leccions privades.

– Estudis històrics documentals o arxivístics sobre l’època medieval, moderna o contemporània.

– Estudis i treballs que contribueixin a la finalització de memòries científiques d’excavacions arqueològiques que no formin part d’excavacions en curs.

– Estudis i treballs que contribueixin a la millor gestió o difusió dels béns constitutius del patrimoni, en qualsevol dels àmbits abans esmentats (plans directors de jaciments arqueològics o projectes didàctics).

També s’ha de presentar una proposta de metodologia i acreditar com es farà la difusió futura dels treballs.

4. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS

1. Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta en aquestes bases.

2. L’import de les subvencions o els ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.

5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que comptin amb una persona amb titulació superior universitària.

2. També hi poden optar les associacions vinculades a l’estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric.

3. Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

4. Les persones o entitats sol·licitants que hagin estat beneficiàries d’ajuts d’aquest tipus en convocatòries anteriors han de tenir justificada la subvenció i han d’haver presentat la memòria corresponent dintre del termini establert per fer-ho. Si encara no s’ha complert un any de la concessió anterior, s’ha de fer constar aquesta circumstància.

5. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI.

b) Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.

c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi còpia dels DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cadascun dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili a l’efecte de notificacions.

d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona.

e) Còpia del document d’identificació fiscal de sol·licitant (NIF o CIF)

f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.

g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot fer complimentant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit a l’annex 1.

h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat. Aquesta autorització es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.

D’acord amb l’establert en el segon paràgraf de l’article 11 f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquesta acreditació pot substituir-se per la presentació d’una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant quan es tracti d’ajuts de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.

i) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d, e, i i j si aquesta ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

a) Un projecte d’investigació l’execució del qual no pot superar, temporalment, un any a partir de la concessió.

b) En el cas de catalogacions del patrimoni, aquestes han de contenir, com a mínim, un apartat descriptiu amb les dades que es descriuen seguidament, en suport de paper i informàtic, i una memòria gràfica i fotogràfica:

– Model de fitxa descriptiva amb: codi, signatura, denominació, localització, descripció dels elements historicoartístics més significatius, dades històriques, bibliografia, estat de conservació, proposta de l’entorn afectat per la declaració de bé catalogat, si escau, proposta d’actuació i usos compatibles, titular del dret de la propietat i proposta dels criteris bàsics que, amb caràcter específic, han de regir les intervencions sobre aquests bé.

– Memòria gràfica i fotogràfica: mapa de localització i escala 1:5000, fotografies de l’exterior i de l’interior, si escau, i dels elements d’interès, en paper 10 x 15 amb els negatius i digitalitzades.

– Planimetria de l’element i del conjunt

c) Una proposta de metodologia.

d) Proposta de difusió dels resultats del treball.

e) Un pressupost de les despeses i els ingressos previstos.

f) Curriculum vitae de l’investigador principal i de l’equip

El Consell Insular aportarà el sistema de codis i signatures dels béns del patrimoni històric, amb la finalitat d’uniformar la plasmació de les dades mínimes d’informació.

S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència el punt f en el cas que aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D’acord amb l’art. 28.3 i l’art. 53 c de l’LPACAP, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).

D’acord amb l’art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d’un document de l’expedient aportat per l’interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l’autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l’exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l’interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d’interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l’existència i la veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l’interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l’expedient l’oposició expressa a l’esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l’Administració el requereixi i que l’interessat el presti.

5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat 2 d’aquesta base s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d’acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d’acord amb allò establert en l’art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

b) Facultativament la poden presentar presencialment, d’acord amb el que estableix l’art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l’Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de l’LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes i d’acord amb el que estableix l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà d’haver rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015.

7. CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

Els criteris objectius i la puntuació que es tindran en compte per a la concessió de l’ajut es valoraran per aquest ordre:

1. Projectes ajustats a les línies prioritàries esmentades en la base tercera: fins a 25 punts.

2. La qualitat del projecte i el rigor científic: fins a 25 punts. Es valoraran els continguts següents: antecedents de la investigació, justificació de l’interès del tema d’estudi, metodologia, objectius, proposta de difusió dels resultats, bibliografia.

3. Previsible incidència dels resultats obtinguts en la salvaguarda i la protecció del patrimoni històric: fins a 14 punts.

4. Previsible incidència dels resultats obtinguts en el coneixement i la difusió del patrimoni històric, fins a 14 punts.

5. Recursos propis invertits en la investigació: fins a 12 punts.

6. Currículum de la persona o les persones responsables del projecte: fins a 10 punts. Si d’un mateix treball són coautors/res dos o més dels responsables del projecte, es comptabilitzarà una sola vegada. Amb la distribució següent:

– Adequació de la formació acadèmica, fins a 5 punts,

– Per cada treball publicat en revistes indexades en el Science Citacions Index o en el Social Citacions Index, 3 punts.

– Per cada treball publicat en revistes indexades en les bases de dades DICE o SCOPUS, 1 punt.

– Per cada treball publicat en altres mitjans, 0,5 punts.

8. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Dins cadascun dels trams establerts en l’apartat número 2 d’aquestes bases, es concediran les subvencions als projectes que hagin obtingut major puntuació.

En el cas que quedés disponible alguns dels trams o part d’un tram, el Departament de Cultura i Educació podrà redistribuir el pressupost d’aquesta convocatòria. En aquest supòsit, el Consell Insular de Menorca podrà demanar la reformulació d’algun projecte a les quanties establertes en aquesta convocatòria.

9. PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

1. Els ajuts es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara endavant BDNS) i es publicarà l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l’art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

3. La instrucció correspondrà a la TAE o bé a la cap del Servei de Patrimoni Històric, que han de realitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

4. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l’examen de la instructora de l’expedient o de la comissió avaluadora, en el cas que sigui obligatòria la seva constitució.

5. Quan la instructora o la comissió avaluadora corresponent hagin examinat les sol·licituds, i després que aquestes hagin emès el seu informe, el conseller executiu cap del departament competent en matèria de patrimoni històric n’elevarà la corresponent proposta de resolució a l’òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, el qual dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

6. Quan la quantia de l’ajut proposat per l’òrgan instructor o la comissió avaluadora sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud per tal d’ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

7. La resolució de l’expedient d’atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar el nombre d’exercicis a què s’aplicarà la despesa i la quantitat màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici.

9. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció serà de sis mesos comptats des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Això no obstant, aquest termini es podrà reduir si s’estableix expressament en la convocatòria dels ajuts. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

10. La resolució de l’expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS en compliment de l’art. 20.8 de l’LGS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de l’obligació de notificar-la individualment a les persones interessades.

11. La concessió de l’ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat beneficiària on es determinaran els drets i les obligacions de les parts.

10. COMISSIÓ AVALUADORA

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució a l’òrgan competent.

La comissió avaluadora està integrada pels membres següents:

– President: el conseller executiu responsable en matèria de Patrimoni Històric

– Vocals: el director insular responsable en matèria de Patrimoni Històric

la cap del Servei de Patrimoni Històric

la TAE del Servei de Patrimoni Històric

l’administratiu del Departament de Cultura i Educació, que actuarà de secretari

La comissió avaluadora s’ha de constituir obligatòriament i preceptivament en les convocatòries quan l’import global dels fons públics prevists en la convocatòria sigui superior a 50.000 euros, o l’import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000 euros.

Quan no sigui preceptiva la seva constitució, l’existència de la comissió avaluadora només serà necessària si es preveu en la convocatòria corresponent, en la qual s’ha de fixar en tot cas quin és l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

11. ABONAMENT DELS AJUTS

El pagament de l’ajut es tramitarà una vegada s’hagin justificat documentalment les despeses ocasionades per a la realització dels treballs i s’hagi presentat la memòria de la investigació en format paper i digital (pdf).

Les subvencions a persones físiques restaran subjectes a retenció d’acord amb la normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques.

L’abonament dels ajuts per part del Consell Insular s’efectuarà en un termini de 60 dies, sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

D’acord amb l’art. 37 del TRLS i concordants, es pot sol·licitar una bestreta fins a un màxim del 50 % de l’ajut concedit, sempre que hi hagi raons d’interès públic que la justifiquin i amb la presentació, si escau, de les garanties adients.

L’interès patrimonial i cultural de les actuacions finançades justifica que, d’acord amb l’article 42 de l’RLGS, en els supòsits de concessió de bestreta, els beneficiaris no constitueixin garantia, sempre que quedi suficientment assegurat el compliment de les obligacions que se’ls imposen.

Es pot sol·licitar l’exoneració de la constitució de garantia, el motiu de la qual s’ha d’indicar en l’imprès de sol·licitud.

En qualsevol cas, queden exonerats de prestar garantia els beneficiaris de subvencions concedides per import inferior a 3.000 €, d’acord amb l’art. 43 de l’RLGS, i les entitats que, d’acord amb la legislació vigent, gaudeixin del privilegi d’exempció de constitució de garanties davant els òrgans administratius (com les associacions declarades d’utilitat pública), d’acord amb l’art. 37 del TRLS.

12. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

1. Les persones o entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l’ajut econòmic concedit en el termini màxim d’un any de la concessió de l’ajut, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que els beneficiaris han d’al·legar per escrit.

A la vista de l’anterior, el CIM podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts per un període màxim de sis mesos, improrrogables, comptats a partir del dia que es notifiqui l’acord de l’ampliació.

2. La documentació acreditativa per justificar les despeses és el compte justificatiu simplificat, previst en l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions, integrat per la documentació següent:

a) Una breu memòria del compliment de les condicions imposades en l’acord de concessió i de les actuacions dutes a terme, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una relació de les despeses realitzades, amb indicació del creditor i les dades de la factura o un altre document justificatiu de la despesa i, en el seu cas, la data de pagament, amb indicació de les desviacions produïdes respecte del pressupost inicialment presentat. Com a justificant del temps dedicat pels investigadors, es podrà presentar un document en el qual s’especifiquin el nombre d’hores realitzades amb la seva valoració econòmica.

c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les actuacions amb indicació de l’import i de la seva procedència.

El CIM podrà exigir altres documents i fer les comprovacions que consideri necessàries, fins i tot dels llibres de comptabilitat de l’entitat si és el cas.

A més s’haurà de presentar la memòria de la investigació i, en el cas de catalogacions, les fitxes dels elements catalogats i la memòria gràfica i fotogràfica amb els plànols que pertoquin.

Així mateix, també s’haurà de lliurar la documentació que acrediti com es farà la difusió pública del treball (acceptació de les conferències o articles relatius a la investigació realitzada).

3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

4. Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada.

5. Si, pel contrari, la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

6. El Consell Insular de Menorca pot inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Comunicar al CIM l’acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

b) Dur a terme les activitats objecte de subvenció i justificar la seva realització en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

c) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li demani el Consell Insular de Menorca.

d) Acreditar, quan el Consell Insular els ho sol·liciti, que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’acreditació d’estar al corrent no serà necessària en el cas que s’hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar aquestes dades a través de l’Agència Tributària.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular de Menorca en la realització de les activitats subvencionades.

h) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

i) Les persones o entitats beneficiàries de l’ajut també han de procurar que en la presentació pública de l’activitat hi sigui present algun representant del Departament competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca.

j) Tota la documentació generada per l’activitat subvencionada es presentarà en format paper i en format digital (pdf).

14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DELS AJUTS. CRITERIS DE GRADUACIÓ DE POSSIBLES INCOMPLIMENTS

Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa que hi sigui aplicable. En cas d’incompliment s’haurà de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració d’acord amb la naturalesa de l’incompliment.

Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i s’ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència s’han de regir pel que estableix l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes que estableixen l’article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de disposicions aplicables.

En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu.

Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i se’ls pot aplicar la via de constrenyiment.

L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que en el seu cas siguin exigibles.

15. INFRACCIONS I SANCIONS

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions del que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, d’acord amb l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells Insulars.

16. ALTRES DISPOSICIONS

Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de rebre recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).

ANNEX I: Model normalitzat de sol·licitud (consta en l’expedient)

ANNEX II: Model de declaració responsable (consta en l’expedient)

(Es facilitaran al Servei d’Atenció al Ciutadà de les seus del CIM a Maó i Ciutadella, i en la pàgina web del CIM)

 

Maó, 31 de març de 2017

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón