Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Ajuts a la restauració de béns del patrimoni històric de Menorca i de la convocatòria corresponent a l’any 2017

Aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a la restauració de béns del patrimoni històric de Menorca i de la convocatòria corresponent a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de dia 13 de març de 2017, va adoptar el següent acord:

Primer. Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts a la restauració de béns del patrimoni històric de Menorca, que s’acompanyen en annex.

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any 2017, que es regirà per les bases a les quals s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser ampliats d’acord amb les disponibilitats pressupostàries:

Pressupost

Partida

Quantia màxima

2017

4.33600.7803500

20.000 €

2018

20.000 €

Pressupost total de la convocatòria

40.000 €

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sense necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

b) Import màxim que es podrà concedir per sol·licitud: 10.000 euros.

c) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l’endemà del dia que es publiqui la convocatòria en el en el BOIB.

d) La instrucció d’aquest procediment correspondrà a la TAE del Servei de Patrimoni Històric Joana Gual Cerdó.

e) S’acorda constituir la Comissió Avaluadora prevista en les bases.

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LA RESTAURACIÓ DE BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA.

1. OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS

Els presents ajuts s’emmarquen en l’exercici de l’activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de patrimoni històric en el seu àmbit territorial, de conformitat amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (articles 70.6 i 73) i amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

L’objecte dels ajuts és afavorir la restauració i rehabilitació de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric de Menorca.

La finalitat d’aquestes ajudes és aturar la seva desaparició i contribuir a una millor conservació d’aquest patrimoni i a l’enriquiment del Catàleg insular del patrimoni històric.

2. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM

L’import màxim i les partides a les quals s’aplicaran les ajudes que s’atorguin en el marc d’aquestes bases són els que s’estableixen en la convocatòria.

Quan l’import de les sol·licituds d’ajuts sigui superior a la quantitat màxima fixada en la convocatòria, es prioritzaran les sol·licituds d’acord amb els criteris objectius per a la concessió dels ajuts establerts en aquestes bases.

3. REQUISITS I CONDICIONS DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

1. Les intervencions de restauració i rehabilitació s’han d’ajustar als criteris següents, que són els que apareixen assenyalats en l’article 41 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears:

– Es conservaran les característiques tipològiques del bé.

– S’evitarà la reconstrucció total o parcial del bé, llevat que se n’utilitzin parts originals i pugui provar-se’n l’autenticitat. Si fos necessari afegir-hi materials o elements indispensables per a l’estabilitat, la conservació o el manteniment del bé, aquests s’hauran de reconèixer per tal d’evitar el mimetisme.

– Es prohibirà l’eliminació de parts del bé, excepte quan en comportin la degradació o quan l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, es justificaran i es documentaran les parts que hagin de ser eliminades.

2. Queden excloses d’aquesta convocatòria la rehabilitació de parets de pedra en sec.

3. Queden excloses d’aquesta convocatòria les actuacions de restauració i consolidació de bens mobles i immobles vinculades a projectes d’intervenció arqueològica en curs. Aquestes actuacions queden incloses en la convocatòria d’ajuts per a intervencions arqueològiques. No en queden excloses les actuacions sobre bens arqueològics vinculats a projectes d’excavació ja finalitzats o sense una vinculació directa amb cap projecte d’intervenció arqueològica.

4. L’activitat subvencionada s’haurà d’executar abans que hagi transcorregut un any de la seva concessió.

5. Els béns que siguin objecte de subvenció seran inclosos en el Catàleg del patrimoni Històric de Menorca.

4. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS

1. Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta a aquestes bases.

2. L’import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.

5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’un bé moble o immoble integrant del patrimoni històric de Menorca, o que tenguin autorització del titular.

2. Els beneficiaris que hagin obtingut un ajut anterior del Consell Insular de Menorca per a la restauració de béns mobles o immobles, hauran de justificar la finalització dels treballs, excepte si encara no ha transcorregut un any d’ençà que es van concedir, en aquest cas hauran de fer constar aquesta circumstància i presentar el compromís a què fa referència la base 6. B lletra c.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

6. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI.

b) Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.

c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi còpia dels DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cadascun dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili a l’efecte de notificacions.

d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona.

e) Còpia del document d’identificació fiscal de sol·licitant (NIF o CIF)

f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.

g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot fer complimentant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit a l’annex 1.

h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat. Aquesta autorització es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.

D’acord amb l’establert en el segon paràgraf de l’article 11 f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquesta acreditació pot substituir-se per la presentació d’una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant quan es tracti d’ajuts de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.

i) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d, e i j si aquesta ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

a) Projecte o memòria de restauració amb un pressupost, signat pel tècnic/a que hagi de dirigir o d’efectuar els treballs i el termini de realització, el qual ha d’incloure un reportatge fotogràfic de l’estat actual del bé.

b) Currículum del tècnic/a què hagi d’efectuar la restauració.

c) En el cas d’haver obtingut ajuda del Departament de Cultura i Educació per a la realització d’activitats durant l’any anterior, han d’incorporar a la sol·licitud la memòria de l’activitat que va ser objecte de l’ajuda o el compromís del seu lliurament abans de finalitzar l’any.

d) Documentació justificativa de la titularitat del bé o autorització del titular.

S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència la lletra b si aquesta ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D’acord amb l’art. 28.3 i l’art. 53 c de l’LPACAP, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).

D’acord amb l’art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d’un document de l’expedient aportat per l’interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l’autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l’exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l’interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d’interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l’existència i la veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l’interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l’expedient l’oposició expressa a l’esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l’Administració el requereixi i que l’interessat el presti.

5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en l’apartat 2 d’aquesta base s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d’acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d’acord amb el que estableix l’art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

b) Facultativament la poden presentar presencialment, d’acord amb el que estableix l’art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l’Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de l’LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes i d’acord amb allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà d’haver rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015.

7. CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

Els criteris objectius i la puntuació que es tindran en compte per a la concessió de l’ajut es valoraran per aquest ordre:

1. Major antiguitat i significació històrica, així com les condicions objectives de passar a formar part del Catàleg insular de patrimoni històric, o que ja en formin part: fins a 25 punts.

2. Construccions etnològiques representatives de la tècnica de la pedra en sec: 10 punts.

3. Pitjor estat de conservació: fins a 10 punts.

4. Titularitat pública del bé: fins a 15 punts.

5. Millors condicions d’accés i visita oberta al públic: fins a 20 punts.

6. Idoneïtat i experiència del professional responsable de la restauració: fins a 10 punts.

7. Compromís de realitzar activitats de difusió i divulgació del bé restaurat i del procés de restauració: fins a 10 punts.

8. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

1. Les ajudes es fixaran atenent els criteris establerts en la clàusula anterior, tenint en compte el pressupost presentat i, en el cas de béns de titularitat privada, no podran superar el 75 % del cost total de la restauració per a la qual es demana la subvenció.

2. L’import individual màxim de cada ajut no podrà superar el límit establert a l’efecte a la convocatòria.

3. El procés per distribuir els ajuts un cop admeses les sol·licituds serà el següent:

a) Adjudicació de punts a cada una de les sol·licituds de conformitat amb la base setena.

b) Multiplicació dels punts obtinguts per l’import de l’ajut sol·licitat i dividit per 10.000, amb la qual cosa es crea un índex.

c) Suma del total dels valors dels índexs.

d) Divisió de la quantitat total de la partida que fixi la convocatòria entre la suma total dels valors dels índexs, a fi d’obtenir el valor econòmic de cada punt de l’índex.

e) La quantitat que correspon a cada sol·licitud és la multiplicació de l’índex que li correspon pel valor de cada punt de l’índex, sempre que aquesta quantitat no sigui superior a la sol·licitada o a l’import màxim que estableixi la convocatòria. El romanent que hi pugui quedar a conseqüència d’aquesta correcció es repartirà amb el mateix sistema proporcional als punts obtinguts entre la resta d’entitats beneficiàries.

9. PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

1. Els ajuts es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara endavant BDNS) i es publicarà l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l’art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

3. La instrucció correspondrà a la TAE o bé a la cap del Servei de Patrimoni Històric, que han de realitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

4. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l’examen de l’instructor de l’expedient i de la comissió avaluadora, en el cas que sigui obligatòria la seva constitució.

5. Una vegada examinades les sol·licituds per l’instructor i la comissió avaluadora corresponent, i després que aquests òrgans hagin emès el seu informe, el conseller executiu cap del departament competent en matèria de patrimoni històric n’elevarà la corresponent proposta de resolució a l’òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, que dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

6. Quan la quantia de l’ajut proposat per l’òrgan instructor o la comissió avaluadora sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar al beneficiari que reformuli la seva sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

7. La resolució de l’expedient d’atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar el nombre d’exercicis a què s’aplica la despesa i la quantitat màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici.

9. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció serà de sis mesos comptats des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Això no obstant, aquest termini es podrà reduir si s’estableix expressament en la convocatòria dels ajuts. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

10. La resolució de l’expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS en compliment de l’art. 20.8 de l’LGS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de l’obligació de notificar-la individualment a les persones interessades.

11. La concessió de l’ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d’un conveni de col·laboració amb la persona o entitat beneficiària en el qual es determinin els drets i les obligacions de les parts.

10. COMISSIÓ AVALUADORA

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució a l’òrgan competent.

La comissió avaluadora estarà composta pels membres següents:

– President: el conseller executiu responsable en matèria de patrimoni històric

– Vocals: el director insular responsable en matèria de patrimoni històric

la cap del Servei de Patrimoni Històric

la TAE d’aquest servei l’administratiu del Departament de Cultura i Educació ,que actuarà de secretari

La comissió avaluadora s’ha de constituir obligatòriament i preceptivament en les convocatòries quan l’import global dels fons públics prevists en la convocatòria sigui superior a 50.000 euros, o l’import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000 euros.

Quan no sigui preceptiva la seva constitució, l’existència de la comissió avaluadora només serà necessària si es preveu en la convocatòria corresponent, en la qual s’ha de fixar en tot cas quin és l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

11. ABONAMENT DELS AJUTS

El pagament de l’ajut es tramitarà una vegada s’hagin justificat documentalment les despeses ocasionades per a la realització dels treballs i s’hagi presentat un informe de la realització de la restauració.

Les subvencions a persones físiques restaran subjectes a retenció d’acord amb la normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques

L’abonament dels ajuts per part del Consell Insular s’efectuarà en un termini de 60 dies, sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

D’acord amb l’art. 37 del TRLS i concordants, es pot sol·licitar una bestreta fins a un màxim del 50 % de l’ajut concedit, sempre que hi hagi raons d’interès públic que la justifiquin, i amb la presentació, si escau, de les garanties adients.

L’interès patrimonial i cultural de les actuacions finançades justifica que, d’acord amb l’article 42 de l’RLGS, en els supòsits de concessió de bestreta, els beneficiaris no constitueixin garantia, sempre que quedi suficientment assegurat el compliment de les obligacions que se’ls imposen.

Es pot sol·licitar l’exoneració de la constitució de garantia, el motiu de la qual s’ha d’indicar en l’imprès de sol·licitud.

En qualsevol cas, queden exonerats de prestar garantia els beneficiaris de subvencions concedides per import inferior a 3.000 €, d’acord amb l’art. 43 de l’RLGS, i les entitats que, d’acord amb la legislació vigent gaudeixin del privilegi d’exempció de constitució de garanties davant els òrgans administratius (com les associacions declarades d’utilitat pública), d’acord amb l’art. 37 del TRLS.

12. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

1. Les persones o entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a la subvenció o l’ajut econòmic concedit en el termini màxim d’un any a comptar a partir de la concessió de l’ajut, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d’al·legar per escrit. A la vista de l’anterior, el CIM podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts per un període de sis mesos, improrrogables, comptar a partir del dia que es notifiqui l’acord de l’ampliació.

2. La documentació acreditativa per a justificar les despeses serà la següent:

Compte justificatiu simplificat, previst en l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions, integrat per la documentació següent:

– Una memòria de la restauració signada pel tècnic redactor del projecte, o de la seva realització, que ha d’incloure un reportatge fotogràfic del procés de rehabilitació i de la situació final.

– Una relació de despeses realitzades amb indicació del creditor i les dades de la factura o un altre document justificatiu de la despesa i, en el seu cas, la data de pagament, amb indicació de les desviacions produïdes respecte del pressupost inicialment presentat.

– Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les actuacions amb indicació de l’import i de la seva procedència.

El CIM podrà exigir altres documents i fer les comprovacions que consideri necessàries, fins i tot dels llibres de comptabilitat de l’entitat si és el cas.

3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

4. Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada. Si, pel contrari, la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

5. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Comunicar al CIM l’acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

b) Dur a terme l’activitat objecte de subvenció i justificar la seva realització en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

c) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li demani el Consell Insular de Menorca.

d) Acreditar, quan el Consell Insular els ho sol·liciti, que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’acreditació d’estar al corrent no serà necessària en el cas que s’hagi autoritat expressament el Consell Insular a consultar aquestes dades a través de l’Agència Tributària.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular de Menorca en la realització de les activitats subvencionades. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altra material imprès s’haurà de fer constar, de manera expressa, el suport del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular Menorca, així com el web www.cime.es en la realització de les activitats subvencionades (en cas d’actuacions que tinguin lloc després de la convocatòria) i el logotip de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca per a ésser reconeguda com a patrimoni mundial per la UNESCO.

h) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

i) Les persones o entitats beneficiàries de l’ajut també han de procurar que en la presentació pública de l’activitat hi sigui present algun representant del Departament competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca.

j) Tota la documentació generada per l’activitat subvencionada s’ha de presentar en format paper i en format digital (pdf).

k) Prestar temporalment el bé moble objecte de restauració al CIM en el cas que sigui requerit per a la seva difusió o exposició pública en les exposicions temporals i activitats de difusió que pugui organitzar el Consell Insular de Menorca.

l) Donat que l’ajut és per a la rehabilitació de béns inventariables integrants del patrimoni històric, i d’acord amb l’article 31 de la Llei general de subvencions i de l’article 22 de la Llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears, els beneficiaris dels ajuts seran responsables de la conservació, el manteniment i la custòdia dels béns restaurats. En cas de canvi de titularitat del bé, s’ha de comunicar al CIM, i la responsabilitat del seu manteniment passarà al nou propietari.

14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DELS AJUTS. CRITERIS DE GRADUACIÓ DE POSSIBLES INCOMPLIMENTS

Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa que hi sigui aplicable. En cas d’incompliment s’haurà de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració d’acord amb la naturalesa de l’incompliment.

Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i s’ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència s’han de regir pel que estableix l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes que estableixen l’article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de disposicions aplicables.

En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu.

Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i se’ls pot aplicar la via de constrenyiment.

L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que en el seu cas siguin exigibles.

15. INFRACCIONS I SANCIONS

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions del que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, d’acord amb l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells Insulars.

16. ALTRES DISPOSICIONS

Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de rebre recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).

ANNEX I: Model normalitzat de sol·licitud (consta en l’expedient)

ANNEX II: Model de declaració responsable (consta en l’expedient)

(Es facilitaran al Servei d’Atenció al Ciutadà de les seus del CIM a Maó i Ciutadella, i en la pàgina web del CIM)

 

El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón