Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Ampliació termini presentació instàncies convocatòria concurs oposició per promoció interna per cobrir 1 plaça de Tècnic/a Mitjà en Gestió Cultural del Ajuntament de Palma

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Ampliació termini presentació instàncies convocatòria concurs oposició per promoció interna per cobrir 1 plaça de Tècnic/a Mitjà en Gestió Cultural del Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per resolució número 4.413 de 28 de febrer de 2018, va acordar el següent:

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs interposat pel Sr. R.U.S contra la contra les bases específiques aprovades per decret núm. 22.739, de 12 de desembre 2017, de la regidora de l’Àrea de Funció Pública i govern interior, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 155 de 19 de desembre de 2017, mitjançant el qual es convocava concurs oposició per promoció interna per cobrir 1 plaça de Tècnic/a Mitjà en gestió cultural, i modificades per decret núm. 2861, de dia 8 de febrer de 2018 i publicació al BOIB núm. 20 de 13 de febrer de 2018 atès què:

En relació a la petició de l’interessat pel que fa a la sol·licitud d’una ampliació de la data d’examen, se li informa que, en data 20 de febrer de 2018, el tribunal qualificador del procediment al que fa referència l’interessat va acordar l’obertura d’un nou termini de presentació d’instàncies quedant per concretar la data d’examen per concretar, tenint en compte la modificació efectuada.

Conseqüència de l’exposat al paràgraf anterior, s’ha de concedir un nou termini de presentació d’instàncies de vint dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB. Les instàncies presentades en el termini anterior no es tornaran a presentar.

SEGON.- Pel que fa a la inclusió del tema 41 a la part general del temari, es considera que l’esmentat tema pertany a la part específica per tractar-se de la normativa específica del lloc de treball i no la general de procediment administratiu pròpia de la part general.

TERCER.- Notificar el present decret a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, conformement el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al registre general d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l’article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

Palma, 2 de març de 2018

El cap de Departament de Personal

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Antoni Pol Coll