Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Aprovació bases subvencions activitats, projectes culturals i joventut 2016 Ajuntament de Muro

Aprovació bases subvencions activitats, projectes culturals i joventut 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats que duen a terme activitats, projectes culturals i joventut al municipi de Muro l’any 2016

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro, en sessió ordinària de dia 23 de maig de 2016 va acordar:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats que duen a terme activitats, projectes culturals i joventut al municipi de Muro l’any 2016 en els termes següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’ENTITATS QUE DUEN A TERME ACTIVITATS, PROJECTES CULTURALS I JOVENTUT AL MUNICIPI DE MURO L’ANY 2016

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Muro per a l’exercici de 2016, es convoca la concessió de subvencions relatives a activitats, projectes culturals i joventut.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de les presents bases, és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats que duguin a terme activitats al terme municipal de Muro o fora d’aquest en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, i que complementin i-o supleixin la competència municipal.

Seran subvencionables les activitats culturals programades i relacionades amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres, la música, les xerrades, col·loquis, cursos i conferències, activitats d’oci i temps lliure per adults i juvenil (edats compreses entre 3 i 14 anys, així com les activitats de restauració i conservació d’edificis destinats al culte.

Durant l’exercici pressupostari de 2016, l’Ajuntament de Muro destina a les ajudes objecte d’aquesta convocatòria 31.400,00€ a càrrec de les aplicacions pressupostàries  3340.48900, 3340.48909, 3360.78901, 3360.78905 i 3110.48900 del pressupost general de despeses per a l’any 2016.

2.- EL RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin concedit amb caràcter plurianual) i no es poden al·legar com a precedent.

L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i tenen caràcter no devolutiu.

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria.

La convocatòria serà aprovada per la Junta de Govern Local, d’acord amb la seva normativa reguladora.

3.- BENEFICIARIS

Podran acollir-se a subvencions municipals totes les entitats i associacions (registrades a l’Ajuntament de Muro), que tenguin per finalitat: organitzar, promoure o potenciar activitats culturals i juvenils.

4.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

1. Organització d’esdeveniments culturals que tenguin un impacte social i econòmic

2. Fomentar el coneixement i la integració de la nostra cultura.

3. Activitats de promoció i difusió cultural destinades a espectadors: exposicions, espectacles, projectes de desenvolupament comunitària: cursos, tallers, conferències, activitats musicals, etc.

4. Restauració i conservació d’edificis eclesiàstics.

5. Activitats d’animació juvenil.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les següents activitats:

  • Activitats de caràcter escolar.
  • Activitats amb ànim de lucre.
  • Activitats acadèmiques.
  • Activitats deportives.
  • Activitats en matèria de serveis socials.
  • Viatges de caràcter cultural.
  • Activitats ocupacionals.

5.- LES COMPATIBILITATS

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del projectes a desenvolupar.

6.- LES CONDICIONS I ELS REQUISITS

Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les entitats que compleixin les condicions i els requisits següents:

– Que les activitats es facin en el terme municipal de Muro, o fora d’aquest en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.

– Que les activitats i-o serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

– Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre, en cas contrari haurà de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

D’altra banda, els requisits exigibles als beneficiaris, i que s’han d’acreditar degudament, són els següents:

– Cal estar degudament registrats al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Muro.

– Cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Muro.

– Cal tenir objectius i finalitats coincidents amb els establerts per les bases.

– Cal haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Muro, un cop exhaurits els terminis.

– S’han de trobar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència Estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.

7.- LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

a) Fotocòpia del DNI del representant de l’entitat.

b) Fotocòpia del CIF de l’entitat.

c) Models formularis, que consten de:

1. Sol·licitud i full de dades de l’entitat (ANNEX I)

2. Projecte i memòria de les activitats amb pressuposts signats pels responsables de l’associació i la justificació econòmica (ANNEX II)

d) Declaració responsable del representant de l’entitat d’estar al corrent en l’acompliment de les obligacions tributàries amb les administracions públiques i la Seguretat Social; de no haver demanat cap altra subvenció i/o ajuda d’altres institucions públiques o privades per a les activitats o, si n’és el cas, relació de les demanades amb indicació dels imports; de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS (ANNEX III), acompanyat d’un certificat acreditatiu del mateix.

e)  Justificació de la subvenció (ANNEX IV)

La sol·licitud presentada que no inclogui la descripció del projecte serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l’article 71 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el sentit de completar projectes no desenvolupats.

8.- LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la concessió és la resultant de la valoració de les peticions i la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre el nombre de sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible. Tenint en compte el grau de viabilitat econòmica de l’activitat i l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes, la projecció de l’activitat, la repercussió, activitats de gran interès públic i-o cultural i de foment de la cultura popular.

9.-OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

– La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la seva aprovació.

– L’atorgament de les subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu

– Ha de fer l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

– Ha d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament i la restant normativa d’aplicable.

– Cal acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social, si és el cas.

– Cal justificar l’aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

– Ha de presentar el programa d’activitat i pressupost, així com comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament (reintegrant el fons rebuts, en el cas de la suspensió de l’activitat) o, en cas que sigui necessària. La corresponent renúncia.

– Ha de col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.

– Cal disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control

– Cal conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

– Cal declarar les subvencions rebudes de l’Ajuntament o altres administracions o ens públic en el darrer any.

– Ha de fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase: Amb el suport de l’Ajuntament de Muro.

Els beneficiaris de subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei general pressupostària.

L’Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.

10. ESMENA DE DEFICIÈNCIES

Si la sol·licitud o la documentació presentada és incorrecta o incompleta, l’Ajuntament ha de requerir l’interessat perquè rectifiqui o complementi el que sigui necessari, qui ho ha de fer en el termini de deu dies, comptador a partir del requeriment corresponent.

Si en aquest termini l’interessat no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, l’Ajuntament considerarà que l’interessat desisteix de la seva sol·licitud, després d’haver pres la resolució pertinent, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

11.- TERMINI

Les sol·licituds es poden presentar des del dia següent de l’aprovació d’aquestes bases fins el 30 de juny de 2016.

ANNEX I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Dades del/de la representant

Cognoms i nom                                                                                 NIF

En qualitat de

Dades del sol·licitant

Sol·licitant                                                                             CIF

Adreça                                                                                 Municipi

Telèfon Fax                                                                           Adreça Postal

SOL·LICITO

Una subvenció d’acord amb la convocatòria de subvencions per activitats i projectes culturals i d’oci i temps lliure per a l’exercici 2016.

I DECLARO:

1. Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l’acompanyen.

2. Que compleixo i accepto tots el requisits exigits a les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions.

,                de                              de 2016                            .

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MURO

ANNEX II
PRESSUPOST

Dades del/de la representant

Cognoms i nom                                                                                 NIF

En qualitat de

Dades del/de la sol·licitant

Sol·licitant                                                                             CIF

Adreça                                                                                 Municipi

Telèfon Fax                                                                           Adreça Postal

INGRESSOS DEL PROJECTE

TOTAL:

DESPESES DEL PROJECTE*

TOTAL:

* El pressupost de despeses ha de coincidir amb les factures presentades a la justificació.

Muro,    de                              de 2016

Signat,

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERETS EN L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

*Aquest document ha d’anar acompanyat dels certificats acreditatius corresponents

SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
DNI:
En representació de:
DNI:
Adreça de notificació:
Localitat:
Codi postal:
Municipi:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Adreça electrònica:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

A. Que l’entitat està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

B. Que l’entitat no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Muro, ….. de …………………………… de 2016

SR BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO (ILLES BALEARS)

ANNEX IV
RELACIÓ DE JUSTIFICANTS

Dades del/de la representant

Cognoms i nom                                                                                 NIF

En qualitat de

Dades del/de la sol·licitant

Sol·licitant                                                                             CIF

Adreça                                                                                 Municipi

Telèfon Fax                                                                           Adreça Postal

FACTURA

NÚM.

DATA

QUANTITAT

DATA PAGAMENT

ACTIVITAT

TOTAL:

Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l’ajuda a dalt indicada,  els justificants de la qual s’adjunten annexos en aquesta relació.

Muro,                          de                                2016

Signatura

SEGON. Autoritzar la despesa de 31.400,00€ a càrrec de les aplicacions pressupostàries  3340.48900, 3340.48909, 3360.78901, 3360.78905 i 3110.48900 del pressupost general de despeses per a l’any 2016.

TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

Muro, 23 de maig de 2016

El batle,

Martí Fornés Carbonell