Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Aprovació del Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (SALM)

Aprovació del Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca (SALM)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter extraordinari de 23 de gener de 2017 aprovà el Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca, el text íntegre del qual es publica a continuació, per a general coneixement.

PLA SALM (Suport a Autors Literaris de Menorca)

Exposició de motius

El Consell Insular de Menorca atorga molta importància al sector de la creació. En aquest sentit ha engegat tot un seguit d’actuacions i programes per donar suport a les persones i a les entitats que, des de diversos àmbits, es dediquen a la creació artística. Un d’aquests àmbits és la creació literària, entesa com la producció d’obres amb finalitat artística en els diversos gèneres de poesia, narrativa, teatre i assaig, i s’ha considerat necessari redactar un pla de suport als autors literaris de Menorca.

Menorca viu actualment un moment dolç pel que fa a la seva literatura, en les diverses vessants. En tota la història, Menorca no havia contribuït tant com ara a la riquesa i la diversitat de la producció literària: autors de renom, una plèiade de personalitats literàries que editen de forma regular i amb notable èxit, noves veus de joves que s’incorporen, recitals anuals com Illanvers amb molt bona acollida, edicions i publicacions diverses, presentacions i premis, etc. En paraules de Josep M. Quintana, “Tanmateix, des de la dècada dels setanta del segle passat hem vist com es generava un indubtable refloriment de la literatura que, al llarg dels darrers vint anys, ha produït un bon grapat d’escriptors sòlids (poetes i narradors) que conformen, sens dubte, un dels períodes més fèrtils pel que fa a la creació literària. A més, es tracta d’autors que són coneguts, llegits i que tenen una clara incidència damunt la societat. Crec, idò, que vivim un moment molt bo que, sens dubte, produirà encara molts més fruits en el futur”.

Aquest pla preveu una sèrie d’actuacions que són un suport genèric a la literatura de Menorca i a la seva promoció i difusió; però, a més, inclou com a novetat el programa anomenat Circuit d’Escriptors, que té per objectiu la promoció de la literatura de Menorca i va dirigit al públic en general, tot i que adreçat a públics específics segons l’activitat. El propòsit marc és oferir un suport directe als creadors literaris en les seves activitats extraliteràries i, com a conseqüència, incidir en un doble sentit: fomentar la lectura dels nostres escriptors i facilitar la difusió de la seva obra. D’aquest circuit d’escriptors, se’n poden beneficiar centres escolars de tots els nivells educatius, la Xarxa de Biblioteques de Menorca, els clubs de lectura, les editorials, les llibreries i qualssevol altres entitats que treballen entorn del llibre i la lectura. El programa posa en relació els escriptors i els lectors, i és una eina que articula aquesta relació entorn de la creació literària. Les activitats d’aquest programa poden ser diverses i tenir formats diferents: tertúlies literàries, tallers de creació, presentacions de novetats, col·loquis, recitals, concerts, lectures, etc.

Objectius del Pla

Són objectius del Pla de Suport a Autors Literaris de Menorca:

a) Reforçar programes i actuacions que ja duu a terme el Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca.

b) Crear nous programes de promoció dels escriptors i de les seves obres.

c) Implicar els col·lectius en l’activitat literària, en la seva difusió (mitjans de comunicació, biblioteques, xarxes socials) i el seu ensenyament (centres educatius), i en la posada en marxa del Pla; així com les altres administracions que hi puguin contribuir, les empreses del sector (editorials i llibreries) i les associacions d’escriptors.

d) Donar a conèixer els autors menorquins i les seves obres.

e) Impulsar la lectura d’autors menorquins entre els ciutadans.

f) Establir lligams entre el món de la creació literària i el de l’educació i la formació.

g) Fer conscient la societat menorquina de la riquesa literària de l’illa.

h) Apropar escriptors i lectors en una experiència viva.

i) Donar als autors menorquins més presència social i en els mitjans de comunicació.

j) Aprofundir en el coneixement de la creació literària menorquina per mitjà de programes didàctics de divulgació.

Àmbits d’actuació

El Pla SALM vol incidir en el conjunt de la ciutadania de Menorca, però cada actuació va dirigida a un segment de la població específic, segons la naturalesa de l’actuació i el seu objectiu. Així ,dividim les actuacions en diversos àmbits d’aplicació:

a) Àmbit educatiu: accions d’ensenyament i aprenentatge en centres escolars amb finalitat educativa i activitats didàctiques.

b) Àmbit divulgatiu: accions de difusió per mitjans diversos.

c) Àmbit bibliotecari: accions d’increment de les activitats entorn dels autors i la lectura.

d) Àmbit professional: accions de reforç a les activitats de llibreries, editorials i associacions entorn de la lectura d’autors menorquins.

Avaluació

El Consell Insular crearà una comissió avaluadora del Pla per tal de fer-ne una valoració. Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any i emetrà un informe que presentarà al conseller de Cultura i Educació. L’informe ha d’incloure els indicadors i les estadístiques del conjunt de les activitats que s’hagin celebrat al llarg de l’any.

La comissió avaluadora del Pla SALM estarà formada pel cap de la Secció d’Arxius i Biblioteques del CIM, un tècnic o administratiu del Departament de Cultura i Educació del CIM, dos bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques de Menorca i el cap de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME.

Programa d’actuacions

El Pla es divideix en dos tipus d’actuacions:

A: Actuacions pròpies del Pla: són les que es realitzen amb la presència de l’autor o el autors i que es concreten principalment en el programa Circuit d’Escriptors, tal com es detalla més endavant.

B: Actuacions complementàries al Pla: són les activitats o els programes que es realitzen sense la presència de l’autor o les autors i per als quals els autors no reben cap quantitat econòmica, però que són un suport genèric a la literatura de Menorca i a la seva promoció i difusió.

Són actuacions complementàries:

a) Web de la història de la literatura a Menorca

b) Web L’illa dels sentits: recull de webs i blogs d’autors literaris

c) Maletes pedagògiques entorn de temes literaris

d) Guies de lectures d’obres d’autor menorquí

e) Ajudes específiques a l’edició

f) Compra d’exemplars per a centres educatius o biblioteques públiques

g) Plecs de lectura: edició de textos per a la difusió d’obres i autors

h) Fires de llibres: Sant Jordi, Fira del Llibre en Català, Fira del Llibre Menorquí…

i)Convenis amb entitats: Illetra, Talleres Islados, Ateneu de Maó, Cercle Artístic, Acció Cultural, Orfeó Maonès, etc.

j) Elaboració de centres d’interès d’autors a les biblioteques

k) Concurs bibliotràilers

l) Jornades de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME (estudis i homenatges)

m) Festival Illanvers i publicació dels Quaderns Xibau de poesia

n) Concurs Premis literaris Francesc de B. Moll

o) Col·laboració en els premis literaris Illa de Menorca d’Editorial Menorca.

Programa Circuit d’Escriptors

  • Autors que hi poden participar

El Consell Insular de Menorca contractarà, per mitjà de factura, els autors que participin en el Programa Circuit d’Escriptors. Aquesta contractació es farà a partir d’una sol·licitud que han de presentar les entitats que demanin una activitat amb la presència d’un autor. El Circuit d’Escriptors queda restringit als escriptors menorquins de naixement o de residència a Menorca. L’àmbit territorial del programa se circumscriu a l’illa de Menorca. Els requisits per a participar-hi són els següents:

a) Haver nascut a Menorca o tenir-hi la residència.

b) Ser escriptor de ficció literària; és a dir, autor d’obres de narrativa, poesia, teatre o assaig literari.

c) Ser membre d’una associació professional d’escriptors (AELC, PEN Club, CEDRO, etc.) o bé ser autor d’un mínim de dues obres individuals publicades o haver participat, com a mínim, en tres llibres col·lectius.

d) En queden exclosos els autors menorquins que resideixen a les altres illes Balears (Mallorca, Eivissa i Formentera), atès que aquests autors poden optar al programa TALENTIB de l’IEB.

  • Quantia de les ajudes

Les quantitats econòmiques es destinaran directament als autors que realitzin una activitat i es pagaran per mitjà de la factura que ha de presentar l’autor. Cada autor rebrà 100 € per activitat realitzada, contra la presentació d’una factura, si són residents a Menorca. Si resideixen fora de Menorca, la quantitat que rebran serà de 200 € per a la primera activitat i de 100 € a partir de la segona activitat durant una mateixa vinguda a Menorca. Cada autor pot optar a un màxim de sis activitats, o bé a 600 € en total per cada any natural. Aquestes quantitats han d’incloure l’IVA corresponent i, en cas de les persones físiques, cal també aplicar-hi les retencions d’IRPF.

  • Qui ho pot sol·licitar

Poden sol·licitar activitats les entitats públiques o privades [ajuntaments, biblioteques, centres educatius, associacions i entitats culturals o cíviques, llibreries i empreses de gestió cultural (editorials, programadors, curadors, etc.)], amb una antelació mínima de 20 dies a la data de celebració de l’acte o l’activitat, a través d’un formulari en línia al qual es podrà accedir des del web del Consell Insular de Menorca. Després de comprovar que es compleixen els requisits, el Consell Insular donarà el vistiplau a l’entitat sol·licitant perquè pugui realitzar l’activitat i es comunicarà a l’autor que l’ha d’oferir.

  • Calendari i terminis

El Circuit d’Escriptors té una programació anual coincident amb el curs escolar, atès que tant els centres educatius com altres entitats culturals organitzen el calendari de setembre a agost. Anualment, s’inclourà en el pressupost del Departament de Cultura i Educació una partida per a aquest concepte i la conformitat que es doni a l’activitat estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

  • Tipus d’actuacions incloses

a) Presentació de novetat literària

b) Tertúlia literària

c) Debat

d) Lectura pública

e) Concert, recital, interpretació

f) Espectacle literari

g) Itinerari literari

h) Conferència d’autor

i) Taller de creació

j) Acte d’homenatge

k) Jornades d’estudi

l) L’autor a l’aula

La qual cosa us comunic perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que us faig saber que contra l’acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podreu interposar els recursos següents:

– En el termini d’un mes a partir de l’endemà del dia que rebeu aquesta notificació, recurs potestatiu de reposició davant el Ple. Aquest recurs s’entendrà desestimat si no se us ha notificat la resolució quan hagi transcorregut un mes des que l’haguéssiu interposat. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

– En el termini de dos mesos a partir de l’endemà del dia que rebeu aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma sempre que no haguéssiu interposat recurs potestatiu de reposició, atès que en aquest cas haureu d’esperar que se’n dicti resolució.

Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

Tot l’anterior s’ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d’indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l’eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se’n puguin derivar, excepte que l’autoritat competent ho acordi expressament.

Maó, 15 de febrer de 2017

LA SECRETÀRIA INTERINA

Rosa Salord Olèo

ANNEX – FORMULARI DE SOL·LICITUD (consta en l’expedient)

ANNEX 1

PRESSUPOST DE LES ACCIONS PREVISTES EN EL PLA SALM

Aquest pressupost preveu les despeses previstes per a l’any 2017, i es nodreix principalment dels programes següents del Pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’any 2017.

Programa

Descripció

33000

Gestió administrativa

33200

Patrimoni documental i biblioteques

33210

Biblioteca Pública i Arxiu Històric

33400

Creació i promoció cultural

En el pressupost del Consell Insular de Menorca dels anys posteriors s’inclouran les partides econòmiques necessàries per continuar realitzant les activitats que es preveuen en aquest pla.

En el cas d’accions que depenen d’altres entitats o administracions diferents del Consell Insular de Menorca, només s’indica qui és el responsable de dur-la a terme.

Activitat Responsable Import
Circuit d’Escriptors CIM

8.000 €

Web de la història de la literatura a Menorca IME
Web L’illa dels sentits: recull de webs i blogs d’autors literaris XBM
Maletes pedagògiques entorn de temes literaris CIM
Guies de lectures d’obres d’autor menorquí
Ajudes específiques a l’edició CIM

12.000 €

Compra d’exemplars per a centres educatius o biblioteques públiques CIM i XBM

116.000 €

Plecs de lectura: edició de textos per a la difusió d’obres i autors. CIM

12.000 €

Fires de llibres: Sant Jordi, Fira del Llibre en Català, Fira del Llibre Menorquí… CIM

12.500 €

Convenis amb entitats: Illetra, Talleres Islados, Ateneu de Maó, Cercle Artístic, Acció Cultural, Orfeó Maonès, etc. CIM
Elaboració de centres d’interès d’autors a les biblioteques XBM
Concurs de bibliotràilers
Jornades de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME

(estudis i homenatges)

IME

500 €

Festival Illanvers i publicació dels Quaderns Xibau de poesia CIM i IME

4.000 €

Concurs Premis literaris Francesc de B. Moll. CIM

700 €

Col·laboració en els premis literaris Illa de Menorca d’Editorial Menorca CIM

2.500 €