Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Arts visuals. Convocatòria 2019 IEB

Convocatòria de subvencions per el suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears 2019

Línies de subvenció

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

b) Projectes de projecció exterior

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

Projectes que se subvencionen

Assistència a fires, festivals i jornades de formació

Exposicions i activitats artístiques

Participació en residències i tallers artístics

Assistència i participació a jornades, fires i festivals, amb o sense actuació

Requisits mínims

Els espais d’acollida de les activitats han de ser espais de difusió d’art contemporani, amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals de l’àmbit de les arts visuals.

Els artistes han de comptar amb al menys una exposició individual en la seva trajectòria professional o haver participat en al menys tres exposicions col·lectives d’arts visuals a les Illes Balears.

Els agents culturals han d’haver organitzat o promogut al menys tres projectes culturals d’arts visuals.

En cas de projectes i/o exposicions col·lectives d’artistes balears, s’ha de presentar una sola sol·licitud de suport per projecte i/o exposició.

a) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat dels artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

Beneficiaris

• Empreses, creadors i agents culturals relacionats amb l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears.

Despeses que cobreix

Desplaçament de persones, càrrega, allotjament, acreditació i manutenció, fins als màxims indicats a la convocatòria.

Llevat de manutenció, cal justificar els conceptes subvencionables amb factures. Només es pagarà l’import justificat fins a arribar als màxims indicats.

b) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears

Beneficiaris

• Les empreses de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, i aquelles amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, que produeixin i organitzin projectes d’exposició i activitats artístiques relacionades amb creadors de les Illes Balears

.• Les persones jurídiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts visuals.

Despeses subvencionables

Desplaçament del personal artístic i dos tècnics, allotjament i manutenció, fins els màxims indicats a la taula de Mobilitat

Despeses subvencionables en aplicació de la puntuació obtinguda a la valoració del projecte:

• Producció d’obra (fins màx. 5.000 €)

Transport de concentració i dispersió de l’obra

Pòlissa clau a clau

Muntatge i desmuntatge

Quotes d’acreditació i lloguer d’estands

Honoraris de persones i contractació de serveis professionals

Edició i producció de material gràfic i de promoció

Assegurança mèdica (residències)

Import màxim

L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i projecte és de vint-i-cinc mil euros (25.000 €).

Pagament

El 50% de l’import atorgat es fa efectiu mitjançant transferència bancària amb la publicació de la resolución definitiva al BOIB. El 50% restant, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

Obligacions dels beneficiaris

• Cal comunicar amb set dies d’antelació la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

• S’ha de fer constar el suport de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, que es troba a disposició dels sol·licitants aquí (http://www.iebalearics.org/ca/p/identitat/)

Termini de presentació de sol·licituds

• 10 dies hàbils abans de l’inici de l’activitat

– Aquest apartat no regeix per a les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2018 i el 15 d’abril de 2019, on les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 d’abril de 2019.

– Per a les activitats que es duguin a terme entre el 30 d’octubre i el 30 de novembre de 2019, les sol·licituds s’han de presentar fins al 15 d’octubre de 2019.

• S’accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2019

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

 

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA AL BOIB

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10953/619411/resolucio-de-la-presidenta-de-l-institut-d-estudis

Més informació: www.iebalearics.org i subvencions@iebalearics.org

Institut d’Estudis Baleàrics