Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Assistència tècnica per a la redacció del Pla local de foment de l’economia cultural i creativa de Sant Antoni de Portmany

Plec de clàusules administratives particulars i condicions tècniques que han de regir en la contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla local de foment de l’economia cultural i creativa de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 7 de març de 2018 de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, s’anuncia l’exposició pública del plec de clàusules administratives particulars i condicions tècniques que han de regir en la contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla local de foment de l’economia cultural i creativa de Sant Antoni de Portmany, així com la licitació d’aquest contracte per procediment obert.

El que es fa públic, de conformitat amb l’art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb la finalitat de que, durant un termini de 10 dies naturals a explicar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el BOIB, es puguin consultar aquests Plecs i presentar les reclamacions que s’estimin oportunes.

La licitació i el termini de presentació de proposicions se suspendrà en cas que es presentin reclamacions als Plecs, en els supòsits que resulti necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que falti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions, d’acord amb les següents condicions:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació.

a) Organisme:Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

b) Dependència que tramita l’expedient:Secretària

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Secretaria

2. Domicili: Passeig de la Mar, 16

3. Localitat i Codi Postal: Sant Antoni de Portmany, 07820

4. Telèfon 971 340 111

5. Telefax 971 344 175

6. Correu electrònic: secretaria@santantoni.net

7. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant:http://santantoni.sedelectronica.es

8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 10 dies naturals des de l’endemà a la seva publicació en el BOIB.

d) Nombre d’expedient: 1177/2018.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

b) Descripció de l’objecte: servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla local de foment de l’economia cultural i creativa de Sant Antoni de Portmany

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert,

c) Subhasta electrònica: No

d) Criteris d’adjudicació: Clàusula onzena del plec de prescripcions tècniques

4.Valor benvolgut del contracte: 49.586,78 € euros.

5. Pressuposto base de licitació:

Import Net: 49.586,78 € euros.

Import total:  60.000 € euros.

6. Garantia exigides.

Provisional (import) euros. No s’exigeix

Definitiva (%): 5% de l’import d’adjudicació

7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Clàusula sisena del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de l’endemà a la seva publicació en el BOIB.

b) Documentació a presentar: L’especificada en el Plec de clàusules administratives que que regeixen el contracte.

c) Lloc de presentació:

1. ª Entitat: Registre General de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

2. ª Domicili: Passeig de la Mar, 16

3. ª Municipi i codi postal: Sant Antoni de Portmany – 07820

9. Obertura d’ofertes:

L’obertura d’ofertes es realitzarà en les oficines de l’Ajuntament situades en el Passeig de la Mar, 16 de Sant Antoni de Portmany.

Data i hora: Es comunicarà a les empreses licitadores.

10. Despeses de Publicitat:

A càrrec de l’adjudicatari import màxim 1.000 euros.

11. Perfil del contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on poden obtenir-se els plecs:

http:santantoni.sedelectronica.es

Sant Antoni de Portmany, 7 de març de 2018