Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Bases de la convocatòria dels Premis Mallorca 2016 en les modalitats de Narrativa i Poesia

Bases de la convocatòria dels Premis Mallorca 2016 en les modalitats de Narrativa i Poesia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Bases de la convocatòria dels Premis Mallorca 2016 en les modalitats de Narrativa i Poesia. BDNS (Identif.): 308358 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El 30 de maig de 2016, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca dictà la següent resolució:

«ANTECEDENTS. Vist l’informe justificatiu de la Direcció Insular de Cultura sobre la convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2016 en les modalitats de Narrativa i Poesia, i de les bases per les quals s’ha de regir.

Vist l’informe jurídic favorable del Servei Jurídic i Administratiu de Cultura.

Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33400.48100 per dur a terme la convocatòria esmentada, segons l’RC amb el núm. de referència 22016/1303 per un import de 60.000,00 €, dels quals 25.000,00 € corresponen a la modalitat de Narrativa, 15.000,00 € corresponen a la modalitat de Poesia i els 20.000,00 € restants a l’adquisició de dues escultures d’un artista de reconegut prestigi; a l’edició i distribució de les obres premiades, i la promoció posterior, a raó de la meitat per autor/obra.

Vista la proposta del secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció General

RESOLC:

1. Aprovar l’expedient SNL 1/2016 PMCL relatiu a la convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2016 en les modalitats de Narrativa i Poesia, i de les bases per les quals s’ha de regir.

2. Autoritzar una despesa de 60.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48100 (RC núm. de referència 22016/1303) dels quals 25.000,00 € corresponen a la modalitat de Narrativa, 15.000,00 € corresponen a la modalitat de Poesia i els 20.000,00 € restants, a l’adquisició de dues escultures d’un artista de reconegut prestigi; i a l’edició i distribució de les obres premiades, i la promoció posterior, a raó de la meitat per autor/obra.

3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.

4. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.»

Palma, 7 de juny de 2016

  

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer

i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports de 15/03/2016;

BOIB núm. 37 de 22/03/2016))

Jaume Colom Adrover

PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 2016 EN LA MODALITAT DE NARRATIVA I POESIA

BDNS (Identif.): 308358 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

BASES

1. L’objecte d’aquests premis és impulsar la creació literària en llengua catalana.

2. Els Premis Mallorca de Creació Literària 2016, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 60.000 € i les modalitats següents:

Premi Mallorca de Narrativa, dotat amb 25.000 €, una escultura d’un artista de reconegut prestigi, l’edició i la distribució de l’obra, i la promoció de l’obra i de l’autor.

Premi Mallorca de Poesia, dotat amb 15.000 €, una escultura d’un artista de reconegut prestigi, l’edició i la distribució de l’obra, i la promoció de l’obra i de l’autor.

La resta de la dotació, 20.000 €, es destinarà a l’adquisició de les escultures; l’edició i distribució de les obres premiades, i la promoció posterior, a raó de la meitat per autor/obra.

3. Els Premis Mallorca de Creació Literària són oberts a qualsevol persona física que hi vulgui participar i que no estigui incursa en les causes de prohibició establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Les obres que s’hi presenten han de ser originals i inèdites, escrites correctament en català, i no es poden presentar a cap altre concurs el veredicte del qual s’adopti entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

Les obres que concursen al Premi de Narrativa han de tenir una extensió entre 150 i 300 pàgines de format DIN A4, escrites per una sola cara i a doble espai (en tipus de lletra Times New Roman, cos 12).

Les obres que concursen al Premi de Poesia han de tenir l’extensió normal de les obres d’aquest gènere (mínim 300 versos).

Els jurats, en la primera reunió, han d’excloure les obres presentades que no s’adaptin a les condicions anteriors.

5. Els originals s’han de presentar en cinc còpies impreses i en un CD o un llapis de memòria (USB), amb el text enregistrat en format PDF, opció que es pot trobar en qualsevol editor de texts.

6. Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria de les obres, se segueix el sistema de pliques; per tant, tots els concursants s’hi han de presentar amb un pseudònim.

Al treball imprès i al CD o al llapis de memòria, hi han de constar el nom dels premis, la modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant.

Dins un sobre tancat, s’hi han de presentar, degudament emplenats i signats, els documents següents: les dades del participant (annex 1), la declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (annex 2), i la sol·licitud de transferència bancària (annex 3).

A l’exterior del sobre tancat, s’hi ha de consignar el nom dels premis i la modalitat, el títol de l’obra i el pseudònim.

7. Les obres s’han de presentar al Servei de Normalització Lingüística del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia −pl. de l’Hospital, 4, 07012 Palma−) dins el termini d’un mes comptador de l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

Així mateix, es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. En aquest cas, cal que es comuniqui per fax (971 219 640) aquesta circumstància a l’òrgan concedent dins el mateix dia. Transcorreguts deu dies des de la dita comunicació sense haver rebut la documentació, no serà admesa en cap cas.

8. En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot retirar per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el text.

9. El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana designats pel conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, qui n’ha de designar un com a president. A més, també ha de nomenar una persona del Servei de Normalització Lingüística perquè hi actuï de secretari, amb veu i sense vot. La composició dels jurats s’ha de fer pública abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

10. Els criteris de valoració de la qualitat literària de les obres presentades són els següents: el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix, i d’altres criteris que determinin els membres dels jurats.

11. Cada jurat es reunirà per valorar les obres les vegades que consideri necessàries, sempre abans del 15 d’octubre de 2016.

12. Els premis, que són indivisibles, s’atorguen a l’obra que obtengui el major nombre de vots favorables, a criteri del jurat. En cas d’empat reiterat, el vot del president del jurat és de qualitat.Això no obstant, si el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi quedarà  desert.

13. Quan el jurat tengui el nom de l’obra guanyadora, el secretari ha d’estendre l’acta de la reunió, la qual té tots els efectes administratius tant pel que fa al pagament del premi com pel que fa al dels honoraris dels membres del jurat. L’import de cada premi s’abona en un sol ingrés en un compte bancari a nom de la persona guanyadora. Abans de la proposta definitiva d’adjudicació dels premis, els guanyadors han d’acreditar que estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, com també que no són deutors per una resolució de procedència de reintegrament.

14. Els veredictes, que són inapel·lables, es faran públics en un acte de lliurament que tindrà lloc abans de dia 31 d’octubre de 2016.

15. El Consell promourà l’edició de les obres guanyadores únicament i exclusivament per a la divulgació pública de les obres premiades, sense finalitat lucrativa i per un període no superior als sis mesos següents al del lliurament dels premis. També pot promoure l’edició de les obres finalistes, si el jurat en recomana la publicació.

16. El Consell ha de posar esment en la custòdia dels originals, encara que no se’n fa responsable de la pèrdua o el deteriorament. Les obres que no s’hagin premiat es poden retirar del Servei de Normalització Lingüística, amb la identificació escaient, a partir del dia del lliurament dels premis i fins al 31 de gener de 2017. El Consell destruirà els originals no retirats dins aquest termini.

17. El fet de presentar les obres als Premis Mallorca de Creació Literària 2016 implica l’acceptació d’aquestes bases.

18. El conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca té la facultat d’interpretar aquestes bases, a proposta dels jurats.

La concessió dels Premis Mallorca de Creació Literària 2016, mitjançant procediment de concurrència competitiva, es regeix pel que disposen aquestes bases; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 2 de juliol de 2001; el Decret legislatiu de dia 19/02/2010, d’organització del Consell de Mallorca, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

L’òrgan competent per iniciar i resoldre aquesta convocatòria és el conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca i l’òrgan instructor, la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

La percepció de la dotació d’aquest premi és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquestes bases o el fet d’incórrer en algun dels casos prevists en l’article 13 i 91 del RD 887/2006 que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, provoca la revocació de la concessió i, consegüentment, el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes.

De la mateixa manera, l’acord de concessió es pot modificar en els casos en què s’alterin les condicions o s’obtenguin ajuts concurrents.

L’incompliment d’aquestes bases i de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de normativa que hi sigui aplicable.

ANNEX 1

DADES PER  PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 2016

Nom i llinatges:

DNI:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                                                                      núm.:                       Pis:

Localitat:                                                                                                              CP:

Telèfon/s de contacte:                                                                                               Fax:

Adreça electrònica:

□             Premi Mallorca 2016 de Narrativa                 □                Premi Mallorca 2016 de Poesia

Pseudònim:

Títol de l’obra:

………………………….., … d’ ………………… de 2016

[signatura]

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports de la corporació.

    

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT L’AUTORITAT ADMINISTRATIVA DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI GENERAL DE SUBVENCIONS

…………………………………………………………………………, amb DNI ……………………………………………., amb domicili a l’efecte de notificacions a ………….

……………………………………………………………………………………. i telèfon de contacte ………………………….., compareix davant el secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de  Mallorca a fi de DECLARAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que no incorr en cap de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

………………………….., … d’ ………………… de 2016

[signatura]                                                                                                             Davant mi,

El secretari tècnic de

Cultura, Patrimoni i Esports

Jaume Colom Adrover

ANNEX 3

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

CIF/NIF PERCEPTOR
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT C. POSTAL CA
TELÈFON FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM.

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT                                                                                          …………………, …  d’…………………. de 2016

DE L’ENTITAT BANCÀRIA:

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina:

El director/el delegat,                                                                             El perceptor,

[signatura]                                                                                             [signatura]

[segell de l’entitat bancària]

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la corporació.