Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Bases del Concurs de Narracions Curtes “Ploma de Ferro 2020”

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Capdepera acorda la Convocatòria i Bases del concurs de narrativa curta Ploma
de ferro 2020, amb càrrec a la partida pressupostària 2020/1/330/226094/01.
2. DESTINATARIS
Aquest concurs literari es divideix en dues categories:
 Categoria adulta: adreçat a persones majors de 18 anys. Dividit en tres premis:
– primer premi
– segon premi
– premi per a autor/a local
 Categoria juvenil: destinat a l’alumnat de l’IES Capdepera. Dividit en tres premis:
– 1r cicle d’ESO
– 2n cicle d’ESO
– Batxillerat
3. REQUISITS I OBLIGACIONS
3.1. Les narracions s’han de redactar en llengua catalana.
3.2. Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.
3.3. S’han de redactar en un sol text. És a dir, no poden estar formades per un conjunt de relats.
3.4. No s’hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs,
estiguin pendents de veredicte d’un altre concurs, hagin estat guardonades amb anterioritat o
editades. Aquest requisit s’haurà d’acreditar amb la presentació de la declaració jurada.
S’entén per editat aquell text publicat en format llibre, sigui en paper o digitalment.
3.5. Cada autor o autora només pot presentar un màxim d’una narració.
3.6. No s’admeten narracions l’autor de les quals siguin diversos autors. Cada obra només pot
Bases Ploma de ferro 2020 2
correspondre a un sol autor.
3.7. Per prendre part a la la categoria adulta cal presentar la documentació següent::
3.7.1) Per a participants amb certificat digital:
Accediu aquí i tramitau el procediment:
• Sol·licitud telemàtica Ploma de ferro. Emplenau-la i feu constar el nom de la
narració que presentau a concurs.
• Declaració jurada telemàtica Ploma de ferro.
• Narració, amb el següent format de títol. Ex: la neu.pdf
3.7.2) Per a participants sense certificat digital:
Accediu aquí i descarragau la documentació següent:
• Model de sol·licitud Ploma de ferro
• Declaració jurada Ploma de ferro.
• Adjuntau-los amb la narració (que ha de tenir el format de títol següent.
Ex: la neu.pdf).
• Enviau els tres documents a l’adreça de correu plomadeferro@gmail.com
3.8. Característiques de les narracions:
– Les narracions han de contenir títol (a la primera pàgina o a la portada) i pseudònim de
l’autor (sota el títol o a la portada).
– En cas de fer constar el nom del Concurs Ploma de ferro, cal verificar la referència
correcta a aquest concurs literari i no fer constar el nom d’un altre concurs. Tota narració
amb referència errònia als premis Ploma de ferro quedarà automàticament fora de concurs.
– L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a
doble espai i amb lletra mida 12 del tipus Arial o Times New Roman. Així mateix, els
marges del document han de ser de 2 cm pels quatre costats.
– Cal complir els estàndards mínims de correcció lingüística, coherència, cohesió i
puntuació.
3.9. Les obres de la categoria juvenil també s’han de presentar en format digital.
Bases Ploma de ferro 2020 3
3.10. Si no es reuneixen tots i cadascun dels requisits assenyalats als punts 3.7. i 3.8 les obres
quedaran automàticament fora de concurs.
3.11. Una vegada presentada una narració, si un autor es vol retirar del concurs ho ha de fer
constar expressament presentant un escrit motivat en què faci constar aquesta circumstància. Es
pot presentar davant el registre general de l’Ajuntament de Capdepera o per qualsevol dels
mitjans i llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
3.12. El jurat es guarda el dret de sol·licitar algun canvi als autors a l’hora de publicar l’obra, així
com de fer-hi les correccions d’errors ortogràfics, gramaticals i de puntuació que consideri
oportunes.
3.13. No es retornaran les obres presentades i, una vegada resolta la convocatòria, els arxius es
destruiran automàticament.
3.14. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que
aquestes bases estableixen, així com de les obligacions i dels drets que se’n deriven.
L’autor es responsabilitza de complir el següent:
a) que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al concurs Ploma de
ferro no participa en altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi.
b) que tampoc ha estat guardonada amb anterioritat ni està pendent de ser editada.
c) estar localitzable (mòbil, fix o correu electrònic) en un màxim de 72 hores després
de la data de deliberació del jurat per poder-li comunicar el veredicte, en cas de serne guanyador o guanyadora, com s’especifica al punt 6 d’aquestes bases.
4. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar obres és el següent:
• Categoria adulta: fins al 20 de març de 2020.
• Categoria juvenil: fins al 27 de març de 2020.
S’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça: plomadeferro@gmail.com (juntament amb la resta
de documentació ja esmentada a l’apartat 3.7).
Bases Ploma de ferro 2020 4
Una vegada rebudes les obres, l’organització enviarà en cada cas un correu justificatiu de
recepció.
5. PREMIS
S’estableixen 6 premis:
3 PREMIS PER A LA CATEGORIA ADULTA
● 1r premi: 750€, guardó commemoratiu del premi i despeses de vol, allotjament (1 vespre)
i cotxe de lloguer, únicament en cas de ser guanyador de fora de Mallorca.
● 2n premi: 450€, guardó commemoratiu del premi i despeses de vol, allotjament (1
vespre) i cotxe de lloguer, únicament en cas de ser guanyador de fora de Mallorca.
● premi per a autor local: 300€ i guardó commemoratiu del premi.
1. Les dotacions econòmiques dels premis es poden dividir entre dos guardons de la
mateixa categoria.
2. Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.
3 PREMIS PER A LA CATEGORIA JUVENIL
Patrocinats per l’Associació Cultural Cap Vermell: per a alumnes de l’IES
Capdepera: concretament per a l’alumnat del 1r, 2n cicle d’ESO i Batxiller. Consistirà en
100€ per cicle.
En aquesta categoria les dotacions econòmiques dels premis entre guardons de la mateixa
categoria també es poden dividir.
Bases Ploma de ferro 2020 5
6. DATES DE DELIBERACIÓ I DE COMUNICACIÓ DE VEREDICTE
La data aproximada de deliberació del jurat de la categoria adulta serà entre els dies 3 i 4 d’abril
de 2020.
Pel que fa a la categoria adulta, el jurat elaborarà una prelació d’obres guanyadores, ordenada
de major a menor puntuació.
Per a la categoria adulta, s’estableix un termini màxim després de la deliberació del jurat (fins
dia 7 d’abril de 2020 a les 14.30h) per publicar el veredicte al tauler d’edictes de l’Ajuntament
http://ajcapdepera.sedelectronica.es/info.0 i comunicar-lo als diferents guanyadors, segons l’ordre
obtingut en la prelació de relats premiats efectuat pel jurat.
Durant aquest aquest termini cal que cadascun dels participants en aquest concurs estigui
localitzable (a través del telèfon mòbil, telèfon fix o correu electrònic que hagi fet constar en la
sol·licitud presentada).
En cas de no haver pogut contactar de cap de les maneres amb els que haguessin resultats
guanyadors segons l’ordre de prelació i en el termini assenyalats al paràgraf anterior, s’entendrà
que l’autor o autora en qüestió ha perdut els seus drets d’obtenció del premi i, conseqüentment, es
passarà a atorgar-lo al següent premiat o premiada segons l’ordre de prelació.
7. CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES GUANYADORES A L’AJUNTAMENT I PUBLICACIÓ
1. L’Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que
es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net i en un recull en paper. També es
publicaran al web de l’Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, entitat col·laboradora
del concurs.
2. No obstant això, l’autor guanyador o autora guanyadora podrà publicar l’obra guanyadora pel
seu compte i en cada cas haurà de fer constar que «aquest relat va obtenir el primer / segon /
tercer premi / premi local [segons el cas] en l’edició del concurs de narrativa curta Ploma de ferro
2020, convocat per l’Ajuntament de Capdepera».
Bases Ploma de ferro 2020 6
8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la seva lliure circulació, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades), i d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podeu
consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la següent adreça:
http://ajcapdepera.sedelectronica.es/privac y.
Així doncs, les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Capdepera únicament amb la
finalitat de formar part d’una base de dades de participants al concurs per enviar-vos informació
sobre aquest concurs en futures edicions. Aquestes dades no se cediran a tercers ni a altres
organismes.
Per contra, podeu exercir els vostre dret d’informació, accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat, oposició i no-inclusió de les vostres dades en tractaments automatitzats enviant un
correu electrònic ajuntament@ajcapdepera.net o de forma presencial o postal presentant un escrit
al Registre General. Carrer Ciutat, 20. Capdepera. 07580 Illes Balears.
9. JURAT
1. El jurat d’aquesta edició estarà format en cada cas per:
Per a la categoria adulta:
– Vocals: Joan Cabalgante Guasp, Glòria Julià Estelrich i Pere Orpí Ferrer.
– Secretaria: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.
Per a la categoria juvenil:
– Vocals: M. Dolors Febrer Bonnín i Maria Mercè Campins Melis.
– Secretaria: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.
2. Es pot declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú. 3. Qualsevol cas no previst en
aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria del concurs serà resolt per
l’organització d’aquests premis.
Bases Ploma de ferro 2020 7
10. LLIURAMENT I RECOLLIDA DE PREMIS
1. Tant els premis de la categoria adulta com juvenil es lliuraran 23 d’abril de 2020. Se n’avisarà
oportunament.
2. Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o, en
tot cas, delegar algú perquè el reculli.
En cas de delegació, cal:
– enviar una sol·licitud telemàtica en què es faci constar la representació de la persona en qui es
delega la recollida del guardó (nom, llinatges, DNI i forma de contacte).
– descarregar un model de sol·licitud, emplenar-lo i enviar-lo al Servei d’Assessorament Lingüístic
a l’adreça electrònica plomadeferro@gmail.com
3. Si no es compleix la circumstància de venir a recollir el premi personalment o de delegar
algú per recollir-lo, l’organització entén que hom renuncia a l’obtenció del premi i,
conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l’ordre de prelació
esmentat als paràgrafs anteriors.
11. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES
La participació als Premis Ploma de ferro 2020 suposa la total acceptació d’aquestes bases.