Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

BASES DEL IV CONCURS DE RELATS BREUS PER A MICROTEATRE VILA DE SES SALINES

L'Ajuntament de Ses Salines, a través de l'Àrea de Cultura i en col·laboració amb Finis 
Africae Edicions, convoca la quarta edició del Concurs de relats breus per a Microteatre 
Vila de Ses Salines.

L’objectiu del concurs és, seleccionar els vuit relats que seran publicats per l’Ajuntament i els quatre que seran representats, tot coincidint amb la celebració de la cinquena edició d’aquests premis.

Requisits

 • Autors majors de divuit anys.
  • Obres narratives inèdites i que no hagin estat representades públicament.
  • Escrites en català o en castellà.
  • Que no hagin estat premiades en altres concursos.
  • Tema, gènere i estil dels relats lliure.
  • Susceptibles d’esser representats amb una durada màxima de 15 minuts.
  • La seva extensió no podrà excedir les 15 pàgines, en format DIN A 4 per una sola cara, amb tipografia Arial, cos 12 i a doble espai.
  • L’escrit de relat breu presentat inclourà únicament el títol i el relat.
  • Queda expressament prohibit fer-hi constar el nom de l’autor o altres dades que l’identifiquin dins el relat.
  • Cada autor només pot presentar un original.

Recepció de les obres

Els relats s’han d’enviar a través de correu electrònic a l’adreça d’email:

cultura@ajsessalines.net

tot indicant en l’assumpte ” IV Concurs de relats breus per a Microteatre”.

El relat s’ha de presentar en format digital, en doble versió: Word i PDF.

La presentació al concurs no és anònima, tot i que el jurat no disposarà d’informació dels noms dels autors en el moment de revisar els originals.

En el cos del missatge, caldrà especificar:

 • Títol del relat
  • Nom i llinatges de l’autor/a
  • Data de naixement
  • Adreça postal completa
  • Telèfon de contacte
  • Adreça de correu electrònic

Termini per a la presentació d’originals.

 • La recepció de les obres començarà dia 15 de juny de 2020 i finalitzarà dia 19 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

Premis i jurat

 • Primer premi. 500 € en metàl·lic.
  • Segon premi. Representació dels quatre primers classificats.
  • Tercer premi: Publicació a càrrec de l’Ajuntament dels vuit primers classificats en únic volum.

El jurat estarà format per tres membres: un actor o actriu de reconegut prestigi, un escriptor i un editor. La identitat dels jurats es farà pública en acabar el termini de presentació, a la web i xarxes socials de l’Ajuntament de Ses Salines.

El jurat es reserva l’opció de declarar deserts els premis d’una o totes les categories.
El jurat disposarà d’un període de deliberació de quinze dies.

La decisió del jurat que serà inapel·lable, es comunicarà la setmana de 10 al 16 juntament amb la data i lloc de lliurament dels premis.

Els quatre primers guanyadors s’han d’encarregar de cercar els actors. L’ajuntament donarà una bonificació de 400 € per obra. Els guanyadors poden representar l’obra guanyadora allà on vulguin, sempre que demanin permís a l’Ajuntament.

L’organització es reserva el dret d’utilitzar el text seleccionat, tant en la seva versió íntegra, com parcial, amb la finalitat promocional del projecte, de la manera que resulti convenient, sempre esmentant-ne l’autoria.

El jurat tindrà potestat per decidir sobre tots aquells aspectes no especificats en aquestes bases.

El fet de presentar-se al Concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.

No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.

 

Ses Salines, 9 de juny de 2020