Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Bases dels Premis Vuit d’Agost 2018 en cinc categories

El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa ha convocat una nova edició dels Premis Vuit d’Agost. Enguany, els premis compten amb cinc categories:

-Premi Vuit d’Agost d’Investigació: 5.000 € i la publicació de l’obra guanyadora
-Premi Vuit d’Agost de Pintura: 2.500 €
-Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang: 2.500 €
-Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur: 2.500 €
-Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic: 2.500 €

El termini per a la presentació de treballs és des del 29 de juny fins al 12 de juliol inclòs, al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa o en les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Bases dels Premis Vuit d’Agost 2018

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores de la convocatòria dels Premis Vuit d’Agost 2018, aprovats per resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa, de data 13 de juny de 2018, següents:

Bases dels Premis Vuit d’Agost 2018

Primera. Justificació

L’article 44.1 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports estableix a l’article 3 (en referència al Reial decret 3040/1983, de 5 d’octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de cultura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) la competència del Consell Insular d’Eivissa en el foment de la cultura. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, diu al seu article 70.18 que la cultura i la promoció i animació cultural és competència pròpia dels consells insulars, incloent-hi les activitats artístiques i culturals, el foment i la difusió de la creació i producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.

En aquest sentit, el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, d’acord amb el Decret de Presidència núm. 2015000285 de data 6 de juliol de 2015, vol impulsar la creativitat cultural en l’àmbit de la recerca, la pintura, l’artesania, la fotografia i el disseny gràfic.

És per aquest motiu que el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, convoca el Premis Vuit d’Agost, els quals estan previstos al Pla estratègic de subvencions per a enguany aprovat per acord de Consell Executiu, en data 16 de març de 2018, publicat al BOIB núm. 37, de 24 de març de 2018.

L’any 1997 l’aleshores Consell Insular d’Eivissa i Formentera, va convocar la primera edició del Premi Vuit d’Agost d’Investigació.

Sota el mateix nom, s’hi varen afegir posteriorment, el 2014, el Premi Vuit d’Agost de Pintura, per a menors de trenta anys i que, anteriorment, amb les mateixes característiques, havia tengut el nom de Premi de Pintura Jove Sant Miquel de Balansat entre 2000 i 2002, posteriorment Premi de Tardor de Pintura Jove entre 2003 i 2010. Des de 2017 no està limitat a cap edat, per voluntat del Departament i seguint el suggeriment del jurat de l’edició de 2016.

El mateix 2014, el Premi d’Artesania del Fang Joan Daifa, creat el 2005 i que es va convocar fins al 2010 passà a anomenar-se Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang.

D’altra banda, el 2016 s’hi sumà una nova categoria: el Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur, i el 2017 el Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic.

Segona. Objecte

És l’objecte dels Premis Vuit d’Agost 2018 seleccionar i premiar els millors treballs d’investigació sobre l’illa d’Eivissa, en els diversos àmbits científics, i la creació artística a l’illa d’Eivissa.

Tercera. Modalitats

Els Premis Vuit d’Agost 2018 es divideixen en les següents modalitats:

 1. Premi Vuit d’Agost d’Investigació
 2. Premi Vuit d’Agost de Pintura
 3. Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang
 4. Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur
 5. Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

Quarta. Participants

Al Premi Vuit d’Agost d’Investigació s’hi podran presentar investigadors/ores, tant individualment com en equip, tot i que no hagin nascut ni resideixin a l’illa, però que hagin fet la seua investigació sobre Eivissa.

Podran participar en les altres quatre modalitats d’aquests Premis Vuit d’Agost totes les persones físiques nascudes a Eivissa o que hi resideixin almenys des de fa tres anys.

El fet de participar en aquests premis significa l’acceptació plena de les seues bases reguladores.

Cinquena. Crèdits pressupostaris i quantia dels premis

L’import total d’aquestos premis és de 15.000 euros, provinents de l’aplicació pressupostària 3340 48100 dels pressupostos del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa per aquest any 2018.

El crèdit pressupostari està distribuït de la manera següent entre les cinc modalitats:

 1. Premi Vuit d’Agost d’Investigació: 5.000 euros i la publicació del treball guanyador
 2. Premi Vuit d’Agost de Pintura: 2.500 euros
 3. Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang: 2.500 euros
 4. Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur: 2.500 euros
 5. Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic: 2.500 euros

Sisena. Termini i lloc de presentació dels treballs

S’estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de l’extracte al BOIB per presentar els treballs de la forma que estableix, per a cada modalitat, la base vuitena, al Registre General d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa o en les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena. Publicitat de la convocatòria

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

Vuitena. Forma de presentació dels treballs

8.1. Totes les sol·licituds per participar en les cinc modalitats d’aquest premi hauran d’anar acompanyades de l’annex 1 (Clàusula de privadesa) omplida i signada per la persona representant del participant.

8.2. Tenint en compte les diferents modalitats la presentació dels treballs seguirà les següents indicacions:

Modalitat A) Premi Vuit d’Agost d’Investigació

A.1. Característiques del treball: El treball haurà de ser inèdit, escrit en català i tenir una extensió mínima de 100 pàgines de text (lletra format dotze i interlineat senzill) i un màxim de 250 pàgines, il·lustracions a part.

No s’admetran obres que hagin estat valorades acadèmicament ni que siguin fruit de treball remunerat. En els treballs presentats no hi han de constar agraïments de cap tipus.

A.2. Format del treball: S’ha de presentar en suport digital (CD/DVD/llapis de memòria en format PDF amb el treball), amb el títol escrit a la part exterior del dit CD/DVD/llapis de memòria.

A.3. Forma de presentació dels treballs:

– Una instància general del Consell Insular d’Eivissa (que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos) juntament amb el treball en format digital (CD/DVD/llapis de memòria).

A la instància hi haurà de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte reals que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l’obra.

Modalitat B) Premi Vuit d’Agost de Pintura

B.1. Característiques de l’obra: La temàtica de l’obra i la tècnica pictòrica que s’hi utilitzi és lliure. S’entendrà que la manera com es presenti l’obra és la que l’artista considera adequada per a la seua exposició. Haurà de ser original i no haver estat premiada en cap altre certamen. No s’admetrà cap obra que vagi signada per l’autor/a.

B.2. Format de l’obra: Per ser admesa al concurs l’obra no podrà superar els 150 cm en el seu costat més llarg.

B.3. Forma de presentació de l’obra: Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar, juntament amb l’obra, la següent documentació:

Una instància general del Consell Insular d’Eivissa (que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos).

A la instància hi haurà de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte reals que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l’obra, a més d’adjuntar-se una imatge en paper d’aquesta sense cap marca que la pugui fer identificable.

Enganxada a la part posterior de l’obra presentada,hi haurà d’haver una etiqueta amb el títol de l’obra que apareix a la instància.

Modalitat C) Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

C.1. Característiques de l’obra: La temàtica de l’obra de ceràmica i la tècnica que s’hi utilitzi són lliures. No s’admetran les obres de producció comercial ni industrial. En cas d’haver-hi altres materials, el ceràmic hi ha de predominar clarament. S’entendrà que la manera com es presenti l’obra és la que l’artista considera adequada per a la seua exposició.

Cadascun dels i de les artistes presentarà només una obra, que haurà de ser original, inèdita i no haver estat premiada en cap altre certamen. No s’admetran les obres que vagin signades per l’autor/a.

C.2. Format de l’obra. Per ser admesa al concurs, l’obra no podrà superar els 80 cm entre els seus punts més allunyats.

C.3. Forma de presentació de l’obra. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar, juntament amb el treball, la següent documentació:

– Una instància general del Consell Insular d’Eivissa (que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos).

A la instància hi haurà de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte reals que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l’obra, a més d’adjuntar-se una imatge en paper d’aquesta sense cap marca que la pugui fer identificable.

Enganxada a l’obra presentada, hi haurà d’haver una etiqueta amb el títol de l’obra que apareix a la instància.

Modalitat D) Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

Totes les persones interessades han de ser fotògrafes amateurs, és a dir, que no percebin cap tipus d’ingrés per la seua dedicació a aquesta especialitat artística.

S’ha de presentar una col·lecció de tres fotografies diferents per participant, realitzades amb qualsevol dispositiu fotogràfic.

D.1. Temàtica. Les fotografies hauran d’abordar la visió de l’autor/a respecte d’algun element relacionat amb el patrimoni cultural material de l’illa d’Eivissa. És a dir, tot allò que faci referència a la realitat cultural pròpia de l’illa d’Eivissa que tengui un especial interès històric, artístic,etnogràfic, arquitectònic, urbà i arqueològic.

D.2. Característiques de les fotografies. Les fotografies lliurades han de ser inèdites, no haver-se presentat a altres concursos ni públicament en exposicions ni en xarxes socials.

Han de tenir una mesura mínima de 20 cm i màxima de 45 cm per costat. Les fotos s’han de presentar emmarcades amb un paspartú que sobrepassarà en un mínim de 5 cm les mides previstes.

D.3. Forma de presentació de les fotografies. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

– Una instància general del Consell Insular d’Eivissa (que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos).

A la instància hi haurà de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte reals que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l’obra, a més d’una imatge d’aquestes impreses en A4, en baixa resolució, a efectes administratius, sense cap marca que les pugui fer identificables.

Enganxada a la part posterior de les fotos originals presentades, una etiqueta amb el títol que apareix a la instància.

Modalitat E) Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

E.1. Temàtica. El treball presentat a aquesta modalitat del Premi Vuit d’Agost consistirà en l’elaboració d’un cartell del Vuit d’Agost, data que commemora la conquesta catalana d’Eivissa. El Consell Insular d’Eivissa, dins dels objectius de fomentar els valors i els principis que representa aquesta festa, així com per fomentar les activitats de cultura popular i tradicional que s’hi celebren (i que estan reconegudes com a Festes d’Interès Cultural, FIC), utilitzarà el cartell guanyador per a la difusió d’aquesta celebració i dels diversos actes que s’hi prevegin.

E.2. Característiques del disseny

S’ha de presentar l’original en format imprès A3.

En el disseny del cartell hi ha d’aparèixer el lema “Vuit d’Agost 2018” i ha de permetre la seua adaptació a formats publicitaris verticals i horitzontals: pantalles de televisió i mòbil, adaptacions d’anuncis a premsa escrita, bàners digitals, banderoles, opis…

No s’admetran els dissenys que presentin qualsevol tipus de marca que permetés esbrinar el nom de l’autor/a.

E.3. Forma de presentació del disseny. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

– Una instància general del Consell Insular d’Eivissa (que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos) juntament amb el treball en format digital (CD/DVD).

A la instància hi haurà de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte reals que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el títol de l’obra, a més d’una imatge impresa en A4 en baixa resolució del disseny, a efectes administratius, sense cap marca que el pugui fer identificable. Enganxada a la part posterior del disseny original presentat, una etiqueta amb el títol que apareix a la instància.

8.2. L’entrada i retirada dels treballs seran per compte de la persona concursant, així com l’assegurança del transport de les obres, si escau, i no es podrà formular cap reclamació al Consell Insular d’Eivissa per possibles pèrdues o desperfectes que es poguessin produir una vegada que les obres estiguin al seu poder.

Una vegada es resolguin els premis hi haurà un termini de dotze mesos per retirar les obres presentades que no hagin obtengut premi i en cas que no es recullin el Consell entendrà que han estat cedides a aquesta administració. Per a la seua retirada s’haurà de presentar el justificant del registre d’entrada original i omplir un imprès de rebut.

Novena. Comissions avaluadores

9.1. La comissió d’avaluació és l’òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:

– Avaluar les obres presentades, d’acord amb els criteris establerts a aquesta base.

– Emetre una acta que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

La comissió avaluadora pot declarar desert el premi o, si ho considera convenient, dividir-lo entre dos o més premiats.

9.2. Les comissions avaluadores per a cada una de les modalitats dels Premis Vuit d’Agost 2018 estaran formades per un/a president/a, elegida entre persones de reconegut prestigi de cada una de les cinc modalitats, tres vocals, elegits entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la cultura de l’illa d’Eivissa, i un/a secretari/ària, que serà personal del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

Per poder constituir-se, la Comissió Avaluadora haurà de comptar amb l’assistència del president/a, el/la secretari/ària i almenys de dos vocals.

9.3 .Membres de les comissions avaluadores

Modalitat A) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost d’Investigació

President: Sr. Antoni Tur Torres

Suplent: Sr. Antoni Marí Marí

Vocals:

1. Sra. Neus Torres Roig

Suplent: Sra. Francisca Riera Escandell

2. Sr. Francesc X. Torres Peters

Suplent: Sr. Vicent Marí Costa

3. Sra. M. Lena Mateu Prats

Suplent: Sr. Pere Vilàs Gil

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat B) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost de Pintura

President: Sr. Mario Stafforini Montaña

suplent: Sra Catina Costa Marí

Vocals

1. Sr. José Javier Ordóñez Pérez (Javierens)

suplent: Sr. Josep Marí Marí

2. Sra. Doralice Souza Yurramendi

suplent: Sr. Renato Steinmeyer

3. Sr. Vicent Torres Noguera

suplent: Sr. Antoni Montero Guasch

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat C) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

President: Sr. Antoni Ribas Costa Toniet

suplent: Sra. Catina Costa Marí

Vocals

1. Sra. Catalina Marí Tur

Suplent: Sra. M. Rosa Tur Roig

2. Sr. Adrián Ribas Escandell

Suplent: Sra. Maria Tur Escofet

3. Sr. Antoni Marí Ribas Frígoles

Suplent: Sr. Miguel Martínez Pérez

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat D) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

President: Sr. Antoni Pomar Bofill

suplent: Sra. Catina Costa Marí

Vocals

1. Sra. Lourdes Grivé Roig

suplent: Sr. Vicent Marí Marí

2. Sr. Germán G. Lama

suplent. Sr. Rafael Domínguez Mulet

3. Sr. Antoni Planells Riera

suplent: Sr. Daniel Castilla Muñoz

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

Modalitat E) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

Presidenta: Sra. Diana Bustamante Frías

suplent: Sra. Catina Costa Marí

Vocals:

1. Sr. Ricard Bofill Torres

suplent: Sr. Germán G. Lama

2. Sra. Doralice Souza Yurramendi

suplent: Sr. Joan Antoni Marí Marí

3. Sra. Carme Boix Bonet

suplent: Sr. Antoni Pomar Bofill

Secretari/ària:

Sr. Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa

9.4. Criteris de les comissions avaluadores

De manera general les comissions avaluaran la creativitat, el procés d’elaboració o altres aspectes que es considerin adients i qualificaran les obres presentades amb els criteris tècnics establerts a les bases respecte de la seua presentació i tenint en compte, entre altres, els criteris particulars que a continuació s’esmenten per a cada modalitat:

Modalitat A) Criteris per al Premi Vuit d’Agost d’Investigació

– Metodologia científica en la seua elaboració

– Fonts utilitzades

– Conclusions de la recerca

– Aportació al corpus de treballs de recerca respecte de l’illa d’Eivissa

Modalitat B) Criteris per al Premi Vuit d’Agost de Pintura

– Creativitat de l’autor/a

– Procés d’elaboració

– Tècniques utilitzades

– Adequació i combinació, si pertoca, dels materials emprats

Modalitat C) Criteris per al Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

– Creativitat de l’autor/a

– Procés d’elaboració

– Tècniques utilitzades

– Adequació i combinació, si pertoca, dels materials emprats

Modalitat D) Criteris per al Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

– La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

– L’originalitat

– L’adequació a la temàtica (el patrimoni cultural material d’Eivissa)

Modalitat E) Criteris per al Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

– La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

– L’originalitat de la proposta

– L’adequació a la temàtica demanada

Desena. Obligacions de les persones guanyadores

Una vegada el jurat hagi decidit els treballs guanyadors es comunicarà a la persona el nom de la qual apareix al registre d’entrada de l’obra, perquè ho faci saber a l’autor/a del treball guanyador, que haurà de presentar, en un termini de tres dies, al Consell Insular l’annex 1 i l’annex 2 emplenats i signats, així com el full de domiciliació bancària a nom seu i segellat per l’entitat bancària i pel titular del compte (es pot descarregar de la pàgina www.conselldeivissa.es).

El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària

La persona guanyadora haurà de complir amb el que disposen els articles 10 i 11 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions, en relació als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

També haurà d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa.

La percepció dels premis estarà subjecta a la normativa fiscal vigent.

Onzena. Instrucció i resolució

El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa serà el competent per instruir el procediment d’aquestos Premis Vuit d’Agost 2018. Amb fonament en l’acta del jurat i en la proposta de l’òrgan instructor, els premis es concediran mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

Una vegada que ja s’hagi fet públic el veredicte del jurat i s’hagi concedit el premi, l’artista guanyador/a de cada una de les quatre categories artístiques haurà de signar la seua obra, per tal que les obres que queden en poder del Consell Insular puguin garantir l’autenticitat de la seua autoria.

En un termini màxim de 15 dies, des de la data de la reunió del jurat, es farà pública la dita resolució a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i, també, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i es notificarà a les persones guanyadores.

Dotzena. Lliurament dels premis

Es farà en un acte públic amb les persones guanyadores del premis, en el qual se’ls lliurarà un diploma acreditatiu, en el lloc i la data que es determinarà amb posterioritat, i coincidiran, si és possible, en un mateix acte el lliurament de les cinc modalitats dels Premis Vuit d’Agost convocats per a 2018.

Tretzena. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

Respecte de la protecció i el tractament de dades de caràcter personal per a la realització de les activitats objecte d’aquests premis, s’han d’observar les prescripcions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en tot allò que no contradigui el Reglament esmentat, a més del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999.

Catorzena. Drets sobre els treballs guanyadors

El Premi d’Investigació comportarà la publicació de la primera edició del treball per part del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa. Aquesta publicació serà la de l’original lliurat per la persona guanyadora, i valorat pel jurat, llevat d’algun suggeriment del dit jurat o del Departament convocant.

En les altres quatre modalitats, l’obra premiada, signada per l’autor/a, quedarà en propietat del Consell Insular d’Eivissa, el qual tendrà potestat de reproduir-la i/o d’exposar-la.

Si els i les membres del jurat ho consideren adient, per la qualitat de les obres presentades, d’entre totes les obres rebudes es farà una selecció, d’un màxim de 20, les quals es podran exhibir a sales d’exposicions i de cultura d’Eivissa i també si consta en l’acta del dit jurat, organitzar una exposició individual de l’artista guanyador/a.

 

Annex 1
Clàusula de privadesa

De conformitat amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en tot allò que no hagi estat derogat, s’informa els representants dels participants i els guanyadors dels premis Vuit d’Agost, en relació amb les dades de caràcter personal facilitades per les persones interessades, amb la finalitat de garantir un tractament de dades lleial i transparent, del següent:

a) Les dades de caràcter personal que proporcioneu a través d’aquesta convocatòria seran incorporades al fitxer de titularitat del Consell Insular Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, tel. 971 19 54 79 – 971 39 19 59 dep.cultura@conselldeivissa.es www.conselldeivissa.es

b) Les dades de caràcter personal sol·licitades en les bases són absolutament necessàries per gestionar adequadament la participació en el concurs i posterior publicació i difusió, si escau (en cas de resultar-ne guanyadors/ores) i no podran ser usades per a cap altra finalitat distinta a la dels dits premis, en cas contrari la persona interessada podrà actuar de conformitat amb els articles 82 i 83 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i el Títol VII de la LOPD.

Si la persona guanyadora no autoritza la publicació i la difusió dels premis, de conformitat amb l’apartat 4.1 de les bases reguladores dels premis Vuit d’Agost quedarà exclosa del concurs perquè no compleix els requisits que s’hi estableixen.

c) La convocatòria de premis que dóna lloc al tractament de les dades facilitades per representats i guanyadors/ores, vol impulsar la creativitat cultural en l’àmbit de la recerca, la pintura, l’artesania, la fotografia i el disseny gràfic en l’illa d’Eivissa, amb fonament en l’article 44.1 de la Constitució espanyola, als articles 18, 70.18 i 73 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer i amb les Bases reguladores dels dits premis.

d) El tractament de les dades personals d’aquesta convocatòria és necessari per participar en els premis Vuit d’Agost. Es tracta d’un concurs públic organitzat per una Administració Pública en l’exercici de les seues funcions.

e) El termini durant el qual es conservaran les dades personals serà de cinc anys.

f) Les persones titulars de les dades les quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades i oposició en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, dirigint una comunicació per escrit, amb la seua identificació al dit escrit, al Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, Eivissa, o a través de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, pot exercir el seu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment i el dret a reclamar davant l’autoritat de control.

nom:

DNI:

signatura:

data:

Annex 2
Declaració responsable de reunir les condicions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per participar en aquesta convocatòria

…………………………………………………………………….., amb DNI ………………………………………, (nom)

domicili a …………………………………………………………………, municipi d ……………………………….,

Faig la següent Declaració responsable a l’òrgan instructor:

a. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder optar a un premi convocat per aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser-ne beneficiari/ària, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

b. Em trob al corrent de les obligacions davant l’Administració tributària (estatal i autonòmica), davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa, segons l’establert a la normativa vigent per obtenir el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici; dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a disposició de l’administració quan em sigui requerida; així mateix, em compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

Autoritz l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa meua que em trob al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i Autonòmica, davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa.

No autoritz l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa meua que em trob al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i Autonòmica, davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa i l’adjunt a aquest annex.

(Signatura)

Eivissa, ______ d ___________________ de 201___

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT DEL CONSELL

 

Eivissa, 13 de juny de 2018

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut

Maria Catalina Tur Torres