Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Bases per a la convocatòria del concurs per a la contractació del director/ra de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

La Fundació convoca un concurs d’alta direcció per cobrir la plaça de director/directora del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (d’ara endavant, Es Baluard) amb la missió de gestionar, programar i administrar el dit museu, a més d’impulsar les activitats culturals i educatives i de representar el museu.

És la voluntat de la Fundació Es Baluard seguir les bones pràctiques als museus i centres d’art, en el sentit d’exercir una gestió cultural transparent, democràtica i participativa, la qual cosa fa que sigui un jurat independent d’experts qui elegesqui el millor projecte per al museu i la persona candidata més adequada per a ocupar-ne la Direcció. El concurs es regeix per les BASES següents:

1. La Fundació

Per a la gestió del Museu es va constituir una fundació denominada Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, CIF G57223992, degudament inscrita al Registre de Fundacions, mitjançant la Resolució publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 134,
de 25 de setembre de 2003.

2. Objectius de la Fundació

L’article 5 dels Estatuts de la Fundació fixa els objectius de sostenir, conservar, exposar i promocionar el Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma; promocionar els artistes i les obres, directament o indirectament relacionades amb la realitat artística de les Illes Baleares, les obres d’art procedents de la Col·lecció Serra, el conjunt d’obres d’art cedides per la resta de fundadors i les que s’adquiresquin o estiguin, per qualsevol títol, en possessió de la Fundació.

3. Funcions i atribucions del director/a

Les funcions i atribucions del director/a es descriuen a l’article 18 dels Estatuts.

2. A títol enunciatiu, correspon al director/a:

a) Organitzar i coordinar l’exposició permanent de la Col·lecció, conjunt i obres d’art que pertanyen o que s’han confiat a la Fundació per algun concepte.
b) Promocionar, conservar, restaurar i tenir cura de les obres de la Col·lecció, conjunt i altres obres d’art que pertanyen o que s’han confiat a la Fundació.
c) Organitzar i coordinar exhibicions periòdiques d’obres d’art.
d) Supervisar l’estat i conservació del complex cultural, les instal·lacions, serveis i mobiliari del Museu.
e) Supervisar i coordinar la publicació de guies, catàlegs, documents i altres suports tècnics.
f) Promoure la millora i l’increment de la col·lecció.
g) Dur a terme qualsevol acció que redundi en benefici del Museu i les obres d’art. Les activitats realitzades pel director/a a l’àrea artística han d’ajustar-se, en qualsevol cas, al
disposat pel Patronat i han d’estar dins els límits pressupostaris de la Fundació. Per dur a terme les funcions de caràcter econòmic i administratiu correspon al director/a:
a) Formular els comptes anuals, confeccionats a aquest efecte, i sotmetre’ls a l’aprovació del Patronat.
b) Sotmetre a l’aprovació del Patronat el pla d’actuació de l’exercici següent, juntament amb el pressupost d’ingressos i desp

4. Requisits

Són necessaris els requisits següents:

4.1. Ser major d’edat i tenir la nacionalitat espanyola o la d’un país membre de la Unió Europea. En cas contrari, prèviament a la formalització del contracte, ha d’acreditar la residència legal i el permís de treball a les Illes Balears.
4.2. Tenir titulació universitària superior o equivalent.
4.3. Acreditar el domini escrit i oral del català, el castellà i l’anglès, amb capacitat constatada d’utilitzar-los com a eina de treball. Per al català, com a mínim, el certificat B2 de la Junta Avaluadora de Català, de l’Escola Balear d’Administració Pública o d’un altre organisme reconegut a aquest efecte a la legislació vigent. Per a l’anglès, com a mínim, el nivell B2 o avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), el First Certificate in English (FCE) de Cambridge o el nivell equivalent de qualsevol altre organisme oficial reconegut. En el cas d’aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, s’ha d’acreditar documentalment el coneixement de la llengua castellana del nivell C1, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), de l’Instituto Cervantes, de l’Escola Oficial d’Idiomes o d’algun altre organisme oficial reconegut a aquest efecte a la legislació vigent.
4.4. Acreditar la trajectòria professional i experiència significativa en la direcció i gestió de museus, centres d’art i/o espais culturals i tenir coneixements sòlids en arts visuals, cultura i pensament contemporanis, i en pràctiques artístiques contemporànies.
4.5. Acreditar capacitat per desenvolupar xarxes de relacions tant des de l’àmbit local balear com nacionals i internacionals que propiciïn la col·laboració amb altres centres d’art, espais de creació, organismes governamentals, universitats i altres institucions artístiques i acadèmiques, galeries d’art, associacions i col·lectius de professionals del sector, centres d’investigació o organismes culturals per a l’organització conjunta de projectes i activitats que potenciïn el reconeixement del Museu en el circuit internacional.
4.6. Acreditar una trajectòria i capacitat demostrada per incentivar el patrocini extern de les activitats del Museu i captar recursos dels agents econòmics oportuns, públics i especialment privats, com també per elaborar pressuposts i gestionar de manera eficient els recursos
obtenguts per consolidar l’activitat i la projecció del Museu.
4.7. Acreditar experiència en la gestió de les relacions amb els mitjans de comunicació d’àmbit local, nacional i internacional.
4.8. Acreditar experiència en la coordinació d’activitats amb agents del sector cultural privat i públic per potenciar sinergies, augmentar la projecció pública local i internacional,
incrementar el nombre de visitants i per a l’execució de programes destinats a potenciar el turisme cultural.
4.9. Acreditar relacions amb personalitats de prestigi reconegut al sector de l’art, amb la finalitat de proposar possibles membres d’un Comitè d’Adquisicions independent, ètic i format per membres d’una trajectòria professional reconeguda nacionalment i internacionalment.

5. Mèrits per considerar en el procés de selecció Es consideraran els mèrits següents:

5.1. Posseir títols universitaris diferents de l’imprescindible presentat per accedir a laconvocatòria i, especialment, els corresponents a les disciplines d’art, història, economia
d’empreses, dret i humanitats.
5.2. Tenir estudis específics de postgrau relacionats amb l’art, la crítica, la cultura i elpensament contemporani. També es valoraran:

– Treballs, investigacions i publicacions realitzades per la persona candidata relacionades amb
l’art, la crítica, la cultura i el pensament contemporani.
– Capacitat de motivar i inspirar l’equip humà de treball i gestionar els recursos humans del
museu.
– Coneixement d’altres idiomes diferents als indicats al requisit.

6. Presentació de candidatures

Les persones candidates han d’aportar la documentació següent:

1) Document acreditatiu de la identitat i, si escau, els permisos de residència i de treball.

2) Títols universitaris o equivalents.

3) Currículum vitae i documents acreditatius dels requisits i mèrits al·legats, especialment títols acadèmics, documents acreditatius de l’experiència professional consignada al
currículum i, en general, tots els certificats o documents que es considerin oportuns per justificar els mèrits al·legats.

4) Desenvolupar un avantprojecte de gestió i museològic que inclogui els objectius i línies a seguir a partir del pla Estratègic Es Baluard 2018 per als propers quatre anys, d’acord amb les característiques que s’indiquen a continuació:

Extensió màxima: 25 pàgines
Format pàgina: DIN A4, amb marges superior, inferior, dret i esquerre de 2’5 cm
Tipus de lletra i mida: Times New Roman 12
Espai entre paràgrafs: 0’6 i 0’6
Interlineat: simple

7. Forma, lloc i termini de presentació

Els aspirants han de presentar la sol·licitud, segons el model que consta a l’Annex I, juntament amb la documentació de requisits i mèrits, que han de presentar-se en original o fotocòpia compulsada, i el projecte redactat en català o castellà.

La documentació ha de presentar-se a l’Àrea d’Administració del Museu, en horari de 8.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, en un sobre tancat o per correu certificat en el qual ha d’indicar-se: Concurs per a la contractació del director/a de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. El termini de presentació és de 45 dies hàbils –el dissabte es considera inhàbil- a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La proposta de participació en el concurs ha d’enviar-se, a més, en format digital (PDF) a: administracio01@esbaluard.org

El fet de no presentar qualsevol d’aquests documents suposa l’exclusió automàtica de l’aspirant.

8. Valoració i procés de selecció

La Comissió Avaluadora, nomenada per la Comissió Executiva i assistida pel secretari de la Fundació, està formada per sis experts de prestigi reconegut en l’àmbit de l’art i la gestió de centres, tres dels quals, com a mínim, són o han estat, en el període dels últims 3 anys, gestors de museus o espais culturals anàlegs. Els noms de la Comissió Avaluadora són:

Ferran Barenblit – Director Macba
Marta Gili – Exdirectora Jeu de Paume
Karin Ohlenschläger – Directora d’activitats LABoral
Neus Cortès – Comissària independent
Eva Mulet – Gestora cultural especialitzada en art contemporani
Enrique Juncosa – Comissari independent i ex director del Irish Museum of Modern Art

Procediment a seguir:

Primera fase: la Comissió Avaluadora revisarà la documentació presentada per les persones candidates, verificarà el compliment dels requisits establerts al punt 4 anterior per part dels candidats/es.

Segona fase: la Comissió Avaluadora realitzarà una valoració de la documentació presentad pels candidats/es per tal que complesquin els requisits establerts al punt 4 de les bases i dels mèrits al·legats, de conformitat amb el punt 5, com també una primera valoració de l’avantprojecte de gestió i museològic indicat al punt 6.4 de les bases.

Tercera fase: la Comissió Avaluadora citarà les tres persones candidates que hagin obtengut la puntuació més alta de la segona fase, d’acord amb els barems establerts més avall, per realitzar una entrevista. La finalitat de l’entrevista és que la Comissió Avaluadora pugui valorar acuradament les persones aspirants, com també aclarir qualsevol dubte en relació amb l’avantprojecte de gestió i museològic, el currículum vitae i/o els mèrits al·legats. En qualsevol cas, es convocarà l’aspirant amb un mínim de 48 hores d’antelació per tal que pugui comparèixer davant la Comissió Avaluadora.

Barems de puntuació:

Currículum: Fins a 40 punts
Projecte: Fins a 35 punts
Entrevista: Fins a 25 punts

La convocatòria podrà declarar-se deserta si la Comissió Avaluadora considera que cap de les persones presentades s’adequa als requisits del càrrec de director/a. Finalitzat el procés de selecció es retornarà la documentació als candidats/es que ho sol·licitin.

9. Nomenament

La Comissió Avaluadora elaborarà una proposta raonada sobre el candidat/a seleccionat/da que elevarà a la Comissió Executiva perquè, en el seu cas, s’acordi la seva aprovació. Dit acord haurà de ser ratificat per el Patronat de la Fundació, de conformitat en l’establert en l’article 17 dels seus estatuts.

10. Règim de contractació i Incompatibilitat

El candidat/a designat per ocupar la plaça convocada signarà un contracte d’alta direcció regulat pel Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost. Se sotmetrà al règim d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques establert a la Llei 53/1984, de 26 de desembre. El contracte laboral amb la Fundació tendrà una durada de quatre (4) anys, amb la possibilitat de pròrroga per dos (2) anys més, excepte denúncia expressa de qualsevol de les dues parts, amb tres mesos d’antelació a la data del venciment. Finalitzat el període de sis (6) anys, el contracte pot prorrogar-se per anys successius, excepte denúncia expressa de qualsevol de les dues parts, amb la mateixa antelació abans indicada. Les pròrrogues del contracte hauran de ser aprovades per la Comissió Executiva de la Fundació, amb una antelació mínima de tres mesos abans de la finalització de cada període. El director/a del centre se sotmetrà a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la gestió i control de resultats segons els objectius que s’hagin fixat. La permanència en el càrrec dependrà de l’avaluació del compliment. El director/a del centre es compromet a treballar seguint el “Document de Bones Pràctiques en Museus i Centres d’Art Contemporani” i el codi deontològic establert pel museu La retribució del director/a serà de 60.000 € bruts anuals. La dedicació serà exclusiva a temps complet a la Fundació. Excepcionalment pot acceptar-se la participació del director/a en algun projecte extern al museu, amb l’autorització expressa de la Comissió Executiva.

11. Confidencialitat

Es garanteix la confidencialitat de la participació de les persones candidates en aquest procés de selecció, com també les seves dades personals professionals. Únicament es farà públic el nom de la persona candidata que es designi per ocupar la direcció del centre.

12. Acceptació de les Bases

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases publicades.

13. Principi d’Igualtat

Aquesta convocatòria i el procés de selecció que s’hi preveu es regeixen pels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva d’Homes i Dones i la Llei 3/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Llei per a la Igualtat de Dones i Homes de 2005.

14. Ampliació d’informació

Les persones interessades poden obtenir tota la informació necessària accedint a la pàgina web d’Es Baluard: www.esbaluard.org La informació completa i els informes anuals estan actualitzats a la web del centre. La Comissió Executiva de la Fundació ha revisat i aprovat definitivament aquestes bases a la sessió de dia 17 d’octubre de 2018.