Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Bases per a la concessió d’ajuts per a intervencions arqueològiques i paleontològiques 2017

Aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques a l’illa de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de dia 13 de març de 2017, va adoptar el següent acord:

Primer. Aprovar les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques a l’illa de Menorca, que es transcriuen en l’annex.

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any 2017, que es regirà per les bases a les quals s’ha fet referència en el punt anterior, d’acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari: les ajudes concedides s’atendran amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s’indiquen més avall:

Pressupost Partida Quantia màxima
2017 4.33600.7803300 35.000 €
2018 35.000 €
Pressupost total de la convocatòria 70.000 €

L’import màxim a què es destina la convocatòria únicament es podrà ampliar, sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria i que s’hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

b) Import màxim per projecte sol·licitat: 12.000 euros.

c) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts és de 30 dies naturals a partir de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria en el BOIB.

d) S’acorda de constituir la Comissió Avaluadora prevista en les bases.

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES A L’ILLA DE MENORCA

1. OBJECTE I FINALITAT DELS AJUTS

Els presents ajuts s’emmarquen en l’exercici de l’activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de patrimoni històric en el seu àmbit territorial, de conformitat amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (articles 70.6 i 73) i amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

L’objecte de les ajudes és donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments de l’àmbit territorial de Menorca, tant en els treballs de camp com de laboratori. S’exceptuen els treballs vinculats a la finalització de les memòries d’excavació que no formin part d’excavacions en curs, que són objecte d’un altra convocatòria.

La finalitat d’aquestes ajudes és ampliar i estimular la investigació de moments cronològics per a la qual es necessita el concurs de la metodologia arqueològica, i així procurar l’enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor.

2. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM

Les ajudes que s’atorguin en el marc d’aquestes bases es pagaran amb càrrec a les partides i per l’import màxim que s’estableixin en la convocatòria.

Totes les sol·licituds que compleixin els requisits i condicions d’aquestes bases es valoraran d’acord amb els criteris objectius previstos a la base setena.

3. REQUISITS I CONDICIONS DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

1. Són objecte d’ajut les intervencions arqueològiques realitzades com a metodologia per a un projecte d’investigació i que s’ajustin al Decret 14/2011, de 25 de febrer, que regula les intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears.

2. Es prioritzaran la qualitat del projecte presentat, la difusió científica dels resultats, les intervencions que comportin l’organització d’un camp de treball per a la formació de joves investigadors i totes les que es duguin a terme en jaciments arqueològics o paleontològics que siguin de titularitat pública.

3. En el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut han de tenir concedida l’autorització per fer la intervenció o, si més no, haver lliurat la documentació requerida en el reglament per sol·licitar-la.

4. El termini màxim per a realitzar l’activitat subvencionada serà d’un any a comptar des del dia que es notifiqui la concessió de l’ajut, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d’al·legar per escrit. A la vista de l’anterior, el CIM podrà ampliar el termini de realització de l’activitat i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir del dia que es notifiqui l’acord d’ampliació.

4. RÈGIM DE COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS

1. Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les entitats beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta en aquestes bases.

2. L’import de les subvencions o els ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l’activitat subvencionada.

5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que comptin amb un arqueòleg/a professional amb experiència que assumeixi la direcció dels treballs. Els que hagin estat beneficiaris d’un ajut anterior per a intervencions arqueològiques han d’haver lliurat al CIM l’informe o la memòria de la campanya anterior.

2. No haver estat sancionat amb caràcter ferm per incompliment de les obligacions o condicions establertes en l’atorgament d’intervencions arqueològiques o paleontològiques anteriors, d’acord amb el que estableix l’art. 109 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI.

b) Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.

c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi còpia dels DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cadascun dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili a l’efecte de notificacions.

d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona.

e) Còpia del document d’identificació fiscal de sol·licitant (NIF o CIF)

f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.

g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot fer complimentant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit a l’annex 1.

h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat. Aquesta autorització es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.

D’acord amb l’establert en el segon paràgraf de l’article 11 f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquesta acreditació pot substituir-se per la presentació d’una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant quan es tracti d’ajuts de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.

i) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d, e, i i j quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

a) Projecte de la intervenció segons es regula en el Decret 14/2011, de 25 de febrer, d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (que servirà per valorar el punt 2 de la base 7)

b) Document que ha de dur com a títol “Informació per a valorar els criteris objectius que es tindran en compte per a la concessió dels ajuts”, en el qual s’ha d’especificar la informació que s’ha de tenir en compte a l’hora de puntuar els criteris de la base 7 (excepte el punt 2) i al qual s’ha d’adjuntar còpia dels documents justificatius que ho acreditin.

c) Pressupost de despeses i ingressos previstos.

d) Currículum de l’investigador principal i de l’equip.

e) En el cas d’haver obtingut ajuda del Departament de Cultura i Educació del Consell per a la realització d’activitats durant l’any anterior, han d’incorporar a la sol·licitud la memòria de l’activitat que va ser objecte de l’ajuda o la justificació d’haver-la lliurada abans de finalitzar l’any.

S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència la lletra d quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D’acord amb l’art. 28.3 i l’art. 53 c de l’LPACAP, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).

D’acord amb l’art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d’un document de l’expedient aportat per l’interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l’autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l’exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l’interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d’interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l’existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l’interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l’expedient l’oposició expressa a l’esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l’Administració el requereixi i que l’interessat el presti.

5. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita a l’apartat 2 d’aquesta base s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d’acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d’acord amb allò establert en l’art. 14.1 i 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

b) Facultativament la poden presentar presencialment, d’acord amb el que estableix l’art. 14.1 de la Llei 39/2015, les persones físiques (per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l’Administració pública també per mitjans no electrònics) en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l’article 16.4 de l’esmentada Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’art. 14, apartats 2 i 3 de l’LPACAP, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l’esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d’acord amb el que estableix l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà d’haver rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015.

7. CRITERIS OBJECTIUS QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

Els criteris objectius i la puntuació que s’han de tenir en compte per a la concessió de l’ajut es valoraran per aquest ordre:

1. Que la intervenció comporti l’organització d’un camp de treball o curs d’arqueologia per a la formació de joves investigadors o estudiants: fins a 12 punts, dels quals 6 seran fixos i els altres 6 dependran del nombre d’alumnes matriculats l’any anterior, a raó de 0,5 punts per alumne.

2. La qualitat del projecte i el rigor científic: fins a 18 punts. Es valoraran els continguts següents: descripció del jaciment, antecedents de la investigació, justificació de l’interès de la intervenció, metodologia, objectius, descripció de les actuacions concretes, ubicació clara de la zona d’intervenció sobre fotografies zenitals o plànols, bibliografia i concreció del pressupost.

3. Que la intervenció o la investigació es desenvolupi en un jaciment de titularitat pública: 5 punts.

4. Que la intervenció o la investigació es desenvolupi en un jaciment accessible per als visitants: 5 punts.

5. Que s’acrediti la participació d’un major nombre d’investigadors, especialistes de diferents disciplines relacionades amb l’objecte de la convocatòria o laboratoris, mitjançant documents de compromís de participació signats per cada un dels investigadors: fins a 10 punts. El projecte que acrediti la participació d’un major nombre d’investigadors obtindrà la puntuació màxima. Els altres obtindran una puntuació proporcional, en funció del nombre d’investigadors acreditats.

6. Que el projecte d’intervenció o d’investigació destini en el seu pressupost recursos dedicats a la conservació o consolidació del patrimoni històric que sigui objecte d’actuació: fins a 10 punts. El projecte que destini una quantitat major de recursos a la conservació o consolidació obtindrà la puntuació màxima. Els altres obtindran una puntuació proporcional, en funció de la quantitat destinada a la conservació o la consolidació.

7. Accions de divulgació: fins a 5 punts. Per cada acció concreta de divulgació que s’hagi fet durant els darrers 10 anys en el marc del mateix projecte (conferències, articles divulgatius, jornades de portes obertes, perfils específics en xarxes socials, webs específiques sobre el projecte en qüestió…): 1 punt.

8. Publicació dels resultats de les intervencions: fins a 15 punts

– Per cada treball publicat sobre el jaciment o projecte en els darrers 5 anys, per la persona o persones, entitat/s sol·licitants, en revistes indexades en el Science Citacion Index o en el Social Citacion Index, 5 punts.

– Per cada treball publicat sobre la matèria per la persona o persones, entitat/s sol·licitants, en revistes indexades en les bases de dades DICE o SCOPUS, 3 punts.

– Per cada treball publicat sobre el jaciment o projecte en els darrers 5 anys, per la persona o persones, o entitat/s sol·licitants, a altres mitjans, 0,5 punt.

9. Altres recursos propis o de tercers que el sol·licitant aporta per a la realització del projecte: fins a 5 punts. El projecte que aporti més recursos propis o de tercers, obtindrà la puntuació màxima. Els altres obtindran una puntuació proporcional, en funció dels recursos aportats. S’entenen com a recursos propis o de tercers tots els que no s’hagin de pagar amb l’import de la subvenció sol·licitada al Consell Insular de Menorca: eines, instal·lacions, feina de personal qualificat, analítiques i estudis especialitzats, etc.

10. Currículum de la persona o les persones que assumeixen la direcció de la intervenció: fins a 10 punts.

– Per cada campanya d’intervenció arqueològica dirigida o codirigida per cadascun dels directors/res: 0,1 punts;

– Publicacions de temàtica arqueològica: no es tindran en compte les que ja s’hagin comptabilitzat en l’apartat 8. Si d’un mateix treball són coautors/res dos o més dels codirectors/res, es comptabilitzarà una sola vegada.

– Per cada treball publicat en revistes indexades en el Science Citacions Index o en el Social Citacions Index, 3 punts.

– Per cada treball publicat en revistes indexades en les bases de dades DICE o SCOPUS, 1 punt.

– Per cada treball publicat en altres mitjans, 0,5 punts.

11. La participació de voluntaris: fins a 5 punts. Serà necessari aportar un document signat pels voluntaris de la campanya anterior, si escau, on consti el nombre d’hores que hi ha dedicat cadascun d’ells. Aquell projecte que acrediti un major nombre global d’hores de participació de voluntaris, obtindrà la puntuació màxima. Els altres obtindran una puntuació proporcional, en funció del nombre global d’hores de participació de voluntaris.

8. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

El procés per distribuir els ajuts un cop admeses les sol·licituds serà el següent:

a) Adjudicació de punts a cada una de les sol·licituds de conformitat amb la base setena.

b) Suma del total dels punts atorgats a totes les sol·licituds.

c) Divisió de la quantitat total de la partida que fixi la convocatòria entre la suma total dels punts atorgats, a fi d’obtenir el valor econòmic de cada punt.

d) La quantitat que correspondrà a cada sol·licitud serà la multiplicació del valor de cada punt pels punts obtinguts pel sol·licitant, sempre que aquesta quantitat no sigui superior a la sol·licitada o a l’import màxim que estableixi la convocatòria. El romanent que hi pugui quedar a conseqüència d’aquesta correcció es repartirà amb el mateix sistema proporcional als punts obtinguts entre la resta de sol·licitants.

9. PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS

1. Els ajuts es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara endavant BDNS) i es publicarà l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l’art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

3. La instrucció correspondrà a la TAE o bé a la cap del Servei de Patrimoni Històric, que han de realitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

4. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l’examen de la instructora de l’expedient o de la comissió avaluadora, en el cas que sigui obligatòria la seva constitució.

5. Quan la instructora o la comissió avaluadora corresponent hagin examinat les sol·licituds, i després que aquestes hagin emès el seu informe, el conseller executiu cap del departament competent en matèria de patrimoni històric n’elevarà la corresponent proposta de resolució a l’òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, el qual dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

6. Quan la quantia de l’ajut proposat per l’òrgan instructor o la comissió avaluadora sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud per tal d’ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

7. La resolució de l’expedient d’atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

8. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar el nombre d’exercicis a què s’aplicarà la despesa i la quantitat màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici.

9. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció serà de sis mesos comptats des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Això no obstant, aquest termini es podrà reduir si s’estableix expressament en la convocatòria dels ajuts. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

10. La resolució de l’expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS en compliment de l’art. 20.8 de l’LGS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de l’obligació de notificar-la individualment a les persones interessades.

11. La concessió de l’ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat beneficiària on es determinaran els drets i les obligacions de les parts.

10. COMISSIÓ AVALUADORA

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució a l’òrgan competent.

La comissió avaluadora està integrada pels membres següents:

– President: el conseller executiu responsable en matèria de patrimoni històric

– Vocals: la cap del Servei de Patrimoni Històric, la TAE d’aquest servei i l’administratiu del Departament de Cultura i Educació, que actuarà de secretari.

La comissió avaluadora s’ha de constituir obligatòriament i preceptivament en les convocatòries quan l’import global dels fons públics prevists en la convocatòria sigui superior a 50.000 euros, o l’import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000 euros.

Quan no sigui preceptiva la seva constitució, l’existència de la comissió avaluadora només serà necessària si es preveu en la convocatòria corresponent, en la qual s’ha de fixar en tot cas quin és l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

11. ABONAMENT DELS AJUTS

El pagament de l’ajut es tramitarà una vegada s’hagin justificat documentalment les despeses ocasionades per a la realització dels treballs i s’hagi presentat un informe de la realització de la intervenció, i sempre que s’acrediti degudament que la intervenció arqueològica o paleontològica ha estat prèviament autoritzada d’acord amb el Decret 14/2011.

Les subvencions a persones físiques restaran subjectes a retenció d’acord amb la normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques

L’abonament dels ajuts per part del Consell Insular s’efectuarà en un termini de 60 dies, sempre que la disponibilitat de tresoreria ho permeti.

D’acord amb l’art. 37 del TRLS i concordants, es pot sol·licitar una bestreta fins a un màxim del 50 % de l’ajut concedit, sempre que hi hagi raons d’interès públic que la justifiquin, i amb la presentació, si escau, de les garanties adients. L’abonament de la bestreta exigirà, així mateix, que s’acrediti degudament que la intervenció arqueològica o paleontològica ha estat prèviament autoritzada d’acord amb el Decret 14/2011.

L’interès patrimonial i cultural de les actuacions finançades justifica que, d’acord amb l’article 42 de l’RLGS, en els supòsits de concessió de bestreta, els beneficiaris no constitueixin garantia, sempre que quedi suficientment assegurat el compliment de les obligacions que se’ls imposen.

Es pot sol·licitar l’exoneració de la constitució de garantia, el motiu de la qual s’ha d’indicar en l’imprès de sol·licitud.

En qualsevol cas, queden exonerats de prestar garantia els beneficiaris de subvencions concedides per import inferior a 3.000 €, d’acord amb l’art. 43 de l’RLGS, i les entitats que, d’acord amb la legislació vigent gaudeixin del privilegi d’exempció de constitució de garanties davant els òrgans administratius (com les associacions declarades d’utilitat pública), d’acord amb l’art. 37 del TRLS.

12. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

Les persones o entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l’ajut econòmic concedit en el termini màxim d’un any comptat a partir del dia que es notifiqui la concessió de l’ajut, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d’al·legar per escrit. A la vista de l’anterior, el CIM podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts per un període de sis mesos, improrrogables, comptats a partir del dia que es notifiqui l’acord de l’ampliació.

La documentació acreditativa per justificar les despeses serà la següent:

a) Compte justificatiu simplificat, previst en l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions, integrat per la documentació següent:

– Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

– Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb indicació del creditor i les dades de la factura o altre document justificatiu de la despesa amb el seu import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament, amb indicació de les desviacions produïdes respecte del pressupost inicialment presentat. A la justificació s’admetrà com a màxim una desviació del 10 % del pressupost inicial subvencionable sense que doni lloc a la revocació parcial de l’ajut.

– Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les actuacions amb indicació de l’import i de la seva procedència.

El CIM podrà exigir altres documents i fer les comprovacions que consideri necessàries, fins i tot dels llibres de comptabilitat de l’entitat si és el cas.

b) Informe tècnic del desenvolupament de l’excavació o prospecció i resultats preliminars o finals que s’hagin aconseguit en format paper i digital (pdf).

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l’entitat subvencionada.

Si, al contrari, la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

El Consell Insular de Menorca pot inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

a) Comunicar al CIM l’acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop hagin transcorregut quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

b) Dur a terme les activitats objecte de subvenció i justificar la seva realització en els terminis i en les condicions que s’estableixin en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

c) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li demani el Consell Insular de Menorca.

d) Acreditar, quan el Consell Insular els ho sol·liciti, que es troben al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’acreditació d’estar al corrent no serà necessària en el cas que s’hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar aquestes dades a través de l’Agència Tributària.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

f) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.

g) Fer constar, de manera expressa, el suport del Consell Insular de Menorca en la realització de les activitats subvencionades. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fullets, cartells o qualsevol altra material imprès, s’ha de fer constar, de manera expressa, el suport del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular Menorca, així com el web www.cime.es en la realització de les activitats subvencionades (en cas d’actuacions que tenguin lloc després de la convocatòria) i el logotip de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca per a ser reconeguda com a patrimoni mundial per la UNESCO.

h) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s’hi han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

i) Les persones o entitats beneficiàries de l’ajut també han de procurar que en la presentació pública de l’activitat hi sigui present algun representant del departament competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca.

j) Tota la documentació generada per l’activitat subvencionada s’ha de presentar en format paper i en format digital (pdf).

14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DELS AJUTS. CRITERIS DE GRADUACIÓ DE POSSIBLES INCOMPLIMENTS

Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa que hi sigui aplicable. En cas d’incompliment s’haurà de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració d’acord amb la naturalesa de l’incompliment.

Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i s’ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència s’han de regir pel que estableix l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes que estableixen l’article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de disposicions aplicables.

En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu.

Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i se’ls pot aplicar la via de constrenyiment.

L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que en el seu cas siguin exigibles.

15. INFRACCIONS I SANCIONS

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions del que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, d’acord amb l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells Insulars.

16. ALTRES DISPOSICIONS

Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s’aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de rebre recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).

ANNEX I: Model normalitzat de sol·licitud (consta en l’expedient)

ANNEX II: Model de declaració responsable (consta en l’expedient)

(Es facilitaran al Servei d’Atenció al Ciutadà de les seus del CIM a Maó i Ciutadella, i en la pàgina web del CIM)

 

Maó  31 de març de 2017

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón