Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Bases reguladores del XV premi de relats curts Joan Castelló Guasch

Joan Castelló

Bases reguladores del XV premi de relats curts Joan Castelló Guasch

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores de la convocatòria del XV Premi de relats curts Joan Castelló, aprovats per resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa, de data 9 d’octubre de 2017, següents:

BASES REGULADORES DEL XV PREMI DE RELATS CURTS JOAN CASTELLÓ GUASCH

1. Justificació

El Consell Insular d’Eivissa organitza aquest premi com a homenatge a Joan Castelló Guasch (Eivissa, 1911, Palma, 1984). Castelló està considerat un important prosista i folklorista; va ser autor dels reconeguts toms de rondalles eivissenques i formentereres i de l’almanac El Pitiuso (que aparegué entre 1945 i 1979); va tenir així mateix un important ressò com a autor de guies turístiques i com a col·laborador a la premsa local amb articles sobre aspectes lingüístics, socioeconòmics i, sobretot, amb els relacionats amb la cultura popular de les illes Pitiüses.

L’article 70.18 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears diu que és competència pròpia dels consells insulars el foment i difusió de la creació i producció literària, Així mateix, la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports, atribueix als consells insulars la competència en promoció sociocultural.

2. Objecte

El Consell Insular d’Eivissa, a través del seu Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, convoca la quinzena edició del Premi de relats curts Joan Castelló Guasch amb l’objecte de fomentar la creació literària a la nostra societat.

3. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

4. Participants

Pot participar en aquest premi qualsevol escriptor/a en llengua catalana que hagi nascut o resideixi a l’Estat espanyol.

5. Crèdit pressupostari i quantia del premi

La dotació del premi serà de 2.500 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340 48100 dels vigents pressupostos.

A més l’obtenció del premi suposarà la publicació, per part del CIE, de l’obra premiada. L’import del premi s’ha d’entendre com a pagament dels drets d’autor/a de la primera edició.

La percepció dels premis estarà subjecta a la normativa fiscal legal vigent. No existirà obligació de practicar retenció o ingrés a compte, en virtut d’allò disposat a l’article 3.1 del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març.

6. Característiques formals dels treballs a presentar

· Les obres s’han de presentar escrites en llengua catalana

· Ha de ser un recull de narracions originals i inèdites, i no pot haver estat premiat ni el conjunt de narracions ni cap d’aquestes individualment en altres certàmens literaris.

· La persona participant es responsabilitza (mitjançant la signatura de la declaració responsable que figura a l’annex 1 d’aquestes bases) que cada una de les narracions presentades són originals (no publicades en cap format) i no han estat premiades en altres certàmens literaris.

· El recull presentat ha d’estar format per un mínim de cinc relats i un màxim de deu.

· Cada relat ha de tenir una extensió mínima de tres folis i un màxim de deu, en format DIN-A4 i cos de lletra 12.

· No es poden presentar treballs manuscrits.

· No s’admetran narracions que vagin signades per l’autor/a.

7. Termini de presentació del treballs i publicitat de la convocatòria

S’estableix un termini de quinze (15) dies, que s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per presentar els treballs de la forma que estableix la base 8, al Registre General d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa o en les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

8. Forma i lloc de presentació dels treballs

8.1 Format dels treballs: Els originals s’han de presentar en suport digital, on s’inclouran els fitxers en format PDF amb tot el text dels relats. No hi han de constar agraïments de cap tipus ni cap altra dada que permeti identificar l’autor/a.

8.2. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquest concurs literari hauran de presentar la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que podran trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

– Un sobre, adjunt a la instància general. A la seua part de fora, hi hauran de constar: “XV Premi Joan Castelló Guasch de relats curts 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a, i a l’interior del sobre hi haurà:

– Una fitxa en la qual figurin les dades personals i de contacte de l’autor/a (nom i llinatges, fotocòpia del DNI o passaport, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte).

– Declaració responsable (annex I d’aquestes bases) de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de subvencions, previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica, amb la Seguretat Social i amb aquest Consell Insular i que cap de les narracions no ha estat publicada en cap format ni premiada en altres certàmens literaris.

– Full de sol·licitud de transferència bancària del Consell Insular d’Eivissa, degudament emplenada i signada per la persona interessada i segellada i signada per l’entitat bancària.

Aquest sobre amb les dades personals i de contacte només s’obrirà quan la decisió del jurat estigui presa i només el que contengui les dades de la persona guanyadora.

Un altre sobre en el qual figurin, a la part de fora, la denominació “XV Premi Joan Castelló Guasch de relats curts 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a, i a l’interior del sobre: els treballs en suport digital presentats al premi.

8.3. Lloc de presentació dels treballs: Els treballs participants en aquest Premi de relats curts Joan Castelló Guasch 2017 podran presentar-se al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800, Eivissa, i en les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Jurat del premi

El jurat del premi és l’òrgan col·legiat que actua com a comissió avaluadora i al qual corresponen les funcions següents:

– Avaluar i qualificar la creació literària, el procés d’elaboració i altres aspectes lingüístics i literaris que es considerin adients.

– Constatar que les obres presentades concorden amb les característiques establertes a la base 6.

– Emetre una acta que servirà de base per elaborar la proposta de resolució.

Participar en aquest Premi significa l’acceptació de les seues bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable i aquest té la potestat tant de proposar declarar-lo desert com de concedir-lo ex aequo.

El jurat estarà integrat per:

President/a: Sr. Carles Torres Torres, escriptor i filòleg eivissenc, guanyador d’aquest premi en dues edicions anteriors; suplent: Sra. Fani Tur Riera, escriptora i també guanyadora del premi.

Vocals: Tres persones de reconegut prestigi en l’àmbit literari de l’illa d’Eivissa:

-Sr. Joan Cardona Torres; suplent: Sr. Bartomeu Ribes Guasch

-Sr. Albert Prats Costa; suplent: Sr. Joan Manuel Matoses Morant

-Sr Joan Amorós i Salinas; suplent: Sr. Ben Clark

Secretari/ària: Joan-Albert Ribas Fuentes, funcionari del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut; suplent: Maria Antònia Costa Costa, funcionària del mateix Departament.

10. Instrucció i resolució

El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa serà el competent per instruir el procediment d’aquest concurs. Amb fonament en l’acta del jurat i en la proposta de l’òrgan instructor, el premi es concedirà mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

11. Pagament del premi

El pagament del premi a la persona guanyadora es farà mitjançant transferència bancària. Per la qual cosa la persona concursant ha d’haver aportat al sobre previst a la base 8,2, el full de transferència bancària. Aquest document es pot obtenir al Consell Insular d’Eivissa i a la seua pàgina web www.conselldeivissa.es.

12. Drets sobre els treballs guanyadors

La persona guanyadora manté el seu dret d’autoria damunt de l’obra premiada i el Consell Insular d’Eivissa es reserva el dret d’edició de l’esmentada obra.

13. Obligacions de les persones participants

El fet de participar en aquest certamen literari suposarà la plena acceptació d’aquestes bases, de manera que en quedaran excloses les obres i les persones participants que no compleixin els requisits que s’hi estableixen.

Així mateix, la participació en aquest premi de relats comporta l’acceptació de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

Igualment serà obligació de la persona guanyadora estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa i complir amb el disposat a l’article 13 (Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora) i a l’article 14 (Obligacions dels beneficiaris) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14. Règim de recursos

La resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut per la qual s’aproven aquestes bases reguladores no exhaureix la via administrativa.

Contra la dita Resolució es podrà interposar davant la Presidència del Consell Insular el recurs d’alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases reguladores en el BOIB, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i l’article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d’Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre’s en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

15. Normativa reguladora

· Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

 

Annex I

Convocatòria de la XV edició del Premi de relats curts Joan Castelló guasch

Declaració responsable

Nom:
NIF:

Faig la següent Declaració responsable al Consell Insular d’Eivissa:

1. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder sol·licitar subvenció davant aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser-ne beneficiari/ària, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

2. Em trob al corrent de les obligacions tributàries davant l’Administració tributària (estatal i autonòmica), davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa, segons l’establert a la normativa vigent (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) per obtenir el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici; dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a disposició de l’administració quan em sigui requerida; així mateix, em compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

3. Cap de les narracions no ha estat publicada en cap format ni premiada en altres certàmens literaris.

(Signatura)

___________________, ______ d ___________________ de 201___

Eivissa, 10 d’octubre de 2017

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura,

Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut

Maria Catalina Tur Torres