Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Beques Fulbright per a l’ampliació d’estudis artístics als Estats Units

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

BDNS(Identif.):334504

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b. i 20.8.a. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris:

Espanyols que estiguin en possessió d’un títol superior expedit per una universitat espanyola o reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o en les condicions especificades en la Convocatòria; a més hauran de tenir una carta d’accés o invitació d’un centre nord-americà.

Segon. Finalitat:

Contribuir a la formació dels espanyols que desitgin ampliar estudis artístics o de gestió cultural en universitats i centres d’Estats Units de America.

Tercer. Bases reguladores:

Ordre CUL/2912/2010 de 10 de novembre per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva del Ministeri de Cultura i els seus organismes públics.

Cambra. Import:

L’assignació mensual serà d’1.600 a 2.400 dòlars segons Universitat o centre de destinació. A més, s’abonarà el bitllet d’anada i volta i despeses vàries (de2.300 a 2.600 dòlars), més les despeses de matrícula i taxes (màxim 34.000dòlars).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Trenta dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el “BOE”.

Madrid, 6 de març de 2017.- El Secretari d’Estat de Cultura, P.D. (Ordre ECD/1721/2016, de 26 d’Octubre), el Director General d’Indústries Culturals i del Llibre, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.