Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Borsí extraordinari de les diferents especialitats del personal de la banda de musica per a la cobertura de vacants i altres necessitats temporals de l’Ajuntament de Palma

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Decret d’aprovació de les bases i del programa marc de la banda de música

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per resolució número 10.0841 de 05 de juny de 2017, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar les bases i programa marc per a la constitució d’un borsí extraordinari de les diferents especialitats del personal de la banda de musica per a la cobertura de vacants i altres necessitats temporals de l’Ajuntament de Palma, que s’adjunten.

SEGON.– Publicar la present Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

BASES I PROGRAMA MARC PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSÍ EXTRAORDINARI DE LES DIFERENTS ESPECIALITATS DEL PERSONAL DE LA BANDA DE MUSICA PER A LA COBERTURA DE VACANTS I ALTRES NECESSITATS TEMPORALS

ESCALA: Administració especial, Subescala serveis especials, classe comeses especials.

GRUP: A, subgrup A1

REQUISITS  DELS  ASPIRANTS:

1-. Tenir la titulació exigida la Relació de llocs de feina.

2-. Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivel B2 mitjançant un certificat expedit per l’EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificat homologats establert a l’Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013) o per Certificat expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut, que segons el Decret 6/2012, de 3 de febrer, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (BOIB número 19, de 07-02-2012), garanteixi els coneixements de català exigits. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s’haurà de presentar dins el termini d’admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Oposició

QUALIFICACIONS:  Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.

CATEGORIA DEL TRIBUNAL: Primera.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: El tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l’òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d’entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. Almenys la meitat més un dels vocals del tribunal haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l’exigida als aspirants i la totalitat, una titulació d’igual o superior nivell acadèmic

El secretari/a serà designat per votació d’entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

DRETS D’EXAMEN:  Cada convocatòria establirà l’exigència d’uns drets d’examen expressats en euros que s’hauran d’abonar dintre el termini d’admissió d’instàncies, d’acord amb l’ordenança fiscal reguladora.

NORMATIVA

A l’empara del que disposen els articles 10, 55 i 56 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i els articles 15, i 44 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els procediments de selecció de personal al servei de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més d’atendre els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, han d’obeir a criteris de celeritat, eficiència i agilitat.

Les bases generals que regiran cada convocatòria seran les darreres aprovades, coincidint habitualment a les de l’any en curs.

PROGRAMA DE L’OPOSICIÓ

EXERCICI ÚNIC. De caràcter obligatori i eliminatori.

Podrà constar d’una a quatre parts, el nombre de les quals es determinarà per a cada instrument en la corresponent convocatòria:

Primera prova.- Interpretació d’una obra que es determinarà per a cada instrument en la corresponent convocatòria.

En cas necessari, aquesta prova es realitzarà amb acompanyament de piano i és a càrrec de l’opositor dur el pianista que l’ha d’acompanyar.

Segona prova. Interpretació d’una obra de lliure elecció per l’opositor per a instrument solo o instrument i piano.

En cas necessari, aquesta prova es realitzarà, amb acompanyament de piano i és a càrrec de l’opositor dur el pianista que l’ha d’acompanyar.

Tercera prova.- Interpretació de fragments d’obres, que es podran determinar per a cada instrument en la corresponent convocatòria o pel tribunal.

Quarta prova.- Interpretació d’un fragment inèdit a primera vista proporcionat pel tribunal.

La nota d’aquest exercici únic serà la mitjana de les parts, cadascuna d’elles serà puntuada de 0 a 10 punts i s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts per superar cada prova. La puntuació total serà la suma de les puntuacions màximes, i dependrà del nombre de parts que conforme la convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, conformement el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al registre general d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s’hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l’article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 07 de juny de 2017

La cap del Servei de Selecció, Provisió i Gestió

p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón