Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Borsí de treball de l’OSIB

La Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears ha obert un borsí de feina. El Patronat de la Fundació OSIB en la sessió de dia 1 de febrer de 2018 va acordar aprovar la convocatòria i les bases per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

És una convocatòria pública per a la selecció de professors músics per necessitats puntuals eventuals o de substitució de plantilla. Es convoquen audicions pel sistema d’oposició per a totes les famílies instrumentals.

Són contractes laborals eventuals de durada igual o inferior a 45 dies i contractes de substitució i cobertura de places dotades vacants i excedències o situacions assimilables (sempre que el procediment s’iniciï en el termini màxim de sis mesos des de la baixa o la situació que doni lloc a la vacant i quedi acreditat que l’entitat disposa de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost) corresponents a categories de personal artístic de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Entre els requisits dels aspirant, es demana tenir els estudis superiors de l’instrument al qual es presenta o en condicions d’obtenir-los en la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, aquest dijous 5 d’abril, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).