Borsí de treball de l’OSIB

La Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears ha obert un borsí de feina. El Patronat de la Fundació OSIB en la sessió de dia 1 de febrer de 2018 va acordar aprovar la convocatòria i les bases per a la confecció d’una borsa de treball per a contractes laborals de naturalesa temporal de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

És una convocatòria pública per a la selecció de professors músics per necessitats puntuals eventuals o de substitució de plantilla. Es convoquen audicions pel sistema d’oposició per a totes les famílies instrumentals.

Són contractes laborals eventuals de durada igual o inferior a 45 dies i contractes de substitució i cobertura de places dotades vacants i excedències o situacions assimilables (sempre que el procediment s’iniciï en el termini màxim de sis mesos des de la baixa o la situació que doni lloc a la vacant i quedi acreditat que l’entitat disposa de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost) corresponents a categories de personal artístic de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Entre els requisits dels aspirant, es demana tenir els estudis superiors de l’instrument al qual es presenta o en condicions d’obtenir-los en la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, aquest dijous 5 d’abril, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).