Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Circuit TALENTIB d’arts visuals

Circuit TALENTIB d’arts visuals

Programació de residències d’artistes i de comissaris

El circuit d’arts visuals TALENTIB neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de la programació de residències d’artistes i de comissaris.

Qui pot participar

Podran participar en aquest circuit tots aquells equipaments culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que comptin amb una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria i prestigi.

Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència. La participació ha d’implicar que l’artista participi en activitats programades per l’equipament que fomentin el coneixement i els contactes amb el teixit cultural de l’illa on té lloc la residència.

Les residències de comissaris estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i tenen un interès especial en conèixer el sector artístic de les Illes. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears. En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència. En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència ha d’implicar la participació en un programa de visites a tallers d’artistes i equipaments expositius de les Illes Balears organitzat per l’equipament que acull el comissari.

Sol·licitants

Actua com a sol·licitant l’equipament que programa la residència d’artista o de comissari.

Requisits dels equipaments sol·licitants

L’equipament ha de comptar amb una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals.

La programació de la residència implica que l’equipament posa a disposició de l’artista/comissari un taller o espai de feina on pugui desenvolupar el seu projecte.

Compromisos dels equipaments sol·licitants

L’equipament s’ha de comprometre a assumir les despeses d’allotjament, material de producció del projecte i honoraris de l’artista/comissari.

A més, ha de dissenyar un programa complementari d’activitats que permeti que l’artista o comissari pugui conèixer i establir contactes amb l’escena artística local.

La participació dels artistes i comissaris a les residències implica que autoritzen l’IEB per utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor. L’equipament és responsable d’informar als artistes i comissaris sobre l’ús que l’IEB pot fer dels materials esmentats previament a l’inici de la residència. A més, ha de presentar AQUESTA autorització escrita signada per l’artista o comissari en el moment de presentar la memòria del projecte.

Selecció dels artistes o comissaris i gestió dels programes de residències

Els equipaments són els encarregats de fer la selecció dels comissaris i dels artistes que hi participaran i també de gestionar tècnicament i administrativament els programes de residències.

Terminis

Programació de les residències

Les residències s’han de programar entre l’1 de febrer i el 31 de desembre de 2016.

Presentació de sol·licituds

Els termini de presentació de sol·licituds roman obert de l’1 de febrer fins el 30 de novembre de 2016.

Les sol·licituds han de formalitzar-se obligatòriament 15 dies abans de l’inici de l’activitat. S’entén per tal el primer dia de realització de l’esdeveniment.

Tramitació

 1. Els equipaments que programen les residències d’artistes i de comissaris han de presentar les sol·licituds a través de la plana web www.talentib.com.
 2. Els equipaments han de presentar a l’IEB la/les sol·licitud/s abans d’iniciar la col·laboració amb l’artista o comissari.
 3. L’IEB contractarà l’equipament per tal que dugui a terme l’activitat

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària del circuit d’arts visuals és de trenta mil euros (30.000 €).

Barem i import màxim per sol·licitud

L’import a sol·licitar es barema en funció de la durada de la residència. Cada setmana de durada correspon a 500,00 € (impostos inclosos).

1 setmana = 500,00 €

2 setmanes = 1.000,00 €

3 setmanes = 1.500,00 €

4 setmanes o més = 2.000,00 €

L’import màxim que es concedeix per sol·licitud és de dos mil euros (2.000 €), inclosos els impostos.

Documentació que cal aportar

Els equipaments han de fer arribar les seves sol·licituds a l’IEB a través de l’aplicació oberta a la pàgina web TalentIB (www.talentib.com)

Documentació que cal emplenar o adjuntar:

 • Sol·licitud
 • Descripció detallada del projecte, amb carta de motivació de l’artista o comissari
 • Trajectòria de l’equipament sol·licitant, amb històric de les exposicions i activitats programades al llarg del 2015
 • Trajectòria acadèmica i professional de l’artista o comissari
 • Pressupost desglossat del projecte (honoraris, material per a la producció del projecte, viatges d’anada i tornada, allotjament)
 • Programa d’activitats destinats a fomentar el coneixement i els contactes amb el sector cultural de l’illa on es fa la residencia
 • AQUESTA autorització signada per l’artista o comissari per a la utilització, reproducció i difusió de qualsevol material gràfic i de text que estigui subjecte a drets d’autor.

Aprovació de la sol·licitud

L’IEB informarà per correu electrònic a l’equipament sol·licitant de l’aprovació de la sol·licitud.

Facturació

En el termini màxim d’un mes després d’haver programat la residència, l’equipament ha de presentar una factura a l’IEB sobre les despeses aprovades per l’IEB per a la residència. L’import total de la factura (amb els impostos inclosos) ha de ser igual o inferior al límit màxim concedit per l’IEB. Juntament amb la factura, l’equipament ha d’entregar la memòria de l’activitat.

Obligacions dels equipaments:

 • Dur a terme l’activitat en la data prevista
 • Publicitar l’activitat
 • Comunicar a l’artista o comissari que l’IEB està autoritzat a utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic o de text subjecte a drets d’autor relacionat amb la residència. L’equipament ha de fer arribar a l’IEB el formulari d’autorització signat per l’artista o comissari.
 • Incloure la imatge corporativa de l’IEB i del programa Circuit TalentIB a tots els documents vinculats al projecte
 • Presentar una memòria de l’activitat en el moment de la presentació de la factura a l’IEB
 • Contestar el qüestionari de dades facilitat per l’IEB posteriorment a l’activitat

Obligacions dels artistes i comissaris:

 • Dur a terme l’activitat en la data prevista
 • Contestar el qüestionari de dades facilitat per l’IEB posteriorment a la residència