Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Concessió de beques de formació pràctica estiu 2018 de l’Institut municipal d’educació i biblioteques de Calvià

Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica estiu 2018 de l’Institut municipal d’educació i biblioteques de Calvià (BECALVIÀ 2018)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Consell Rector de l’IMEB va aprovar, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de març de 2018, la convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica estiu 2018 (BECALVIÀ 2018) de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià de conformitat al que es disposa en l’article 9.3 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de subvencions, es publiquen les bases reguladores que la regeixen.

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DE LES CONDICIONS I REQUISITS PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA ESTIU 2018 DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ (BECALVIÀ 2018)

Article 1. Objecte i finalitat

1.1. Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de les beques de formació pràctica (BECAlvià) destinada a estudiants universitaris o de cicles formatius, per realitzar-se en entitats privades o serveis/departaments municipals durant els mesos de juliol, agost i, si escau, setembre de 2018.

1.2. La finalitat d’aquestes beques és:

-Oferir una formació pràctica que contribueixin a garantir una millor qualificació professional a estudiants d’estudis universitaris o de cicles formatius.

– Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en la qual els/les estudiants hauran d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

– Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

– Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

– Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

Article 2. Règim de la concessió i marc normatiu. Règim de compatibilitat

2.1. Les beques objecte de la present convocatòria es concediran en règim de concurrència competitiva de totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits en aquestes bases i es regiran per: la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social; Reial decret 592/2014, pel qual es regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

2.2. La subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, seran compatibles amb les beques objecte de la present convocatòria.

Article 3. Requisits dels beneficiaris

Poden beneficiar-se de les beques objecte de la present convocatòria les persones que, al moment de presentar la candidatura, reuneixin els requisits següents:

3.1.- Estar cursant un dels següents estudis:

3.1.1- Estudiants universitaris de diplomatura, llicenciatura o grau i haver superat, al moment de la sol·licitud de la beca, com a mínim el 50% de la formació segons el pla d’estudis conduent a la titulació de referència o,

3.1.2.- Estudiants de primer curs de cicles formatius del sistema educatiu, i haver superat totes les assignatures de la primera i segona avaluació o, 3.1.3.- Estudiants de segon curs de cicles formatius del sistema educatiu i haver superat, com a mínim, el 50% de les assignatures de la primera i segona avaluació.

3.2- En qualsevol cas, estar empadronat en el municipi de Calvià o bé acreditar el pagament d’impostos de béns immobles municipals de l’any 2017, que el seu titular sigui la persona sol·licitant o familiars de primer grau.

3.3- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Calvià, de conformitat al que disposa en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3.4- Presentar en termini i lloc establert en les presents bases la documentació indicada a l’article 9.

Article 4.- Característiques de les beques

– Les beques hauran de realitzar-se en entitats d’àmbit privat i/o departaments/serveis municipals de Calvià

– La persona becada podrà proposar per iniciativa pròpia l’entitat privada en la qual realitzar les pràctiques.

– La durada de les beques serà, amb caràcter general, del 2 de juliol al 31 d’agost de 2018.

– Hi haurà possibilitat de pròrroga durant el mes de setembre, subjecte a condició pressupostària i a valoració de la Comissió de Selecció i Seguiment, sempre a petició de l’empresa o departament/servei municipal i la persona becada mitjançant instància presentada per registre del IMEB, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils.

– L’horari s’establirà per part de l’entitat i/o departament municipal. En qualsevol cas haurà de ser en horari continu de dilluns a divendres. En cas contrari haurà de valorar-se per part de la Comissió de Selecció i Seguiment,.

– La dedicació podrà ser de 5 dies a la setmana a raó de 4 hores diàries o de 4 dies a la setmana a raó de 5 hores diàries. Els dies festius no seran recuperables.

– La quantia a abonar serà en concepte d’ajuda a l’estudi i s’estipula en 360€ bruts mensuals. D’aquesta quantia mensual el 50% serà assumit per part de l’IMEB (subjecte a un 2 per cent de retenció de l’IRPF i a les càrregues corresponents de la seguretat social) i el 50% restant (subjecte a un 2 per cent de retenció de l’IRPF) per part de l’entitat, havent de realitzar en tots dos casos el pagament directament a la persona becada. En el cas de departaments/serveis municipals l’IMEB assumirà el total de la beca.

– Les gestions i càrregues corresponents de la seguretat social seran assumides per part de l’IMEB.

Article 5. Condicions generals de les beques

– La concessió d’una beca de formació pràctica no representa cap relació contractual entre la persona becada i l’IMEB/Ajuntament de Calvià o l’entitat i/o departament municipal.

-El protocol de compromís, és el document pel qual es regula la realització dels períodes de formació pràctica i es formalitza a través de la subscripció del mateix entre l’Ajuntament de Calvià- IMEB, la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, si correspon, i de l’entitat i/o departament municipal.

– La renúncia o anul·lació de la beca donarà lloc a la pèrdua de tots els drets inherents a la mateixa.

– Les vacants que es produeixin per anul·lació o renúncia podran ser cobertes amb candidats suplents, a valorar per part de la Comissió de Selecció i Seguiment.

– Qualsevol motiu o incidència que afecti al bon desenvolupament de la beca haurà de comunicar-se per escrit i de manera immediata a l’IMEB.

Article 6.- Requisits i obligacions de les entitat i/o departament municipal

– La realització de les pràctiques tindrà com a objectiu complementar la formació adquirida per part de l’estudiant, mitjançant la realització d’activitats professionals relacionades amb ella.

– L’entitat i/o departament municipal haurà de nomenar, una persona que assumeixi la tutela de la beca com a responsable del programa de pràctiques del/la becari/a. El/La tutor/ tutora serà una persona vinculada a l’entitat i/o departament municipal que haurà de prestar ajuda i assistència a la persona becada, durant la seva estada.

– L’entitat i/o departament municipal interessats en participar al programa de beques haurà de presentar la seva proposta a l’IMEB amb anterioritat al 23 de març. En cas de presentar-se amb data posterior l’IMEB no pot garantir la seva inclusió al programa de beques. En qualsevol dels dos casos l’IMEB valorarà totes les ofertes de beques proposades per entitats i/o departaments municipals a fi de confeccionar un catàleg de beques que contempli el màxim de perfils acadèmics possibles.

– Dins dels terminis anteriorment indicats, l’entitat haurà de facilitar a l’IMEB les següents dades referides a la beca: Nom fiscal de l’empresa, nom comercial de l’empresa, representant legal, adreça fiscal, NIF de l’empresa, lloc de realització de la beca, horari, nombre de beques ofertes, perfil d’estudis, requisits en cas que es consideri oportú, tasques i funcions a desenvolupar, persona que assumirà la tutela, dades de contacte.

– Dins dels terminis anteriorment indicats, el departament municipal haurà de facilitar a l’IMEB les següents dades referides a la beca: Departament/servei municipal, Cap de servei, lloc de realització de la beca, horari, nombre de beques ofertes, perfil d’estudis, requisits en cas que es consideri oportú, tasques i funcions a desenvolupar, persona que assumirà la tutela, dades de contacte.

– L’entitat i/o departament municipal haurà de facilitar l’assistència del/la becari/a a les convocatòries-reunions realitzades des de l’IMEB, sempre amb previ avís per part de l’IMEB.

– A l’efecte de qualificació de l’activitat de la persona becada, l’entitat col·laboradora haurà de facilitar la informació que li sigui requerida per l’IMEB.

– Haurà de fixar i complir el pla de pràctiques de la beca, i les condicions establertes en el conveni i annex.

– Haurà de comunicar per escrit a l’IMEB qualsevol canvi i/o incidència que afecti al desenvolupament de la beca.

– Haurà de comunicar per escrit a l’IMEB qualsevol canvi i/o modificació que hagi de reflectir-se en el pla formatiu.

– Haurà de col·laborar amb l’IMEB en les tasques de seguiment i supervisió de la beca.

– Haurà de facilitar l’accés a materials i recursos necessaris per al correcte desenvolupament de la beca.

– Haurà de coordinar i gestionar els tràmits oportuns per al bon funcionament de la beca.

– L’assignació de l’estudiant es realitzarà segons l’establert a les presents bases. L’entrevista a l’estudiant solament serà possible quan es doni la situació prevista en l’article 7, en cas contrari l’entitat i/o departament municipal no podrà seleccionar a l’estudiant.

– En cas que l’estudiant assignat es valori com no apte per part de l’entitat col·laboradora, aquesta haurà de motivar-ho per escrit a l’IMEB.

– En el cas d’entitats privades, s’haurà d’abonar mensualment la quantitat de 180€ (en concepte d’ajuda a l’estudi i subjecte a un 2 per cent de retenció de l’IRPF) a la persona becada assignada a la seva empresa, com a màxim la primera setmana del mes següent a la realització de la beca.

– En qualsevol cas, l’entitat i/o departament municipal haurà de complir la normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, i de protecció de dades, i facilitar a l’estudiant idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador.

Article 7.- Criteris d’atorgament de les beques

7.1. Criteris generals:

– Des de l’IMEB s’observaran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

– El perfil del becari haurà d’adequar-se al lloc de pràctiques ofert, que les seves pràctiques aniran directament relacionades amb el contingut acadèmic dels estudis que s’estan cursant.

– En cas de no trobar cap pràctica d’interès o entitat col·laboradora adequada al perfil, l’IMEB no pot assegurar que pugui concretar-se l’assignació de beca.

7.2.- Criteris específics:

7.2.1.- Quan hi hagi més d’una candidatura per la mateixa oferta de beca i/o quan el còmput global de les candidatures, ben optant a les ofertes indicades al catàleg de l’IMEB o bé a entitats privades a proposta de la persona interessada, sigui superior a les beques convocades es procedirà a l’aplicació dels següents criteris:

Tindran preferència aquelles persones que hagin obtingut la major puntuació. Aquesta puntuació s’obtindrà a partir de la suma del resultat de la nota mitjana, obtinguda de l’extracte acadèmic i, la suma addicional de 0,5 punts en cas de no haver obtingut amb anterioritat la condició de becari/a de l’Ajuntament o IMEB.

En cas d’empat tindran preferència les persones que acreditin algun tipus de discapacitat. En cas de persistir l’empat tindran preferència aquelles persones que no hagin realitzat anteriorment beques de formació pràctica a través de l’Ajuntament Calvià o IMEB. En cas de persistir l’empat, es decidirà mitjançant una entrevista personal per part de l’entitat col·laboradora i/o Comissió de Selecció i Seguiment, en la qual es valorarà el currículum, l’actitud i competències, i si persistís l’empat es decidirà mitjançant sorteig realitzat per la Comissió de Selecció i Seguiment.

Article 8.- Termini i lloc de presentació de documentació

– El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 9 al 27 d’abril de 2018 (tots dos inclosos) de dilluns a divendres, excepte dies festius.

El lloc i horari de presentació són:

– En el Registre General de l’IMEB situat c/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 de Calvià, de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres o en qualsevol dels llocs establerts en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 9.- Documentació a presentar

1. Model d’instància (Annex I)

2. Fotocòpia del DNI / NIE.

3. Fotocòpia del rebut de pagament d’impostos de béns immobles municipals de l’any 2017, que el seu titular sigui la persona sol·licitant o familiars de primer grau (en cas de justificar la residència a través d’aquest mitjà)

4. En el cas d’estudiants de cicles formatius: original i fotocòpia de les qualificacions del curs actual.

En el cas d’estudiants universitaris: extracte acadèmic digital o equivalent on consti nombre de crèdits totals aprovats, nombre de crèdits pendents de realitzar i la mitjana acadèmica amb escala de l’1 al 10.

5. Currículum actualitzat amb foto carnet.

6. Nombre d’afiliació a la seguretat social.

7. Acreditació bancària.

Article 10.- Procediment de concessió

Les sol·licituds presentades seran valorades per la Comissió de Selecció i Seguiment, presidida per la gerència de l’IMEB o persona en qui delegui. Formen part d’aquesta comissió dos tècnics de l’IMEB o persones en qui deleguin.

El procediment de la concessió de beques s’iniciarà d’ofici, a través de l’acord del consell rector de l’IMEB que aprovarà simultàniament les bases i la convocatòria que seran publicades en el BOIB.

Les sol·licituds presentades seran examinades per la Comissió de Selecció i Seguiment, que verificarà el compliment per part dels sol·licitants i de la totalitat dels requisits exigits en la convocatòria. Si la sol·licitud no reunís els requisits indicats, la Comissió de Selecció i Seguiment requerirà a la persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils l’esmeni o acompanyi els documents preceptius, indicant-li que si no ho fes així se li tindrà per desistit de la seva sol·licitud i l’expedient s’arxivarà sense més tràmits.

El requeriment previst en el paràgraf anterior es farà a través de resolució, que s’haurà de publicar en el tauler d’anuncis de l’IMEB i en www.calvia.com. Aquesta resolució ha d’incloure tant la relació dels sol·licitants que han d’esmenar les deficiències advertides, la relació de sol·licitants que, inicialment, compleixen els requisits de la convocatòria, així com la relació de sol·licitants exclosos amb indicació del motiu.

Una vegada conclòs el termini, la Comissió de Selecció i Seguiment ha d’avaluar la sol·licituds presentades, així com les al·legacions i/o esmenes realitzades per les persones interessades. Posteriorment, redactarà la proposta de resolució provisional ajustant-se als criteris de valoració indicats en l’article 7. Les persones interessades tindran un termini de deu dies per presentaral·legacions. Si no es presenten al·legacions dins del termini indicat, la proposta de resolució provisional tindrà caràcter definitiu. En cas contrari, una vegada examinades les al·legacions presentades, l’òrgan instructor formularà una proposta de resolució definitiva.

Article 11.- Funcions de la Comissió de Selecció i Seguiment

Seran funcions de la Comissió de Selecció i Seguiment:

– L’anàlisi i estudi previ de les sol·licituds presentades.

– La preselecció dels sol·licitants sobre la base de la documentació presentada i confecció de la corresponent proposta a la Presidenta.

– La intermediació entre l’IMEB, la persona becada, l’entitat col·laboradora i les universitats o centres de formació.

– La supervisió, coordinació i avaluació de les pràctiques.

– Les funcions administratives i d’informació inherents a les pràctiques dels becaris/as.

– La supervisió per assegurar que els pagaments es facin efectius.

– Qualsevol altra de naturalesa anàloga no prevista a les presents bases.

Article 12.- Drets i deures de la persona beneficiària

– A percebre l’ajuda econòmica, en concepte d’ajuda a l’estudi, corresponent a la beca de la forma establerta en la convocatòria. La citada ajuda no tindrà en cap cas la naturalesa de salari.

– A rebre, a la finalització de les pràctiques, una certificació on consti la durada i característiques de les pràctiques realitzades.

– Hauran de respectar a tot moment l’organització de l’entitat col·laboradora, complir amb els horaris i realitzar les tasques que se li encomanin.

– Hauran de mantenir el contacte amb els seus tutors en la forma en què aquests ho indiquin i guardar el degut secret professional durant la seva estada en l’entitat col·laboradora tant durant la realització de les pràctiques com una vegada finalitzades aquestes.

– Haurà de comprometre’s a la realització de les activitats establertes al seu programa de pràctiques, a respectar les normes de seguretat en el treball i a fer un ús responsable del material i equipaments que l’entitat col·laboradora posa a la seva disposició.

– Haurà de comunicar immediatament, a l’IMEB i a la persona que tutoritzi la beca, de qualsevol incidència que afecti al normal desenvolupament de l’activitat per la qual rep la beca, havent de mantenir a tot moment l’actitud i l’interès necessaris per a un bon aprofitament de la mateixa.

– En el cas de renúncia a la beca, haurà de posar-ho en coneixement del tutor designat, amb una antelació mínima de deu dies a la data de la renúncia. Igualment haurà de notificar-ho, per escrit a través del registre general d’entrada de l’IMEB. En cas d’incompliment de qualsevol de les citades notificacions, l’IMEB i/o entitat col·laboradora podrà deixar d’abonar la part de l’assignació econòmica que hagi reportat.

– Haurà d’assistir a les reunions i entrevistes a les quals se li convoqui des de l’IMEB.

– Presentar mensualment registre d’assistència segellat per l’empresa i signat pel tutor.

Article 13. Causes d’anul·lació de la beca

En cas de comportament incorrecte o falta d’aprofitament d’algun/a becari/a, la Comissió de Selecció i Seguiment pot proposar la no continuïtat de la beca. En tot cas, serà causa d’anul·lació de la beca:

-La comprovació de la falta de veracitat o d’alguna altra irregularitat en les dades exposades pel becari en la seva sol·licitud.

-L’incompliment per part de la persona becada d’alguna de les seves obligacions.

-La renúncia de la persona beneficiària.

Article 14.- Crèdit pressupostari

Es convoquen un màxim de 60 beques, de les quals l’IMEB, en el cas d’entitats privades, aportarà un 50% de la quantia de beca atorgada i els costos derivats de l’alta de la seguretat social. I en el cas de serveis/departaments municipals aportarà el 100% de la quantia de beca atorgada i els costos derivats de l’alta de la seguretat social.

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de beques objecte d’aquesta convocatòria existeix crèdit suficient en les partides del pressupost de l’IMEB corresponent a l’any 2018.

 

Calviá, 13 de març de 2018

La Presidenta de l’IMEB

Natividad Francés Gárate