Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Concurs per a la creació d’una borsa de treball per a professors de música amb destinació a l’escola de música

Bases especifiques que han de regir el concurs per a la creació d’una borsa de treball per a professors de música amb destinació a l’escola de música

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

 Es fa públic que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 11.8.2017 s’ha adoptat el següent acord:

PRIMER.- APROVAR les bases del concurs per la creació d’una borsa de treball per a professors de música, que desenvoluparan les seves funcions amb caràcter laboral temporal i a temps parcial a l’escola de música municipal que es transcriuen a continuació i obrir la convocatòria que finalitzarà el dia 1 de setembre de 2017.

SEGON.- DONAR publicitat a la convocatòria mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el taulell d’edictes i en la pàgina web municipal.

“BASES ESPECÍFIQUES PER LES QUALS S’HA DE REGIR EL CONCURS DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PROFESSORS DE MÚSICA AMB DESTINACIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

1.- Objecte de la convocatòria

És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de treball per a professors de música a temps parcial amb destinació a l’escola municipal de música, mitjançant el sistema de concurs.

Els/les aspirants formaran part d’una borsa de treball que els donarà dret, segons l’ordre de puntuació obtingut en la seva especialitat en el procediment selectiu, a ser cridats per cobrir totes les necessitats de personal que puguin sorgir a l’escola de música municipal. Aquesta borsa de treball es mantindrà vigent per un període de tres anys.

2.- Condicions i requisits que han de complir els/les aspirants

Per ser admesos al concurs els/les aspirants han de complir els requisits següents:

a.   Tenir 18 anys complerts el dia que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

b.   Estar en possessió del grau professional de piano.

c.   Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o estranger no membre de la Unió Europea amb permís de residència i treball vigent i adient. D’acord amb allò que estableix la Llei 17/1993, de 26 de setembre, els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.

Els/les aspirants de nacionalitat no espanyola han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.

d.   Els/les aspirants han d’estar en possessió del certificat del nivell B2 de català.

e.   No haver estat separats, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitats per al desenvolupament de funcions públiques.

f.   No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents.

g.   No trobar-se inclosos en cap de les causes d’incapacitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.

h.   No trobar-se inclosos en cap dels supòsits d’incompatibilitat prevists a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.

Abans de firmar el contracte la persona interessada farà constar que no es troba exercint cap activitat o ocupant cap lloc en el sector públic delimitat a l’article 1 de la Llei 53/1984, i que no rep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas d’exercir una activitat privada, haurà de declarar-ho en el termini de deu dies des de la signatura del contracte a fi i efecte que la corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat.

3.- Sol·licituds

Les sol·licituds per a optar al concurs, adreçades al batle, es presentaran a les oficines municipals, acabant el termini de presentació el dia 1 de setembre de 2017 a les 14 hores, d’acord amb el següent model:

———————————————–, nascut/da a —————–, província d ———–, dia —– d ————– de 19–, domiciliat/a en ————–, província d ————, carrer ———————, núm.—–, telèfon ——–, i titular del DNI núm ————–, havent-se assabentat de la convocatòria del concurs per a la creació d’una borsa de treball per a professors de música a temps parcial amb destinació a l’escola de música municipal

SOL·LICIT ser admès/admesa al concurs de creació de la borsa de treball i DECLAR que són certes les dades consignades i que complesc les condicions exigides per ingressar-hi, per la qual cosa adjunt la següent documentació justificativa dels requisits exigits a la base segona:

· Fotocòpia del DNI.

·  Còpia del títol exigit o certificació acadèmica acreditativa d’haver cursat i aprovat els estudis necessaris.

· Compromís d’aportar, en cas de ser seleccionat/da, un certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

·  Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Adjunt també a la present sol·licitud un currículum detallat de la meva trajectòria professional i els justificants del mèrits al·legats i que figuren a continuació:

Es Migjorn Gran, d de 2017

(firma)

4.- Tribunal qualificador

Estarà integrat per :

· dues persones que exerceixin el càrrec de director en alguna de les escoles de música de Menorca o persones qualificades en qui deleguin, nomenats amb aquesta finalitat per l’Alcalde, que designarà un d’ells per actuar com a president.

· Un funcionari de la plantilla municipal de l’Ajuntament que actuarà com a secretaria del Tribunal

La seva composició nominal es farà pública al mateix temps que la llista d’admesos.

El Tribunal serà competent per a resoldre qualsevol incident que es produeixi en el transcurs del concurs.

El Tribunal s’abstindrà, notificant-ho a l’autoritat convocant, quan es produeixi alguna de les circumstàncies previstes a la Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

5.- Concurs

La valoració de mèrits per part del Tribunal tindrà lloc el dia 15 de setembre de 2017 a les 9.30 hores.

5.1 Experiència professional:

5.1.1 Experiència docent com a professor en escola de música o conservatori a jornada completa: fins a un màxim de 7 punts, segons el següent barem:

·   Per cada curs escolar complet com a professor de piano: 1 punt

·  Per cada curs escolar complet com a professor de llenguatge musical: 1 punt

Per cada mes complet com a professor en alguna de les modalitats anteriors sempre que no s’hagi completat el curs escolar: 0,10 punts per mes.

5.1.2 Experiència docent com a professor en escola de música o conservatori a jornada parcial: fins a un màxim de 3,5 punts, segons el següent barem:

·  Per cada curs escolar complet com a professor de piano: 0,5 punt

·   Per cada curs escolar complet com a professor de llenguatge musical: 0,5 punt

Per cada mes complet com a professor en alguna de les modalitats anteriors sempre que no s’hagi completat el curs escolar: 0,05 punts per mes.

L’experiència professional s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de certificació del centre o fotocòpies dels nomenaments o contractes de treball i document acreditatiu de la vida laboral.

5.2 Formació i mèrits

5.2.1 Formació acadèmica: fins un màxim de 1,75 punts, segons el següent bàrem

·  titol de grau superior de piano: 1 punt

·  llicenciatures o estudis de grau o diplomatures: 0,75 punts

S’acreditarà mitjançant còpia acarada del títol.

5.2.2 Cursos de formació i perfeccionament, seminaris o jornades que tenguin relació amb l’àmbit musical: 0,5 punts per cada titulació, fins un màxim de 2 punts.

S’acreditarà mitjançant còpia del títol.

5.2.3 Cursos de formació i perfeccionament, seminaris o jornades que tenguin relació amb l’àmbit de la pedagogia : 0,4 punts per cada titulació, fins un màxim de 2 punts.

S’acreditarà mitjançant còpia acarada del títol.

5.2.4 Coneixements de llengua catalana:

S’acreditarà mitjançant Certificat de la Junta Avaladora de Català, els reconeguts per aquesta com equivalents, els expedits per l’IBAP o equivalents, amb el següent barem.

a.   certificat C1 o equivalent: 0,25 punts

b.   certificat C2 o equivalent: 0,50 punt

S’acreditarà mitjançant còpia acarada del títol.

En cap cas no es valoraran ni puntuaran els mèrits al·legats i no justificats documentalment.

Finalitzada la valoració de mèrits i en cas de produir-se un empat entre alguns concursants, el Tribunal efectuarà una entrevista personal i individualitzada amb els aspirants afectats. El dia i hora de l’entrevista –si fos el cas- es comunicarà oportunament als interessats.

6.- Selecció d’aspirants i proposta del tribunal

La qualificació final de cada aspirant serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en la valoració de mèrits i l’entrevista si fos necessària.

Acabada la selecció, el tribunal formularà a l’alcaldia la proposta d’una llista definitiva, per especialitat i per rigorós ordre de puntuació, per a la confecció de la borsa de treball.

7.- Presentació de documents i contractació

En el termini de tres dies hàbils des que s’hauran fet públiques les llistes dels aspirants proposats pel tribunal, les persones seleccionades hauran de presentar a la Secretaria de l’Ajuntament la documentació que acrediti que tenen les condicions exigides a les bases de la convocatòria.

Qui no presenti dins el termini assenyalat la documentació o que de l’examen de la dita documentació dedueixi que hi manca algun dels requisits exigits a les bases, no podrà formar part de la borsa de treball i quedaran anul·lades, respecte d’aquesta persona, totes les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat per falsedat.

8.- Incidències

El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendrà els acords necessaris per al bon ordre de la selecció en tots els casos que aquestes bases no preveuen.

9.- Impugnacions

La present convocatòria i els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació del tribunal, podran ser impugnats en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.”

 

Es Migjorn Gran, 11 d’agost de 2017

EL BATLE

Pedro G. Moll Triay