Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Concurs de mèrits per a la selecció del director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 9 de maig de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, centre docent públic no universitari de les Illes Balears, i s’aproven les bases que l’han de regir

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D’acord amb el que disposen, en matèria d’ensenyament, l’article 27 i el punt 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució espanyola i l’article 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió i en tots els nivells i graus, modalitats i especialitats.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (d’ara endavant, LOE), d’acord amb la redacció establerta per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (d’ara endavant, LOMCE), regula els ensenyaments artístics superiors en els articles 54 a 57.

La LOMCE estableix que els títols d’ensenyaments artístics superiors resten inclosos en el nivell 2 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior i són equivalents, a tots els efectes, a un títol universitari de grau.

Pel que fa a l’organització dels centres que imparteixen els ensenyaments artístics superiors, l’article 107.3 de la LOE estableix que correspon a les comunitats autònomes regular-ne l’organització.

D’acord amb això, la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) és l’encarregada de gestionar els estudis superiors de música i d’arts escèniques a les Illes Balears.

El 31 d’agost de 2019 acaba l’exercici de la funció directiva del director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, per la qual cosa és necessari seleccionar el director que ha de desenvolupar aquesta tasca a partir de l’1 de setembre de 2019.

L’article 20 dels Estatuts de la FESMAE-IB (BOIB núm. 33, de 18 de març de 2017) estableix que, sense perjudici que el Patronat de la Fundació sigui l’encarregat de nomenar els directors acadèmics dels centres que en depenen, a proposta del president, la selecció s’ha de dur a terme segons el que disposa l’article 133 de la LOE, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Alhora, permet al Patronat articular formes abreujades per agilitar la selecció de càrrecs directius docents de manera provisional, respectant els principis i els procediments fixats en l’article 22.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 (BOIB núm. 30, de 23 de febrer, amb correcció d’errades publicada en el BOIB núm. 33, de 27 de febrer) es varen aprovar les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

Actualment, aquestes bases s’han d’ajustar al que disposa la LOE segons la redacció fixada LOMCE.

Els punts 82 a 85 de l’article únic de la LOMCE modifiquen, respectivament, els articles 133 a 136 de la LOE.

Així, s’inclouen en aquesta Resolució els canvis introduïts per la LOMCE pel que fa als requisits per ser candidat a director, al procediment de selecció (en especial, en els aspectes que fan referència a la composició de la comissió de selecció) i al nomenament, així com l’adequació del barem dels mèrits dels candidats.

D’acord amb l’article 133 de la LOE, els directors s’han de seleccionar mitjançant un concurs de mèrits basat en els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, procés en el qual han de participar la comunitat educativa i l’Administració educativa.

Segons el Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva que estableix l’article 134.1.c)de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com dels corresponents cursos d’actualització de competències directives, els candidats han d’haver superat un curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, impartit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional o per les administracions educatives de les comunitats autònomes. Si ha transcorregut un termini de vuit anys des de l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat aquest curs, s’ha de tenir, a més a més, un certificat acreditatiu d’haver superat un curs d’actualització de continguts.

D’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d’agost), corresponen a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de la Conselleria d’Educació i Universitat les competències en matèria d’organització dels ensenyaments artístics superiors no universitaris.

Tenint en compte el que s’ha exposat, és necessari convocar un procés que té per finalitat seleccionar el director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, centre docent públic no universitari, i aprovar les bases que l’han de regir. El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha de resoldre el que es preveu en aquesta Resolució.

Per tot això, i en virtut de les competències que tenc conferides, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Convocar un concurs de mèrits per seleccionar el director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, de conformitat amb el calendari establert en l’annex 2 i amb el barem de mèrits previst en l’annex 3 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Segon

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar el model de sol·licitud, que figura en l’annex 5, i el model de relació de membres proposats pel centre per formar part de la comissió de selecció, que figura en l’annex 6.

Quart

Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de maig de 2019

El conseller d’Educació i Universitat

Martí X. March Cerdà