Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Concurs de fotografia Beni Trutman

Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018

 

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

 

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 2 de març de 2018, i en exercici de les seues competències, sobre la base d’allò proposat (que conforme als articles 35 i 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, abans articles 54 i 89 de la Llei 30/1992, suposa la motivació d’aquest acte), adopta, havent-lo tractat per urgència en l’ordre del dia, per unanimitat, el següent acord:

 1. Aprovar les Bases del XVI Concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera.
 2. Aprovar la convocatòria del XVI Concurs de Fotografia Beni Trutmann per a l’any 2018, d’acord amb les bases que s’adjunten com a annex I.
 3. Aprovar l’import màxim de 3.500 €, amb càrrec a la partida pressupostària 2018.334.226.09 del vigent pressupost anual, per fer front al cost dels premis que s’atorgaran.
 4. Publicar les bases de la convocatòria al BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell.

ANNEX 1 BASES REGULADORES DEL XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA BENI TRUTMANN

L’àrea de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular de Formentera convoca el XVI Concurs de Fotografia Beni Trutmann amb l’objectiu d’adquirir un compromís amb la natura i la defensa del medi ambient, tot recordant la trajectòria de l’il·lustre fotògraf en el quinzè aniversari de la seva mort.

Aquest certamen va sorgir per retre homenatge a la trajectòria d’aquest fotògraf tan important per a l’illa, el qual deixà un arxiu amb més de trenta mil fotografies, que mostren el seu amor per la bellesa natural de Formentera. Per això, el concurs, des dels seus inicis, estableix com a tema la natura de Formentera en tots els seus àmbits: paisatge, fauna, vegetació o interacció humana amb la natura.

Bases de la convocatòria

 1. El tema del concurs és la natura de Formentera en tots els seus àmbits: paisatge, fauna, vegetació i relació home-natura.
 2. Les fotografies que presentin els concursants han de ser inèdites i no podran haver estat premiades en cap altre concurs.
 3. Hi ha quatre categories:
 • Fotografia en blanc i negre (analògica o digital)
 • Fotodenúncia (analògica o digital)
 • Fotografia en color (analògica o digital)
 • Fotografia amb un telèfon intel·ligent
 1. La categoria de fotografia en blanc i negre, fotografia en color i fotodenúncia és oberta a qualsevol fotògraf amateur i professional de qualsevol edat. Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres fotografies.

En les tres primeres categories, la imatge fotogràfica serà en color o blanc i negre sobre paper i sense muntar, la mida tendrà un mínim de 20 cm d’ample i un màxim de 40 cm de llarg, els formats seran; quadrat, digital, clàssic i panoràmic.

En la tercera categoria: fotodenúncia, es refereix a qualsevol fotografia que sigui una denúncia, queixa o reivindicació que faci reflexionar sobre alguna qüestió ambiental.

La categoria de fotografia amb un telèfon intel·ligent és oberta només a participants en edat compresa entre els 12 i 18 anys, ambdós inclosos. Les fotografies han de ser inèdites.

 1. En les fotografies digitals es permet modificar valors tonals, saturació, lluentor, contrast, nivells i corbes, però no s’admetrà cap altre tipus de manipulació.
 2. Les fotografies de les tres primeres categories s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de Ramon Llull, núm. 6, des del dia següent a la publicació d’aquestes bases reguladores del XVI concurs de fotografia Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins al 13 d’abril de 2018, dins d’un sobre el blanc. Dins aquest sobre hi haurà un altre sobre en blanc on figuri, a l’interior, el nom i llinatges de l’autor, adreça, correu electrònic i un telèfon de contacte. Aquest sobre (el de dins), només serà obert en el cas de concursants premiats. L’anonimat estarà assegurat per un número d’ordre d’inscripció que se li donarà a la persona concursant amb el número de registre. D’aquesta manera, el sobre en blanc, el dors de les fotos i el número de registre, seran el mateix número perquè l’autor/a pugui recuperar les fotografies.

6.1. Les fotografies de la primera, segona i tercera categoria  també es podran presentar, dins el termini especificat en el punt 6,  per correu certificat al Consell Insular de Formentera, plaça de la Constitució,1, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera. En aquest cas el sobre amb les dades del concursant i el sobre certificat, hauran de dur una contrasenya que permeti la identificació del concursant.

6.2. Cada fotografia, al darrere, ha de portar un títol i indicar el lloc i data on ha estat realitzada.

 1. En la quarta categoria: fotografia amb telèfon intel·ligent, es podran presentar un màxim de 3 fotografies i es podran enviar fins al 13 d’abril al correu electrònic:

concursfoto@conselldeformentera.cat

Cada participant enviarà les seves fotografies en un mateix correu electrònic, posant a l’assumpte: Concurs Beni, i indicant en el correu electrònic: Pseudònim, títol, edat i telèfon de contacte.

 1. L’incomplimentd’algun dels requisits establerts en les presents bases implicarà la retirada de la fotografia del concurs, sense que existeixi cap dret que assisteixi el concursant autor d’aquesta.
 2. S’estableixen els següents premis:
 • 1r premi Fotografia Blanc i negre (analògica o digital): 500 €
 • 1r premi Fotografia Color (analògica o digital) : 500 €
 • 1r premi Fotodenúncia (analògica o digital) : 500 €
 • 1r premi Fotografia telèfon intel·ligent: càmera instant Polaroid SNAP
 • 2n premi Fotografia Blanc i negre (analògica o digital): 300 €
 • 2n premi Fotografia Color (analògica o digital): 300 €
 • 2n premi Fotodenúncia (analògica o digital) : 300 €
 • 2n premi Fotografia telèfon intel·ligent: càmera d’acció Polaroid Cube
 • 3r premi Fotografia Blanc i negre (analògica o digital): 200 €
 • 3r premi Fotografia Color (analògica o digital): 200 €
 • 3r premi Fotodenúncia (analògica o digital) : 200 €
 • 3r premi Fotografia telèfon intel·ligent: càmera esportiva Polaroid IF045
 1. Es constituirà un jurat que estarà format pels següents membres:

President/a:

Sr. Conseller/a de l’àrea de Cultura, Educació i Patrimoni o Conseller/a en qui delegui.

Secretari/ària:

El/La secretari/ària del Consell Insular de Formentera o funcionari en qui delegui.

Vocals:

1 representant del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Formentera

1 representant de l’Obra Cultural Balear de Formentera

3 representants  de reconeguda experiència en les arts visuals

 1. Els criteris que es tendran en compte per a la concessió dels premis seran bàsicament els següents
 • Representar l’esperit crític d’en Beni Trutman
 • Originalitat  en la representació fotogràfica de l’illa
 • Qualitat tècnica fotogràfica
 • Relació de les  persones amb el paisatge
 1. El jurat es reunirà abans del 27 d’abril, i el seu veredicte serà inapel·lable.
 2. El lliurament dels premis serà el 30 d’abril de 2018 coincidint amb la inauguració de l’exposició del concurs de fotografia Beni Trutmann.
 3. El premi pot ser declarat desert si el jurat considera que cap de les obres no té prou qualitat.
 4. Les obres premiades quedaran en poder del Consell Insular de Formentera, el qual les podrà utilitzar en qualsevol de les formes gràfiques que cregui oportunes (pòsters, cartells, Internet, etc.) sense haver de pagar drets d’autor.
 5. En la categoria de Fotografia amb telèfon intel·ligent les fotografies presentades es podran utilitzar durant el període del concurs a les Xarxes Socials del Consell Insular de Formentera. Les premiades quedaran en poder del Consell Insular de Formentera, el qual les podrà utilitzar en qualsevol de les formes gràfiques que cregui oportunes (pòsters, cartells, Internet, etc.) sense haver de pagar drets d’autor.
 6. El Consell Insular de Formentera es reserva el dret exclusiu d’exposar una selecció de les obres dels participants. Les fotografies s’exposaran a la Sala d’Exposicions del 30 d’abril al 12 de maig de 2018.
 7. Les fotografies presentades, exceptuant les premiades, es podran passar a recollir a l’àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera des del 16 de maig al 31 de desembre del 2018. Si no són recollides per l’autor/a seran considerades abandonades, i el Consell Insular de Formentera en podrà fer un ús no lucratiu.
 8. El fet de participar en aquest certamen suposarà la plena acceptació de les bases, així com les decisions del jurat, que seran inapel·lables.
 9. Per resoldre qualsevol aspecte no recollit en aquestes bases, s’estarà al disposat a la Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, així com per tota la normativa legal que li sigui d’aplicació.
 10. Aquestes Bases reguladores del XVI Concurs de fotografia Beni Trutmann entraran en vigor el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Formentera, 8 de març de 2017

El President del Consell Insular de Formentera

Jaume Ferrer Ribas