Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Concurs Il·lustracions Museu del Calçat i de la Pell Inca

BASES REGULADORES DEL CONCURS PER A L’ELECCIÓ DE L’ARTISTA QUE REALITZARÀ LES IL·LUSTRACIONS DE LA NOVA EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL

L’Ajuntament d’Inca, a través de la Regidoria que regula el Museu del Calçat i de la Pell, així com de la Regidoria de Comerç i Turisme, convoca un concurs per seleccionar el millor il·lustrador/a que sigui capaç d’explicar, mitjançant imatges, el funcionament de la maquinària de la col·lecció permanent del Museu. El guanyador/a del concurs rebrà l’encàrrec de fer les il·lustracions que acompanyin la nova museografia de la col·lecció permanent del Museu que s’inaugurarà al setembre de 2018. Es determinen les següents bases:

 1. Objecte del concurs. El present concurs té per finalitat seleccionar l’il·lustrador/a més adient per encomanar-li l’encàrrec d’il·lustrar una part dels continguts de la nova museografia de l’exposició permanent del Museu, relatius al funcionament de la maquinària industrial que posseeix el centre, al mateix temps que es promociona la creació artística i es visibilitza la col·lecció permanent del Museu del Calçat i de la Pell. A més, d’entre les propostes presentades pels diferents participants se seleccionaran les millors per formar part d’una exposició temporal que s’inaugurarà al setembre-octubre del 2018 al mateix Museu del Calçat, titulada “La bellesa en l’objecte industrial”.
 2. Beneficiaris. Poden participar en el present concurs tots els artistes vius de qualsevol edat, nacionalitat i procedència. També hi poden optar grups d’artistes o col·lectius.
 3. Treballs a presentar. Els participants que optin al concurs han de presentar una il·lustració inspirada en una de les màquines que formen part de l’exposició permanent. Tot i que es valorarà l’originalitat i estil personal de l’autor/a, la il·lustració ha de recollir de manera clara els diferents elements que integren la màquina seleccionada. La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. Les persones o col·lectius inscrits com a autors/ores han de presentar obres inèdites i originals.
 4. Presentació de les propostes. Els participants han d’entregar en un sobre tancat el treball que es presenta al concurs (fins a un màxim de tres propostes), acompanyat de la següent documentació:
  • Nom i llinatges
  • Domicili
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
  • Fotocòpia del DNI
  • Curriculum vitae artístic
  • Dossier artístic amb altres treballs realitzats
 5. Admissió de propostes. El termini per a la presentació de propostes finalitza el proper dia 4 de maig de 2018Tota la documentació requerida podrà ser lliurada al Museu del Calçat i de la Pell de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 h a 20 h, sense perjudici que aquesta pugui ser enviada per correu ordinari. En cas d’enviar-se per correu s’ha de dirigir a: Museu del Calçat i de la Pell. Av. del General Luque, 223 – 07300 Inca. En tal supòsit, la persona interessada ha de justificar la data i l’hora de la tramesa a l’oficina de Correus, i haurà d’anunciar el mateix dia al Museu del Calçat i la Pell la tramesa mitjançant el correu electrònic a aferrero@ajinca.net.

 6. Exposició. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat. Tendrà lloc al Museu del Calçat i de la Pell el setembre de 2018 i durà per títol “La bellesa en l’objecte industrial: fotografies i il·lustracions”.

 7. Qualificació de les obres. Les obres presentades seran avaluades per la direcció del Museu del Calçat d’Inca, que actuarà com a jurat i decidirà l’obra guanyadora. Les obres seran valorades dins els set dies següents a la finalització del termini de presentació de propostes. Es tendran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i idoneïtat com a part de la nova museografia.

 8. Resolució. El jurat proposarà a l’òrgan municipal competent la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs. Al mateix temps, podrà deixar-ne fora les obres que segons el seu parer no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les decisions del jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables. La resolució del jurat es donarà a conèixer públicament en el termini màxim de 15 dies des de la finalització de la recepció dels treballs. Així mateix, es farà un reconeixement públic als participants i finalistes durant la inauguració de l’exposició col·lectiva realitzada al Museu del Calçat i de la Pell, titulada “La bellesa en l’objecte industrial”.

 9. Devolució de les obres. Les obres es podran retirar presentant el rebut lliurat el dia de la inscripció i un cop passats quinze dies des de la finalització de l’exposició. Hi haurà un mes per retirar les obres. L’Ajuntament no es farà responsable de les obres no recollides una vegada transcorregut aquest termini. L’Ajuntament d’Inca tendrà una cura especial en la manipulació dels originals presentats al concurs, però declina tota responsabilitat de la seva pèrdua, usurpació, deteriorament o destrucció accidental durant la durada del concurs o, si s’escau, exposició de l’obra.

 10. Encàrrec a la millor obra. L’artista autor del treball guardonat rebrà com a premi l’encàrrec d’elaborar les 18 il·lustracions que formaran part de la nova exposició permanent del Museu i que podran ser usades així mateix en els materials didàctics, divulgatius o de comunicació del centre, per la qual cosa la persona seleccionada haurà de tenir capacitat per facturar. En el cas que el jurat ho consideri oportú, l’encàrrec podrà ser compartit, o bé el concurs podrà ser declarat desert. Així mateix, l’autoria de l’il·lustrador/a apareixerà reconeguda als crèdits de l’exposició permanent, així com als materials de divulgació, difusió o didàctica del Museu o a altres publicacions en paper o digitals que s’editin des de l’Ajuntament d’Inca. Aquest encàrrec serà abonat en l’import màxim de 2.000 euros, IVA exclòs.

 11. Drets. Les obres han de ser originals i comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris. L’Ajuntament d’Inca no es responsabilitza de l’incompliment d’aquest requisit ni del contingut de les obres presentades, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar pel que fa a aquesta qüestió i deriva la dita responsabilitat a la persona inscrita com a autor/a. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Inca, a favor del qual l’autor/a transmetrà els drets de propietat material, edició, exposició, reproducció, etc.

 12. Reproducció de l’obra. L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret, a l’hora de reproduir l’obra guanyadora, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense perjudici del disseny original. Així mateix, l’Ajuntament d’Inca té les competències per realitzar-hi les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, comunicació, publicitat, etc.

 13. Acceptació de les bases. El jurat té la facultat d’interpretar les presents bases i en pot suplir qualsevol llacuna o buit, els seus acords seran inapel·lables. El fet de presentar una obra en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació.