Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Contractació de projectes artístics. Direcció General d’Arts Visuals i Programes Públics de l’Ajuntament de Palma

La Direcció General d’Arts Visuals i Programes Públics, que té com a finalitats la promoció i la difusió de l’art almunicipi de Palma i l’impuls a la creació artística, ofereix a artistes i comissaris la possibilitat de presentar projectes,els quals seleccionarà una comissió d’especialistes en funció de l’interès i la qualitat de la proposta presentada.

El termini de presentació és de l’1 d’agost al 8 de setembre de 2017

Resolució de la comissió: 1a setmana d’octubre de 2017

Exposició: desembre 2017 – febrer 2018

CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS
OBJECTE DEL CONTRACTE

La Direcció General d’Arts Visuals i Programes Públics, que té com a finalitats la promoció i la difusió de l’art al municipi de Palma i l’impuls a la creació artística, ofereix a artistes i comissaris la possibilitat de presentar projectes, els quals seleccionarà una comissió d’especialistes en funció de l’interès i la qualitat de la proposta presentada.
D’aquesta manera, vol completar el programa d’exposicions del Casal Solleric oferint un canal de participació directa al sector de les Arts Visuals de les Illes Balears.

Per a l’any 2017, s’obre un període de contractació de projectes artístics que es divideix en dues línies; se
seleccionarà un projecte per línia:

Línia 1. Projectes per a exposicions individuals.
Línia 2. Comissariat. Projectes d’exposició inèdits sobre un artista, un col·lectiu d’artistes o un tema que destaquin per la qualitat i la innovació.

Espais: ambdues línies poden presentar propostes per als espais Planta Baixa (amb l’opció d’ocupar part de l’espai entresol) i Dipòsit (vegeu-ne els plànols adjunts, annexos 3 i 4).

PRESSUPOST DEL CONTRACTE

Els recursos destinats a aquesta contractació inclouen les despeses d’honoraris i producció. Les quantitats
destinades a cadascun dels projectes són les següents:

Línia 1. Pressupost màxim, 4.500 € (incloent-hi tots els imposts). 2.000 €, en concepte d’honoraris i, 2.500 €, en concepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la retribució econòmica que es rep per la creació conceptual de l’obra/les obres i per producció, l’execució física de les peces i de qualsevol altre element necessari per a l’exposició.
Línia 2. Pressupost màxim, 10.000 € (incloent-hi tots els imposts). 2.000 €, en concepte d’honoraris de comissariat i, 8.000 €, en concepte de producció del projecte. S’entén per honoraris la retribució econòmica que es rep pel projecte teòric i per producció, el seu desenvolupament pràctic i honoraris dels artistes participants.
L’Ajuntament de Palma assumeix directament els costs de transport, muntatge/desmuntatge, assegurança, difusió i inauguració de les exposicions fins a un màxim de 3.000 € per als projectes de la línia 1 i, fins a 5.000 €, per als de la línia 2.
L’obra original que es produeix és, en qualsevol cas, propietat de l’artista.

FACTURACIÓ

Un cop realitzada l’exposició, tots els pagaments es tramitaran a partir del moment en què es presentin les factures i els certificats que acreditin que no es tenen deutes amb l’Administració ni amb la Seguretat Social. El termini d’abonament serà el que estableix l’Administració pública.

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Poden participar en aquest procés artistes i comissaris, que han de presentar la següent documentació:
– document de sol·licitud adjunt
– declaració responsabilitats (Annex 2)
– breu currículum que indiqui la formació i les activitats professionals, exposicions, premis i beques més destacats
– proposta del projecte que n’especifiqui el marc conceptual, els objectius, el desenvolupament tècnic i el pressupost detallat de les despeses, així com els ingressos si hi ha algun altre patrocinador
– documentació gràfica: entre 5 i 10 fotografies en color d’obra recent dels artistes

LLOC DE PRESENTACIÓ I TERMINIS

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar, en format digital, a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de L’Ajuntament de Palma (OAC).
OAC Avingudes. Avinguda de Gabriel Alomar, 18, CP: 07006 Palma
OAC Cort. Plaça de Santa Eulàlia, 9, CP: 07001 Palma
OAC L’Arenal. C/ Amèrica, 11, CP: 07600 Palma
OAC L’Escorxador. C/ Emperadriu Eugènia, 6, CP: 07010 Palma
OAC Pere Garau. C/ Pere Llobera, 9, CP: 07007 Palma
OAC Sant Agustí. C/ Margaluz, 30, CP: 07015 Palma
OAC Sant Ferran. Avinguda de Sant Ferran, 42, CP: 07013 Palma
OAC Son Ferriol. Avinguda del Cid, 8, CP: 07198 Palma
OAC Son Moix. Avinguda de la Vileta, 40, CP: 07011 Palma

El termini de presentació és de l’1 d’agost al 8 de setembre de 2017
Resolució de la comissió: 1r. setmana d’octubre de 2017
Exposició: desembre 2017 – febrer 2018

SELECCIÓ DELS PROJECTES

La comissió de selecció estarà formada per tres especialistes en les Arts Visuals contemporànies. Tindrà la facultat d’interpretar les bases i podrà suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva pròpia finalitat. La seva decisió serà inapel·lable.
Les ofertes dels projectes artístics seran valorades d’acord amb els següents criteris:

Comissaris i artistes que es presentin, no poden haver realitzat cap projecte pel Casal Solleric durant l’any 2017
Trajectòria formativa i professional de l’artista i/o comissari
Originalitat, interès i qualitat de la proposta
Rellevància del projecte en el context artístic de les Illes Balears
Viabilitat artística i econòmica
Adequació a les característiques de l’espai
Activitats de mediació amb el públic
La Comissió pot declarar deserta qualsevol de les línies si no hi ha cap projecte que compleixi les condicions esmentades.
Els projectes no seleccionats es podran recollir al Casal Solleric en el termini d’un mes a partir de la resolució de la Comissió. Passat aquest termini, es destruiran.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

El fet de participar en aquest procés suposa acceptar aquestes condicions. Incomplir qualsevol dels punts anteriors pot suposar l’anul·lació del contracte i haver de reintegrar les quantitats percebudes.
Presentar el projecte implica la presumpció de la seva autoria, i qui l’hagi presentat és responsable davant tota reclamació que es pugui formular. A aquest efecte, l’Ajuntament de Palma es podrà dirigir contra aquesta persona.
Els drets morals dels artistes i els comissaris queden preservats. D’altra banda, a tota la documentació i a qualsevol acte públic s’ha de fer constar el lema “Projecte produït amb el suport de la Direcció d’Arts Visuals i Programes Públics de l’Ajuntament de Palma”. En el cas dels projectes seleccionats, se’n cediran, per un termini de dos anys, els drets de comunicació pública a l’Ajuntament amb caràcter exclusiu i per a qualsevol país del món, tant a l’exposició com a la divulgació i la comunicació.

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA

L’Ajuntament de Palma assumirà directament els costs esmentats a l’apartat “Pressupost del contracte”.

ANNEX I. MODEL DE PRESENTACIÓ DE PROJECTE

Introducció general. Exposició conceptual que inclogui una breu explicació dels objectius i l’interès artístic.
Llista de les obres amb informació detallada de cadascuna (o aproximada, si encara no estan produïdes).
Fitxa tècnica completa:* títol, data, tècnica, mides i valor per a l’assegurança. Si l’obra supera els 25 kg, se n’ha d’indicar el pes i el nombre de persones necessàries per a manipular-la.
Procedència de les peces per al transport d’anada i tornada.
Llista completa d’embalatges: material, pesos i mides finals aproximades.
Proposta de distribució de les peces a l’espai, Annex 3 plànols de l’espai Planta Baixa (+ entresol) i Annex 4 Dipòsit .
Requisits tècnics per a l’exposició:
– color/tractament de les parets
– sistema per a col·locar o fixar les obres (a paret, en terra o suspeses)
– il·luminació: tipus i intensitat
– audiovisuals i altres aparells o sistemes informàtics
– retolació interior (text de sala i altre material)
– mobiliari de sala
– necessitats de conservació de l’obra o les obres
– text del projecte expositiu
– Pressupost
*Cap peça pot suposar, pel seu material i pel muntatge, un risc per a l’estructura de l’edifici (bé d’interès cultural) ni per als treballadors o els visitants. Si es produeix una incompatibilitat en aquest sentit, l’Ajuntament de Palma en proposarà una mesura correctora o retirarà l’obra.