Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Contractació “serveis de personal docent de l’escola de música de Pollença

Contractació “serveis de personal docent de l’escola de música, professor de bateria ( lot 1), professor de piano (lot 2) professor de violoncel (lot 3) i professor d’oboè (lot 4) per a la fundació pública escola de música de Pollença” i convocatòria simultània de licitació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Aprovat per resolució de la presidència de la Fundació Pública Escola de Música, de data 3 d’agost de 2017 el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació “Serveis de personal docent de l’escola de música, professor de bateria ( lot 1), professor de piano (lot 2) professor de violoncel (lot 3) i professor d’oboè (lot 4) per a la Fundació Pública Escola de Música de Pollença”, s’exposa al públic per un termini de cinc dies naturals a comptar a partir del dia següent a l’anunci d’aquest edicte en el BOIB per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia la licitació, si bé condicionada al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Pollença-Fundació Pública Escola de Música de Pollença

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria – servei de Contractació

c) Núm. d’expedient:  39/2017/ Contractació

2. Objecte del contracte

a) Descripció: la prestació de serveis de personal docent de l’escola de música, professor de bateria ( lot 1), professor de piano (lot 2) professor de violoncel (lot 3) i professor d’oboè (lot 4)

b) Termini: 2 anys, prorrogable per un any més un segon any de pròrroga.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació:  urgent

b) Procediment: obert

c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació

LOT 1.

Import per curs escolar : 13.927,68 € IVA exempt

Valor estimat del contracte lot 1: 41.783,04€, corresponent als 2 anys de contracte, més la possible pròrroga.

LOT 2.

Import anual : 34.819,20 € IVA exempt

Valor estimat del contracte lot 2: 104.457’6 € corresponent als 2 anys de contracte més la possible pròrroga

LOT 3.

Import anual : 4642,56 € IVA exempt

Valor estimat del contracte lot 3: 13.927,68€ corresponent als 2 anys de contracte més la possible pròrroga.

LOT 4.

Import anual : 4642,56 € IVA exempt

Valor estimat del contracte lot 4:  13.927,68 € corresponent als 2 anys de contracte més la possible pròrroga.

Valor estimat de tots els lots, d’acord amb l’article 88.7 del TRLCSP: 174.096 €.

5. Garanties

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

6. Obtenció de documentació

Perfil del contractant: www.ajpollenca.net

7. Obtenció d’informació

a) Entitat: Ajuntament de Pollença.

b) Domicili: Calvari, 2

c) Localitat i codi postal: Pollença  – 07460

d) Telèfon: 971 530 108

e) Fax: 971 530783

f) Perfil del contractant: www.ajpollenca.net

g) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per la presentació d’ofertes.

8. Presentació d’ofertes

a) Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació d’aquest anunci. Si l’últim dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la prevista en el  plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Pollença – planta 1ª

Domicili: carrer del Calvari, 2

Localitat i codi postal: Pollença 07460

9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Pollença

b) Domicili: carrer del Calvari, 2

c) Localitat: Pollença

e) Data i hora: la prevista en el  plec de clàusules administratives.

10. Criteris d’adjudicació

.- Oferta Econòmica: 50 punts

.- Criteris d’adjudicació l’avaluació dels quals depèn d’un judici de valor: 30 punts:

Projecte educatiu

1.- Proposta per atendre la diversitat dins l’aula de música (fins a 10 punts)

2.- Programes per involucrar l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge (fins a 10 punts).

3.- Programa de comunicació i relació de professorat-famílies (fins a 5 punts)

4.- Propostes d’innovació educativa a aplicar dins l’aula (fins a 5 punts)

.- Criteris d’adjudicació l’avaluació dels quals no depèn d’un judici de valor: 20 punts:

1.- Accions formatives per als professors (fins a 10 punts)

2.- Criteris socials de qualitat en l’ocupació (fins a 10 punts)

11. Despeses d’anuncis

Serà a compte de l’adjudicatari la despesa derivada de la present publicació, així com la resta d’anuncis inherents a la formalització del contracte.

Pollença, 7 d’agost de 2017

EL BATLE

Miquel Àngel March Cerdà