Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Contracte de serveis de gestió de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, 2016

Anunci de licitació del contracte de serveis de gestió de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, 2016, per procediment obert i tramitació ordinària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Consell Executiu de data 06/06/2016, ha aprovat el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, que regiran elcontracte de serveis de gestió de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, 2016 per procediment obert i tramitació ordinària. Els esmentats plecs s’exposen al públic per un termini de DEU (10) dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar-hi les reclamacions que estimin adients.

Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte, si bé s’ajornarà la licitació, així com el termini per presentar proposicions, en el supòsit que es formulin reclamacions contra els esmentats plecs, quan resulti necessari per resoldre la qüestió plantejada. Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a) Organisme: Consell Insular de Menorca

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Servei de contractació

2) Domicili: Pça. Biosfera, núm. 5, de Maó, o Pça. Catedral, 5, de Ciutadella

3) Localitat i codi postal: Maó, 07703 o Ciutadella, 07760

4) Telèfon: 902 35 60 50

5) Fax: 971 35 24 83

6) Correu electrònic: contractacio@cime.es

7) Direcció de Internet del perfil del contractant: www.cime.es/contractes

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el quinzè dia natural després de la publicació d’aquest anunci al BOIB, en horari del registre general d’entrada del CIM

d) Número d’expedient: 4301/000005.Ser/2016

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Contracte de serveis de gestió de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, 2016.

c) Divisió per lots i número de lots/número d’unitats: No

d) Lloc d’execució/lliurament: Arxiu d’Imatge i So

1) Domicili: Camí des Castell, núm. 28

2) Localitat i codi postal: 07702 Maó

e) Termini d’execució/lliurament: Dos (2) anys.

f) Admissió de pròrroga: Un (1) any.

g) Establiment d’un acord marc: —

h) Sistema dinàmic d’adquisició: —

i) CPV (Referència de nomenclatura): 92500000-6 Serveis de biblioteques, arxius, museus i altres serveis culturals.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Subhasta electrònica: —

d) Criteris d’adjudicació: els especificats en la lletra A del quadre de criteris del plec de clàusules administratives que regeixen aquesta contractació:

Criteris NO avaluables mitjançant fórmules (Sobre B1): Màxim 40 punts.

1. Projecte de promoció de l’Arxiu.- fins a 30 punts

2. Adequació de la digitalització de documents.- fins a 10 punts

Criteris avaluables mitjançant fórmules (Sobre B2): Màxim 60 punts.

a) Oferta econòmica.- fins a 30 punts

b) Millora en l’equip de treball.- fins a 30 punts

4. Valor estimat del contracte: Cent cinquanta-tres mil set-cents vint euros (€.- 153.720,00) sense IVA, conforme a l’art. 88 del TRLCSP.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: Cent-dos mil quatre-cents vuitanta euros (€.- 102.480,00) sense IVA.

b) Import total: Cent vint-i-quatre mil euros amb vuitanta cèntims (€.- 124.000,80) IVA inclòs.

6. Garanties exigides:

Provisional (import): —

Definitiva (%): 5% sobre l’import d’adjudicació.

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació (grup, subgrup i categoria): —

b) Solvència econòmica i financera: L’especificat en la lletra F.2 del quadre de característiques del contracte.

c) Solvència tècnica i professional: L’especificat en les lletres F.3 i F.5 del quadre de característiques del contracte.

d) Altres requisits específics: —

e) Contractes reservats: —

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins el quinzè dia natural després de la publicació d’aquest anunci al BOIB, en horari del registre general d’entrada del CIM.

b) Modalitat de presentació: presencial o correus

c) Lloc de presentació:

1. Dependència. Consell Insular de Menorca.

2. Domicili: Plaça. Biosfera, núm. 5

3. Localitat i codi postal: Maó, 07703

4. Adreça electrònica. —

d) Número previst d’empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): —

e) Admissió de variants, si procedeix: —

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos comptats des de l’endemà al de l’obertura de les proposicions (161.2 TRLCSP)

9. Obertura de les ofertes

a) Descripció: Meses de contractació:

– Obertura pública dels sobres B1, contenidors de l’oferta relativa als criteris NO avaluables mitjançant fórmules

– Obertura pública dels sobres B2, contenidors de l’oferta relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules

b) Direcció: Plaça Biosfera, núm. 5

c) Localitat i codi postal: 07703 Maó

d) Data i hora: es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant (www.cime.es/contractes)

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari, per un import màxim de 600 euros.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea:

12. Altres informacions: Obligacions essencials d’execució del contracte: —

Maó, 6 de juny de 2016

El Secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón