Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

contracte d’execució del projecte de condicionament i reforma de l’arxiu històric de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Convocatòria de licitació per a l’adjudicació del contracte d’execució del projecte de condicionament i reforma de l’arxiu històric de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

c) Número d’expedient: 4/18.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: projecte de condicionament i reforma de l’arxiu històric de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

b)Termini d’execució: quatre mesos.

c) Lloc d’execució: Mallorca.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: pluralitat de criteris d’adjudicació.

4. Pressupost

Pressupost de licitació: 170.000,00 € (IVA exclòs).

5. Garanties

Provisional: no s’exigeix

Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació

http://contrataciondelestado.es.

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 10.00 hores del dia 26 de març de 2018.

b) Documentació per presentar: consta en els plecs de la licitació.

c) Lloc de presentació: Palma.

1. Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca.

2. Domicili: passatge de Cala Figuera, 8 (Son Rutlan).

3. Localitat i codi postal: Palma, 07009.

8. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Serveis Ferroviaris de Mallorca.

b) Domicili: passatge de Cala Figuera, 8 (Son Rutlan).

c) Localitat: Palma, 07009.

d) Data: l’obertura del sobre núm. 2 és a les 13.30 hores del dia 4 d’abril de 2018.

9. Altres informacions

L’obertura de les ofertes econòmiques (sobre núm. 3) s’indicarà a la Plataforma de Contractació de l’Estat 72 hores abans.

10. Despeses d’anuncis

Són a càrrec de l’adjudicatari.

(Data de signatura: 07/03/2018)

El director gerent d’SFM

Mateu Capellà Ribot