Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Contracte privat del servei de gestió artística, organització i programació de la mostra de circ d’Alcúdia

Licitació del contracte privat del servei de gestió artística, organització i programació de la mostra de circ d’Alcúdia, CN-5/18

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per resolució de la regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, de data 28 de febrer de 2018, s’ha aprovat l’expedient del contractació del contracte privat del servei de gestió artística, organització i programació de la mostra de circ d’Alcúdia, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, per un pressupost del contracte de 80.000 Euros/pels dos anys de vigencia del contracte, IVA exclòs, més 16.800 Euros d’IVA, al tipus del 21%, resultant una despesa total prevista, IVA inclòs, de 96.800 Euros/ pels dos anys de vigencia del contracte, i tramitació ordinària (Expedient CN-5/2018).

Conformement amb allò que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmeten a informació pública els plecs de clàusules administratives particulars, per un termini de 10 dies naturals, per tal que puguin presentar-se reclamacions, que seran resoltes per l’òrgan de contractació, Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística. Simultàniament s’anuncia la licitació per la presentació de proposicions, si bé aquest es suspendrà quan es presentin reclamacions durant els esmentats terminis en els supòsits en que sigui necessari per resoldre les qüestions plantejades.

1.-Entitat Adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament d’Alcúdia.

b) Òrgan de contractació: Regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística.

c) Data d’aprovació de la licitació: 28 de febrer de 2018

d) Número d’expedient: CN-5/2018

e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria, unitat de contractació, C/ Major, 9, Alcúdia, CP07400; Tfl. 971.89.71.00; Fax.971.54.65.15; tomeuab@alcudia.net.

f) perfil del contractant: http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Tauler_de_contractacio/ (tauler de contractació)

g) data límit d’obtenció documentació i informació: fins el dia de finalització del termini de presentació d’ofertes i també a través del perfil del contractant.

2.-Objecte del contracte

a.-Tipus: Contracte privat de Servei

b.- CPV: 92000000-1 (Serveis d’esbargiment, culturals i esportius);

c.- Descripció de l’objecte: Es tracta d’un contracte privat, dels previstos a l’article 20 del TRLCSP, relatiu a serveis d’esbargiment, culturals i esportius.

L’objecte del contracte és l’organització, gestió i programació de la MOSTRA DE CIRC D’ALCÚDIA 2018 i 2019 que es celebrarà a Alcúdia els dies 4, 5, i 6 de maig de 2018 i 3, 4 i 5 de maig de 2019, amb possibilitat de dues pròrrogues, d’un any cadascuna.

d.- Divisió per lots: NO

e.-Termini d’execució/duració: DOS ANYS, i durà a terme durant els dies 4, 5, i 6 de maig de 2018 i 3, 4 i 5 de maig de 2019.

f.-Lloc d’execució: T.M. Ajuntament d’Alcúdia.

3.-Tramitació i Procediment

a.-Tramitació: Ordinària

b.-Procediment: Obert.

c.- Criteris d’adjudicació:

Per a l’adjudicació del present contracte, es tindran en compte els següents criteris, d’acord amb la ponderació que a continuació s’indica:

CRITERI PONDERACIÓ
A) Oferta econòmica (criteri subjecte a fórmula matemàtica).

a) Millor oferta econòmica. Fins a  40 punts (Criteri subjecte a fórmula matemàtica):

Màxim 40 punts
B) Criteris objectius subjectes a fórmula matemàtica (fins un màxim 60 punts) :
B.1.) Increment del número de funcions. Màx. 10 punts
B.2) Increment del número de companyies de circ de les Illes Balears que actuaran a la Mostra. Màx. 10 punts
B.3) Increment del número de companyies de circ de FORA de les Illes Balears que actuaran a la Mostra. Màx. 20 punts
B.4) Proposta d’activitats paral·leles dins la Mostra de Circ (música, exposicions, tallers, etc): Màx. 15 punts
B.5) Per cada espectacle de circ participant a la Mostra que hagi estat premiada a festivals, fires, etc. de reconegut prestigi Màx. 5 punts
TOTAL 100 punts

Els esmentats criteris es valoraran segons es concreta en el apartat Z del Quadre resum de característiques del Plec de clàusules administratives.

4. Valor estimat del contracte: 176.000 € IVA exclòs.

5. Pressupost Base de licitació: 80.000 Euros/pels dos anys de vigència del contracte, IVA exclòs

Aquest es el preu que podrà ser objecte de baixa d’acord amb els criteris d’adjudicació.

Pressupost de Licitació IVA inclòs: 96.800 €

6. Garanties exigides:

Provisional: No s’exigeix.

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.

Forma de prestar les garanties: en qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 del TRLCSP.

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No s’exigeix

b) Solvència econòmica i financera: segons els Plecs

c) Solvència tècnica i professional: segons els criteris establerts en els Plecs.

d) Altres requisits específics:

d.1) Acreditació del compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental: No s’exigeix.

d.2) Compromís d’adscripció de mitjans: d’acord amb els Plecs.

d.3) Compliment de la quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, fixat a l’apartat J.5 del quadre resum.

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: Dins els 15 dies naturals comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació en el BOIB i fins a les 14 hores. Si l’últim dia del termini esmentat és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent.

b) Lloc de presentació: Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 8h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A).

c) Modalitat de presentació: indicada en els plecs, davant el registre d’entrada de la Corporació, o per correu. En cas de presentar-se l’oferta per correu (no missatgeria), els licitadors hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament d’Alcúdia, el mateix dia, la presentació de la proposició identificant el licitador i el procediment a què es licita, i fent  constar la data i hora de presentació de la proposició i el número de certificat de la remesa.

d)Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: UN MES, des de la data d’obertura de les ofertes.

e) Admissió de variants: No.

9.Obertura de les ofertes

a) Entitat: A la seu de l’Ajuntament d’Alcúdia.

b) Domicili: Carrer Major, 9

c) Localitat: Alcúdia.

d) Codi Postal: 07400

e) Data: El tercer dia hàbil següent al de la data límit per presentar proposicions.

f) Hora: 13 h.

10.Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1000 Euros.

11. Altres informacions:

Per a més informació sobre la licitació adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament: www.alcudia.net  (tauler de contractació).

 

Alcúdia, 06 de març de 2018.-

La regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística.
Joana Maria Bennasar Serra.