Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Contracte de subministrament pel subministrament de llibres, registres sonors i audiovisuals i publicacions periòdiques pera les biblioteques de Mallorca

Licitació del contracte de subministrament pel subministrament de llibres, registres sonors i audiovisuals i publicacions periòdiques pera les biblioteques de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consell de Mallorca

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídic Administratiu de Cultura

c) Obtenció de documentació i  informació:

1) Dependència: Servei Jurídic Administratiu de Cultura

2) Domicili:  Plaça de l’Hospital, 4

3) Localitat i codi postal: Palma 07012.

4) Telèfon: 971219512

5) Telefax: 971219635

6) Correu electrònic: acatalan@conselldemallorca.net

7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.conselldemallorca.net

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 03/04/2017

d) Número d’expedient: 1/15

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Subministrament

b) Descripció:  subministrament de llibres, registres sonors i audiovisuals i publicacions periòdiques da les biblioteques del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca i a la biblioteca de Cultura Artesana.

Lot 1: llibres en suport paper i en suport electrònic

Lot 2: registres sonors y audiovisuals

Lot 3: publicacions periòdiques

c) Lloc d’entrega:  Biblioteques de Mallorca

d) Termini d’execució: Dos anys.

e) Admissió de pròrroga: Si

f) CPV (Referència de Nomenclatura): 221130005; 323213002; 222000002.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Criteris d’adjudicació: preu i altres criteris objectius que consten en els plecs

4. Pressupost de licitació:  790.000,00 Euros (IVA inclòs)

  • Lot 1: 436.000,00 Euros (IVA inclòs)
  • Lot 2: 184.000,00 Euros (IVA inclòs)
  • Lot 3: 170.000,00 Euros (IVA inclòs)

5. Garanties exigides.

Provisional: no.

Definitiva:  5 % del import  d’adjudicació

6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: figuren en el  plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: figuren en el plec de clàusules administratives particulars.

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 14 h del 03/04/2017

b) Data de l’enviament de l’anunci al DOUE: 21/02/2017

b) Modalitat de presentació: documental física

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Registre General.

2) Domicili:  Plaça de l’Hospital, 4

3) Localitat i codi postal: Palma 07012.

d) Admissió de variants: no.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos.

8.  Obertura d’ofertes:  10:00 h del 6 de abril, en cas de variació s’anunciarà en el perfil del contractant.

9. Despeses de  publicitat: a càrrec dels  adjudicataris.

 

Palma, el 22 de febrer de 2017

El Secretari General
Jeroni Miquel Mas Rigo