Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria ajudes i subvencions de les àrees de cultura, educació i joventut per a l’any 2017

Convocatòria ajudes i subvencions de les àrees de cultura, educació i joventut per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 31 de març de 2017, la convocatòria per ajudes i subvencions de les àrees de cultura, educació i joventut per a l’any 2017, es fa públic la present convocatòria:

«CONVOCATÒRIA D’AJUDES I SUBVENCIONS DE LES ÀREES DE CULTURA EDUCACIÓ I JOVENTUT PER A L’ANY 2017

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les ajudes i subvencions públiques que concedeix l’Ajuntament d’Andratx durant l’any 2017 a entitats i organismes, els serveis dels quals o activitats, completin o supleixin els atribuïts a la competència local.

SEGONA.- PETICIONARIS.

Podran sol·licitar subvencions:

a) Entitats i associacions sense finalitat de lucre inscrites en el Registre Municipal d’associacions de l’Ajuntament i el domicili social del qual estigui situat a Andratx que s’incloguin en algun dels àmbits següents:

A- CULTURA.

B- EDUCACIÓ.

C- JOVENTUT.

TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS.

1.- Entitats i Associacions, inscrites en el Registre Municipal d’associacions de l’Ajuntament.

2.- Estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament, i no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.

Amb aquesta finalitat, una vegada finalitzat el termini per a la presentació de les sol·licituds, el Tresorer de l’Ajuntament expedirà d’ofici certificació acreditativa de si els peticionaris estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament i no ser deutors al mateix per qualsevol altre concepte no tributari.

Els peticionaris que no estiguessin al corrent de les seves obligacions, tindran 5 dies hàbils per esmenar la deficiència detectada.

En general, no podran ser beneficiaris de la subvenció les persones que es trobin culpables en algun dels motius establerts en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003.

QUARTA.- ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ.

PRIMER.- Conforme al crèdit previst en el Pressupost per a l’any 2017, seran subvencionables els projectes d’activitat que:

De manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, s’efectuïn en el termini establert en aquesta convocatòria i en cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor del mercat.

A.-Cultura.

1. Afavorir programes d’activitats culturals innovadors i que comportin la relació entre col·lectius i/o entitats de la població.

2. Potenciar activitats de recuperació i manteniment d’aspectes vinculats a la cultura popular i tradicional de la població.

3. Potenciar activitats de recuperació i/o conservació d’aspectes del patrimoni cultural local.

4. Donar suport a propostes que complementin aspectes de l’oferta cultural generada des de l’administració, i que es puguin gestionar individual o conjuntament.

5. Dona suport a activitats obertes de caire públic, gestionades per entitats, que suposin una aportació a l’oferta cultural de la població.

6. Potenciar les activitats culturals de caire integrador, que es caracteritzin per:

· Estar obertes al conjunt de la ciutadania.

· Afavorir la relació entre col·lectius de procedència diversa.

· Potenciar propostes de caràcter innovador.

· Tenir continguts de caire creatiu i dinàmic.

· Afavorir la relació interdisciplinària entre continguts culturals.

· Utilitzar les xarxes telemàtiques per a la difusió de continguts culturals.

B.- Educació.

1. Les activitats promogudes per les APIMAS de caràcter educatiu o formatiu adreçades a l’alumnat del centre docent i/o obertes al públic en general.

2. Les activitats promogudes per les APIMAS, que recullin i tractin en el seu propi plantejament la multiculturalitat, fent de la diversitat cultural un valor positiu de coneixement i enriquiment personal.

3. Les activitats innovadores i formatives, que comportin la relació i col·laboració entre diferents APIMAS del municipi.

4. Les activitats o iniciatives recollides dins el Projecte Educatiu de Centre, que hagin estat generades o promogudes per les APIMAS, i que per exemple tinguin per objectiu el suport a la Biblioteca de l’escola i/o a les aules de música entre d’altres.

5. Activitats educatives i/o formatives per el conjunt de la població per part d’associacions sense finalitat de lucre.

C.- Joventut.

1. Promoure l’educació en el lleure.

2. Fomentar les activitats encaminades al coneixement i la integració en el medi natural.

3. Creació de les noves entitats i/o propostes de dinamització de la gent jove de la vila.

4. Propostes d’activitats i/o actuacions conjuntes entre diverses entitats.

5. Afavorir les propostes que complementin els projectes i les activitats que es duen a terme de l’Ajuntament.

6. Afavorir les propostes que avancin en la implantació de les TIC (tecnologies, informació i comunicació) com a eines de relació i comunicació.

7. Afavorir propostes i activitats que avancin en la formació amb l’objectiu de millorar i promocionar l’associacionisme la participació ciutadana a la vida de la població o del barri.

8. Afavorir les propostes que avancin en la publicació elaboració de materials per a la divulgació dels diferents projectes.

9. Promocionar la integració de joves en activitats culturals, esportives, educatives i de temps lliure.

SEGON.- Si durant l’execució del Projecte o activitat finançat en aquesta convocatòria de subvencions, per causa de força major, es produís la impossibilitat d’executar part del mateix, s’haurà de comunicar amb caràcter immediat a l’Ajuntament, a l’efecte d’aprovació per part de la Junta de Govern, si s’escau, el canvi d’activitat proposat.

Ateses les disponibilitats pressupostàries, l’import màxim de la subvenció a concedir als peticionaris de les àrees de Cultura,Educació i Joventut no podrà ser superior a 6.000,00 euros, per cada entitat.

CINQUENA.- ACTUACIONS NO CONTEMPLADES.

Particularment, queden exclosos els programes referits a:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos i sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

SISENA.- QUANTIA.

L’import de les ajudes i subvencions a concedir dependrà del crèdit previst per a les distintes àrees en el Pressupost de l’any 2017, que està distribuït de la següent forma:

Cultura, Educació i Joventut, partida: 330.48920 i amb un crèdit de 40.000€

SETENA.- TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS.

Una vegada aprovada la present convocatòria per la Junta de Govern Local, serà objecte de publicació en el BOIB, seguidament es publicarà a la BDNS i es publicarà l’extracte novament al BOIB i a la sèu electrònica de l’Ajuntament d’Andratx

Els terminis per a presentar sol·licituds serà de dia 24 d’abril 2017 a dia 8 maig 2017

VUITENA.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds d’ajudes i subvencions s’han de presentar en el Registre General d’entrada de documents de l’Ajuntament d’Andratx (S.A.C.) o bé al Casal de Can Riera (antic PAC) en horari de 9’00 a 14’00h de dilluns a divendres. Així mateix també es podran presentar en els llocs establerts en l’art. 16 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre 2015, Procediment Administratiu Comú.

NOVENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

Els peticionaris hauran de presentar els següents documents:

a. Instància individualitzada per cada activitat, signada pel peticionari o representant legal de l’entitat, en la qual es farà constar el projecte, programa o activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. (Annex I).

b. Programa detallat del projecte, activitat o servei, amb expressió de la finalitat que es persegueix, el nombre de persones a qui es dirigeix i els mitjans humans i materials, i subvenció sol·licitada. (Annex II).

c. Pressupost total d’ingressos i despeses, i desglossat per partides de l’activitat a realitzar i indicació de l’import de la subvenció sol·licitada. (Annex II).

d. Fotocòpia compulsada del CIF de l’entitat sol·licitant, i de la personal que signa la mateixa com a representant de l’entitat representada.

e. Acreditació del representant de l’entitat o associació (Annex III).

f. Declaració jurada de les subvencions o ajudes que es vagin a obtenir per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada., o bé de la no obtenció de cap ajud amb la mateixa finalitat. (Annex IV).

g. La documentació que sigui adient per acreditar el compliment per part dels peticionaris dels criteris establerts en la base setena per a l’assignació de les ajudes subvencions segons l’àrea.

h. Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

i. Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària d’una subvenció. (Annex V).

DESENA.- PROCEDIMENT.

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una relació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dintre del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels anomenats criteris.

Prèvia proposta motivada de la Regidora delegada competent , la Junta de Govern resoldrà la concessió de les ajudes i subvencions.

ONZENA.- CRITERIS PER A L’ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS.

A) De forma general, els criteris per a l’atorgament i fixació de la quantia de les ajudes i subvencions seran per a totes les àrees els següents:

· Grau d’interès o utilitat ciutadana de les seves finalitats, siguin de caràcter general o sectorial (0-25 punts).

· Menor capacitat econòmica autònoma (0-15 punts). (ha de quedar justificada)

· Activitat tradicional del municipi (0-15 punts).

· El fet de col·laborar assíduament amb l’ajuntament en la promoció d’activitats (0-25 punts).

· Projecte innovador (0-10 punts).

· Projecció exterior del Municipi (0-10)

D’acord amb el % obtingut amb el projecte presentat, aquest mateix % serà el que es rebrà de la subvenció sol·licitada i mai superior a 6.000.-€, en cas de no existir crèdit pressupostari suficient, totes les subvencions es prorratejaran per tal de poder donar el màxim de cobertura a totes

DOTZENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

1.- Són obligacions dels beneficiaris.

a) Complir l’objectiu, executar la totalitat del projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’Ajuntament d’Andratx el compliment dels requisits i condicions, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o gaudir de la subvenció mitjançant la documentació establerta al punt 14 de la present convocatòria.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’Ajuntament d’Andratx.

d) En el cas d’adquisició de material inventariable inclòs en el projecte subvencionat, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar-lo al fi concret pel al qual es va concedir la subvenció, no podrà ser inferior a dos anys.

e) Comunicar a l’Ajuntament d’Andratx l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació deurà efectuar-se tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

f) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social.

g) Disposar dels llibres comptables, registres diligències i altres documents degudament auditius en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial.

h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.

i) Fer el reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats.

j) Les activitats o serveis subvencionats hauran d’estar realitzats abans del 31 de desembre de l’any de la seva concessió.

k) El beneficiari està obligat a fer constar en la documentació i propaganda impresa, radiofònica o audiovisual que l’activitat comporti, l’expressió “amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Andratx”.

2. La rendició de comptes al Tribunal de Comptes, dels preceptors de subvencions, s’instrumentarà mitjançant el compliment de l’obligació de justificació a l’òrgan concedent o entitat col·laboradora.

TRETZENA.- ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR LES SUBVENCIONS I FORMA DE PAGAMENT.

Una vegada finalitzat el termini per a la prestació de les distintes sol·licituds de subvenció, prèvia proposta motivada de la Regidora delegada competent, la Junta de Govern Local resoldrà en el termini màxim de 3 mesos, la concessió de les ajudes i subvencions de conformitat amb els criteris assenyalats en aquestes bases.

Transcorregut aquest termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratius, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre.

En cap cas, l’import de les subvencions podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb subvencions o ajudes d’altres Administracions Públiques, o d’altres ens públics o privats, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

CATORZENA.- FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS.- EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA DESPESA.

1.- Aportacions de finançament del projecte subvencionat.

El pressupost de l’activitat presentat pel sol·licitant, serveix de referència per a la determinació final de l’import de la subvenció, que es calcula com un percentatge del cost final de l’activitat.

2.- Forma i termini de justificació.

Tota la documentació relativa a la present convocatòria es presentarà al Servei d’atenció al ciutadà (SAC) o bé al Casal de Can Riera (antic PAC) en horari de 9’00 a 14’00h de dilluns a divendres. Així mateix també es podran presentar en els llocs establerts en l’art. 16, de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre 2015, Procediment Administratiu Comú.

Amb anterioritat al 31 de novembre de l’any en curs, cal presentar al SAC mitjançant instància de justificació,segons model, adjuntant a la mateixa el compte justificatiu de la despesa efectuada (Annex 6)), que contendrà :

A) MEMÒRIA detallada de l’activitat realitzada i declaració que no han percebut ni s’ha sol·licitat cap altra subvenció pública o privada per l’activitat objecte de subvenció.

B) JUSTIFICANTS DE LA DESPESA.

– Factures o altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa..

– Requisits que han de reunir les factures:

a) Ser originals o fotocòpies compulsades per l’Ajuntament.

b) ¨Tenir el concepte de la despesa relacionat amb el pressupost presentat en base al qual la Junta de Govern concedeix la subvenció.

c) Estar datades durant l’any que s’hagi concedit la subvenció i si es tracta d’una activitat puntual en la data corresponent a l’esmentada activitat.

d) Contenir el codi o nombre d’identificació fiscal del preceptor.

e) Contenir el segell de la casa subministradora i/o la signatura.

f) presentar justificant de pagament on quedi clarament especificat o demostrat que les factures estan pagades, mitjançant transferència o tiquet que especifiqui clarament que està degudament pagat (segell empresa)

En el cas que el total dels documents justificatius presentats fora inferior al Projecte presentat pel sol·licitant de forma que es deduís que la quantia de la subvenció concedida fora superior a la despesa real del projecte, l’Ajuntament podrà reduir proporcionalment l’import de la subvenció concedida conforme als justificants presentats i al percentatge concedit.

C) DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT I D’ALTRES SUBVENCIONS REBUDES (Annex 7).

QUINZENA.- INFRACCIONS I SANCIONS.

L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases o en la normativa d’aplicació dóna lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert als capítols novè i desè de l’ordenança municipal reguladora de les subvencions.

SETZENA.- RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

En tot el no previst a la presents Bases, serà d’aplicació:

· La Llei Decret 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. (BOE núm.276 de 18-11-2003).

· El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOR núm.176, de 25-07-2006).

· Llei 39/2015, de data 1 d’octubre 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La qual cosa es fa públic pel seu general coneixement.

 

Andratx, 6 d’abril de 2017

El Batle,

Jaume PORSELL ALEMANY.