Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria i bases per a la plaça de director de creació artística Fundació Palma Espais d’Art

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA
FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA

Fundació Casals d’Art i Espais Expositius de Palma. Convocatòria i bases per a la plaça de director/a de creació artística

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Patronat de la Fundació, en sessió de dia 28 de desembre de 2016, va acordar el següent:

1. Convocar el procés selectiu per a cobrir la plaça de director/ra de creació artística de la Fundació Casals d’Art i Espais Expositius de Palma.

2. Aprovar les bases que regiran aquesta convocatòria, i publicar-les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes i al web de la Fundació.

3. Que el vicepresident de la Fundació nomeni els membres titulars i els suplents de la Comissió de Selecció, que es faran públics abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds.

Base 1. Finalitats, funcions i activitats de la Fundació

La Fundació Casals d’Art i Espais Expositius de Palma (Palma Espai d’Art) és una fundació cultural pública sense ànim de lucre i que es regeix pel document fundacional, pels seus Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui d’aplicació, en especial per la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions; pel Reial decret 1337/2005, d’11 de novembre, i pel Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre únic de fundacions de la CAIB i d’organització de l’exercici de protectorat.

Les finalitats de la Fundació estan establertes a l’article 5 dels Estatuts i són, entre d’altres, les següents:

  • promoure l’art en totes les seves manifestacions.
  • difondre les activitats artístiques al municipi de Palma.
  • impulsar la creació artística en totes les seves manifestacions.
  • gestionar els espais artístics (casal, centres municipals) que s’adscriguin a aquesta Fundació.
  • optimitzar el cost i el rendiment de les activitats que es programin.
  • fomentar la creativitat, la investigació i la formació de totes les manifestacions artístiques.

Els Estatuts de la Fundació varen ser publicats al BOIB núm. 88, de 24 de juny de 2008.

Base 2. Atribucions del/de la director/ra de creació artística

a.  Dissenyar i dirigir la programació artística de la Fundació.

b. Redactar i sotmetre a l’aprovació del Patronat el projecte de programació anual.

c. Gestionar i executar el pla d’actuació i el pressupost de programació que hagi aprovat el Patronat.

d.Tenir cura de la projecció pública de les activitats dels centres i d’impulsar tota classe d’iniciatives que permetin la captació de recursos aliens.

e. Fer-se càrrec de tots els aspectes relacionats amb la promoció de les activitats de la Fundació: elaboració de programes, relacions amb els mitjans de comunicació, publicitat, relacions públiques…

f. Altres tasques que el Patronat, la Comissió Executiva o el/la president/ta li puguin encarregar.

Base 3. Règim de contractació i incompatibilitats

El/la candidat/ta designat/ada per a ocupar la plaça que es convoca subscriurà un contracte d’alta direcció, regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, amb una durada de 2 anys i amb la possibilitat de pròrroga de 2 anys més. Un cop finalitzat el període de 4 anys el contracte es podrà prorrogar per anys successius, llevat de denúncia expressa per part de qualsevol de les dues parts, amb un mes d’antelació. En cas de dissolució de la Fundació, aquest lloc de treball s’integrarà dins l’Ajuntament de Palma o el nou organisme autònom que, en el seu cas, es creï.

La retribució del/de la director/ra de creació artística s’establirà a la convocatòria del concurs i serà la mateixa que tinguin assignada els directors generals de l’Ajuntament de Palma (actualment, la retribució és de 38.509,42 €). Estarà sotmès/esa al règim establert a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

La seva dedicació a la Fundació serà completa, de 40 hores setmanals, i no podrà desenvolupar cap altra activitat laboral, mercantil o vinculada al comerç de l’art o al col·leccionisme privat.

Base 4. Requisits i mèrits dels aspirants. Fases de la selecció

4.1. Per a ser admesos al concurs, els aspirants han de complir, el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, i mantenir, fins que es formalitzi el contracte, els següents:

Requisits

a. Ser major d’edat i no excedir, l’edat màxima de jubilació forçosa.

b.Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, o d’algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors. En cas contrari, si se subscriu el contracte, ha d’acreditar la residència legal i el permís de treball a les Illes Balears.

c. Comptar amb una titulació universitària amb el nivell de diplomatura, llicenciatura o grau.

d. Tenir coneixements de la llengua catalana, certificat de nivell B2.

e. Tenir coneixements de la llengua castellana, per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, i de l’origen dels quals no es desprengui el coneixement de la llengua castellana.

f. Presentar un projecte d’actuació d’acord amb els documents Fundació Palma Espai d’Art (FPEA). Revisió del model de la FPEA. Recomanacions del sector i FUNDACIÓ PALMA ESPAI D’ART Línies estratègiques, elaborats per la comissió assessora del sector, i que es pot trobar al web de la Fundació Palma Espai d’Art. El document ha de tenir un màxim de 25 pàgines.

g. Presentar una proposta de programació d’activitats per al Casal Solleric i Ses Voltes d’un any acompanyada del corresponent projecte de pressupost. Per a elaborar aquest projecte s’ha de tenir com a referència, amb caràcter exclusivament orientatiu, l’assignació pressupostària que l’Ajuntament de Palma destina a la programació del Casal Solleric i Ses Voltes en els seus pressuposts de 2017 (189.000€).

h. Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions.

i.  No ocupar cap lloc de feina ni realitzar cap activitat al sector públic delimitada per l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i no percebre pensió de jubilació, retir o orfandat. Si es du a terme alguna activitat privada, incloent-hi la de caràcter professional, s’ha de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de la presa de possessió, perquè la Fundació n’acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

j. No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a exercir funcions públiques.

4.2. PRIMERA FASE DE SELECCIÓ: MÈRITS (màxim, 30 punts)

4.2.1. Mèrits acadèmics (Puntuació màxima: 5 punts):

a. Si la diplomatura, llicenciatura o el grau presentats com a requisit coincideixen amb els àmbits de coneixement d’Arts i Humanitats, o si es presenta alguna diplomatura dels mateixos àmbits (1 punt per cada titulació que es correspongui amb aquestes branques de coneixement).

b. Màsters o postgraus en l’àmbit de la gestió cultural, el pensament contemporani, la museologia o el patrimoni (1 punt per cada màster o postgrau oficial de més de 61 ECTS o de 151 LRU que es correspongui amb aquestes branques de coneixement, i 0,5 punts per cada màster o postgrau oficials fins a 60 ECTS o 150 LRU que es correspongui amb aquestes branques de coneixement).

c.  Llicenciatures, diplomatures, graus, màsters o postgraus en gestió econòmica, recursos humans, dret, gestió de fundacions, etc. (1 punt per cada llicenciatura, diplomatura, grau, màster o postgrau oficial de més de 61 ECTS o de 151 LRU que es correspongui amb aquestes branques de coneixement, i 0,50 punts per cada màster o postgrau oficial fins a 60 ECTS o 150 LRU que es correspongui amb aquestes branques de coneixement).

d. Coneixements superiors als exigits com a requisit en la llengua catalana (certificat de nivell C1: 0,5 punts; certificat de nivell C2: 1 punt). Si l’aspirant acredita tenir més d’un certificat de la mateixa llengua, només es valorarà el que suposi majors coneixements.

e.Coneixements de llengua anglesa, com també el coneixement d’altres llengües (certificat de nivell B2: 0,5 punts; certificat de nivell C1: 1 punt). Si l’aspirant acredita tenir més d’un certificat de la mateixa llengua, només es valorarà el que suposi majors coneixements.

f. Cursos de formació relacionats amb les funcions i les tasques de la plaça convocada (0,10 punts per cada curs).

D’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits, es consideren 25 hores lectives per cada crèdit ECTS, i 10 hores lectives per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional).

4.2.2. Mèrits per experiència professional (puntuació màxima, 5 punts):

Experiència en la direcció o la gestió de centres, projectes culturals o comissariat de projectes, s’atorgarà 1 punt per cada any d’experiència acreditada. S’ha d’acreditar d’acord amb la base 5.5.

4.2.3. Mèrits per experiència investigadora en l’àmbit de les arts plàstiques (puntuació màxima, 3 punts):

a.Títol universitari de Doctor, i publicacions en l’àmbit de la investigació i la difusió de la cultura contemporània i les arts plàstiques realitzades en els darrers 5 anys.

1 punt pel títol de Doctor en relació a l’àmbit de coneixement d’Arts i Humanitats.

1 punt per cada publicació d’autoria individual en l’àmbit de la investigació.

0,5 punts per textos en publicacions col·lectives o de catàlegs d’exposicions.

b. Impartició de cursos o seminaris a universitats i centres superiors relatius a la cultura contemporània i les arts plàstiques, en els darrers 5 anys

1 punt per cada curs o seminari com a ponent principal.

0,5 punts per cada ponència en cursos o seminaris compartits.

4.2.4. Valoració del projecte (puntuació màxima, 17 punts):

Es valorarà el contingut del projecte atenent el compliment dels documents Fundació Palma Espai d’Art (FPEA). Revisió del model de la FPEA. Recomanacions del sector i FUNDACIÓ PALMA ESPAI D’ART Línies estratègiques.

4.3. SEGONA FASE DE LA SELECCIÓ: ENTREVISTA PERSONAL (màxim, 5 punts)

Els candidats que aconsegueixin un mínim de 15 punts (5 a la part de mèrits i 10 a la part del projecte) seran convocats a una entrevista personal.

Els candidats hi hauran de defensar el projecte i respondre les preguntes que la Comissió de  Selecció pugui formular. A més, es tindran en compte:

a. La capacitat per a desenvolupar xarxes de relacions, locals, estatals i internacionals, que propiciïn la col·laboració amb altres centres d’activitat similar i/o organismes culturals per a l’organització conjunta de projectes i activitats.

b. Els dots de lideratge i la capacitat de motivar i inspirar l’equip de treball.

c. La capacitat de representar públicament la Fundació Palma Espai d’Art.

Base 5. Presentació de candidatures

Les persones interessades han d’aportar la següent documentació:

1. Document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat, com també, si s’escau, dels oportuns permisos de residència i de treball.

2. Títol universitari amb el nivell de diplomatura, llicenciatura o grau (anvers i revers), o certificat acadèmic que acrediti que han cursat i aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que han abonat els drets per a la seva expedició, a l’efecte del compliment dels requisits de la convocatòria.

3.Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana nivell B2, expedits o homologats pel Govern de les Illes Balears, per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública, i també els reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, estatal o qualsevol organisme acreditat a la convocatòria.

4.Coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, i de l’origen dels quals no es desprengui el coneixement de la llengua castellana. L’hauran d’acreditar aportant el diploma d’espanyol com a llengua estrangera regulat al Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o el certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes; justificant que posseeixen una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé superant una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.

5. Experiència en la direcció o la gestió de centres, projectes culturals o comissariat de projectes. S’ha d’acreditar mitjançant certificat de l’organisme corresponent o contractes de treball acompanyats del certificat de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. Hi han de constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la plaça convocada. Els autònoms han de presentar el document d’alta d’activitat econòmica juntament amb la vida laboral i acreditar l’experiència mitjançant la relació de projectes, exposicions, activitats o funcions realitzades, especificant les dates de realització de cadascuna.

6. Curriculum vitae i documents acreditatius dels mèrits al·legats, especialment títols acadèmics, certificats acreditatius de l’experiència professional consignada en el currículum i, en general, tots els certificat o la documentació que es considerin procedents per a justificar els mèrits al·legats i que s’han de considerar.

7. El projecte s’ha de presentar en paper i en format digital (USB o CD).

8. Compliment dels requisits h, i, j, de la base 4.1, mitjançant declaració inclosa a la sol·licitud de l’annex I.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha de posseir la credencial que n’acredita l’homologació.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

Aquesta documentació s’ha de presentar en original o en fotocòpia compulsada al Departament d’Administració de la Fundació (passeig del Born, 27, 07012. Palma), en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, en sobre tancat, en el qual s’indiqui “Concurs per a la contractació del/de la director/ra de creació artística de la Fundació Casals d’Art i Espais Expositius de Palma”, i que acompanyi la sol·licitud subscrita per la persona interessada.

També es pot presentar mitjançant correu certificat –la data es justificarà mitjançant el segell de l’oficina de Correus o qualsevol de les altres formes previstes per l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Són responsabilitat exclusiva dels aspirants les gestions necessàries perquè la Fundació rebi la documentació lliure de càrregues.

El termini per a presentar la documentació esmentada és de 20 dies hàbils des de la publicació de l’anunci al BOIB.

Si el darrer dia de presentació és festiu o inhàbil, s’entén prorrogat al següent dia hàbil.

No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s’admeti l’aspirant.

Base 6. Procés de selecció

La selecció del/de la candidat/ta serà a càrrec d’una comissió formada per especialistes, representants del sector de les arts visuals. El secretari del Patronat o la persona que delegui actuarà com a secretari/ària.

La composició de la Comissió de Selecció es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds.

La Comissió de Selecció elaborarà una proposta raonada al vicepresident, que en proposarà el nomenament al Patronat. La convocatòria es podrà declarar deserta si es considera que cap de les persones presentades s’adequa al perfil exigit o no compleix els requisits exigits per a cobrir la plaça.

El nomenament del director/ra de creació artística ha de ser ratificat pel Patronat de la Fundació.

Una vegada finalitzat el procés de selecció, els candidats no seleccionats podran recollir la documentació a les oficines del Casal Solleric en els 10 dies següents des de la comunicació que no han estat seleccionats.

La Comissió queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no preveuen aquestes bases.

Base 7. Confidencialitat

Es garanteix la confidencialitat de la participació de les persones que prenguin part en aquest procés de selecció i de totes les seves dades personals i professionals. Únicament es farà públic el nom del/de la candidat/ta que resulti designat per a exercir la direcció del centre.

Base 8. Principi d’igualtat

Al web de la Fundació, http://www.solleric.es, hi ha disponible tota la informació respecte d’aquesta convocatòria, i el procés de selecció previst es regeix pels principis d’igualtat de tractament i d’oportunitats i no-discriminació, recollits a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Palma, 28 de desembre de 2016

El vicepresident

Llorenç Carrió Crespí

 

Convocatòria i bases per a cobrir la plaça de director/ra de creació artística de la Fundació Casals d’Art i Espais Expositius de Palma

ANNEX I . MODEL DE SOL·LICITUD

Primer llinatge Segon llinatge
Nom Nacionalitat
NIF o equivalent Data de naixement
Telèfon 1 Telèfon 2
Adreça electrònica
Adreça
Núm./km Bloc Escala Pis Porta Altres Codi postal
Localitat Província

SOL·LICIT:

Ser admès/esa i prendre part en el procés de selecció de la plaça de director/ra de creació artística de la Fundació Casals d’Art i Espais Expositius.

Així mateix, DECLAR que són certes totes les dades consignades i que complesc els requisits que s’exigeixen a la base 4.1, “Requisits”, per a l’accés a la dita plaça.

PRESENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

Palma,…… d………………………. de 2017

(firma)

FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA

Convocatòria i bases per a cobrir la plaça de director/ra de creació artística de la Fundació Casals d’Art i Espais Expositius de Palma

 

ANNEX II. FASE DE CONCURS. AUTOVALORACIÓ DE MÈRITS

Nom i llinatges:
DNI/CIF:
Adreça:
Codi postal:
Municipi:
Província:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:

La puntuació total dels mèrits i l’entrevista personal no pot superar els 35 punts.

La Comissió de selecció revisarà aquesta autovaloració de mèrits i valorarà el projecte de la base 4.2.4 i, si s’escau, avaluarà l’entrevista personal de la base 4.3.

A continuació esment els mèrits 4.2.1., 4.2.2 i 4.2.3, que no poden superar els 13 punts, i crec que s’han de valorar, i la seva puntuació, amb indicació del número de pàgina dels documents adjunts.

4.2.1. Mèrits acadèmics (puntuació màxima, 5 punts):

 

Pàg. Centre/organisme Títol Any de finalització Punts

4.2.2. Mèrits per experiència professional (puntuació màxima, 5 punts):

Pàg. Centre/organisme Activitat Període Punts

4.2.3. Mèrits per experiència investigadora en l’àmbit de les arts plàstiques (puntuació màxima, 3 punts):

Pàg. Centre/organisme Títol/ Publicacions/ Impartició de cursos Any del títol/

Any de publicació/Nombre

d’hores

Punts

Palma,  …….. d……………………………de 2017

(firma)

FUNDACIÓ CASALS D’ART I ESPAIS EXPOSITIUS DE PALMA