Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria i bases del Premi d’investigació sobre Es Mercadal i Fornells 2017

Convocatòria i bases del Premi d’investigació sobre Es Mercadal i Fornells 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament des Mercadal, dia 8 de febrer de 2017 s’ha dictat la següent resolució, la qual s’ha enregistrat amb el núm. 331993 en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

«Vista la proposta de la Regidoria de Cultura per a la convocatòria del premi d’investigació sobre Es Mercadal i Fornells, RESOLC:

1r. Aprovar la convocatòria del premi d’investigació sobre es Mercadal i Fornells, segons les bases que es transcriuen en el punt següent.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al dia 31 de maig de 2017

Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament des Mercadal.

2n. Aprovar les bases que regulen les condicions que hauran de complir les persones que es vulguin presentar al premi d’investigació sobre es Mercadal i Fornells.

PREMI D’INVESTIGACIÓ SOBRE ES MERCADAL I FORNELLS 2017

L’Ajuntament des Mercadal, en col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis, convoca un premi d’investigació sobre el municipi des Mercadal amb la finalitat de fomentar, ampliar i divulgar el coneixement de la nostra identitat com a poble.

BASES

1. Objecte i beneficiaris

L’objecte d’aquest premi és la realització d’un treball d’investigació, de temàtica lliure, que faci referència al municipi des Mercadal o als seus habitants (demografia, geologia, ciències naturals,  economia, folklore, història, etcètera).

Pot concórrer a la convocatòria tothom que ho desitgin, de forma individual o col·lectiva, sense cap límit de nacionalitat, veïnatge o edat.

Cada participant o col·lectiu de participants sols podrà presentar un projecte que no pot haver rebut cap altre ajut o premi ni haver estat publicat.

2. Import

El guanyador obtindrà un premi de 2.220 euros que serà incompatible amb qualsevol altre ajut.

3. Sol·licitud i documentació a presentar

Les sol·licituds s’han de presentar en una instància on figurin les dades del candidat i la seva acceptació d’aquestes bases. S’acompanyaran de la següent documentació:

a) fotocòpia del DNI dels autors,

b) full de designació bancària,

c) declaracions responsables de no incórrer en impossibilitat de gaudir de subvencions públiques i de la concurrència o no d’altres ajuts públics i d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’Estat, de la Comunitat Autònoma i de l’Ajuntament, així com amb la Seguretat Social.

d) currículum personal,

e) memòria que desenvolupi les línies d’actuació del treball, tot explicant el tema, la metodologia i la bibliografia. Es presentarà quintuplicat, impresa a doble espai i per una sola cara..

4. Criteris de resolució i lliurament del premi

En la concessió d’aquests premis es valorarà:

1. el rigor de la recerca i que es tracti d’una investigació innovadora,

2. la capacitat de divulgar la realitat del municipi des Mercadal entre un sector ampli de públic, qüestió que s’ha de tenir en compte en la redacció final del treball.

L’Institut Menorquí d’Estudis nomenarà la composició del jurat, el qual emetrà el seu veredicte durant les festes de Sant Martí de 2017. La resolució del dictamen serà inapel·lable; el premi es podrà declarar desert, establir-hi mencions, etcètera.

La concessió del premi tindrà lloc en un acte públic de les festes, en dia i hora anunciats prèviament. L’autora o l’autor del projecte guanyador haurà de ser-hi present per exposar el seu treball.

5. Seguiment del treball

Les persones beneficiàries del premi, al cap d’un any d’haver-los-el estat concedit, hauran de facilitar  a l’Ajuntament un informe sobre l’estat del treball.

L’estudi final s’ha de lliurar en un termini màxim de dos anys, prorrogable un any més a petició del premiat. Ha d’estar redactat en llengua catalana i tenir una extensió mínima de 55.000 paraules, antecedit d’un resum d’aprox. 120 paraules. Es lliurarà en suport digital acompanyat de dos exemplars impresos i d’un resum d’aprox. 2.800 paraules, que es podrà publicar. També s’adjuntarà un certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.

La primera part de la dotació econòmica (50%) s’abonarà quan es presenti l’informe sobre l’estat del treball i la resta quan es lliuri l’estudi.

6. Publicació i propietat del treball

L’Ajuntament des Mercadal, en col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis, es reserva el dret de publicar l’estudi premiat, totalment o parcialment, en paper o format electrònic, i podrà extractar o resumir allò que cregui convenient, d’acord amb l’autora o l’autor.

Mentre el treball no sigui publicat, l’autora o l’autor no en podrà fer ús sense l’autorització de l’Ajuntament i de l’IME. Si en un termini de cinc anys l’Ajuntament no l’hagués editat, l’autora o l’autor el podrà editar pel seu compte, sempre amb l’autorització de l’Ajuntament i de l’IME.

7. Treballs no premiats

Els treballs no premiats poden ser retirats de l’Ajuntament dins els 15 dies següents a la resolució. L’Ajuntament se’n quedarà un exemplar per l’arxiu, del qual no en podrà fer cap ús sense autorització de l’autora o l’autor”.

3r.  Aprovar la despesa que implica aquesta convocatòria. Els premis concedits seran atesos amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.334.48100 del Pressupost General de 2017, amb un import màxim conjunt de 2.220,00 euros.

4t. Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears».

 

Es Mercadal, 9 de febrer de 2017

El batle

Francesc Ametller Pons