Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

A proposta del director acadèmic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), el Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, en la sessió de dia 31 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació.

D’acord amb el que disposa la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, la contractació de personal temporal ha de tenir lloc en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents inajornables i requereix les autoritzacions prèvies del director general de Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

El 6 de juliol de 2017, el director general de Pressuposts i Finançament va emetre un informe favorable sobre els aspectes pressupostaris conseqüents derivats de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

El 26 de juliol de 2017, el director general de Funció Pública i Administracions Públiques va emetre un informe favorable sobre les bases que han de regir aquesta convocatòria.

De conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007 de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control de l’article 5 de l’Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, el control previ, preceptiu i vinculant del compliment dels principis de publicitat i d’objectivitat en la selecció de personal, fix i temporal, s’estén a les fundacions de l’àmbit docent i l’òrgan competent per dur a terme aquest control és la Conselleria d’Educació i Universitat, és a dir, la conselleria competent en matèria de personal docent.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Autoritzar la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (annex 1).

Segon

Ordenar la publicació de la convocatòria i de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d’agost de 2017

El president de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
Martí X. March i Cerdà

  

ANNEX 1
Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

El Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, en la sessió de dia 31 de maig de 2017, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Aquestes bases s’han sotmès als informes legalment preceptius.

La continuïtat en la prestació de la funció docent a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l’ensenyament. Per aquest motiu, és necessari un procediment de selecció d’aspirants per cobrir les necessitats temporals de personal laboral que compagini el respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, establerts en els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució espanyola, amb les peculiaritats del servei educatiu. Així, és important que, en la mesura que sigui possible, aquest procediment garanteixi l’estabilitat del professorat i, alhora, que sigui àgil per atendre les necessitats del centre que exigeix en una cobertura ràpida i urgent de les places.

A més, aquest procediment selectiu ha de garantir que els aspirants tinguin la capacitació específica necessària per a les funcions docents concretes que requereix un centre d’ensenyaments artístics superiors, en què els professors han de ser professionals del màxim prestigi i competència per a les funcions que se’ls assignaran.

D’acord amb això, la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques ha emès un informe favorable sobre les bases que han de regir aquest procediment.

El marc normatiu aplicable a aquestes bases està constituït per les disposicions següents:

a) La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2002, i suplement en català del BOE núm. 3, de 21 de gener de 2003).

b) Els Estatuts de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) (BOIB núm. 177, de 29 de novembre de 2012).

c) L’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007 de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control de l’article 5 de l’Acord del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 1995 sobre comptabilitat i rendició de comptes de es empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 3 de març).

d) La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

e) L’article 55 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

f) L’article 53 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Bases generals

1. Objecte de les bases d’aquesta convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és regular els processos selectius per proveir diferents places de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), adreçats a persones que, per la seva experiència professional i/o titulació, tinguin competència adquirida en les àrees o matèries corresponents i que acreditin l’exercici d’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic dels estudis superiors d’art dramàtic, així com un títol superior de l’àmbit de la plaça, quan així s’exigeixi.

2. Places convocades

Atès que, d’acord amb el que es disposa en l’article 55 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, els alumnes que hagin acabat els estudis superiors d’art dramàtic obtindran el Títol Superior d’Art Dramàtic de l’especialitat corresponent, que queda inclòs, a tots els efectes,en el nivell 2 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior i és equivalent a un títol universitari de grau, en l’annex 1 d’aquesta convocatòria figuren les places de professor associat convocades, per assignatures, amb caràcter temporal i dedicació a temps parcial, amb la indicació expressa de la previsió total de les hores lectives de docència directa o presencial que es contractaran per al curs acadèmic 2017-2018 i la temporalitat del contracte i amb expressió del número total de mesos i del mes d’inici i de finalització de la relació contractual.

3. Requisits corresponents a les especialitats

3.1. Les titulacions requerides per a cadascuna de les especialitats són les que s’indiquen a continuació:

A03. Taller I. Titulació superior en Direcció d’escena i dramatúrgia.

A11. Música III. Titulació superior de Música.

A12. Cant II. Titulació superior de Cant.

A13. Producció i gestió teatral. Titulació superior relacionada amb la plaça.

A14. Interpretació II. Titulació superior en Interpretació.

3.2. Per ser admesos al procés selectiu d’aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la titulació suficient i complir els requisits específics que s’indiquin per a cada plaça. Han d’acreditar l’exercici d’activitat professional fora de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears mitjançant la presentació de la documentació pertinent: contractes laborals, certificats d’empresa o altres documents fefaents que acreditin la seva activitat professional en actiu.

b) De conformitat amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, els estrangers residents a Espanya, no comunitaris i assimilats, en els termes prevists en la normativa vigent, poden participar, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, en els processos de selecció de personal laboral convocats per les administracions públiques, sempre que compleixin la resta de condicions exigides per les bases corresponents, així com en la normativa vigent.

c) Haver complert 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

d) Manifestar per escrit que no estan inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni que han estat separats per resolució disciplinària ferma del servei de cap entitat o institució del sector públic (vegeu el model de document en l’annex 3).

e) Manifestar per escrit que són compatibles laboralment i contractualment per exercir funcions docents a ens del sector públic instrumental (vegeu el model de document en l’annex 4).

S’entén que els requisits esmentats en aquesta base tercera s’han de complir, com a màxim, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

4. Drets d’admissió

Per poder ser admesos en aquest procediment, els aspirants han d’abonar, en concepte de drets d’inscripció, la quantitat de 45 € per a cada una de les places a les quals aspirin. La quantitat s’ha d’abonar al c/c de BMN núm. ES71 0487 2158 15 2000006510, el titular del qual és la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, abans de la data d’acabament del termini d’admissió de sol·licituds. S’ha de fer un ingrés per separat per a cada plaça. El fet de no abonar els drets d’inscripció suposa no admetre l’aspirant al procés de selecció.

5. Òrgan de selecció

La Comissió Tècnica de Selecció és l’òrgan encarregat del procés de selecció i té capacitat per interpretar-ne les bases i per resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant el procés de selecció.

La Comissió ha d’estar formada per 5 membres: un president, un secretari i 3 vocals. El president de la Comissió ha de ser el director acadèmic de l’ESADIB. El secretari de la Comissió, que actuarà amb veu i sense vot, ha de ser el secretari acadèmic de l’ESADIB. El director acadèmic ha de proposar 2 vocals entre els professors de l’àrea de coneixement de l’ESADIB. Un vocal ha de ser un inspector d’educació, designat pel conseller competent en matèria d’educació. De cada un dels membres se n’ha de nomenar el suplent corresponent, també del secretari.

La Comissió queda vàlidament constituïda sempre que hi assisteixin, com a mínim, dos vocals, a més del president. També hi ha de ser present el secretari. Si ho considera necessari, aquesta Comissió pot nomenar assessors en matèries específiques i personal administratiu per dur a terme tasques administratives.

La composició de la Comissió Tècnica de Selecció s’ha de publicar abans que iniciï les seves tasques al tauler d’anuncis de l’ESADIB (c. Del Morer 6, 07001, Palma) i a la pàgina webwww.esadib.com.

El secretari de la Comissió Tècnica de Selecció és el responsable de publicar els documents al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina web www.esadib.com. Un cop fetes les publicacions al tauler d’anuncis esmentat, el secretari ha d’emetre un certificat en el qual s’han d’indicar la data i els dies de la publicació. Aquest certificat s’ha d’incorporar a l’expedient corresponent.

6. Sol·licituds

Les persones que vulguin prendre part en aquest procés de selecció han de presentar una sol·licitud d’acord amb el model que figura en l’annex 2 d’aquesta convocatòria. Aquesta sol·licitud es trobarà també a la pàgina web www.esadib.com.

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat, al carrer del Ter, 16 (Edifici “Alexandre Rosselló i Pastors” – Torre A), 07009 Polígon de Son Fuster – Palma. Les sol·licituds s’han d’adreçar al conseller d’Educació i Universitat i president de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. L’horari per presentar aquesta documentació és de dilluns a divendres (llevat dels dies festius) de les 9 a les 14 hores.

Les sol·licituds també es poden presentar per correu urgent i certificat a una oficina de Correus. En aquest cas, s’han de presentar en un sobre obert perquè el funcionari de Correus les pugui datar i segellar abans de certificar-les. Les sol·licituds s’han d’adreçar, en aquest cas, a la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (c. del Morer, 6, 07001, Palma. Illes Balears).

Els aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada plaça a la qual optin, acompanyada de dos sobres tancats amb el nom i els llinatges, la plaça i el número de sobre escrits a l’exterior. Els sobres han de tenir el contingut següent:

Sobre 1. Acreditació de requisits:

– Una fotocòpia del DNI, del passaport o del document acreditatiu de la nacionalitat.

– Una fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de les condicions exigides als punts 3.1 i 3.2 de la convocatòria i dels requisits exigits per a cada plaça. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, s’ha de presentar la credencial de l’homologació d’aquestes.

– Un justificant bancari (original o còpia) del pagament dels drets d’admissió indicats en el punt quatre.

– Una manifestació per escrit del fet de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap entitat o institució del sector públic (se n’adjunta un model en l’annex 3).

Sobre 2. Acreditació dels mèrits:

– Un currículum amb els documents que acreditin els mèrits al·legats compulsats. La Comissió Tècnica no pot valorar en cap cas altres mèrits que no s’hagin acreditat en la forma establerta.

La documentació acreditativa dels requisits i els mèrits aportats juntament amb la sol·licitud ha d’estar en català o en castellà. No es valorarà la documentació que no s’ajusti a aquest requisit. Qualsevol document presentat en un altre idioma ha d’anar acompanyat de la corresponent traducció jurada de caràcter oficial que doni fe pública del contingut i la fidelitat de la traducció.

Un mateix mèrit no es pot valorar en més d’un apartat o subapartat.

En el cas que un aspirant es presenti a diverses places i que els mèrits al·legats per a cadascuna siguin idèntics, és suficient que lliuri un únic sobre número 2 adjunt a la sol·licitud d’una de les places i que indiqui, en el peu de les sol·licituds de la resta de places, que el sobre número 2 (Acreditació dels mèrits) s’adjunta a la sol·licitud corresponent a la plaça indicada en primer lloc.

7. Reserva per a aspirants amb discapacitat

En compliment del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), s’han d’adoptar les mesures necessàries per complir el que preveu l’article 59 de l’EBEP. Per això, es reserva per a aspirants amb discapacitat la plaça de professor associat corresponent a l’assignatura A11. Música III.

8. Termini de presentació de les sol·licituds i la documentació

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació és de 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears ha de garantir la custòdia, durant el temps que duri el procés de selecció, de tota la documentació lliurada pels aspirants. Un cop finalitzat el procés i publicada la llista definitiva de professors seleccionats, les persones interessades poden sol·licitar la devolució de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits. La documentació s’ha de recollir personalment o a través d’una tercera persona autoritzada per escrit. Sempre que hi hagi una petició expressa, també es pot retornar per correu postal contra reembossament de les despeses d’enviament.

En compliment del Decret 99/2010, de 27 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental, transcorreguts dos anys i tres mesos des de la publicació de les llistes definitives, la Fundació podrà eliminar o destruir aquesta documentació.

9. Admissió d’aspirants

9.1. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan de selecció de l’ESADIB ha de revisar la documentació aportada pels aspirant en el sobre 1. Una vegada comprovada, s’ha de publicar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina web www.esadib.com. En el cas dels exclosos, s’ha d’indicar la causa d’exclusió.

En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si es produeixen, possibilitar-ne l’esmena dins el termini previst i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no solament que no figuren en la relació d’exclosos sinó, a més, que el seu nom consta en la relació d’aspirants admesos.

Per esmenar els possibles errors o aportar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional.

Si no es presenten esmenes a la llista provisional, o un cop esmenats els errors, s’ha de publicar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina webwww.esadib.com.

Contra l’aprovació de la llista definitiva es pot interposar un escrit d’al·legacions davant el Protectorat de la Fundació- (Conselleria d’Educació i Universitat) en un termini de tres dies hàbilscomptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i a l’efecte de controlar la legalitat del procediment.

La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

9.2. Pel que fa a la devolució dels drets d’inscripció, únicament es retornaran en cas d’exclusió (no admissió) de la persona interessada a aquesta convocatòria.

La sol·licitud de devolució s’ha de presentar a la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears en un termini de 10 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. En aquesta sol·licitud s’ha de fer constar un número de compte corrent o de llibreta d’estalvis, el titular del qual ha de ser el sol·licitant. La devolució es farà per transferència bancària.

10. Fases del procés de selecció

El procés de selecció consta de dues fases:

Fase 1. Valoració de mèrits

La Comissió Tècnica de Selecció ha de valorar els mèrits dels aspirants admesos seguint el barem d’aquesta convocatòria. La puntuació màxima d’aquesta fase, que és eliminatòria, és de 16 punts i per superar-la els aspirants han d’obtenir una qualificació igual a 8 punts o superior. Una vegada la Comissió Tècnica de Selecció hagi resolt aquesta fase, s’aprovarà la llista provisional per ordre de prelació dels aspirants que, segons la puntuació obtinguda, poden accedir a la fase 2 i dels que no hi poden accedir. Aquesta llista s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina web www.esadib.com.

Contra l’aprovació d’aquesta llista provisional es pot presentar un escrit de reclamació davant la Comissió Tècnica de Selecció en un termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació al tauler d’anuncis. La Comissió disposa d’un termini de quinze dies per resoldre les reclamacions i aprovar la llista definitiva d’aspirants que poden accedir a la fase 2. Aquesta llista, conjuntament amb la convocatòria de la fase 2, s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina web www.esadib.com. Contra l’aprovació de la llista definitiva d’aspirants que poden accedir a la fase 2 es pot interposar un escrit d’al·legacions davant el Protectorat de la Fundació -(Conselleria d’Educació i Universitat) en un termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista, d’acord amb els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i a l’efecte de controlar la legalitat del procediment. La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Fase 2. Entrevista personal

Els aspirants que hagin superat la fase 1 seran convocats per la Comissió Tècnica de Selecció per a una entrevista personal mitjançant citació única, com a mínim amb quaranta-vuit hores d’antelació. Seran exclosos d’aquesta fase els que no compareguin personalment, llevat de casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement valorats per la Comissió. Els aspirants convocats s’han de presentar davant la Comissió en la data i l’hora que s’indiquin en la citació.

L’entrevista consistirà a mantenir un diàleg amb la Comissió Tècnica de Selecció sobre el contingut de l’assignatura i sobre aspectes pedagògics i organitzatius en relació amb els eixos programàtics de l’espai europeu d’educació superior.

La puntuació màxima d’aquesta fase és de 4 punts.

11. Valoració de mèrits i puntuacions de les fases del procés de selecció

Fase 1. Valoració de mèrits:

a) Mèrits docents: màxim, 5 punts.

Experiència professional en el desenvolupament de funcions docents coincidents o anàlogues pel que fa al contingut professional i al nivell tècnic a les del lloc que s’ha de proveir:

 • Per cada curs a centres d’ensenyament superior d’art dramàtic, segons les hores lectives i la coincidència amb l’assignatura:de 0,3 a 1 punt.
 • Per cada curs a centres d’ensenyament superior i universitats, segons les hores lectives i la coincidència amb l’assignatura:de 0,1 a 0,3 punts.
 • Per cada curs a altres centres, segons les hores lectives i la coincidència amb l’assignatura: de 0,05 a 0,1 punts.

Documents justificatius:

 • Centres públics: una fotocòpia compulsada dels nomenaments o contractes, o un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director, en què ha de constar l’especialitat, la data de presa de possessió i la de cessament, o un full de serveis d’una administració educativa, amb plenes competències educatives, en què ha de constar la durada real dels serveis prestats.
 • Centres privats: una fotocòpia compulsada dels contractes o un certificat expedit pel titular o director del centre corresponent, en què s’han de detallar les assignatures impartides i la durada a cada curs acadèmic.

b) Mèrits professionals i artístics: màxim, 5 punts.

 • Experiència com a professional en l’àmbit de les arts escèniques segons perfil de la plaça: màxim, 3 punts. Documents justificatius: una fotocòpia compulsada dels contractes o dels programes dels espectacles, en què ha de figurar el nom de l’aspirant. Per cada contracte o espectacle 0’25 punts. Per gestió de teatres o càrrecs relacionats amb la plaça 0’25 punts per anys.
 • Seminaris, congressos i conferències, premis obtinguts, publicacions i projectes de recerca relacionats amb l’assignatura: màxim, 2 punts. Documents justificatius: un certificat acreditatiu, o una fotocòpia compulsada del certificat, expedit per l’organisme o el centre corresponent, amb l’especificació de les hores de durada, per ponència i comunicació a seminaris i congressos 0’25 punts en l’àmbit de la plaça, per conferència en l’àmbit de la plaça 0’25 punts, per publicació relacionada amb la plaça 0’25 punts, per participació en projectes de recerca 0’5 punts. Premis obtinguts relacionats amb l’àmbit de la plaça 0’25. En el cas de les publicacions, s’han adjuntar els exemplars o una fotocòpia compulsada.

c) Mèrits acadèmics: màxim, 6 punts.

 • Formació específica de l’àmbit de la plaça: màxim, 4 punts.
 • Cursos específics de 20 hores o més de l’àmbit de la plaça a escoles especialitzades o amb professors de prestigi reconegut: de 0,5 a 1 punt.
 • Doctorat: màxim, 1 punt. Títol de doctor: 1 punt. Màster oficial: 0,5 punts. Documents justificatius: una fotocòpia compulsada del títol (o el certificat d’abonament dels drets d’expedició) o un certificat, o una fotocòpia compulsada del certificat, dels cursos rebuts, segons correspongui.
 • Altres titulacions superiors o universitàries: 0,5 punts per títol.
 • Coneixements de català: màxim, 1 punt. Certificat C2: 1 punt. Certificat C1: 0,5 punts. Documents justificatius: un certificat expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Total de punts: 16. Per superar aquesta fase la puntuació mínima ha de ser igual a 8 o superior.

Fase 2. Entrevista personal

Els aspirants seran convocats per la Comissió Tècnica de Selecció per a una entrevista personal. L’entrevista consistirà a mantenir un diàleg amb la Comissió sobre el contingut de la matèria o de l’àmbit de coneixement i sobre altres aspectes pedagògics i organitzatius en relació amb l’assignatura i l’espai europeu d’educació superior a partir dels següents criteris de valoració:

a. Claredat d’exposició.

b. Capacitat de síntesi.

c. Capacitat de comunicació.

d. Exposició de les competències, continguts, metodologia i criteris d’avaluació de l’assignatura.

La puntuació màxima que es pot atorgar en aquesta fase és de 4 punts.

12. Finalització del procés de selecció

Cada plaça s’assignarà a l’aspirant que, després de superar la fase 1 i la fase 2, obtingui la qualificació més alta, sempre que sigui una puntuació igual a 10 punts o superior, resultat de la suma total de la valoració dels mèrits i de l’entrevista personal.

Una vegada la Comissió Tècnica de Selecció hagi resolt el procés de selecció, s’ha d’aprovar la llista provisional dels aspirants amb les qualificacions de les dues fases i la qualificació final, que s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina web www.esadib.com.

Contra l’aprovació d’aquesta llista es pot presentar, en un termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació al tauler d’anuncis, un escrit de reclamació davant la Comissió Tècnica de Selecció, la qual disposa d’un termini de quinze dies per resoldre les reclamacions i aprovar la llista definitiva.

Un cop resoltes les reclamacions, la Comissió Tècnica de Selecció ha d’aprovar la llista definitiva d’aspirants que han superat les dues fases amb la qualificació final, que s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’ESADIB i a la pàgina web www.esadib.com. Si a l’hora d’ordenar els aspirants d’acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixen empats, la Comissió Tècnica de Selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents:

 • Puntuació més alta en la valoració de mèrits
 • Puntuació més alta en l’entrevista personal

Contra l’aprovació de la llista definitiva es pot interposar un escrit d’al·legacions davant el Protectorat de la Fundació- (Conselleria d’Educació i Universitat) en un termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i a l’efecte de controlar la legalitat del procediment. La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

El període de conservació dels documents aportats pels aspirants serà de dos anys i tres mesos a partir de la publicació de la resolució definitiva.

13. Característiques del contracte

Aquests professors, atès el caràcter universitari dels estudis superiors d’art dramàtic, es contractaran per analogia amb els professors universitaris associats, d’acord amb el que disposa l’article 53 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

La contractació serà laboral de caràcter temporal i amb dedicació a temps parcial, en la modalitat d’obra o servei, i la durada d’aquesta contractació, que no serà superior al període lectiu del curs acadèmic, estarà subjecta a les necessitats docents del centre. Els contractes se signaran a partir del primer dia d’inici del curs o d’impartició de les classes, fins a la finalització de les tasques docents (inclosos els exàmens, la publicació de notes, les tutories i les reclamacions), és a dir, fins al 31 de juliol.

El contracte serà per a un curs acadèmic i es podrà renovar únicament per al curs següent.

La primera contractació tindrà un període de prova variable, que oscil·larà entre els dos i els tres mesos, durant el qual es valorarà el grau d’adequació de la persona contractada.

Finalitzat el curs acadèmic, amb l’informe previ de l’equip directiu docent del centre, d’acord amb les necessitats lectives del proper curs i amb la incorporació de les modificacions necessàries quant a la parcialitat del temps lectiu necessari, es podran contractar de nou els professors o renovar els contractes per a un curs més, per a períodes d’igual durada o similar, sempre que es continuï acreditant l’exercici d’activitat professional en actiu fora de l’àmbit acadèmic de l’ESADIB i la compatibilitat corresponent.

Dedicació

La dedicació setmanal és la que resulta de distribuir el total d’hores lectives presencials per contractar entre les setmanes lectives de docència presencial directa incloses en el període contractat.

En l’annex 1 d’aquesta convocatòria figuren les places de professors associats per assignatures amb caràcter temporal i dedicació a temps parcial, amb la indicació expressa de la previsió total d’hores lectives de docència directa o presencial que s’han de contractar per curs acadèmic. El nombre total d’hores lectives resultant es distribuirà entre les setmanes lectives que prevegi la temporalitat del contracte.

El nombre total d’hores lectives presencials que figura al costat de cada plaça convocada només és orientatiu i pot disminuir en començar el curs acadèmic. Una vegada matriculats els alumnes, l’horari lectiu dels professors s’ha d’adequar a les necessitats docents del centre, a partir de les quals es definirà el salari total que ha de percebre cada professor durant el curs i la jornada laboral que ha de fer d’acord amb la disponibilitat docent.

Un mateix professor pot acumular, si les guanya, diverses de les places convocades, fins a un límit de 9 hores lectives de docència presencial setmanal.

En formalitzar el contracte, el personal que es contracta haurà de manifestar de manera expressa que no incorre en cap tipus d’incompatibilitat. Les persones que fan feina al sector públic han d’acreditar documentalment la compatibilitat corresponent abans de signar el contracte.

Els professors associats que obtinguin plaça han de redactar la guia docent i el cronograma de l’assignatura o assignatures corresponents en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de la signatura del contracte.

Sou brut (preu) per hora lectiva presencial de docència directa: 42 €.

El salari total que es percebrà durant el curs acadèmic és el producte resultant del total d’hores lectives presencials de docència directa que s’han d’impartir durant el període contractat pel preu de l’hora lectiva de docència directa. El total d’hores setmanals efectives de docència directa que s’han d’impartir durant el període contractat és el producte resultant del total d’hores efectives de docència directa distribuït en un màxim de 36 setmanes lectives presencials. El salari total que es percebrà durant el curs acadèmic es distribuirà en les mensualitats resultants des de la signatura del contracte fins a la finalització d’aquest, que serà com a màxim el 31 de juliol.

14. Reclamacions i al·legacions

Contra aquesta convocatòria i les bases que la regeixen de la Fundació, es pot interposar un escrit d’al·legacions davant del Protectorat (Conselleria d’Educació i Universitat) en un termini de vuit dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

  

ANNEX 1
Places convocades

Es convoquen places de professor associat per impartir les assignatures següents:

A03. Taller I (112,5 h). 5 mesos (2n semestre)

A11. Música III (90 hores). 5 mesos (1r semestre)

A12. Cant II (90 hores). 5 mesos (1r semestre)

A13. Producció i gestió teatral (45 hores) 5 mesos (2n semestre)

A14. Interpretació II. (180 h) 6 mesos ( 1er semestre + febrer i març)

1r semestre: els contractes se signaran a partir del setembre de 2017 i finalitzaran el febrer de 2018.

2n semestre: els contractes se signaran a partir del febrer de 2018 i finalitzaran el juny o juliol de 2018.

  

ANNEX 2
Model de sol·licitud

Sol·licitud per a la convocatòria de selecció de professors de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2017-2018

Plaça d’associat per a l’assignatura:_________________________________

Sol·licitant

DNI / Passaport / NIE_______________________

Primer llinatge_________________________

Segon llinatge_________________________

Nom_________________________________

Data de naixement_____________________

Home / Dona__________________________

Localitat de naixement___________________

Província de naixement___________________

Telèfons ______________________

Domicili (carrer o plaça i número)__________

Codi postal____________________________

Municipi_______________________________

Província______________________________

Nacionalitat (només per a estrangers)________

Dades acadèmiques

Titulació al·legada per participar en el procés de selecció___________________

Centre d’expedició________________________________________________

Sol·lícit:

Que m’admeteu al procés de selecció de professors de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2017-2018.

Declar que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i em compromet a provar-les documentalment en els terminis fixats en la convocatòria i en les bases del procés de selecció.

_____________________________, ____________ d________ de 2017

[Signatura]

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT I PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS

  

ANNEX 3
Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat

Convocatòria de selecció de professors de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2017-2018

Plaça d’associat per a l’assignatura:_____________________________

DNI / Passaport / NIE__________________________________________

Primer llinatge_______________________________________________

Segon llinatge_______________________________________________

Nom_______________________________________________________

Data de naixement___________________________________________

Home / Dona________________________________________________

Localitat de naixement_________________________________________

Província de naixement________________________________________

Telèfons ___________________________________________________

Domicili (carrer o plaça i número)_________________________________

Codi postal____________________________

Municipi_______________________________

Província______________________________

Nacionalitat (només per a estrangers)______________________________

DECLAR:

Que no he estat inhabilitat per sentència ferma per exercir funcions públiques ni he estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap entitat o institució del sector públic.

_____________________________, _______ d____________ de 2017

[Signatura]

Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

  

ANNEX 4
Model de declaració de compatibilitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguritat Social i dels ens, organismes i empreses que en depenen (BOE núm. 107, de 4 de maig),

_________________________________________________________

[Nom i llinatges]

DECLAR:

1. Que no ocup cap lloc de feina ni exercesc cap activitat al sector públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, llevat dels supòsits prevists en aquesta Llei, ni duc a terme cap activitat privada incompatible o subjecte a reconeixement d’incompatibilitat del personal de les administracions públiques.

2. Que no percep cap pensió per jubilació, retir o orfandat o per qualsevol règim de la Seguretat Social públic i obligatori, a l’efecte establert en l’article 3.2 i en la disposició transitòria novena de la Llei 53/1984.

____________________________, _______ d________ de 2017

[Signatura]

Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears